Νόμος 2819/2000/Άρθρο 25

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Νόμος 2819/2000
Ίδρυση Εταιρείας "Ολυμπιακό Χωριό 2004 A.E." προστασία Ολυμπιακών Συμβόλων και Σημάτων και άλλες διατάξεις.
Άρθρο 25: Ρυθμίσεις θεμάτων Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης


Άρθρο 25
Ρυθμίσεις θεμάτων Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης

1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 12 του άρθρου δεύτερου του ν. 2683/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

"Τα δευτεροβάθμια υπηρεσιακά συμβούλια συγκροτούνται την 1η Ιανουαρίου 2001."

2. Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 2477/1997, όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180 Α'), προστίθεται, από τότε που ίσχυσε ο ν. 2738/ 1999, εδάφιο που έχει ως εξής:

"Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας διάταξης, τα τυπικά προσόντα για την πλήρωση της θέσης του Γενικού Επιθεωρητή είναι τα οριζόμενα στο πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου δεύτερου των μεταβατικών διατάξεων του ν. 2683/1999 (ΦΕΚ 19 Α') για την προαγωγή στο βαθμό του Γενικού Διευθυντή, τα οποία θα πρέπει να συντρέχουν κατά το χρόνο λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων για απόσπαση στη θέση αυτή."

3. Οι αποφάσεις που εκδίδονται μετά την υπ' αριθ. 2073337/8012/0022/22.12.1998 (ΦΕΚ 1317 Β'/1998), κοινή υπουργική απόφαση, η οποία εκδόθηκε σε εφαρμογή της παρ. 7 του άρθρου 13 του ν. 2470/1997 και ρυθμίζουν την κατανομή χρηματικών διαθεσίμων που απομένουν ως υπόλοιπο μετά την απόδοση στο Δημόσιο του κινήτρου απόδοσης από τον υπολογισμό του ποσοστού 9% επί των εσόδων του Εθνικού Τυπογραφείου (παρ. 15 του άρθρου 2 του ν. 2349/1995), μπορούν να έχουν αναδρομική ισχύ μέχρι δύο (2) έτη.

Ειδικά για το έτος 1998 η καταβολή του ανωτέρω υπολοίπου στους δικαιούχους γίνεται εντός τριμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 2/92381/0022/30.12.1999 κοινή υπουργική απόφαση.