Ετήσιον Ημερολόγιον του Έτους 1887/Δημόσιαι πληρωμαί, Στατιστικαί πληροφορίαι

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Ἐτήσιον Ἡμερολόγιον τοῦ Ἔτους 1887
Συγγραφέας: Ανώνυμος
Δημόσιαι πληρωμαὶ, Στατιστικαὶ πληροφορίαι


ΔΗΜΟΣΙΑΙ ΠΛΗΡΩΜΑΙ

Αἱ πρὸς πληρωμὴν προθεσμίαι, ὁριζόμεναι ἐν τοῖς φορολογικοῖς νόμοις εἰσὶν αἱ ἑξῆς·

α΄.) Τοῦ φόρου ἐπὶ τῶν ἀροτριώντων κτηνῶν ἡ α΄ Αὐγούστου τοῦ σχετικοῦ φορολογικοῦ ἔτους.
β΄.) Τοῦ φόρου ἐπὶ τῶν σπειρομένων ἐθνικῶν γαιῶν ἡ α.΄ Σεπτεμβρίου.
γ΄.) » » » » γρασιδίων καὶ τριφυλλίων ἡ 15 Μαΐου.
δ΄.) » » » » περιβολίων, λαχανοκήπων καὶ συκεώνων ἡ α΄ Σεπτεμβρίου.
ε΄.) » » » τοῦ ἐλαίου ἡ α΄ Δεκεμβρίου τοῦ σχετικοῦ φορολογικοῦ ἔτους καὶ ἡ α΄. Ἰανουαρίου καὶ α΄ Φεβρουαρίου τοῦ ἑπομένου ἔτους.
ς’.) » » » τῶν βοσκησίμων γαιῶν ἡ 30 Νοεμβρίου.
ζ΄.) » » » τῶν ζῴων ἡ α΄. Μαΐου.
η΄.) » » » τῶν χοίρων ἡ α΄. Ὀκτωβρίου.
θ΄.) » » » τῶν ἐπιτηδευμάτων ἡ α΄. Ἰανουαρίου.
ι΄.) » » » τῶν οἰκοδομῶν ἡ α΄ Φεβρουαρ. τοῦ ἑπομένου ἔτους.
ια΄.) » » » τῆς καταναλώσεως οἴνου ἡ α΄, Ἰανουαρίου ἑπομένου ἔτους καὶ ἡ ἐποχὴ τῆς δηλώσεως.
ιβ΄.) » » » τῶν πνευματωδῶν ποτῶν, ὁ μὴν καθ’ ὃν ἀπεστάλη ἡ ἀπόφασις τοῦ ὑπουργείου τῶν Οἰκονομικῶν ἐπὶ τῶν ὑποβληθεισῶν ἐφέσεων κατὰ τοῦ πρωτοκόλλου τῆς φορολογίας.
ιγ΄.) Δικαστικαὶ εἰσπράξεις, ἐντὸς τοῦ α΄. δεκαπενθημέρου ἑκάστου μηνός.
ιδ΄.) Τηλεγραφικαὶ εἰσπράξεις ἐντὸς τριάκοντα ἡμερῶν μετὰ τὸ τέλος τοῦ μηνός.
ιε΄.) Προξενικαὶ ὡσαύτως.

ΑΞΙΑΙ—ΧΡΕΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΔΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τόκος τοῖς % ΟΜΟΛΟΓΙΑΙ ΕΤΟΣ ΕΠΟΧΑΙ
Ἐκδοθ. Κληρ. Ἐν κυκλ. Ἐκδοσ. Ἀποσ. Κληρώσεως Πληρ. Τοκομερ.
170,000,000 5 340,000 04,940 335,060 1884 1921 01 Ἰουν. Ἰαν.(ν) 01 Ἰουλ. Ἰα.(ν)
120,000,000 5 240,000 09,620 230,380 1880 1924 01 Ἰαν. Δεκ.(ν) 01 Ἰαν. Ἰουλ.
060,000,000 6 120,000 05,510 114,490 1879 1919 1 Ἰαν. Ἀπ. Ἰουλ. Ὀκτ.(ν) 20 Ἰαν. Ἀπ Ἰουλ. Ὀκ.
026,000,000 6 052,000 04,229 047,781 1874 1918 15 Μαΐ. Νοεμ. 15 Ἰουν. Δεκ.
025,000,000 9 040,202 16,419 023,783 1867 1895 15 Μαρ. Σεπτ. 15 Ἀπρ. Ὀκτ.
025,000,000 8 059,728 24,289 035,509 1867 1895 15 » » 15 » »
010,000,000 6 029,772 01,781 027,991 1876 1920 15 Μαΐ. Νοεμ. 15 Ἰουν. Δεκ.
006,000,000 6 060,000 27,726 032,274 1863 1896 10 Ὀκτωβ. 01 Ἰανουαρ.
04,000,000 8 016,000 00656 012,020 1871 1899 15 Μαρτ. Σεπτ. 15 Ἀπρ. Ὀκτ.
Κτηματικαὶ ὁμολογ. Ἐθνικῆς Τραπέζης μετὰ λαχείου. 181,791 01,030 180,761 1880 1929 1 Ἰαν. Μαρ. Μα. 1 Ἰαν. Ἰουλ.
Πατριωτικ. Δάνειον. 30 ἑκατ. 00503 200,873 1885 Ἰουλ.Σεπ.Νοεμ

ΑΞΙΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑΙ και ΕΤΑΙΡΙΚΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ἐποχαὶ πληρωμῆς μερίσματος
Μετοχικὸν Κατατεθὲν Ἀποθεματ.
Ἐθν. Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος φρ. 20,000,000 20,000,000 14,848,220 15 Ἰαν. 15 Ἰουλίου
Γεν. Πιστωτικὴ Τράπεζα » 25,000,000 15,000,000 00 260,000 15 » 15 »
Τράπεζα Βιομ. Πίστεως » 25,000,000 10,000,000 01,140,367 20 » 20 »
Ἑταιρία Μεταλ. Λαυρίου » 20,000,000 14,000,000 Ἰαν. καὶ 15 Ἰουλ.
Σιδηρ. Ἀθηνῶν-Πειραιῶς » 05,000,000 05,000,000 000 87,783 15 » » »
Σιδηρ. Πύργου-Κατακώλου » 01,450,000 01,450,000 κατὰ Μάρτιον
Ἑταιρία Φωταερίου » 01,200,000 01,200,000 » Ἰανουάρ.
Ἀσφαλ. Ἑταιρ. «Φοῖνιξ» » 03,500,000 00 300,000 00 500,000 30 Ἰανουαρίου
Ἑλλην. Πυριτιδοποιΐα » 01,600,000 01,600,000 000 25,000 20 Ἰανουαρίου
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ ΠΕΡΙ ΕΛΛΑΔΟΣ

α) Κατάστασις τῶν χρεών τῆς Ἑλλάδος

α) Παλαιὰ χρέη.................................................................................................................................................................................................................................................... Δρ. 077,946,011

β) Δάνεια χρεωλυτικὰ.................................................................................................................................................................................................................................................... » 304,850,758

γ) Προσωρινὰ δάνεια.................................................................................................................................................................................................................................................... » 058,623,995

δ) Ἔντοκα Γραμμάτια.................................................................................................................................................................................................................................................... » 024,112,780

ε) Δάνεια ἀναγκαστικῆς κυκλοφορίας.................................................................................................................................................................................................................................................... » 72,261,974

ς) Δάνεια ὑπὲρ τῆς Ἐθνικῆς Ὁδοποιΐας.................................................................................................................................................................................................................................................... » 017,857,145


 Ὁλότης.................................................................................................................................................................................................................................................... Δρ. 555,652,363β) Ἐκπαίδευσις

α) Πανεπιστήμιον 1. Καθηγηταὶ καὶ Ὑφηγηταὶ.................................................................................................................................................................................................................................................... 00108

 Φοιτηταὶ.................................................................................................................................................................................................................................................... 02632

β) Γυμνάσια καὶ Ἑλληνικὰ Σχολεῖα.................................................................................................................................................................................................................................................... 00358

 Καθηγηταὶ.................................................................................................................................................................................................................................................... 00882

 Μαθηταὶ.................................................................................................................................................................................................................................................... 00000

γ) Ἱερατικὰ Σχολεῖα.................................................................................................................................................................................................................................................... 00005

 Καθηγηταὶ.................................................................................................................................................................................................................................................... 00032

 Μαθηταὶ.................................................................................................................................................................................................................................................... 00163

δ) Διδασκαλεῖα 4. Καθηγηταὶ.................................................................................................................................................................................................................................................... 00034

ε) Δημοτικὰ Σχολεῖα 1717. Δημοδιδάσκαλοι.................................................................................................................................................................................................................................................... 00000

ς) Ἰδιωτικὰ Σχολεῖα 67. Διδάσκαλοι… Μαθηταὶ.................................................................................................................................................................................................................................................... 16383

ζ) Γραμματοδιδασκαλεῖα 650. Μαθηταὶ.................................................................................................................................................................................................................................................... 16000

η) Σχολεῖον τῶν τεχνῶν. Καθηγηταὶ 28. Μαθηταὶ.................................................................................................................................................................................................................................................... 00686

γ) Ναυτιλία
Πλοῖα ἐμπορικά.

α) Ἱστιοφόρα 3141 τόννων.................................................................................................................................................................................................................................................... 225,224

β) Ατμόπλοια 72 » .................................................................................................................................................................................................................................................... 036,272

δ) Στατιστικὴ ἠθικὴ

α) Στατιστικὴ ποινικὴ δικαιοσύνη....................................................................................................................................................................................................................................................00000

β) Νόθα τέκνα....................................................................................................................................................................................................................................................00000

ΚΙΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1860-1884

Ἔτος 1860 γάμοι 06106 γεννήσεις 30858 ἀποβιώσεις 22154
» 1861 » 07175 » 32405 » 22969
» 1864 » 08380 » 38538 » 27995
» 1865 » 09224 » 40452 » 29358
» 1866 » 08558 » 38682 » 27408
» 1867 » 08553 » 42370 » 28134
» 1868 » 08655 » 40875 » 32444
» 1869 » 09488 » 41542 » 32561
» 1870 » 08987 » 40932 » 31881
» 1871 » 09475 » 41867 » 29640
» 1872 » 08924 » 42997 » 31004
» 1873 » 09985 » 42189 » 36861
» 1874 » 09529 » 45212 » 29863
» 1875 » 10250 » 44386 » 30936
» 1876 » 09753 » 47248 » 31083
» 1877 » 09472 » 46355 » 31280
» 1878 » 09603 » 44921 » 30588
» 1879 » 09322 » 41683 » 30498
» 1880 » 08513 » 41304 » 30288
» 1881 » 07843 » 41659 » 32195
» 1882 » 11186 » 43157 » 32194
» 1883 » 11615 » 43061 » 34619
» 1884 » 13005 » 56861 » 36432

Σημ. Ἐκδότου. – Προεθέμεθα, καὶ καθὰ εἴχομεν ἀναγγείλει καὶ πρὸς πληρεστέραν ἐπίτευξιν τοῦ σκοποῦ, εἰς ὃν κυρίως ἀφορᾷ ἡ ἔκδοσις τοῦ ἡμετέρου Ἡμερολογίου, δι’ οὗ σκοπεῖται ἡ ὡς οἷόν τε πιστοτέρα κατ’ ἔτος ἐξεικόνισις τοῦ συγχρόνου πολιτικοῦ, κοινωνικοῦ καὶ πνευματικοῦ ἡμῶν βίου, νὰ προτάξωμεν ἴδιον στατιστικὸν τμῆμα, παρατιθέντες ἀκριβεῖς ἀριθμοὺς καὶ βεβασανισμένα πορίσματα, δι’ ὦν ἀριδήλως καταφαίνεται ἡ ὑγιεινὴ, ἠθικὴ, βιομηχανικὴ καὶ οἰκονομικὴ κατάστασις τῆς χώρας καὶ ἐν γένει ὁ βαθμὸς τῆς ἀναπτύξεως ἑκάστου τῶν κλάδων τῆς ἐθνικῆς ἡμῶν ἐργασίας. Ἀτυχῶς αἱ ἐλπίδες ἡμῶν διεψεύσθησαν. Ἐν τοῖς ἐπισήμοις γραφείοις, πρὸς ἃ ἀπηυθύνθημεν, ἀντὶ στατιστικῶν πληροφοριῶν εὕρομεν χάος αὐτόχρημα καὶ σύγχυσιν, οἱ δὲ ἁρμόδιοι ὑπάλληλοι ἔσκωψαν καὶ ἐμυκτήρισαν βεβαίως ἡμᾶς ζητοῦντας τοιαύτας χιμαίρας ἐν Ἑλλάδι! Τὸ Ὑπουργεῖον τῆς Δικαιοσύνης λ. χ. ἠγνόει ἐντελῶς οὐ μόνον τῆς πρώτης ἑξαμηνίας τοῦ λήξαντος ἀλλὰ καὶ τοῦ παρελθόντος ἔτους τὸν ἀριθμὸν, τὸ εἶδος καὶ τὴν φύσιν τῶν ἐν ἑκάστῃ περιφερείᾳ ἐκδοθεισῶν δικαστικῶν ἀποφάσεων. Καὶ ὅμως πόσα ἠδύνατό τις ἐκ τοιαύτης τινὸς ἀκριβοῦς στατιστικῆς νὰ συναγάγῃ περὶ τῆς δημοσίας τάξεως καὶ ἀσφαλείας, τῆς ἐμπορικῆς πίστεως, τῆς ἀλληλεγγύης ἐν ταῖς συναλλαγαῖς καὶ ταῖς ἠθικαῖς σχέσεσι, τῆς κοινωνικῆς καὶ πολιτικῆς ἀνατροφῆς, τῶν παρὰ τῷ λαῷ ψυχολογικῶν καὶ ἠθικῶν ἐμφύτων! Τὸ Ὑπουργεῖον τῆς Παιδείας ἐπίσης ἠγνόει τὸν ἀριθμὸν καὶ τὸ εἶδος τῶν διαφόρων Σχολείων τοῦ Κράτους, δημοσίων τε καὶ ἰδιωτικῶν, ὡς καὶ τῶν ἐν αὐτοῖς διδασκομένων καὶ διδασκόντων. Τὸν αὐτὸν κυκεῶνα, προκειμένου περὶ στατιστικῆς, εὑρίσκει τις εἰς τὸ Ὑπουργεῖον τῶν Οἰκονομικῶν, ὅπερ οὔτε τὴν ὄρεξιν οὔτε τὰ στοιχεῖα κατεῖχε πρὸς ἐκπλήρωσιν τῆς αἰτήσεως ἡμῶν περὶ πινάκων, κεφαλαιωδῶς κἂν παριστώντων τὴν κίνησιν τῆς εἰςαγωγῆς καὶ ἐξαγωγῆς, τῶν τελωνειακῶν καὶ ἄλλων τοῦ δημοσίου εἰςπράξεων καὶ ἐν γένει παντὸς ὅ,τι ἀποβλέπει εἰς τὴν οἰκονομικὴν κατάστασιν τῆς χώρας. Μόνον τὸ Ὑπουργεῖον τῶν Ἐσωτερικῶν παρέσχεν ἡμῖν τὰς ἄνωθι ὀλιγίστας, ἀλλὰ καὶ ταύτας ἀσυμπληρώτους, πληροφορίας. Ὁ ἁρμόδιος ἐν αὐτῷ τμηματάρχης, οὗ αἱ ἔντονοι ἀληθῶς προςπάθειαι πρὸς μόρφωσιν στατιστικῆς λειτουργίας διὰ τῶν διοικητικῶν ὀργάνων παραλύονται πρὸ συστηματικῶν ἐνίοτε ἀντιδράσεων, ἐξεφράσθη μετὰ δικαίας ἀγανακτήσεως κατὰ τῆς ἀξιοθρηνήτου ἀκηδίας τῶν διοικητικῶν καὶ δημοτικῶν ἀρχῶν, αἱ πρὸς ἃς ἀλλεπάληλοι ἐγκύκλιοι εἰς οὐδὲν συμβάλλονται ἐὰν μὴ ληφθῶσιν αὐστηρὰ νομοθετικὰ μέτρα, κατανοηθῇ δὲ συγχρόνως ὑπὸ τῆς κοινωνίας ὅτι αἱ ληξιαρχικαὶ πράξεις τῶν γάμων, τῶν γεννήσεων καὶ τῶν ἀποβιώσεων εἶνε ζήτημα μεγίστης σημασίας καὶ κοινοῦ ἐνδιαφέροντος, διότι ἐκ τῆς συγκριτικῆς στατιστικῆς διαγιγνώσκεται ἡ φυσικὴ εὐρωστία, ἡ ἠθικὴ καὶ οἰκονομικὴ εὐεξία, καὶ καθόλου ἡ ὀργανικὴ λειτουργία τοῦ κοινωνικοῦ σώματος καθ’ ὅλας αὐτῆς τὰς ποικίλας ἐκδηλώσεις. Νομοθετκὰ λοιπὸν μέτρα ἐξ ἑνὸς, εἰλικρινὴς δὲ καὶ πρόθυμος ὑποστήριξις ἀπὸ μέρους τῆς κοινωνίας πρὸς ἐφαρμογὴν αὐτῶν, εἰσὶν αἱ ἐγγυήσεις πρὸς ὀργάνωσιν δημοσίας στατιστικῆς, δι’ ἧς καὶ ἡ χώρα γνωρίζει αὐτὴ ἑαυτὴν καὶ εἰς τὸν ἔξω κόσμον παρέχει ἀληθῆ γνωρίσματα περί τῆς ἠθικῆς καὶ φυσικῆς ποιότητος ἑαυτῆς. Παρετηρήθη ὅτι μόνη ἡ Ἑλλὰς ἐξ ὅλων τῶν πεπολιτισμὲνων κρατῶν καθυστερεῖ εἰς τοὺς πίνακας τῆς διεθνοῦς στατιστικῆς, παρέχουσα ἀτελεστάτας, μονομερεῖς καὶ τραγελαφικὰς πολλάκις πληροφορίας, ἐξ ὧν οἱ ἐν Εὐρώπῃ στατιστικολόγοι πορίζονται ἄδικα καὶ πάντῃ ἐσφαλμένοι περὶ ἡμῶν συμπεράσματα. Οὕτως ἐπὶ παραδείγματι, μὴ τηρουμένων πάντοτε καὶ πανταχοῦ ἀκριβῶν πινάκων περὶ τοῦ ἀριθμοῦ τῶν τελουμένων γάμων, ἡ ἐν Παρισίοις στατιστικὴ Ἑταιρία κρίνουσα πρό τινος ἐκ τῶν ἀτελῶν περὶ τοῦ ἀριθμοῦ αὐτῶν πληροφοριῶν, ἐξήνεγκεν ἀναληθῆ καὶ ἐπιβλαβῆ διὰ τὴν ἑλληνικὴν κοινωνίαν γνώμην, ὅτι δηλαδὴ ἡ ἐλάττωσις τῶν γάμων ἐν Ἑλλάδι, ἐν τῇ κλίμακι τῶν ὁποίων κατατάσσεται αὕτη εἰς τὴν προτελευταίαν τάξιν, μειουμένων παρὰ τὴν εὐνοϊκὴν ἐπίδρασιν τοῦ κλίματος ἐνδεικνύει τὴν ἠθικὴν ἀδιαφορίαν πρὸς τὸν οἰκογενειακὸν βίον, οὗ ὁ γνώμων ἐστὶν ἀναντιρρήτως ἡ πρὸς γάμον κλίσις καὶ ἔφεσις τοῦ λαοῦ. Καὶ ὅμως εἷνε πάντῃ ψευδὴς καὶ ἀνύπαρκτος κατ’ οὐσίαν ἡ γνώμη αὕτη, διότι ἐν Έλλάδι ὁ οἰκογενειακὸς βίος δύναται νὰ χρησιμεύσῃ μᾶλλον ὡς ὑπόδειγμα εἰς ἄλλους εὐρωπαϊκοὺς λαούς. Ἕκαστος δύναται νὰ φαντασθῇ οἵαν περὶ ἡμῶν μορφοῦσι πεποίθησιν ἐν Εὐρώπῃ συμβουλευόμενοι ἀτελεστάτας στατιστικὰς πληροφορίας, αἵτινες ἢ δέον νὰ ἐκλείψωσι καθ’ ὁλοκληρίαν, ὅπως μὴ κατασυκοφαντῆται ἡ χώρα, ἢ δέον νὰ συστηματοποιηθῶσι διὰ νομοθετημάτων καὶ ἀμοιβαίας συμπράξεως τῆς ἑλλην. κοινωνίας μετὰ τῶν διαφόρων ἀρχῶν τοῦ Κράτους.

Κ. Φ. Σ.