Σελίδα:Ημερολόγιο Σκόκου (1886).djvu/72

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Αυτή η σελίδα δεν έχει ελεγχθεί ακόμη για πιθανά λάθη.
ΚΩΝΣΤ. Φ. ΣΚΟΚΟΥ

ΚΑΤΙ ΤΙ ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΡΑΦῌ

SCOC τῷ COC

Ὀφείλεις νὰ ὁμολογήσῃς, φίλτατε σὺν σίγμα συνώνυμε, ὅτι ἐνίοτε μικρά, ὡς κόκκοι, αἴτια γεννῶσι μεγάλα ἀποτελέσματα. Ἡ πτῶσις λ. χ. ἑνὸς μήλου ἀπεκάλυψε τὴν κίνησιν τῆς γῆς, καὶ ἡ πτῶσις τοῦ κ. Τρικούπη τὴν ἀκινησίαν τοῦ κ. Δηλιγιάννη. Πολλάκις ἡ νηστεία προάγει τὸν εἰρηνοδικειακόν γραφέα εἰς δημοσιογράφον καὶ ἡ ἐκ τῆς ἀργίας πλῆξις τῶν καφφενείων ἐμπνέει εἰς τοὺς κηφῆνας τὴν ἰδέαν τῆς πολιτικῆς καὶ τοῦ βουλευτικοῦ ἐπαγγέλματος. Πόσοι ἔρωτες παράφοροι δὲν προῆλθον ἐκ τῆς φιλοκάλου τοποθετήσεως τῆς κόμης Ἐκείνης, ἢ ἐκ τῶν περὶ τὴν ὀσφὺν καλλιτεχνικῶν γραμμῶν τοῦ... κορσέ της, καὶ πόσα διαζύγια ἀφορμὴν δὲν ἔσχον ἓν ἀθῶον χάσμημα τοῦ συζύγου !

Ὑπάρχει μικροσκοπικώτερον τοῦ σ, ὅπερ μάλιστα μόλις ἀποτελεῖ τὸ ἥμισυ ἑαυτοῦ ὅταν εἶνε τελικόν ς ; Δὲν νομίζεις ὅτι εἷνε μικροσκοπικώτερον ἑνὸς κόκκου ; τί λέγω ; εἶνε πολλοστημόριον, μόλις τὸ 1/6 ἑνὸς ς ς ς ς κόκκου. Καὶ ὅμως αὐτὸ τὸ ἀδιόρατον, τὸ φλύαρον — μὴ λησμονῇς ὅτι ἡ γραμματικὴ τὸ θέλει συριστικὸν— το διαλανθάνον διαβολάκι, τὸ ὁποῖον ξεγλιστρᾷ ὡς σαῦρα καὶ πότε φεύγει ἀπὸ τὴν οὐρὰν τοῦ κυρίου σου ὀνόματος καὶ κολλᾷ εἰς τὴν ἀρχὴν τοῦ ἐπωνύμου σου, τὸ ὁποῖον ἐνίοτε τὸ χάνω ἐγὼ ἀπὸ το ἰδικόν μου διότι κάμνει μονῳδίαν μὲ τὴν ὀπισθοφυλακὴν τοῦ βαπτιστικοῦ μου, αὐτὸ ἐν τούτοις τὸ μικρο-σ-κοκικὸν σατανίδιον, ἐγένετο ἀφορμὴ νὰ πάθω ὁλόκληρον ἱστορίαν, κἄτι τι, τὸ ὁποῖον δὲν ἔπρεπε βέβαια νὰ πάθω καὶ τὸ ὁποῖον ἐν τούτοις πρέπει νὰ γραφῇ.


72