Σελίδα:Ημερολόγιο Σκόκου (1886).djvu/172

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Αυτή η σελίδα δεν έχει ελεγχθεί ακόμη για πιθανά λάθη.
ΚΩΝΣΤ. Φ. ΣΚΟΚΟΥ

ΜΕΤΑ ΔΥΟ ΑΙΩΝΑΣ

Εἷνε ὀλίγον δύσκολον νά προΐδῃ τις τί θὰ γείνῃ μετὰ δύο αἰῶνας καὶ νὰ περιγράψῃ τὰ πράγματα, μεθ' ἧς ἀκριβείας οἱ Καζαμίαι τῆς ἐποχῆς προαγγέλλουσι τὰς μεταβολὰς τοῦ καιροῦ καὶ τῶν ὑπουργείων καθ' ἕκαστον ἔτος.

Δύναται ὅμως, μὴ εἰσαχθέντος ἔτι φόρου ἐπὶ τῶν παραβόλων σκέψεων καὶ τοῦ ποινικοῦ Νόμου μὴ προβλέποντος περὶ τοιούτων ἐγκλημάτων, νά σχεδιάσῃ διὰ τῆς φαντασίας τὴν μετὰ 200 ἔτη ἀνθρωπότητα.

Ἐὰν ἡ γῆ θὰ ἦνε καὶ τότε στρογγύλη ἢ ἂν θὰ ἀλλάξῃ σχῆμα τοῦτο βεβαίως εἶνε ἄδηλον· ὑπάρχει ὅμως μεγίστη πιθανότης νὰ διατηρηθῇ τὸ statu quo ὡς πρὸς τοῦτο, εἴτε ὁμοφωνούσης τῆς Εὐρώπης, εἴτε ἀνθισταμένων τῶν τριῶν αὐτοκρατόρων.

Ὁ ἥλιος πιθανὸν καὶ τότε νά ἀναδύῃ ἐξ ἀνατολῶν, ἴσως ὅμως νὰ μὴ εἶνε τοσοῦτον θερμὸς καὶ νὰ πυρωθῇ ἐπὶ τέλους καὶ ἢ ὑπόψυχρος σελήνη ὥστε αἱ ἀκτῖνες αὐτῆς νὰ προσπίπτωσιν εἰς τὴν γῆν ὀλίγον τι χλιαραί, ἀναγκάζουσαι τὰς δεσποινίδας νὰ μεταχειρίζωνται καὶ κατ' αὐτῶν ἁλεξιτήρια καὶ τοὺς κ. ἀκαδημαϊκούς, διότι τότε θὰ εἷνε ἐν ἐνεργείᾳ ἡ ἑλληνικὴ Ἀκαδήμεια, νὰ δημιουργήσωσι νέαν τινὰ λέξιν ἀνάλογον πρὸς τὸ ἀλεξήλιον, χάριν τῶν ἐν ὥρᾳ νυκτὸς περιπατούντων καὶ τῆς ἐθνικῆς βιομηχανίας.

Εἰκοσιτέσσερες ὧραι θὰ ἀποτελῶσι καὶ τότε τὸ ἡμερονύκτιον· τὰ ὡρολόγια ὅμως δὲν θὰ περιορίζωνται μόνον μέχρι τῆς δωδεκάτης καὶ τότε τὰ συντετμημένα πῖ. μῖ. καὶ μῖ. μῖ. θὰ καταργηθῶσι διὰ Β. Διατάγματος καὶ θὰ λέγωμεν εἷνε 16 ὥρα ἀντὶ νὰ λέγωμεν 4 μ. μ.

Ἐὰν θὰ ὑπάρχῃ διάκρισις ἐνδυμάτων ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν ἢ ἂν θὰ ἐπέλθῃ πλήρης ἀφομοίωσις καὶ περὶ τούτου δὲν δύναταί τις μετὰ βεβαιότητος νὰ ἀποφανθῇ. Εἷνε ὅμως πλέον ἢ βέβαιον ὅτι ὁ θῆλυς πληθυσμὸς τοῦ Βουλευτηρίου — διότι πρὸ


172