Ελληνική απογραφή 2011 (de facto)

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Εφημερίς της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας
Τεύχος δεύτερο, αριθμός φύλλου 699. 20 Μαρτίου 2014
Αποτελέσματα Απογραφής Πληθυσμού 2011 (de facto)


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ


ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 699
20 Μαρτίου 2014
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. ΓΠ−192

Τροποποίηση της Απόφασης με αριθμό 2891/15.03.2013 (ΦΕΚ 630/Β΄/20.03.2013) και θέμα «Αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού−Κατοικιών 2011 που αφορούν στον De facto Πληθυσμό της Χώρας

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Νόμο 3832/2010 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄): «Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής ως Ανεξάρτητης Αρχής», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Το Π.Δ. 226/2000 (ΦΕΚ 195/Α΄/08.09.2000) «Οργανισμός της Γ.Γ. ΕΣΥΕ».

3. Την ΓΠ–400/27−8−2012 απόφαση, με θέμα «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής» (ΦΕΚ 2390/Β΄/28.8.2012).

4. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 763/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τις Απογραφές Πληθυσμού και Στέγασης.

5. Τον Κώδικα Ορθής Πρακτικής για τις Ευρωπαϊκές Στατιστικές, ο οποίος θεσπίστηκε από την Επιτροπή Στατιστικού Προγράμματος στις 24 Φεβρουαρίου 2005, όπως αναθεωρήθηκε και εγκρίθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου 2011 από την Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος.

6. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε σε ενιαίο κείμενο με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22.04.2005) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».

7. Το Π.Δ. 168/2008 (ΦΕΚ 223/Α΄/04.11.2008) «Διενέργεια Γενικών Απογραφών Οικοδομών−Κτιρίων και Πληθυσμού− Κατοικιών, κατά τα έτη 2010−2011».

8. Τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης−Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/7.06.2010), όπως ίσχυε κατά την 9η Μαΐου 2011, ημερομηνία αναφοράς της Απογραφής Πληθυσμού−Κατοικιών 2011.

9. Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Διενέργεια Απογραφής Πληθυσμού−Κατοικιών» (ΦΕΚ 106/Α΄/9.05.2011).

10. Τον Ν. 3995/2011 «Κύρωση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Διενέργεια Απογραφής Πληθυσμού−Κατοικιών» (ΦΕΚ 166/Α΄/25.07.2011).

11. Τις αποφάσεις που περιλαμβάνονται στα πρακτικά των συνεδριάσεων των δημοτικών συμβουλίων των Δήμων της Χώρας που αφορούν στην ονοματοδοσία των νεοϊδρυθέντων αυτοτελών οικισμών.

12. Την απόφαση με αριθμό 2891/15.03.2013 (ΦΕΚ 630/Β΄/20.03.2013) σχετικά με τα αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού−Κατοικιών 2011 που αφορούν στον De facto Πληθυσμό της Χώρας.

13. Το γεγονός ότι κατά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας και ελέγχου των συλλεγέντων στοιχείων της Απογραφής Πληθυσμού−Κατοικιών 2011 προέκυψαν μικρές αποκλίσεις από τα αρχικώς δημοσιευμένα στοιχεία.

14. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται καμία δαπάνη, αποφασίζει:

Τροποποιούμε την ανωτέρω απόφαση σχετικά με τα αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού−Κατοικιών 2011 που διενεργήθηκε σε ολόκληρη τη Χώρα το διάστημα από 10 έως 24 Μαΐου 2011, με ημερομηνία αναφοράς την 9η Μαΐου 2011, τα οποία αφορούν στον De Facto Πληθυσμό της Χώρας («Πραγματικό Πληθυσμό» κατά την έννοια που αναφέρεται στην προκήρυξη των Γενικών Απογραφών με αριθ. 1524/Γ5−473/2011, ΦΕΚ 425/Β΄/2011), κατά Περιφερειακή Ενότητα, Δήμο, Δημοτική Ενότητα, Δημοτική και Τοπική Κοινότητα και οικισμό, όπως αυτά εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα.

α/α Περιγραφή De facto Πληθυσμός
1 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 10.940.777
2 ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ 3.116.136
3 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ (Έδρα: Κομοτηνή, η) 2.491.413
4 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ (Έδρα: Κομοτηνή, η) 605.826

α/α Περιγραφή De facto Πληθυσμός
1248 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Έδρα: Θεσσαλονίκη, η) 1.885.587

α/α Περιγραφή De facto Πληθυσμός
3117 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Έδρα: Ιωάννινα, τα) 624.723
3118 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Έδρα: Κοζάνη, η) 285.002

α/α Περιγραφή De facto Πληθυσμός
4140 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ (Έδρα: Ιωάννινα, τα) 339.721

α/α Περιγραφή De facto Πληθυσμός
5914 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2.788.596
5915 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Έδρα: Λάρισα, η) 1.296.596
5916 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Έδρα: Λάρισα, η) 737.485

α/α Περιγραφή De facto Πληθυσμός
7627 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Έδρα: Λαμία, η) 559.457

α/α Περιγραφή De facto Πληθυσμός
9546 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ (Έδρα: Πάτραι, αι) 1.491.654
9547 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (Έδρα: Κέρκυρα, η) 224.061

α/α Περιγραφή De facto Πληθυσμός
10525 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Έδρα: Πάτραι, αι) 682.604

α/α Περιγραφή De facto Πληθυσμός
12877 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (Έδρα: Τρίπολις, η) 584.989

α/α Περιγραφή De facto Πληθυσμός
15798 ΑΤΤΙΚΗ 3.787.386
15799 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ (Έδρα: Αθήναι, αι) 3.787.386
15800 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (Έδρα: Αθήναι, αι) 3.787.386

α/α Περιγραφή De facto Πληθυσμός
16570 ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΚΡΗΤΗ 1.248.659
16571 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ (Έδρα: Πειραιεύς, ο) 565.731
16572 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (Έδρα: Μυτιλήνη, η) 198.894

α/α Περιγραφή De facto Πληθυσμός
17477 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (Έδρα: Ερμούπολις, η) 366.837

α/α Περιγραφή De facto Πληθυσμός
18682 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ (Έδρα: Ηράκλειον, το) 682.928
18683 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ (Έδρα: Ηράκλειον, το) 682.928

α/α Περιγραφή De facto Πληθυσμός
20948 ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ (ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΟ) (Έδρα: Καρυαί, αι) 2.072

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 18 Μαρτίου 2014
Ο Πρόεδρος
ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ