Η Βάρβιτος

Από Βικιθήκη
Ἡ Βάρβιτος
Συγγραφέας:


Η
ΒΑΡΒΙΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΡΑΣΟΥΤΣΑ
ΗΤΟΙ
ΣΥΛΛΟΓΗ
ΤΩΝ ΛΥΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΥ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ.
ΑΘΗΝΑΙ
ΤΥΠΟΙΣ Π. ΣΟΥΤΣΑ ΚΑΙ Α. ΚΤΕΝΑ.
(Κατὰ τῆν ὁδὸν Ἀδριανοῦ).
1860.

ΠΙΝΑΞ ΤΩΝ ΕΜΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ.

Πρόλογος....................................................................................................................................................................................................................................................γ΄.

Τὸ Ἐξωκκλήσιον τῆς Ἀττικῆς....................................................................................................................................................................................................................................................1

Γέρων ἀοιδὸς ψάλλων τὸ ἔαρ....................................................................................................................................................................................................................................................6

Ἡ παντεχνία τοῦ ἀνθρώπου....................................................................................................................................................................................................................................................8

Εἰς τὴν Ἰωνίαν....................................................................................................................................................................................................................................................11

Ἐλεγεῖον εἰς Ἀλεξάνδραν Ἀϊβαζίδου....................................................................................................................................................................................................................................................13

Εἰς ποιητὴν φιλότουρκον....................................................................................................................................................................................................................................................20

Εἰς τὸν θάνατον τοῦ φιλέλληνος ποιητοῦ Βερανζέρου....................................................................................................................................................................................................................................................21

Ὕμνος εἰς τὴν Ἑλλάδα....................................................................................................................................................................................................................................................25

ᾨδὴ εἰς τὸν ἐν Κωνσταντινουπόλει ναὸν τῆς Ἁγ. Σοφίας....................................................................................................................................................................................................................................................28

Ἀπόκρισις πρὸς τὸν ποιητὴν Λαμαρτῖνον συγγραφέα τουρκικῆς Ἱστορίας....................................................................................................................................................................................................................................................34

Ἡ ἐπάνοδος τοῦ ἔαρος....................................................................................................................................................................................................................................................46

Ὕμνος τῆς ἑσπέρας....................................................................................................................................................................................................................................................47

Οἱ τελευταῖοί της λόγοι....................................................................................................................................................................................................................................................48

Ὕμνος εἰς Ἀφροδίτην....................................................................................................................................................................................................................................................51

ᾨδὴ ἐπιθανάτιος....................................................................................................................................................................................................................................................52

Στροφαὶ εἰς Βύρωνα....................................................................................................................................................................................................................................................55

Ὁ θάνατος τοῦ Ἰβραΐμη....................................................................................................................................................................................................................................................59

Στροφαὶ εἰς τὴν Ἐλευθερίαν....................................................................................................................................................................................................................................................63

Εἰς ἓν ἄστρον....................................................................................................................................................................................................................................................69

Παράκλησις πρὸς τὸν Θεὸν ὑπὲρ τοῦ φίλου μου Ἠλία Τανταλίδου στερηθέντος τὴν ὄρασιν....................................................................................................................................................................................................................................................72

Ψυχὴ δραπέτις....................................................................................................................................................................................................................................................76

Εἰς τὴν Ἑνετίαν τοῦ 1848....................................................................................................................................................................................................................................................80

Οἱ ἐπαναστάται....................................................................................................................................................................................................................................................83

Ἡ Ἰταλία τοῦ 1848....................................................................................................................................................................................................................................................86

Ὁ ἐχθρὸς τῆς Ἑλλάδος δαίμων....................................................................................................................................................................................................................................................88

ᾨδὴ εἰς Ἰωάννην Καποδίστριαν....................................................................................................................................................................................................................................................93

Ἆσμα εἰς τὴν δούλην Ἑλλάδα....................................................................................................................................................................................................................................................97

Ἀναμνήσεις....................................................................................................................................................................................................................................................103

Οἱ ποιηταί....................................................................................................................................................................................................................................................105

Πυγμαλίων....................................................................................................................................................................................................................................................106

Λευκὰς ἢ Σαπφώ....................................................................................................................................................................................................................................................109

Μυρτώ....................................................................................................................................................................................................................................................111

Ναΐς....................................................................................................................................................................................................................................................112

Ἡ τελευταία Ἁμαδρυάς....................................................................................................................................................................................................................................................112

Συμβουλή....................................................................................................................................................................................................................................................114

Ὄνειρον....................................................................................................................................................................................................................................................114

Ὁ κιθαρῳδός....................................................................................................................................................................................................................................................116

Τὰ ἐρείπια τοῦ Παρθενῶνος....................................................................................................................................................................................................................................................117

Εἰς τὸν Ἥλιον τῆς Ἀττικῆς....................................................................................................................................................................................................................................................119

Ἡ αὐγὴ εἰς τὸ Σούνιον....................................................................................................................................................................................................................................................120

Ἐπιστολὴ πρὸς Λέανδρον περὶ Ἑλληνικῆς ποιήσεως καὶ γλώσσης....................................................................................................................................................................................................................................................122

Οἱ σκηνικοὶ τῆς Ἰταλίας....................................................................................................................................................................................................................................................131

Εἰς τὴν ψευδῆ πολιτικήν....................................................................................................................................................................................................................................................132

ᾨδὴ εἰς Κάρολον Ἀλβέρτον....................................................................................................................................................................................................................................................133

Ἡ σκιὰ τοῦ Φεραίου....................................................................................................................................................................................................................................................136

Ἡ εὐγνωμοσύνη τῶν λαῶν πρὸς τὴν Ἑλλάδα....................................................................................................................................................................................................................................................137

Εἰς τὸ κιθαρῳδοῦν κοράσιον....................................................................................................................................................................................................................................................139

Ἐλεγεῖον εἰς τὸν θάνατον τοῦ φίλου μου Γ. Ῥήγα....................................................................................................................................................................................................................................................140

Ἐλεγεῖον εἰς Σεβαστὴν Σχινᾶ ἐκ Βυζαντίου....................................................................................................................................................................................................................................................144

Ἐπίγραμμα εἰς τὸν θάνατον περικαλλοῦς καὶ ἐναρέτου γυναικός....................................................................................................................................................................................................................................................145

Ἡ Θρησκεία....................................................................................................................................................................................................................................................146

Ὄρθρος....................................................................................................................................................................................................................................................151

Τὸ Στερέωμα....................................................................................................................................................................................................................................................153

Ἀπόσπασμα ἐκ τῆς Ἐσθὴρ τραγωδίας τοῦ Ῥακίνα....................................................................................................................................................................................................................................................156

Διάλογος νεκρικὸς περὶ αὐτοχθόνων καὶ ἑτεροχθόνων....................................................................................................................................................................................................................................................161

Ἡ μεταμόρφωσις....................................................................................................................................................................................................................................................167

Ὁ καλοκαιρινὸς χειμών....................................................................................................................................................................................................................................................169

Ὁ πρεσβυτικὸς ὑμέναιος....................................................................................................................................................................................................................................................171

Τὸ δισάκκιον τοῦ Αἰσώπου....................................................................................................................................................................................................................................................173

Ἕτερος Μῦθος....................................................................................................................................................................................................................................................175

Ὁ διανομεὺς τοῦ Χρόνου πρὸς τοὺς συνδρομητὰς αὐτοῦ....................................................................................................................................................................................................................................................178

Μονῳδία ἑνὸς Πασσᾶ....................................................................................................................................................................................................................................................180

Ἀσμάτιον....................................................................................................................................................................................................................................................183

Ἡ παιδικὴ ἡλικία....................................................................................................................................................................................................................................................185

Τὸ φθινόπωρον....................................................................................................................................................................................................................................................185

POÉSIES FRANÇAISES.

Elégie sur la mort de Châteaubriand....................................................................................................................................................................................................................................................188

Le distributeur d' un journal français d' Athènes....................................................................................................................................................................................................................................................192

La Turquie et ses defenseurs....................................................................................................................................................................................................................................................193