Σελίδα:Ημερολόγιο Σκόκου (1886).djvu/174

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Αυτή η σελίδα δεν έχει ελεγχθεί ακόμη για πιθανά λάθη.
ΚΩΝΣΤ. Φ. ΣΚΟΚΟΥ

ἀπηυδηκότας πλέον ἀπογόνους τοῦ Ἀδὰμ καὶ τῆς Εὔας ἢ ἐπὶ τὸ ἑλληνικώτερον τοῦ Δευκαλίωνος καὶ τῆς Πύρρας. Ἴσως οἱ σείριοι περιπλακῶσιν εἰς πόλεμον μετὰ τῶν συρίων ἐν τῷ μεταξὺ τούτῳ, ζητοῦντες τον καθορισμὸν τῆς ὀροθετικῆς γραμμῆς διὰ τοῦ ἀέρος καὶ ἀνταποκριταὶ τῶν ἐφημερίδων ἀποτολμήσωσι καὶ αὐτοὶ ν' ἀναβῶσι διὰ τῶν ἀεροστάτων μέχρι τῆς Κασσιόπης ἵνα παραστῶσιν εἰς τινα συνέντευξιν αὐτοκρατόρων, ἢ ν' ἀναγκασθῶμεν νὰ προσθέσωμεν χιλιάδας τινας ἔτι εἰς τὰ κονδύλια τοῦ προϋπολογισμοῦ διὰ τὰ ἔξοδα τῶν ἐκεῖ ἐπάνω πρεσβειῶν.

Εἷνε παράτολμοι αἱ σκέψεις, αὗται· εἶνε ὅμως λογικὴ συνέπεια τῶν προόδων τοῦ νεωτέρου πολιτισμοῦ καὶ κατ' ἐξοχὴν των φυσικῶν ἐπιστημῶν.

Πιθανὸν οἱ μέλλοντες ἀθάνατοι τῆς γλαυκοκοσμήτου Ἀκαδημείας τοῦ Σίνα καὶ ἂν ἐπιχειρισθῶσι τῆς συγγραφῆς τοῦ λεξικοῦ των νὰ μὴ συμπληρώσωσι οὔτε τέσσαρα στοιχεῖα μέχρι τῆς ἐποχῆς ἐκείνης διότι, καὶ ἄν μὴ πάθωσιν ἐκ συνάγχης διαρκοῦς ἐντὸς τῶν μαρμαρίνων ἐκείνων αἰθουσῶν ἐνδιαιτώμενοι, ὅπως δήποτε θὰ πάθωσιν τινες αὐτῶν ἐκ κεφαλάγχης καὶ εἰς τὸ ἐπινοηθὲν πάλαι ποτὲ ὐπὸ τοῦ κ Κασσιμάτη νοόμετρον θὰ χαραχθῇ, πρὸς ζημίαν καὶ τῶν ἄλλων ἀθανάτων, καὶ ἕτερος βαθμὸς ἀνώτερος ἡ ἀκαδημῖτις.

Ἀγνοῶ ἂν θὰ ὑπάρχωσι καὶ τότε σιδηρόδρομοι ἢ ἂν θὰ διατρέχωμεν μετὰ ταχύτητος ἀστραπῆς ταχύτερον καὶ αὐτοῦ τοῦ λεγομένου Train Eclair τὰς ἐκτάσεις τῆς ὑδρογείου σφαίρας ἐπὶ ἠλεκτρικῶν ποδηλάτων καὶ θὰ φθάνωμεν ἐντὸς ὀλιγίστων ἡμερῶν ἀπ' Ἀθηνῶν εἰς τὴν Νότιον Καρολίναν, ἀλλ' ἂν διατηρηθῶσιν οἱ σιδηρόδρομοι, βεβαίως θὰ διασχίζωσι τότε καὶ τὰς θαλάσσας, ἐκτὸς ἂν ἐπινοηθῶσιν ἄλλοι ἐναέριοι ὁδηγούμενοι ὑπὸ ἀεροστάτων.

Πολλὰ καὶ ἄλλα θὰ ἐπιτελεσθῶσι κατὰ τὸ διάστημα τοῦτο, ἅτινα οὐδὲ κἄν φανταζόμεθα ἡμεῖς οἱ ἄνθρωποι τοῦ ΙΘ΄ αἰῶνος. Καὶ ἂν ἦνε ἀληθὴς ἡ θεωρία τῆς μετεμψυχώσεως καὶ ἂν ἐπανέλθῃ τις ἐξ ἡμῶν μετὰ 179 ἔτη δὲν θὰ ἧνε πλέον ὁ ἄνθρωπος τοῦ ΙΘ΄ αἰῶνος. Θὰ λησμονήσῃ τα πάντα, διότι καθ' ἑκάστην μετεμψύχωσιν θὰ πίνῃ καὶ νέον ποτήριον ἐκ τοῦ λεγομένου


174