Νεοελληνική Φιλολογία

Από Βικιθήκη
Νεοελληνική Φιλολογία: Βιογραφίαι των εν τοις γράμμασι διαλαμψάντων Ελλήνων
από της καταλύσεως της βυζαντινής αυτοκρατορίας μέχρι της ελληνικής εθνεγερσίας (1453-1821)
Συγγραφέας:


NEΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΑΙ
ΤΩΝ EN ΤΟΙΣ ΓΡΑΜΜΑΣΙ ΔΙΑΛΑΜΨΑΝΤΩΝ
ΕΛΛΗΝΩΝ,
ΑΠΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ
ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΑΣ.
(1453-1821)

ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ν. ΣΑΘΑ,
ΒΡΑΒΕΥΘΕΝ EN Τῼ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚῼ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜῼ TOΥ 1867.

«Τοιούτους δή τινας φιλοσοφίας καρποὺς, ἀθλίως καίτοι ἀπὸ τῆς ἁλώσεως ἐκβαρβαρωθεῖσα, ἐκ διαλειμμάτων ἡ Ἑλλὰς ὤφθη φέρουσα· ἐφ’ ὧν μηδεὶς ἡμῖν τῶν ἀλλογενῶν νεμεσήσειεν ἐπικαυχωμένοις. Οὐδὲ γὰρ ὥς τινες τῶν ἀρτιπλούτων ἀγροίκως τοῖς παροῦσιν ἡμεῖς ἐπιδεικτιῶμεν, ἀλλ’ ὡς ἐκ πλουτούντων ἤδη πενόμενοι, τοῖς περιλειφθεῖσιν ἐπαγαλλόμεθα, ἅμα μὲν τῆς πάλαι ἀφθονίας τὴν μνήμην φέροντες, ἅμα δὲ κἀπὶ τὴν πρώτην ἐπανελεύσεσθαι οὐκ ἀπελπίζοντες εὐετηρίαν, εἴποτε τοῖς καθ’ ἡμᾶς εὐμενῶς ἡ πρόνοια ἐπιβλέψειεν».


EN ΑΘΗΝΑΙΣ,
ΕΚ ΤΗΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΑΝΔΡΕΟΥ KOPOMΗΛA.
(Ὁδῷ Ἑρμοῦ, Ἀριθ. 291)

1868.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ.
ΔΕΚΑΤΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ ΑΙΩΝ. (1453—1500)

...

ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟΝ.
ΔΕΚΑΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΑΙΩΝ. (1500—1600)

...

...

...

ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ.
ΔΕΚΑΤΟΣ ΕΒΔΟΜΟΣ ΑΙΩΝ. (1600—1700)

...

...

ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟΝ.
ΔΕΚΑΤΟΣ ΟΓΔΟΟΣ ΑΙΩΝ. (1700—1800)

...

...

ΤΜΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟΝ.
ΔΕΚΑΤΟΣ ΕΝΝΑΤΟΣ ΑΙΩΝ. (1800—1821)

...