Ετήσιον Ημερολόγιον του Έτους 1887/Εταιρία των μεταλλουργείων Λαυρίου

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Ἐτήσιον Ἡμερολόγιον τοῦ Ἔτους 1887
Συγγραφέας: Ανώνυμος
Ἑταιρία τῶν μεταλλουργείων Λαυρίου


ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΕΙΩΝ ΛΑΥΡΙΟΥ

Ἡ Ἑταιρία αὕτη διαδεχθεῖσα τὴν Γαλλικὴν Ἑταιρίαν Ροῦ καὶ Σα κατὰ τὸ ἔτος 1873 ἱδρύθη μὲ μετοχικὸν κεφάλαιον δρ. 20, ἑκατομμυρ. Ἡ αὐτὴ Ἑταιρία ἐπεκτείνασα βραδύτερον τὰς ἐργασίας της ἠγόρασε τὸ Μεταλλεῖον τοῦ Νικίου ἐν Λαυρίῳ καὶ βραδύτερον ἔτι τὰ Μεταλλεῖα ἐν Μικρᾷ Ἀσίᾳ, κατεσκεύασε δὲ καὶ τὸν Σιδηρόδρομον Ἀθηνῶν Λαυρίου.

Κλάδοι τοῦ Ἐργοστασίου αὐτῆς

Ἡ βιομηχανικὴ αὕτη ἐπιχείρησις τῶν Μεταλλουργείων ἀπαρτίζεται ἐκ τῶν ἑξῆς τμημάτων.

1)0 τοῦ Μηχανουργείου ἀσχολοῦντος ἡμερησίους ἐργάτας.................................................................................................................................................................................................................................................... 0125

2)0 » Πλυντηρίου.................................................................................................................................................................................................................................................... 0450

3)0 » Σιδηροδρόμου Καμαρίζης.................................................................................................................................................................................................................................................... 0050

4)0 » Κρεμαστοῦ Σιδηροδρόμου.................................................................................................................................................................................................................................................... 0050

5)0 » Μεταλλείου Νικίας.................................................................................................................................................................................................................................................... 0150

6)0 » Χημείου.................................................................................................................................................................................................................................................... 0007

7)0 » Ξυλουργείου καὶ Σιδηρουργείου.................................................................................................................................................................................................................................................... 0017

8)0 τῶν Σταύλων.................................................................................................................................................................................................................................................... 0175

9)0 » Οἰκοδομῶν.................................................................................................................................................................................................................................................... 0028

10) » Πλαστίγγων.................................................................................................................................................................................................................................................... 0007

11) » Καμίνων.................................................................................................................................................................................................................................................... 0360

12) τῆς Ὁδοσυντηρήσεως.................................................................................................................................................................................................................................................... 0015

13) » Ἐξορύξεως.................................................................................................................................................................................................................................................... 0250

14) » Ἐφορείας καὶ ἐκφορτώσεων κλπ.................................................................................................................................................................................................................................................... 0120

15) » Κεντρικῆς Ἀποθήκης.................................................................................................................................................................................................................................................... 0005


 ἤτοι ἐν ὅλῳ....................................................................................................................................................................................................................................................1,809

Εἰς οὓς προστίθεται τὸ προσωπικὸν τοῦ Σιδηρ. Ἀττικῆς ἐξ ἀτόμων....................................................................................................................................................................................................................................................01501959

Ἡ δύναμις πασῶν τῶν ἀτμομηχανῶν τοῦ Ἐργοστασίου ἀνέρχεται εἰς ἵππους 1600.

Σιδηρόδρομοι ἐκ 17,000 μέτρων διατρέχουσι τὰ ἐργοστάσια αὐτῆς μεταφέροντες καθ’ ἡμέραν 2,000 τόννους ἀκατεργάστου καὶ κατειργασμένης ὕλης. Πρὸ δύο ἐτῶν πρὸς μεταφορὰν τῶν ἐκβολάδων τοῦ Χαρβάλου κατεσκευάσθη ἐναέριος ἢ κρεμαστὸς σιδηρόδρομος ἐκτάσεως 2,000 μέτρων μεταφέρων περὶ τοὺς 400 τόννους ἐκβολάδων.

Ἐκτὸς δὲ τῶν μέσων τούτων τῆς μεταφορᾶς, χρησιμοποιοῦνται 170 ἡμίονοι καὶ ἵπποι εἰς τὰς διὰ κάρρων ἐκτελουμένας μεταφοράς ὑλικῶν, ὧν ἡ μεταφερομένη ποσότης ἡμερησίως ἀνέρχεται εἰς τοὺς 600 τόννους. Οὕτω δὲ τὸ ἐργοστάσιον διὰ τῶν σιδηροδρόμων καὶ κάρρων αὐτοῦ μετακινεῖ καθ’ ἡμέραν περὶ τοὺς 3,000 τόννους διάφορα ὑλικὰ διὰ τὴν παραγωγὴν τῶν προϊόντων του.

Τὸ Πλυντήριον ὅπερ κατεσκευάσθη ἐκ θεμελίων παρὰ τῆς Ἑταιρίας τῶν Μεταλλουργείων καὶ δι’ ὃ ἐδαπανήθησαν ὑπὲρ τὰ δύο ἑκατομμύρια δραχμῶν ἐπεξεργάζεται ἡμερησίως 1,000 τόννους ἐκβολάδων, δύναται δὲ νὰ θεωρηθῇ ἓν τῶν μεγαλητέρων τῆς Εὐρώπης.

Αἱ κάμινοι καμινεύουσι 500 τόννους καθ’ ἑκάστην, παράγουσι δὲ τόννους ἀργυρούχου μολύβδου 10,000 περίπου κατ’ ἔτος ἀξίας 4,500,000 — 5,000,000 φράγκων.

Ἐπίσης τὸ μεταλλεῖον ὁ Νικίας παράγει κατ’ ἔτος περίπου 26,000 τόννους μεταλλεύματος μαγγανιούχου καὶ σιδηρούχου τὸ ὁποῖον πωλούμενον εἰς Εὐρώπην ἀποφέρει περὶ τὰς 300,000 φρ.

Τὰ Μεταλλεῖα Μικρασίας ἤρξαντο καὶ ταῦτα σήμερον γενόμενα παραγωγὰ, ἀποστέλλοντα εἰς Λαύριον πρὸς καμίνευσιν μεταλλεύματα μολυβδοῦχα. Ἐλπίζεται δὲ ἐντὸς ὀλίγου ἡ ἐκεῖθεν παραγωγὴ μολύβδου νὰ ἦναι σπουδαία. Τελευταίως ὡς γνωστὸν ἡ Ἑταιρία τῶν Μεταλλουργείων Λαυρίου κατεσκεύασε τὸν Σιδηρόδρομον Ἀττικῆς.

Ἡ σύστασις τοῦ Σιδηροδρόμου τούτου ἀνεξαρτήτως τῆς παρεχομένης εὐκολίας εἰς τὴν συγκοινωνίαν τοῦ κοινοῦ θέλει συντελέσει τὰ μέγιστα καὶ εἰς τὴν ἀνάπτυξιν τῆς ἐν τῇ Λαυρεωτικῇ χώρᾳ ἐθνικῆς βιομηχανίας, ἥτις ἀπὸ τῆς συστάσεώς της ἐχρησίμευσε καί ὡς βιομηχανικὸν σχολεῖον, δημιουργήσασα ἐν βραχεῖ διαστήματι μηχανικοὺς καί τελείους τεχνίτας εἰς ἀντικατάστασιν τῶν ξένων, οὓς λίαν δαπανηρῶς συνετήρει ἡ προκάτοχος Έταιρία.

Ὁλόκληρος κωμόπολις ἐκ 5000 κατοίκων ζῇ ἤδη ἐν Λαυρίῳ ἐκ τῆς βιομηχανίας ταύτης οἱ δέ πλεῖστοι εἰσέτι τῶν ἐργατῶν ἐρχόμενοι ἐκ τῶν διαφόρων μερῶν τῆς Ἑλλάδος διατηροῦσι τὰς οἰκογενείας αὐτῶν εὑρισκομένας ἐκτὸς τοῦ Λαυρίου. Ὅθεν ἂν ὑπολογίσῃ τις εἰς 10,000 τὰ ἄτομα τὰ ζῶντα ἐκ τῆς ἐργασίας τῶν Μεταλλουργείων δὲν θέλει εἶσθαι ἐκτὸς τῆς ἀληθείας.

Ἡ Ἑταιρία τῶν Μεταλλουργείων Λαυρίου εἰσήγαγε μέτρα σπουδαῖα πρὸς περίθαλψιν καί ὅσον ἔνεστι μεγαλειτέραν εὐημερίαν τῶν ἐργατῶν, τὰ κυριώτερα τῶν ὁποίων εἰσίν·

α’.) Ἐκκλησία ἣν συντηρεῖ ἡ Ἐταιρία χάριν τῶν ἐργατῶν της καὶ τῶν οἰκογενειῶν αὐτῶν.

β’.) Ταμεῖον Αὐτοβοηθείας κάτοχον ἤδη κεφαλαίου 120,000 δραχμῶν, χορηγοῦν δὲ κατ’ ἔτος βοηθήματα εἰς τοὺς πάσχοντας ἢ ἀνικάνους ἐργάτας συμποσούμενα ἐτησίως εἰς δρ. 25,000 καὶ πλέον.

γ’.) Νοσοκομεῖον ἐν ᾧ ἡ Ἑταιρία θεραπεύει ἅπαντας τοὺς ἐργάτας τοὺς μὴ ἔχοντας οἰκογενείας. Ἰατρὸς δὲ πληρονόμενος παρὰ τῆς Ἑταιρίας ἐπισκέπτεται ἐπίσης δωρεὰν τοὺς ἐν ταῖς οἰκίαις αὐτῶν θεραπευομένους ὡς καὶ τὰ ἀσθενοῦντα τυχὸν τῶν οἰκογενειῶν των μέλη. Καὶ εἰς τοὺς μὲν καὶ εἰς τοὺς δὲ χορηγοῦνται τὰ φάρμακα δωρεὰν παρὰ τοῖς Ἑταιρίας.

δ’.) Λουτῆρες ἐν οἷς δύνανται οἱ ἐργάται ἀποχωροῦντες τῆς ἐργασίας νὰ λούωνται κατὰ βούλησιν.

Ὁλόκληρον δὲ συνεργεῖον ὁδοκαθαριστῶν δὲν παύει διατηροῦν ἄκραν καθαριότητα ἓν τε τοῖς ἐργοστασίοις καὶ τοῖς δωματίοις τῶν ἐργατῶν τῶν ἐν κοινοῖς κοιτῶσι διαιτωμένων.


Ἡ παραγωγὴ μολύβδου κατὰ τὸ λῆξαν ἔτος 1885 ἀνῆλθε εἰς 8327 τόννους, οὗ ἡ περιεκτικότης ἀργύρου κατὰ μέσον ὅρον ὑπελογίσθη εἰς γραμμάρια 1427. Τὰ ἔξοδα κατὰ τόννον μολύβδου ἀνῆλθον εἰς δραχ. 413 93/00 ἤτοι ἐπὶ ἔλαττον τοῦ προπαρελθόντος 1884 ἐκ δρ. 9 87/00.

Ἡ ἐπὶ πλέον διαφορὰ τῆς παραγωγῆς ἢ τῆς τῶν προηγουμένων ἐτῶν προῆλθεν ἐκ τῆς χρησιμοποιήσεως τῶν ἐκβολάδων Καμαρίζης καὶ Βερτσέκου καὶ τῆς καμινεύσεως τοῦ ἐκ Μικρασίας ἀποσταλέντος μεταλλεύματος.

Ἡ πρόοδος τοῦ Πλυντηρίου ἐπήνεγκε τῷ 1885 ἐλάττωσιν ἐξόδων εἰς δρ. 624,615 ἀντὶ τῶν 731,500 ἅτινα παρουσίασε τὸ 1884. Κατὰ τὸ 1885 μετηνέχθησαν εἰς τὸ πλυντήριον 255,434 τόννοι μολύβδου, ἀπαιτήσαντες ἕκαστος πρὸς ἐμπλουτισμὸν δραχμὰς 2,43.

Ἀξία σημειώσεως εἶνε ἡ κατὰ τὴν πρώτην ἐξαμηνίαν τοῦ 1886 πώλησις εἰς Ἀμερικήν 5,000 τόννων σιδηρούχου μεταλλεύματος τοῦ εἰς τὰς κτήσεις τῆς Ἑταιρίας ἀνήκοντος μεταλλείου «Ὁ Νικίας».

Σημείωσις. Ἡ ἐν Λαυρίῳ ἐπιχείρησις, ὄχι ὡς χρηματιστικὴ ἀξία, εἰς ἣν προςηλωθεῖσα ἡ ἄπληστος καὶ παράφορος κερδοσκοπία ἀπὸ πολλῶν ἐτῶν καὶ δὴ ἐπ’ ἐσχάτων ἐπήνεγκεν ἱκανὰς ἀνωμαλίας καὶ κινδύνους ἐν τῇ χρηματιστικῇ ἀγορᾷ, τῶν μὲν ἁπλουστέρων ὑφαρπάσασα τῶν δὲ ἐπιτηδειοτέρων αὐξήσασα τὴν περιουσίαν, ἀλλ’ ὡς πραγματικὴ ἐπιχείρησις, ὡς βιομηχανία ἐκμεταλλευτικὴ, ἀπασχολοῦσα πολυάριθμον ἐργατικὸν πληθυσμὸν καὶ παράγουσα ἱκανὸν μεταλλικὸν πλοῦτον, εἷνε μία τῶν σπουδαιοτάτων ἐν Ἑλλάδι καὶ διὰ τὸν λόγον ἀκόμη, ὅτι δι’ αὐτῆς εἰςήχθη καὶ ἐβελτιώθη ἐν τῇ χώρα τέλειον σύνολον ἐκμεταλλευτικῶν μηχανημάτων, ὧν ἡ πολυδαίδαλος ἀλληλουχία καὶ κανονικωτάτη ἐν τούτοις λειτουργία πρόκειται παρήγορον φαινόμενον δι’ ὅσους πιστεύουσιν ὅτι ἡ Ἑλλὰς μόνον διὰ τῆς ἐκμεταλλεύσεως τῶν πλουτολογικῶν πόρων τῆς χώρας καὶ τὰς ἀναπτύξεως τῆς συγκοινωνίας δύναται νὰ ἐξασφαλίσῃ τὸ μέλλον αὐτῆς ὡς κράτος καὶ ὡς ἔθνος. Ἐκ τῆς ἀρχῆς ταύτης ἀφορμώμενοι παρατιθέμεθα τὰς ἄνωθι πληροφορίας, δυναμένας νὰ χρησιμεύσωσιν ὡς ἀφετηρία σοβαρᾶς μελέτης περὶ τῆς ὑλικῆς προόδου καὶ τοῦ βιομηχανικοῦ μέλλοντος τῆς χώρας. Ἡ ὁσημέραι αὔξουσα πρόοδος τῶν ἐν Λαυρίῳ ἐργασιῶν καὶ ἡ ἀναστήλωσις τῶν πολλάκις διακυβευσάντων συμφερόντων τῆς Ἑταιρίας ὀφείλεται εἰς τὴν σπανίαν ἀναντιρρήτως διαχειριστικὴν καὶ διοικητικὴν ἱκανότητα τοῦ Γεν. Διευθυντοῦ κ. Φωκίωνος Νέγρη, οὗ ὁ ἄοκνος ζῆλος καὶ ἡ ἀδιαφιλονείκητος ἀκεραιότης τοῦ χαρακτῆρος οὗ μόνον ἔσωσεν, ἀλλὰ καὶ προήγαγε καὶ τελειοποιεῖ ὁσημέραι τὰ ἓν Λαυρίῳ ἔργα. Πόσα θαύματα δύναται νὰ παραγάγῃ τωόντι ἑνὸς μόνου ἀνδρὸς ἡ σιδηρᾶ θέλησις καὶ ἡ πρὸς τὸ καθῆκον καὶ τὴν ἐργασίαν θρησκευτικὴ πίστις!