Ηθικά

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Ηθικά
Συγγραφέας:


Αριθμός  Τόμος  Όνομα βιβλίου Όνομα στα λατινικά Μετάφραση
1 I Περὶ παίδων ἀγωγῆς De liberis educandis
2 I Πῶς δεῖ τὸν νέον ποιημάτων ἀκούειν Quomodo adolescens poetas audire debeat
3 I Περὶ τοῦ ἀκούειν De recta ratione audiendi
4 I Πῶς ἂν τις διακρίνοιε τὸν κόλακα τοῦ φίλου Quomodo adulator ab amico internoscatur
5 I Πῶς ἂν τις αἴσθοιτο ἑαυτοῦ προκόπτοντος ἐπ' ἀρετῇ Quomodo quis suos in virtute sentiat profectus
6 II Πῶς ἂν τις ὑπ' ἐχθρῶν ὠφελοῖτο De capienda ex inimicis utilitate
7 II Περὶ πολυφιλίας De amicorum multitudine
8 II Περὶ τύχης De fortuna
9 II Περὶ ἀρετῆς καὶ κακίας De virtute et vitio
10 II Παραμυθητικὸς πρὸς Ἀπολλώνιον Consolatio ad Apollonium
11 II Ὑγιεινὰ παραγγέλματα De tuenda sanitate praecepta
12 II Γαμικὰ παραγγέλματα Coniugalia praecepta
13 II Τῶν ἐπτὰ σοφῶν συμπόσιον Septem sapientium convivium
14 II Περὶ δεισιδαιμονίας De superstitione
15 III Βασιλέων ἀποφθέγματα καὶ στρατηγῶν Regum et imperatorem apophthegmata
16 III Άποφθέγματα Λακωνικά Apophthegmata Laconica
17 III Τὰ παλαιὰ τῶν Λακεδαιμονίων ἐπιτηδεύματα Instituta Laconica
18 III Λακαινῶν ἀποφθέγματα Lacaenarum apophthegmata
19 III Γυναικῶν ἀρεταί Mulierum virtutes
20 IV Αἴτια Ῥωμαϊκά Quaestiones Romanae
21 IV Αἴτια Ἑλληνικά Quaestiones Graecae
22 IV Συναγωγὴ ἰστοριῶν παραλλήλων Ἑλληνικῶν καὶ Ῥωμαϊκῶν Parallela minora
23 IV Περὶ τῆς Ῥωμαίων τύχης De fortuna Romanorum
24 IV Περὶ τῆς Ἀλεξάνδρου τύχης ἢ ἀρετῆς De Alexandri magni fortuna aut virtute
25 IV Πότερον Ἀθηναῖοι κατὰ πόλεμον ἢ κατὰ σοφίαν ἐνδοξότεροι De gloria Atheniensium
26 V Περὶ Ἴσιδος καὶ Ὀσίριδος De Iside et Osiride
27 V Περὶ τοῦ Εἰ τοῦ ἐν Δελφοῖς De E apud Delphos
28 V Περὶ τοῦ μὴ χρᾶν ἔμμετρα νῦν τὴν Πυθίαν De Pythiae oraculis
29 V Περὶ τῶν ἐκλελοιπότων χρηστηρίων De defectu oraculorum
30 VI Εἰ διδακτὸν ἡ ἀρετή An virtus doceri possit
31 VI Περὶ ἡθικῆς ἀρετῆς De virtute morali
32 VI Περὶ ἀοργησίας De cohibenda ira
33 VI Περὶ εὐθυμίας De tranquillitate animi
34 VI Περὶ φιλαδελφίας De fraterno amore
35 VI Περὶ τῆς εἷς τὰ ἔγγονα φιλοστοργίας De amore prolis
36 VI Εἰ αὐτάρκης ἡ κακία πρὸς κακοδαιμονίαν An vitiositas ad infelicitatem sufficiat
37 VI Περὶ τοῦ πότερον τὰ ψυχῆς ἢ τὰ σώματος πάθη χείρονα Animine an corporis affectiones sint peiores
38 VI Περὶ ἀδολεσχίας De garrulitate
39 VI Περὶ πολυπραγμοσύνης De curiositate
40 VII Περὶ φιλοπλουτίας De cupiditate divitiarum
41 VII Περὶ δυσωπίας De vitioso pudore
42 VII Περὶ φθόνου καὶ μίσους De invidia et odio
43 VII Περὶ τοῦ ἑαυτόν ἐπαινεῖν ἀνεπιφθόνως De laude ipsius
44 VII Περὶ τῶν ὐπὸ τοῦ θείου βραδέως τιμωρουμένων De sera numinis vindicta
45 VII Περὶ εἱμαρμένης De fato
46 VII Περὶ τοῦ Σωκράτους δαιμονίου De genio Socratis
47 VII Περὶ φυγῆς De exilio
48 VII Παραμυθητικὸς πρὸς τὴν γυναίκα Consolatio ad uxorem
49 VIII–IX Συμποσιακὰ Α΄ / Συμποσιακὰ Β΄ / Συμποσιακὰ Γ΄ / Συμποσιακὰ Δ΄ Quaestiones convivales
50 IX Έρωτικός Amatorius
51 X Έρωτικαὶ διηγήσεις (Η γνησιότητά του αμφισβητείται) Amatoriae narrationes
52 X Περὶ τοῦ ὅτι μάλιστα τοῖς ἡγεμόσι δεῖ τὸν φιλόσοφον διαλέγεσθαι Maxime cum principibus philosopho esse disserendum
53 X Πρὸς ἡγεμόνα ἀπαίδευτον Ad principem ineruditum
54 X Εἰ πρεσβυτέρῳ πολιτευτέον An seni respublica gerenda sit
55 X Πολιτικὰ παραγγέλματα Praecepta gerendae reipublicae
56 X Περὶ μοναρχίας καὶ δημοκρατίας καὶ ὁλιγαρχίας De unius in republica dominatione, populari statu, et paucorum imperio
57 X Περὶ τοῦ μὴ δεῖν δανείζεσθαι De vitando aere alieno
58 X Βίοι τῶν δέκα ῥητόρων Vitae decem oratorum
59 X Συγκρίσεως Ἀριστοφἀνους καὶ Μενάνδρου ἐπιτομή Comparationis Aristophanis et Menandri compendium
60 XI Περὶ τῆς Ήροδότου κακοηθείας De malignitate Herodoti
61 XI Περὶ τῶν ἀρεσκόντων τοῖς φιλοσόφοις φυσικῶν δογμάτων De placitis philosophorum
62 XI Αἴτια φυσικά Quaestiones naturales
63 XII Περὶ τοῦ ἐμφαινομένου προσώπου τῷ κύκλῳ τῆς σελήνης De facie in orbe lunae
64 XII Περὶ τοῦ πρώτως ψυχροῦ De primo frigido
65 XII Πότερον ὕδωρ ἣ πῦρ χρησιμώτερον Aquane an ignis sit utilior
66 XII Πότερα τῶν ζῷων φρονιμώτερα, τὰ χερσαῖα ἣ τὰ ἔνυδρα De sollertia animalium
67 XII Περὶ τοῦ τὰ ἄλογα λόγῳ χρῆσθαι Bruta animalia ratione uti
68 XII Περὶ σαρκοφαγίας λόγος Α΄ / Περὶ σαρκοφαγίας λόγος Β΄ De esu carnium
69 XIII Πλατωνικὰ ζητήματα Platonicae quaestiones
70 XIII Περὶ τῆς ἐν Τιμαίῳ ψυχογονίας De animae procreatione in Timaeo
71 XIII Ἐπιτομὴ τοῦ περὶ τῆς ἐν Τιμαίῳ ψυχογονίας Epitome libri de animae procreatione in Timaeo
72 XIII Περὶ Στωικῶν ἐναντιωμάτων De Stoicorum repugnantiis
73 XIII Ὅτι παραδοξότερα οἱ Στωικοὶ τῶν ποιητῶν λέγουσιν Stoicos absurdiora poetis dicere
74 XIII Περὶ τῶν κοινῶν έννοιῶν πρὸς τοῦς Στωικοῦς De communibus notitiis adversus Stoicos
75 XIV Ὅτι οὑδὲ ἡδεως ζῆν ἔστιν κατ' Ἐπίκουρον Non posse suaviter vivi secundum Epicurum
76 XIV Πρὸς Κωλώτην ὑπὲρ τῶν ἄλλων φιλοσόφων Adversus Colotem
77 XIV Εἰ καλῶς εἴρηται τὸ λάθε βιώσας An recte dictum sit latenter esse vivendum
78 XIV Περὶ μουσικῆς (Ψευδο-Πλούταρχος} De musica
- XV
- - Περὶ ποταμῶν (Ψευδοπλούταρχος) De fluviis
- - Παροιμίαι αἷς Ἀλεξανδρεῖς ἐχρῶντο De proverbiis Alexandrinorum
- - Περὶ τοῦ βίου καὶ τῆς ποιήσεως Ὁμήρου De Homerus
- - Περὶ ψυχῆς De animine
- - Πότερον ψυχής ή σώματος επιθυμία και λύπη
- - Εἰ μέρος τὸ παθητικὸν τῆς ἀνθρώπου ψυχῆς ἣ δύναμις
- -