Γεωγραφία Στοιχειώδης

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Γεωγραφία στοιχειώδης μαθηματικὴ, φυσικὴ καὶ πολιτικὴ, ἀρχαία καὶ νεωτέρα, περιόδου Β′
Συγγραφέας:
δ′ έκδοση


ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ, ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ,
ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΑ,
ΠΕΡΙΟΔΟΥ Β′.

Πρῶτον μὲν μεταφρασθεῖσα μὲ πολλὰς προσθήκας καὶ ἐκδοθεῖσα τὸ 1836 κατὰ πρότασιν τῆς ἐπὶ τῶν διδακτικῶν βιβλίων ἐπιτροπῆς πρὸς χρῆσιν τῶν Ἑλληνικῶν Σχολείων.

Εἶτα δ’ ἐπιδιορθωθεῖσα, καὶ κατὰ τὸ μέρος τῆς νεωτέρας Γεωγραφίας ὁλοσχερῶς συνταχθεῖσα ἐκ διαφόρων νεωτάτων Γεωγραφιῶν.

ΥΠΟ Ι. Π. ΚΟΚΚΩΝΗ.
Πρὸς χρῆσιν τῶν Ἑλληνικῶν Σχολείων

ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΙΣ
Ἐπηυξημένη καὶ διωρθωμένη.
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ,

1861

Εἰδοποιήσεις....................................................................................................................................................................................................................................................000γ′–ιγ′

Προσθῆκαι....................................................................................................................................................................................................................................................0ιδ′–ιστ′

ΠΙΝΑΞ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ
ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΕΔΑΦΙΑ.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ. — ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Περὶ Γεωγραφίας καὶ διαιρέσεως αὐτῆς 1.
ΒΙΒΛ. ΠΡΩΤΟΝ. Κοσμογραφία .
ΚΕΦ. Α′. σελ. 3. Περὶ τῆς Γῆς θεωρουμένης καθ’ ἑαυτὴν §. Α′. Σχῆμα καὶ μέγεθος τῆς Γῆς ἐδάφ. 7.
§. Β′. Κύκλοι ἀγόμενοι ἐπὶ τῆς Σφαίρας 20.
§. Γ′. Μῆκος καὶ πλάτος 26.
§. Δ′. Τρόποι δι’ ὧν προσδιορίζονται τὸ μῆκος καὶ τὸ πλάτος 35.
§. Ε′. Σφαῖραι καὶ Χάρται 44. μέτρα ὁδοιπορικὰ 49.
§. ς′. Περὶ τῆς τῶν Γεωγραφικῶν Πινάκων χρήσεως 49 δίς.
ΚΕΦ. Β′. σελ. 21. Περὶ τῆς Γῆς θεωρουμένης κατὰ τὰς σχέσεις αὐτῆς πρὸς τὰ οὐράνια σώματα 50.
§. Α′. Περὶ τοῦ Ἡλίου 51.
§. Β′. Ὀνομασίαι τῶν κυρίως λεγομένων πλανητῶν 52. — Περιστροφὴ καὶ σχῆμα αὐτῶν 54. — Ἀποστάσεις τῶν πλανητῶν ἀπὸ τοῦ Ἡλίου 59.
§. Γ′. Περὶ τῶν Κομητῶν 63.
§. Δ′. Περὶ τῶν Δορυφόρων 64.
§. Ε′. Περιφορὰ τῆς Γῆς περὶ τὸν Ἥλιον. Ὧραι τοῦ ἔτους 68. — Διάρκεια τῶν ὁρῶν τοῦ ἔτους 80.
§. ς′. Περὶ τῆς Σελήνης καὶ τῶν κινήσεων αὐτῆς 87. — Ἐκλείψεις 96.
§. Ζ′. Περὶ Ἀπλανῶν ἀστέρων καὶ περὶ ἐκτάσεως τοῦ Παντὸς 99.
ΒΙΒΛ. Β′. Γεωγραφία Φυσικὴ σελ. 42.
ΚΕΦ. Α′. Γενικὴ διαίρεσις τῆς Γηΐνου ἐπιφανείας 102.
§. Α′. Ἤπειροι καὶ διαίρεσις αὐτῶν εἰς ἐπικρατείας 106. Ἀκρωτήρια 115.
§. Β′. Περὶ θαλασσῶν καὶ νήσων 119.
ΚΕΦ. Β′. σελ. 47. Περὶ τῆς Ἀτμοσφαίρας 127. Ἀὴρ 128. Ἀτμοὶ 138. Ἄνεμοι 135. Ῥευστὰ Ἀερόμορφα 138.
ΚΕΦ. Γ′. σελ. 52. Διάταξις τῶν στερεῶν τῆς Γῆς 141. Σειραὶ ὀρέων 144. Ἡφαίστεια 148. Προϊόντα 150.
ΚΕΦ. Δ′. σελ. 58. Περὶ τῶν ὑδάτων 157. Ὕδατα θαλ. 159. Κινήσεις αὐτῶν 161.
ΚΕΦ. Ε′. σελ. 62. Ὕδατα τῆς στερεᾶς 169. Περὶ ποταμῶν καὶ λιμνῶν 172 — 179.
ΜΕΡΟΣ Β′. Γεωγραφία Πολιτικὴ σελ. 66. Γνώσεις συνοπτικαὶ. Φυλαὶ τοῦ ἀνθρωπίνου Γένους 181 — Γλῶσσαι 184 — Θρησκεῖαι 187. — Πολιτεύματα 193 — Πληθυσμὸς 194 — Βαθμοὶ πολιτισμοῦ 197.
ΒΙΒΛ. Α′. Γεωγραφία Ἀρχαία σελ. 72.
ΚΕΦ. Α′. Περὶ τῆς Ἀσίας σελ. 74.
§. Α′. Μικρὰ Ἀσία 203 — Ἀρκτ. χῶραι. Βιθυνία, Παφλαγονία, Πόντος 205 — 207.
Χώραι Δυτικαί. Τρῳὰς, Μυσία, Αἰολὶς, Ἰωνία, Δωρὶς καὶ Νῆσοι 208 — 214.
—Αἱ εἰς τὸ κέντρον, Λυδία, Φρυγία, Λυκαονία, Γαλλογραικία, Καππαδοκία 215 — 217.
—Μεσημβριναί· Καρία, Λυκία, Παμφυλία, Πισιδία, Κιλικία, Κύπρος, Ἀρμενία, Κολχὶς 219 — 224.
§. Β′. Χῶραι πρὸς Δυσμὰς τοῦ Τίγριος, Συρία, Φοινίκη, Παλαιστίνη, Μεσοποταμία, Ἀσσυρία Βαβυλωνία 225 — 230.
§. Γ′. Χῶραι πρὸς Ἀν: τοῦ Τίγριος. — Μηδία, Περσία, Σκυθία, Σηρικὴ, Ἰνδικὴ Ἀραβία 231 — 235.
ΚΕΦ. Β′. Άφρικὴ ἢ Λιβύη σελ. 83.
Αἴγυπτος 238 — 241. Αἰθιοπία. 242. — Μαρμαρικὴ 243—Αὐάσεις καὶ Ἄμμωνος ἱερὸν 244 — Κυρηναϊκὴ καὶ Συρτικὴ 245, 246—Καρχηδονίων χώρα 247 καὶ Νομαδικὴ 248 — Μαρουσία 249.
ΚΕΦ. Γ′. Εὐρώπη σελ. 87.
§. Α′. Ἑλλάς· Πελοπόννησος καὶ αἱ χῶραι αὐτῆς 251 — 257. Ἰδίως Ἑλλὰς καὶ χῶραι αὐτῆς 258 — 266. — Θεσσαλία 268 — 272. Ἤπειρος 273—Ἰλλυρία 274.—Μακεδονία 275 — Ἑλληνικαὶ νῆσοι 276—280 καὶ 267 — Θρᾴκῃ 281 — Μοισία ἄνω καὶ κάτω 282.
§. Β′. Ἰταλία 283. Ἀρκτῷαι χῶραι αὐτῆς. Μεσαῖαι καὶ Μεσημβριναὶ 284—302. Νῆσοι τῆς Ἰταλίας 303—307.
§. Γ′. Γαλατία καὶ ἐπαρχίαι αὐτῆς 284 καὶ 308—314.
§. Δ′. Ἱσπανία καὶ Ἰβηρία καὶ Κελτιβηρία 315 — Ἐπαρχίαι αὐτῆς· Ταῤῥακονησία, Βαιτικὴ καὶ Λυσιτανία 316—318.

§. Β′. Βρετανία, Γερμανία, αἱ πρὸς Ἀν: καὶ Ἄρκτ. χῶραι. — Βρετανία 319.—Ἰρλανδία καὶ Ἰβερνία 321. — Γερμανία 322 — Βαταυοὶ 323 — Κιμβρικὴ Χερσόννησος 324 — Ῥαιτία, Νωρικόν· Παννονία. Δακία 325 — Σαρματία 326.
ΒΙΒΛ. Β′. Γεωγραφία Νεωτέρα σελ. 117.
ΚΕΦ. Α′. Εὐρώπη. — Θέσις καὶ ὅρια αὐτῆς κτλ. κάτοικοι, θρησκεία, γλῶσσα, πολιτεύματα, προϊόντα 328.
§. Α′. Ἀρκτῷαι Χῶραι σελ. 120 — Βασίλειον Ἡνωμένον τῆς Μεγάλης Βρετανίας· (Ἀγγλία, Σκωτία, Ἰρλανδία) 329—337 Μικραὶ νῆσοι αὐτῆς 338—340
Βασίλειον Δανιμαρκίας 341—344
Σουηκίας (Σουηδίας) καὶ Νορβηγίας 345—348.
Ῥωσσία ἡ Εὐρωπαϊκὴ 349—352. — Πολωνία 353.
§. Β′. Αἰ ἐν τῷ Μέσῳ Χῶραι σελ. 138. Γαλλία 354—363 — Κόρσικα νῆσος 364 — Κάτω Χῶραι 369.
Βασίλεια Βελγίου 366 καὶ Ὁλλανδίας 368—369.
Γερμανία σελ. 146 καὶ τὰ διάφορα κράτη αὐτῆς σελ. 148.
Γέρμανικὰ βασίλεια τῆς Βυρτεμβεργίας 372—τῆς Βαυαρίας — 373—τῆς Σαξωνίας 381 — τῆς Ἀνοβερίας 381 β′. τῆς Πρωσσίας 385—Αὐστριακὴ Αὐτοκρατορία 388 — 393.
Ἐλουητία 394.
§. Γ′. Μεσημβριναὶ Χῶραι σελ. 167 — Ἰβηρικὴ Χερσόνησος — Ἰταλικὴ — Εὐρωπαϊκὴ Τουρκία.
Βασίλειον τῆς Ἱσπανίας 399 — 403 τῆς Πορτογαλλίας 404.
Ἰταλίας σελ. 171. — Σαρδινικὸν βασίλειον 406 — Τὸ Λομβαρδοβενετικὸν 407 — Δουκάτον Πάρμας 408 — Μέγα Δουκάτον τῆς Τοσκάνης 410 καὶ τῆς Λούκας. — Ἡ Παππικὴ Ἐπικράτεια 411 — Τὸ Βασίλειον τῆς Νεαπόλεως 412. Νῆσοι παρακείμεναι 414.
Τουρκία Εὐρωπαϊκὴ 479.
Τὸ Βασίλειον τῆς Ἑλλάδος 417. — Ἱόνιον Κράτος 420.
ΚΕΦ. Β′. Ἀσία. σελ. 209. Ὅρια αὐτῆς, ἔκτασις, διαίρεσις, ὄρη, θάλασσαι, λίμναι, ποταμοὶ, προϊόντα, κάτοικοι, θρησκεία, πολιτεύματα 421 καὶ 422.
§. Α′. Χῶραι Βόρειαι σελ. 211 Ἀσιατικὴ Ῥωσσία 413.
§. Β′. Χῶραι Δυτικαὶ σελ. 214.—Τουρκία Ἀσιατ. καὶ ὑποδιαίρεσις αὐτῆς 426—432 — Νῆσοι τῆς Ἀσιατικῆς Τουρκίας 433.
§. Γ′. Χῶραι πρὸς Μεσημβρ. σελ. 218. — Ἡ Ἀραβία 434 — Ἡ Περσία 436 — Βελουχιστανὴ καὶ Ἀφγανιστανὴ 438 — Ἡ Ἰνδικὴ ἡ ἐντεῦθεν τοῦ Γάγγου 439 καὶ ὑποδιαίρεσις αὐτῆς 440 — Ἀγγλικαὶ κατακτήσεις καὶ ὑποτελῆ κράτη εἰς αὐτὰς 441 — Αἱ τῶν ἄλλων Εὐρωπαίων κατακτήσεις 442 — Ἀνεξάρτητα κράτη 443 — Ἰνδία ἢ πέραν τοῦ Γάγγου ἢ Ἱνδοσινικὴ σελ. 233. — Βασίλεια περιεχόμενα εἰς αὐτὴν 447—451.
§. Δ′. Αἱ ἐν τῷ Μέσῳ Χῶραι σελ. 236. Σινικὴ Αὐτοκρατορία 452 — 456. Ἡ Μεγάλη ἢ Σινικὴ Ταρταρία σελ. 238. Α′. Μαντσιουρία. Β′. Μογγολία. Γ′. Μικρὰ Βουχαρία 457 — Ὑποτελῆ κράτη εἰς τὴν Σινικὴν Αὐτοκρατορίαν σελ. 240 — Ἡ Θιβετία 458 — Ἡ Βουτάνη 459 — Ἡ Κορέα 460 — Ταρταρία ἀνεξάρτητος 461.
§. Ε′. Χῶραι Ἀνατολικαὶ σελ. 243—Ἱαπονικαὶ Νῆσοι 462.
ΚΕΦ. Γ′. Ἀφρικὴ σελ. 244. — Ὅρια, ἔκτασις καὶ πληθ. αὐτῆς, προϊόντα, κάτοικοι, θρησκεία αὐτῶν, καὶ πολιτεύματα 464—467.
§. Α′. Χῶραι Ἀνατολικαὶ καὶ Βόρειαι σελ. 246. — Ἡ Αἴγυπτος 468 — Ἡ Νουβία 469 — Ἡ Ἀβυσσινία 470 — Παραλία Ἀδέλου καὶ Ἀϊάνου 471 — Ἐρημος Λιβυκὴ 472 — Ἡ παραλία τῆς Βαρβαρίας 209 — Ἐπικράτεια τῆς Τριπόλεως 475 — Τῆς Τύνιδος 476—Τῆς Ἀλγερίας 477 — Αὐτοκρατορία τοῦ Μαρόκου 478 — Ἡ Σαχάρα ἔρημος 479 — Ἡ Σενεγαμβία 480 — Ἡ Νιγριτία ἢ Σουδὰν 481 — Ἡ ἄνω ἢ Βορεία Γουϊνέα (ἀκταὶ τῶν κόκκων, τῶν ὀδόντων, τοῦ χρυσοῦ) 482.
§. Β′ Χῶραι Μεσημβριναὶ σελ. 282. ά) ἐπὶ τῆς Μ-Δ: παραλίας· Μεσημβρινὴ ἢ Κάτω Γουϊνέα (κράτη τοῦ Λοάγκου, Κόγγου, Ἀγγόλας, Βεγγκουέλας (484—486) — Χώρα τῶν Ὁττεντότων 487 — Ἀποικία τοῦ Εὐέλπιδος Ἀκρωτηρίου ἢ Καπανδία 488. — β′) Χῶραι ἐπὶ τῆς Ν-Ἀν: παραλίας σελ. 265. Α′. Καφρερία. Β′. Παραλία Σένας καὶ Σοφάλης. Γ′. Παραλία τῆς Μοζαμβικῆς. Δ′. Ζαγγουεβαρία· 489.
§. Γ′. Μεσόγειοι Χῶραι ἄγνωστοι σελ. 268.
§. Δ′. Νῆσοι τῆς Ἀφρικῆς σελ. 268.—Α′. Αἱ εἰς τὸν Ἰνδικὸν Ὠκεανόν· Μαδαγασκάρη 493—Κομόραι, Ἀμιράνται, Μαχαὶ 494—Νῆσος τῆς Φράνσας ἢ Βουρβόνη 495—Β′. αἱ εἰς τὸν Ἀτλαντικὸν Ὠκεανόν. Ἁγία Ἑλένη· αἱ νῆσοι τῶν Πριγκίπων, τοῦ Πρασίνου Ἀκρωτηρίου 496 καὶ 497—Αἱ Καναρίαι καὶ αἱ Ἀσόραι 498 καὶ 499.
ΚΕΦ. Δ′. Ἀμερικὴ σελ. 271. Ἔκτασις, ὅρια, κάτοικοι, ποτ. κόλποι κ.τ.λ. προϊόντα· 500—502.
§. Α′. Ἀμερικὴ Βορεία σελ. 272. Ὄρη αὐτῆς καὶ ὅρια καὶ διαίρεσις· 502 καὶ

503 — Ῥωσσικὴ Ἀμερικὴ 504—Νῆσοι 505 — Ἡ Μεξικανικὴ ὁμοσπονδία (ἡ Καλιφορνία, τὸ Μεξικὸν, ἡ Ὑουκατάνη) 507 — 508 — Ἡ Τεξικὴ 509 — Ὁμοσπονδία τῆς Κεντρικῆς Ἀμερικῆς ἡ Γουατεμαλία 510 — Ὁμόσπονδοι ἐπικράτειαι Ἀγγλαμερικανικαὶ 514 — 517 — Νέα Βρετανία ἢ Βρετανικὴ Ἀμερική· Καναδᾶς, Νέα Βρουνσβίκη, Ἀκαδία, Νῆσοι, Λαβραδορὶς) 518 — 521 — Ἡ Γροελλανδία 522.
§. Β′. Ἀμερικὴ Μεσημβρινὴ σελ. 287 — ὄρη αὐτῆς, ποταμοὶ, κάτοικοι 324. — Ἡ Κολομβία (Βενεζουέλα, Νέα Γρενάτα, δημοκρ. τοῦ Κουΐτου) 525 — 528. — Περουϊάνη 529 — Κάτω Περοῦ 530 — Ἄνω Περοῦ ἢ Βολιβία 551 — Ἡ Χιλὴ 532—Ἐπικράτειαι τοῦ Πλάτα 533—Λαπλατία 534 — Ἡ Οὐρουγγουάη 535—Ἡ Παραγγουάη 536 — Ἡ Παταγονία 538 — Ἡ Βρασιλία 540 — Αἱ Γουϊάναι 541.
§. Γ′. Αἰ εἰς τὸν Μεξικανικὸν Κόλπον νῆσοι σελ. 306. Ἀντίλλαι καὶ Δυτικαὶ Ἰνδίαι 542 — Μεγάλαι Ἀντίλλαι 543—Μικραὶ Ἀντίλλαι 546 — 548. — Ἀνταρκτικαὶ Χῶραι σελ. 305—Αἱ εἰς τὸν Ἀνταρκτικὸν Παγωμένον Ὠκεανὸν νῆσοι καὶ χῶραι 549.
ΚΕΦ. Ε′. Ὠκεανία· ὅρια, ἔκτασις καὶ διαίρεσις σελ. 305.
§. Α′. Νοτασία, Νῆσοι τῆς Σόνδας τρεῖς (Σουμάτρα, Ἰαύα, Βόρνεος: 551 — 553 — Αἰ Μολοῦκαι 554 — Αἰ Φιλιππίναι 555.
§. Β′. Αὐστραλία σελ. 308 — Ἡ νέα Ὁλλανδία καὶ Τασμανία 557—Νέα Γουϊνέα—Νέα Βρετανία — Νέα Ἱρλανδία 558—Ἀρχιπελ. τοῦ Σαλομῶντος, Νέαι Ἐβρίδες. Νέα Καληδονία, Νέα Ζεελανδία 559.
§. Γ′. Πολυνησία σελ. 312 — Αἱ νῆσοι τοῦ Μαγελάνου, αἱ Παλάαι, αἰ νέαι Φιλιππίναι, τὸ Ἀρχιπέλαγος τῶν Μιλγραυῶν, τῶν Λαρόνων, τῶν Σανδουΐχων 561 — Αἱ Μαρκησίαι καὶ Μενδάναι. Τὸ κινδυνῶδες Ἀρχιπέλαγος. Αἱ νῆσοι τῆς Ἑταιρίας. Τὸ Ἀρχιπέλαγος τῶν Θαλασσοπλόων — Αἰ φιλικαὶ νῆσοι — Αἱ Οὐήτιαι καὶ ἡ τοῦ Πάσχα 562—Νῆσοι Βρουκτόναι, αἱ Μακουάριαι, καὶ ἡ τῶν Ἀντιπέδων—Γῆ Βικτορία, Σαβρίνα, Κλαρία κλ. 563—Κάτοικοι καὶ βαθμὸς τοῦ πολιτισμοῦ αὐτῶν 551 εἰς σελ. 315.