Μετάβαση στο περιεχόμενο

Σελίδα:Ημερολόγιο Σκόκου (1886).djvu/173

Από Βικιθήκη
Αυτή η σελίδα δεν έχει ελεγχθεί ακόμη για πιθανά λάθη.
ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ

τοῦ ἔτους 2085 θὰ ἀπολαύσωσιν αἱ γυναῖκες τοῦ δικαιώματος τοῦ ἐκλέγειν καὶ ἐκλέγεσθαι — θὰ ἔχῃ συχνότατα ὑπὲρ αὐτοῦ τὴν πλειονοψηφίαν καὶ θὰ ἀναβιβάζῃ καὶ καταβιβάζῃ τοὺς ὑπουργοὺς, μεθ' ἧς εὐκολίας φορεῖ καὶ ἀποβάλλει τὰς χειρίδας του. Ἂν θὰ μεταλλάσσῃ φρονήματα συχνότερον ἢ ὅσον μεταλλάσσει τὰ πτερὰ τῶν λοφιοειδῶν πίλων της ἡ γυνὴ βουληφόρος, περὶ τούτου αἱ κακαὶ γλῶσσαι ἀπὸ τῶν ἀρχαῖων φιλοσόφων μέχρι τοῦ Φραγκίσκου Α΄ καὶ μέχρι τοῦ Οὐσαὶ εἶπον τοσαῦτα ὥστε καὶ ἂν εἶχέ τις τὴν κακοβουλίαν νά συκοφαντήσῃ τὸ ὡραῖον φῦλον, πάλιν δὲν θὰ εἶχέ τι ἐπὶ πλέον νὰ προσθέσῃ.

Μετὰ διακόσια ἔτη! Κρίνω περιττὸν νὰ προσθέσω καὶ το τετριμμένον· — Κύριος οἶδε ἂν θὰ ἐπιζήσῃ κανεὶς ἐκ τῆς γεννεᾶς ταύτης — διότι ἐπὶ τέλους οὐδεὶς ἐξ ἡμῶν ἔχει τὴν ἀξίωσιν νὰ ὀνομασθῇ Βῆτα Ἀργανθώνιος. — Ἀλλὰ μετὰ 200 ἔτη πόσον θὰ ἧνε παρηλλαγμένα τὰ πάντα. Περὶ ἡμῶν τῶν σοφῶν τοῦ ΙΘ΄ αἰῶνος θὰ λέγωσιν ἐπιεικῶς ἐκεῖνοι ὅτι μόλις ἐφθάσαμεν μέχρι τοῦ Θ τοῦ πολιτισμοῦ.

Θαυμάζομεν καὶ ἐναβρυνόμεθα διά τὰς ἐφευρέσεις τῆς παρούσης ἑκατονταετηρίδος· ἀλλ' ἐφαντάσθητέ ποτέ τί εἷνε δυνατὸν ἔτι νὰ ἐπινοηθῇ μέχρι τοῦ σωτηρίου ἔτους 2085;

Ἐν πρώτοις οἱ τότε ὄλβιοι θνητοὶ θὰ ἔχωσι τηλεγραφικὴν ἀνταπόκρισιν μετὰ πάντων τῶν οὐρανίων πλανητῶν, ἀφοῦ καὶ σήμερον διατείνονται πολλοὶ ὅτι δι' ἰσχυρᾶς ἠλεκτρικῆς λυχνίας ἠδυνήθησαν νὰ συνεννοηθῶσι μετὰ τῶν ἀξιοτίμων κατοίκων τοῦ Ἄρεως. Ἐπίσης καὶ ἡ ταχυδρομικὴ ἐναέριος ὑπηρεσία θὰ ἐκτελῆται τρὶς ἢ τετράκις τῆς ἑβδομάδος διὰ τῶν πηδαλιοφόρων ἀεροστάτων. Ἴσως ἡ Γερμανία ἐγκαταλείπουσα τὰς Καρολίνας εἰς τὴν Ἱσπανίαν ἀποικίσει ἕτερον πλανήτην τοῦ ἡμετέρου ἡλιακοῦ συστήματος. Καὶ Ποταγὸς Β΄ ἴσως δημοσιεύσει τότε τὰς περιηγήσεις τον ἀπὸ ἀστέρος εἰς ἀστέρα, ἄνευ παραπομπῶν εἰς ἄλλους συγγραφεῖς, ἀφοῦ θὰ ἧνε οὗτος ὁ πρῶτος Παυσα τῶν ἐναερίων περιηγήσεων.

Πιθανὸν τότε νὰ ἐργάζηται καὶ μοχθῇ ὀλιγώτερον ἡ ἀνθρωπότης, ἰσάριθμοι δὲ τῶν φυσικῶν τεχνητοὶ ἀνθρωπῖσκοι κινούμενοι διὰ τοῦ ἠλεκτρισμοῦ νὰ ἀναπληρῶσιν ἐπιτυχῶς τοὺς


173