Συνθήκη των Βερσαλλιών/Μέρος Β΄

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Συνθήκη των Βερσαλλιών
Μέρος Β′: Γερμανικὰ σύνορα


ΜΕΡΟΣ Β′.

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΣΥΝΟΡΑ

Ἄρθρον 27.

Τὰ σύνορα τῆς Γερμανίας θὰ καθορισθῶσιν ὡς ἀκολούθως.

1. Μετὰ, τοῦ Βελγίου:

Ἀπὸ τοῦ κοινοῦ σημείου τῶν τριῶν συνόρων τοῦ Βελγίου, Ὁλλανδίας καὶ Γερμανίας καὶ πρὸς Νότον:

Τὸ βορειο-ἀνατολικὸν ὅριον τοῦ πάλαι ποτὲ ἐδάφους τοῦ οὐδετέρου Moresnel, εἶτα τὸ ἀνατολικὸν ὅριον τῆς περιφερείας (Kreis) τοῦ Eupen, κατόπιν ἡ ὀροθετικὴ γραμμὴ μεταξὺ τοῦ Βελγίου καὶ τῆς περιφερείας τοῦ Montjoie, εἶτα, τὸ ὅριον βορειο-ἀνατολικὸν καὶ ἀνατολικὸν τῆς περιφερείας τοῦ Malmédy μέχρι τῶν συνόρων τοῦ Λουξεμβούργου·

2. Μετὰ τοῦ Λουξεμβούργου:

Ἡ ὀροθετικὴ γραμμὴ τῆς 3ης Αὐγούστου 1914 μέχρι τοῦ σημείου τῆς ἑνώσεώς της μετὰ τῆς Γαλλικῆς μεθορίου τῆς 18ης Ἰουλίου 1870.

3. Μετὰ τῆς Γαλλίας:

Τὰ ἀπὸ τοῦ Λουξεμβούργου μέχρι τῆς Ἑλβετίας σύνορα τῆς 18ης Ἰουλίου 1870, ὑπὸ τήν ἐπιφύλαξιν τῶν διατάξεων τοῦ ἄρθρου 48 τοῦ Δ′. Τμήματος (Λεκανοπέδιον τῆς Σάαρ—Μέρος Γ′).

4. Μετὰ τῆς Ἑλβετίας:

Ἡ νῦν μεθόριος.

5. Μετὰ τῆς Αὐστρίας:

Ἡ μεθόριος τῆς 3ης Αὐγούστου 1914, ἀπὸ τῆς Ἑλβετίας μέχρι τῆς Τσεχο-Σλοβακίας, ὡς αὕτη καθορίζεται κατωτέρω.

6. Μετὰ τῆς Τσεχο-Σλοβακίας:

Ἡ μεταξὺ Αὐστρίας καὶ Γερμανίας μεθόριος τῆς 3ης Αὐγούστου 1914, ἀπὸ τοῦ σημείου τῆς συναντήσεως μετὰ τοῦ παλαιοῦ διοικητικοῦ ὁρίου τοῦ χωρίζοντος τὴν Βοημίαν ἀπὸ τῆς ἐπαρχίας τῆς Ἄνω Αὐστρίας μέχρι τῆς προεχούσης βορείας ἄκρας τῆς πρῴην ἐπαρχίας τῆς Αὐστριακῆς Σιλεσίας, κειμένης εἰς ἀπόστασιν ὀκτὼ περίπου χιλιομέτρων ἀνατολικῶς τῆς Neustadt.

7. Μετὰ τῆς Πολωνίας:

Ἀπὸ τοῦ ὡς ἄνω ὁριζομένου σημείου καὶ μέχρι τοῦ ἐν τῷ ἐδάφει ὁρισθησομένου τοιούτου εἰς ἀπόστασιν δύο περίπου χιλιομέτρων ἀνατολικῶς τῆς Lorzendorf:

Ἡ ὁρισθησομένη συνῳδὰ τῷ ἄρθρῳ 88 τῆς παρούσης Συνθήκης μεθόριος.

Ἐκεῖθεν πρὸς βορρᾶν καὶ μέχρι τοῦ σημείου ἔνθα τὸ διοικητικὸν ὅριον τῆς Ποσνανίας διατέμνει τὸν ποταμὸν Bartsch:

Γραμμὴ ὁρισθήσεται ἐπὶ τοῦ ἐδάφους, καταλείπουσα εἰς μὲν τὴν Πολωνίαν τὰ μέρη: Skorischau, Reichthal, Trembatschau, Kunzendorf, Schleise, Gross Kosel, Schreibsdorf, Rippin, Fürstlich—Niefken, Pawelau, Tscheschen, Konradau, Johannisdorf, Modzenowe, Bogdaj, εἰς δὲ τὴν Γερμανία τὰ ἐξῆς: Lorzendorf, Kaulwitz, Glaasche, Dalbersdorf, Reesewitz, Stradam, Gross Wartenberg, Kraschen, Neu Mittelwalde, Domaslawitz, Wedelsdorf, Tschenschen, Hammer.

Ἐκεῖθεν βορειοδυτικῶς τὸ διοικητικὸν ὅριον τῆς Ποσνανίας μέχρι τοῦ σημείου ἔνθα τέμνει τὴν σιδηροδρομικὴν γραμμὴν Rawitsch—Herrnstadt.

Ἐκεῖθεν καὶ μέχρι τοῦ σημείου καθ’ ὃ τὸ διοικητικὸν ὅριον τῆς Ποσνανίας τέμνει τὴν οδόν Reisen—Tschirnau.

Γραμμὴ ὁρισθήσεται ἐπὶ τοῦ ἐδάφους, διερχομένη δυτικῶς τοῦ Triebusch καὶ Gabel, ἀνατολικῶς δὲ τοῦ Saborwitz.

Ἐκεῖθεν τὸ διοικητικὸν ὅριον τῆς Ποσνανίας καὶ μέχρι τοῦ σημείου τῆς συναντήσεώς του μετὰ τοῦ ἀνατολικοῦ διοικητικοῦ ὁρίου τῆς περιφερείας (Kreis) τῆς Fraustadt.

Ἐκεῖθεν βορειοδυτικῶς καὶ μέχρι σημείου ἐκλεγησομένου ἐπὶ τῆς μεταξὺ τῶν μερῶν Urnubstadt καὶ Kopnitz ὁδοῦ:

Γραμμὴ ἐκλεγήσεται ἐπὶ τοῦ ἐδάφους, διερχομένη δυτικῶς τῶν μερῶν Geyersdorf, Brenno, Fehlem, Alkloster, Klebel καὶ ἀνατολικῶς τῶν Ulbersdorf, Buchwald, Ilgen, Weine, Lupitze, Schwnten.

Ἐκεῖθεν πρὸς βορρᾶν καὶ μέχρι τοῦ βορειοτάτου σημείου τῆς λίμνης Chlop:

Γραμμὴ ὁρισθήσεται ἐπὶ τοῦ ἐδάφους ἀκολουθοῦσα τὴν μέσην γραμμὴν τῶν λιμνῶν. Πάντως εἰς τὸ Πολωνικὸν ἔδαφος παραμένουσιν ἡ πόλις καὶ ὁ σταθμὸς τοῦ Bentchen (συμπεριλαμβανομένης τῆς ἑνώσεως τῶν γραμμῶν Schwiebus—Bentchen καὶ Züllichau—Bentschen).

Ἐκεῖθεν βορεια-ἀνατολικῶς καὶ μέχρι τοῦ σημείου συναντήσεως τῶν ὁρίων τῶν περιφερειῶν (Kreis) Schwerin, Birnbaum καὶ Meseritz:

Γραμμὴ ὁρισθήσεται ἐπὶ τοῦ ἐδάφους, διερχομένη ἀνατολικῶς τοῦ Betsche.

Ἐκεῖθεν πρὸς βορρᾶν, τὸ ὅριον τὸ διαχωρίζων τὰς περιφερείας (Kreise) τοῦ Schwerin καὶ τοῦ Birnbaum, εἶτα πρὸς ἀνατολὰς τὸ βόρειον ὅριον τῆς Ποσνανίας μέχρι τοῦ σημείου ἔνθα ἡ γραμμὴ αὕτη τέμνει τὸν ποταμὸν Netze.

Ἐκεῖθεν κατὰ τὸν ἀνάρρουν καὶ μέχρι τῆς συμβολῆς τούτου μετὰ τοῦ Küddow:

Τὸ ρεῖθρον τοῦ Küddow.

Ἐκεῖθεν βορειο-ἀνατολικῶς μέχρι τῆς βορειοτέρας γωνίας τῆς σχηματιζομένης ἐσοχῆς ἐκ του βορείου ὁρίου τῆς Ποσνωνίας εἰς 5 περίπου χιλιομέτρων ἀπόστασιν δυτικῶς τοῦ Stahren:

Γραμμὴ ὁρισθήσεται ἐπὶ τοῦ ἐλάφους καταλείπουσα εἰς τὴν Πολωνίαν τὰ ἀκόλουθα μέρη: Josdrowo, Gr. Lutau, Kl. Lutau, Wittkau, εἰς δὲ τὴν Γερμανίαν τὰ ἐξῆς: Gr. Butzig, Cziskowo, Battrow, Böck, Grunnau.

Ἐκεῖθεν, πρὸς βορρᾶν, τὸ μεταξὺ τῶν περιφερειῶν (Kreise) τοῦ Konitz καὶ Schlochau ὅριον μέχρι τοῦ σημείου ἔνθα τὸ ὅριον τοῦτο τέμνει τὸν ποταμὸν Brahe.

Ἐκεῖθεν μέχρι τοῦ σημείου τοῦ ὁρίου τῆς Πομερανίας, κειμένου εἰς ἀπόστασιν 15 χιλιομέτρων ἀνατολικῶς τοῦ Rummelsburg:

Γραμμὴ ὁρισθήσεται ἐπὶ τοῦ ἐδάφους καταλείπουσα εἰς μὲν τὴν Πολωνίαν τὰ ἑπόμενα μέρη: Kovarzin, Kelpin, Adl. Brisn, εἰς δὲ τὴν Γερμανίαν τὰ ἐξῆς: Sampohl, Neugirth, Steinfort, Gr. Poterkau.

Ἐκεῖθεν, πρὸς ἀνατολάς, τὸ ὅριον τῆς Πομερανίας μέχρι τῆς συναντήσεως αὐτοῦ μετὰ τοῦ ὁρίου τοῦ μεταξὺ τῶν περιφερειῶν (Kreise) Konitz καὶ Schlochau κειμένου.

Ἐκεῖθεν, πρὸς βορρᾶν, τὸ μεταξὺ τῆς Πομερανίας καὶ δυτικῆς Πρωσσίας ὅριον μέχρι τοῦ ἐπὶ τοῦ ποταμοῦ Rheda (εἰς 3 περίπου χιλιομέτρων ἀπόστασιν βορειο-δυτικῶς τοῦ Gohra) σημείου ἔνθα εἰς τὸν ποταμὸν τοῦτον εἰσρέει παραπόταμός τις πηγάζων βορειο-δυτικῶς.

Ἐκεῖθεν καὶ μέχρι τοῦ ἀγκῶνος τοῦ ποταμοῦ Piasnitz εἰς ἑνὸς καὶ ἡμίσεος περίπου χιλιομέτρου ἀπόστασιν βορειο-δυτικῶς τοῦ Warschkau:

Γραμμὴ ὁρισθήσεται ἐπὶ τοῦ ἐδάφους.

Ἐκεῖθεν τὸ πρὸς τὸν κατάρρουν ρεῖθρον σοῦ Pianitz, εἶτα ἡ μέση γραμμὴ τῆς λίμνης Zarnowitz καὶ τέλος τὸ ὅριόν τῆς δυτικῆς Πρωσσίας μέχρι τῆς Βαλτικῆς θαλάσσης.

8. Μετὰ τῆς Δανίας:

Ἡ μεθόριος ἥτις θὰ ὁρισθῇ κατὰ τὰς διατάξεις τῶν ἄρθρων 109 καὶ 110 τοῦ Γ′. Μέρους (Τμῆμα ΙΑ′. Ἀνατολικὴ Πρωσσία).

Ἄρθρον 28.

Τὰ σύνορα τῆς Ἀνατολικῆς Πρωσσίας ὁρισθήσονται ὡς ἀκολούθως, ὑπὸ τὴν ἐπιφύλαξιν τῶν διατάξεων τοῦ Θ′. Τμήματος (Ἀνατολικὴ Πρωσσία τοῦ Γ′. Μέρους):

Ἀπὸ σημείου κειμένου ἐπὶ τῆς ἀκτῆς τῆς Βαλτικῆς θαλάσσης εἰς ἀπόστασιν περίπου ἑνὸς καὶ ἡμίσεως χιλιομέτρου πρὸς βορρᾶν τῆς Ἐκκλησίας τοῦ χωρίου Pröbbernau καὶ πρὸς διεύθυνσιν 159 μοιρῶν (ὑπολογιζομένην ἀπὸ βορρᾶ πρὸς ἀνατολάς):

Γραμμὴ, περίπου 2 χιλιομέτρων, ὁρισθήσεται ἐπὶ τοῦ ἐδάφους.

Ἐκεῖθεν ἐν εὐθείᾳ γραμμῇ πρὸς τὸν φάρον τὸν κείμενον ἐπὶ τοῦ ἀγκῶνος τῆς διώρυγος τοῦ Elbing εἰς τὸ ἑπόμενον σημεῖον κατὰ προσέγγισιν: Βόρειον πλάτος 54° 19′ 1)2, Ἀνατολικὸν μῆκος 19° 26′ τοῦ Greenwich.

Ἐκεῖθεν μέχρι τοῦ ἀνατολικωτάτου σημείου τοῦ Nogat μέχρι τοῦ στομίου ἔνθα ὁ ποταμὸς οὗτος καταλείπει τὸν Βιστούλαν (Weichsel).

Ἐκεῖθεν ἡ κυρία αὖλαξ ναυσιπλοΐας (Chenal) τοῦ Βιστούλα πρὸς τὸν ἀνάρρουν, εἶτα τὸ νότιον ὅριον τῆς περιφερείας τοῦ Marienwerder, ἀκολούθως τὸ ὅριον τῆς περιφερείας τοῦ Rosenberg πρὸς ἀνατολὰς μέχρι τοῦ σημείου τῆς συναντήσεως μετὰ τῆς πρῴην μεθορίου τῆς Ἀνατολικῆς Πρωσσίας.

Ἐκεῖθεν ἡ παλαιὰ ὁροθετικὴ γραμμὴ μεταξὺ τῆς Δυτικῆς καὶ Ἀνατολικῆς Πρωσσίας, εἶτα τὸ ὅριον τὸ μεταξὺ τῶν περιφερειῶν Osterode καὶ Neidenburg, κατόπιν τὸ πρὸς τὸν κατάρρουν τμῆμα τοῦ ποταμοῦ Skoltau, εἶτα τὸ ρεῖθρον τοῦ Neide πρὸς τὸν ἀνάρρουν αὐτοῦ μέχρι σημείου κειμένου εἰς ἀπόστασιν 5 χιλιομέτρων δυτικῶς τοῦ Bialutten, ἐγγύτατα δὲ πρὸς τὴν παλαιὰν Ρωσσικὴν μεθόριον.

Ἐκεῖθεν ἀνατολικῶς καὶ μέχρι σημείου τινὸς ἀμέσως πρὸς νότον τῆς διατομῆς τῆς ὁδοῦ Neidenburg-Mlava καὶ τῆς πρῴην Ρωσσικῆς μεθορίου:

Γραμμὴ ὁρισθήσεται ἐπὶ τοῦ ἐδάφους, διερχομένη πρὸς βορρᾶν τοῦ Bialutten.

Ἐκεῖθεν ἡ παλαιὰ Ρωσσικὴ μεθόριος μέχρι τοῦ Ἀνατολικοῦ μέρους τῆς Schmalleningken, εἶτα πρὸς τὸν κατάρρουν ἡ κυρία αὖλαξ ναυσιπλοΐας τοῦ Niemen (Memel), εἶτα ὁ βραχίων Skierwieth ἀπὸ τοῦ Δέλτα μέχρι τοῦ Kurisches Haff.

Ἐκεῖθεν γραμμὴ εὐθεῖα μέχρι τοῦ σημείου συναντήσεως τῆς ἀνατολικῆς ὄχθης τοῦ Kurische Nehrung καὶ τοῦ διοικητικοῦ ὁρίου, εἰς ἀπόστασιν 4 περίπου χιλιομέτρων νοτιο-δυτικῶς τοῦ Nidden.

Ἐκεῖθεν τὸ διοικητικὸν τοῦτο ὅριον μέχρι τῆς δυτικῆς ὄχθης τοῦ Kurische Nehrung.

Ἄρθρον 29.

Τὰ σύνορα, ὡς περιεγράφησαν, χαράσσονται ὑπὸ κλίμακα ἑνὸς ἑκατομμυριοστοῦ δι’ ἐρυθρᾶς γραμμῆς ἐπὶ χάρτου προσαρτωμένου εἰς τὴν παροῦσαν Συνθήκην ὑπὸ τὸν ἀριθμὸν 1.

Ἐν περιπτώσει διαφορῶν μεταξὺ τοῦ κειμένου τῆς Συνθήκης καὶ τοῦ χάρτου τούτου ἢ παντὸς ἄλλου προσηρτημένου χάρτου, κατισχύει τὸ κείμενον.

Ἄρθρον 30.

Ὅσον ἀφορᾷ τὰ καθοριζόμενα ὑπὸ ρείθρου τινὸς ὅρια, οἱ ὅροι ρεῖθρον ἢ αὖλαξ, οἱ χρησιμοποιούμενοι ἐν ταῖς περιγραφαῖς τῆς παρούσης Συνθήκης, σημαίνουσιν ἀφ’ ἑνὸς, διὰ τοὺς μὴ πλωτοὺς ποταμούς, τὴν μέσην γραμμὴν τοῦ ρείθρου ἢ τοῦ κυρίου βραχίονός του καὶ ἀφ’ ἑτέρου, διὰ τοὺς πλωτοὺς ποταμούς, τὴν μέσην γραμμὴν τῆς κυρίας αὔλακος ναυσιπλοΐας. Ἐν πάσῃ περιπτώσει, εἰς τὰς ἐπὶ τοῦ καθορισμοῦ ὁρίων Ἐπιτροπάς, τὰς προβλεπομένας ὑπὸ τῆς παρούσης Συνθήκης, ἀνήκει νὰ καθορίσωσιν εἰδικώτερον, ἐὰν ἡ συνοριακὴ γραμμὴ θ’ ἀκολουθήσῃ εἰς τὰς ἐνδεχομένας αὐτῆς μετατοπίσεις τὸ ρεῖθρον ἢ τὴν οὕτως ὁρισθεῖσαν αὔλακα ἢ ἐὰν καθορισθῇ τελικῶς διὰ τῆς θέσεως τοῦ ρείθρου ἢ τῆς αὔλακος κατὰ τὴν ἔναρξιν τῆς ἰσχύος τῆς παρούσης Συνθήκης.