Σελίδα:Πλάτωνος, Απολογία Σωκράτους (Μωραϊτίδης).pdf/36

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Η σελίδα αυτή έχει ελεγχθεί για πιθανά λάθη.
36
ΠΛΑΤΩΝΟΣ

εἶνε γεμᾶτα ἀπὸ αὐτὰς τὰς δοξασίας; Μάλιστα καὶ οἱ νέοι, ἀκόμη καὶ αὐτοί, ἀπὸ ἐμὲ τὰ μανθάνουν—δὲν εἶνε παράδοξον καὶ αὐτὸ νὰ εἴπῃ ὁ Μέλητος—αὐτὰ ὅμως εἶνε δυνατὸν ἐνίοτε νὰ τὰ ἀγοράσουν οἱ νέοι, τὸ πολὺ-πολὺ, ἀντὶ μιᾶς δραχμῆς, ἀπὸ τὴν ὀρχήστραν τοῦ θεάτρου[1] καὶ νὰ ἐμπαίζουν τὸν Σωκράτην, ἐὰν προσποιῆται ὅτι αὐτὰ εἶνε ἰδικαί του θεωρίαι, καὶ μάλιστα ἀφοῦ αὐτὰ καθ’ ἑαυτὰ ταῦτα εἶνε τόσον ἄτοπα καὶ παράδοξα. Μὰ δι’ ἀγάπην τοῦ Διός, κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπον λοιπὸν σοῦ φαίνομαι ὅτι δὲν πιστεύω ὅτι ὑπάρχει κανένας Θεός; Καὶ ἐπιμένεις εἰς αὐτό;

Μέλητος.

Ναί, βεβαιότατα, μὰ τὸν Δία, δὲν πιστεύεις εἰς κανένα Θεόν, ὅλως διόλου.

Σωκράτης.

Ἀπίστευτα ὄντως πράγματα λέγεις, ὦ Μέλητε, καὶ προπάντων ἀπίστευτα καὶ διὰ τὸν ἑαυτόν σου βεβαίως, ὡς μοῦ φαίνεται. Διότι εἰς ἐμέ, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, αὐτὸς ἐδῶ ὁ Μέλητος φαίνεται ὅτι εἶνε πολὺ ὑβριστὴς καὶ καταφρονητὴς μὲ ἔργον καὶ μὲ λόγον, καὶ ὅλως διόλου ἀπὸ μεγάλην ὕβριν καὶ περιφρόνησιν καὶ αὐθάδειαν νεανικὴν ὑπέβαλεν ἐναντίον μου αὐτὴν τὴν κατηγορίαν. Διότι ὁμοιάζει μὲ ἄνθρωπον ὁ ὁποῖος συνέθεσεν ἓν αἴνιγμα, θέλων νὰ μὲ δοκιμάσῃ, ἆρά γε θὰ ἐννοήσῃ ὁ Σωκράτης, ὁ σοφὸς δὰ ἐκεῖνος, ὅτι ἐγὼ χαριεντίζομαι καὶ ὅτι ἀντιφάσκω εἰς τὸν ἑαυτόν μου, λέγων ἐναντία πράγματα, ἢ θὰ ἐξαπατήσω αὐτὸν καὶ τοὺς ἄλλους, ὁποῦ μὲ ἀκούουν; Διότι αὐτὸς μοῦ φαίνεται ὅτι εἰς τὸ κατηγορητήριόν του ἀντιφάσκει λέγων τὰ ἐναντία αὐτὸς ὁ ἴδιος εἰς τὸν ἑαυτόν του, καθὼς ἐὰν ἤθελεν εἴπει: «Εἶνε ἔνοχος ὁ Σωκράτης διότι δὲν πιστεύει εἰς θεούς, ἀλλὰ διότι πιστεύει εἰς θεούς». Ἀλλ’ ὅμως τῇ ἀληθείᾳ αὐτὸ εἶνε ἴδιον ἀνθρώπου, ὁ ὁποῖος θέλει νὰ παίζῃ.


  1. Ὁ Εὐριπίδης μαθητὴς τοῦ Ἀναξαγόρου παρενέβαλεν εἰς τὰς τραγῳδίας του τοιαύτας θεωρίας τοῦ διδασκάλου του ἰδίως περὶ τῆς φύσεως τῆς γῆς καὶ τοῦ ἡλίου, περὶ τῶν ὁποίων ἤκουον καὶ ἐμάνθανον οἱ θεαταί. Αὐτὸ ἐννοεῖ ἐνταῦθα ὁ Σωκράτης.
    Ὀρχήστρα εἶνε τὸ μέρος τοῦ θεάτρου ἔνθα ἵστατο ὁ χορὸς τῶν ἀρχαίων δραμάτων.