Μετάβαση στο περιεχόμενο

Νεοελληνική Φιλολογία/Μάρκος Δραγούμης

Από Βικιθήκη
Νεοελληνική Φιλολογία: Βιογραφίαι των εν τοις γράμμασι διαλαμψάντων Ελλήνων
από της καταλύσεως της βυζαντινής αυτοκρατορίας μέχρι της ελληνικής εθνεγερσίας (1453-1821)
Συγγραφέας:
Μάρκος Δραγούμης


Μάρκος Δραγούμης.

Ἐγεννήθη τὸν Δεκέμβριον τοῦ 1770 ἐν Βολεζικῷ τῆς Μακεδονίας, καὶ ἀπέθανε τὸν αὐτὸν μῆνα τοῦ 1854 ἐν Ἀθήναις. Δωδεκαετῆς ἀπορφανισθεὶς πατρὸς μετέβη εἰς Κωνσταντινούπολιν ἵνα σπουδάσῃ, ἐπιμελὴς δὲ ὢν εἰς ἄκρον ἅμα δὲ καὶ εὐφυὴς ἠκροάσθη πάντων τῶν τότε διδασκομένων μαθημάτων, οἷον τῆς ἑλληνικῆς, ῥητορικῆς, μαθηματικῶν, φιλοσοφίας κλπ. Κατὰ τὴν ἐπικρατοῦσαν ἐν τοῖς χρόνοις ἐκείνοις συνήθειαν, καθ’ ἣν ἡ διδασκαλία ἐθεωρεῖτο οὐχὶ πόρος ζωῆς, ἀλλὰ καθῆκον πρὸς τὴν πατρίδα, ἐδίδαξε καὶ ὁ Μάρκος ἐν τῷ σχολείῳ ἰδίως τοῦ Μεγάλου Ῥεύματος ὅπου κατῴκουν οἱ ἐπισημότεροι, τῶν ὁμογενῶν, ἀσχολούμενος δὲ ἰδίως εἰς τὴν ἑλληνικὴν καὶ τὴν θεολογίαν ἐξεπόνησεν οὐκ ὀλίγα, ἐξ ὧν τρία μόνον συγγράμματα αὐτοῦ περιεσώθησαν, τῶν ἄλλων δημευθέντων μετὰ τῆς βιβλιοθήκης καὶ τῆς ἄλλης αὐτοῦ περιουσίας ἐν ἔτει 1821.

Ἐν ἔτει 1822 ἐλθὼν εἰς τὴν ἀγωνιζομένην Ἑλλάδα ἀντεπροσώπευσεν ἐπαξίως εἰς τὰς τότε συνελεύσεις τοὺς συμπατριώτας του Μακεδόνας, διορισθεὶς ὑπὸ τῶν κατὰ καιροὺς κυβερνήσεων εἰς διαφόρους, δικαστικὰς θέσεις. Ἀπὸ δὲ τῆς ἐλεύσεως τοῦ Κυβερνήτου μέχρι τοῦ θανάτου του ἀπεποιήθη ν’ ἁφθῇ τῶν δημοσίων.

Συγγράμματα.

—Ἐπιτομὴ τῆς Δογματικῆς Θεολογίας.
—Συναγωγὴ λέξεων καὶ φράσεων ἐκ τῶν δοκιμωτέρων συγγραφέων.
—Ἑρμηνεία διαφόρων λέξεων καὶ μάλιστα συνωνύμων[1].


  1. Σώζεται παρὰ τῷ υἱῷ αὐτοῦ Κ. Νικολ. Δραγούμη.