Νόμος 2819/2000/Άρθρο 26

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Νόμος 2819/2000
Ίδρυση Εταιρείας "Ολυμπιακό Χωριό 2004 A.E." προστασία Ολυμπιακών Συμβόλων και Σημάτων και άλλες διατάξεις.
Άρθρο 26: Ρυθμίσεις θεμάτων τοπικής αυτοδοίκησης


Άρθρο 26
Ρυθμίσεις θεμάτων τοπικής αυτοδοίκησης

1.α. H παρ. 3 του άρθρου 24 του π.δ. 410/1995 (ΦΕΚ 231 Α' ), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 11 του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α'), αντικαθίσταται ως εξής:

"3. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Δημόσιας Τάξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Υγείας και Πρόνοιας, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., καθορίζονται: α) οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των οργάνων της Δημοτικής Αστυνομίας, καθώς και ο τρόπος εκπαίδευσής τους, β) τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα όσων προσλαμβάνονται για τη στελέχωση της υπηρεσίας αυτής, τα αντικειμενικά κριτήρια με βάση τα οποία αξιολογούνται τα ουσιαστικά προσόντα, ο τρόπος και η διαδικασία και το όργανο πρόσληψης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου. Με όμοιο διάταγμα μπορεί να μεταφέρονται και να ασκούνται από τη Δημοτική Αστυνομία, αρμοδιότητες που ασκούνται από την Αγροφυλακή και να ρυθμίζονται θέματα υπηρεσιακής κατάστασης και μεταφοράς του προσωπικού που υπηρετεί στην Αγροφυλακή."

β. Στο άρθρο 24 του π.δ. 410/1995 προστίθεται παράγραφος 4, που έχει ως εξής:

"4. Το προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας είναι ειδικοί ανακριτικοί υπάλληλοι κατά το άρθρο 34 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας για αδικήματα που εμπίπτουν στη σφαίρα των αρμοδιοτήτων της. H προανάκριση ενεργείται πάντοτε υπό την διεύθυνση και την εποπτεία του εισαγγελέα πλημμελειοδικών."

γ. H παράγραφος 2 του άρθρου 3 του ν. 2647/1998 (ΦΕΚ 237 Α') αντικαθίσταται ως εξής:

"2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Δημόσιας Τάξης ορίζεται ο χρόνος έναρξης της άσκησης από τη Δημοτική Αστυνομία των αρμοδιοτήτων των περιπτώσεων 1 μέχρι και 16 της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 2647/1998. Μέχρι τότε οι αρμοδιότητες αυτές εξακολουθούν να ασκούνται από τις αστυνομικές αρχές."

2. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 18 του ν. 2539/1997, η κατανομή και τοποθέτηση των ελεγκτών εσόδων - εξόδων και εισπρακτόρων Ο.Τ.Α. α' βαθμού που υπηρετούν στις Δ.Ο.Υ. διενεργείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας. Οι ανωτέρω κατανέμονται και τοποθετούνται στους δήμους και τις κοινότητες στις οποίες έχουν διοριστεί. Με την απόφαση κατανομής και τοποθέτησης μπορεί να ανατίθενται στους ανωτέρω, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών που μπορεί να παρατείνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, καθήκοντα εισπράξεως και ελέγχου εσόδων -εξόδων και άλλων δήμων και κοινοτήτων της ίδιας Περιφέρειας. Στην περίπτωση αυτή με την ίδια απόφαση ρυθμίζεται ο τρόπος επιμερισμού της δαπάνης για την πληρωμή των αποδοχών τους μεταξύ των δήμων και Κοινοτήτων, τις ταμειακές ανάγκες των οποίων εξυπηρετούν οι ανωτέρω υπάλληλοι.

3. Στους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς των Ο.Τ.Α. α' βαθμίδας κρίνονται κατά προτεραιότητα για την κατάληψη θέσεων προϊσταμένων οργανικών μονάδων, (Διευθύνσεων, Τμημάτων, Γραφείων), οι υπάλληλοι των κλάδων ΤΕ Βρεφονηπιοκομίας και ΤΕ Νηπιαγωγών (προσωρινός) με τυπικό προσόν πτυχίο βρεφονηπιοκομίας, εφόσον έχουν και τα λοιπά τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για κρίση και επιλογή. Αν δεν υπάρχουν υπάλληλοι με τα ως άνω τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, κρίνονται για την κατάληψη των ως άνω θέσεων και υπάλληλοι από τους υπόλοιπους υφιστάμενους κλάδους. Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας διάταξης δικαίωμα συμμετοχής στις κρίσεις για την κατάληψη των ανωτέρω θέσεων έχουν και όσοι υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος σε θέση προϊσταμένου οργανικής μονάδας ανεξαρτήτως κλάδου, εφόσον έχουν επιλεγεί για την κατάληψη της θέσης στην οποία υπηρετούν, ύστερα από κρίση του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου.

4. Για την άσκηση από τη Βουλή του κοινοβουλευτικού ελέγχου οι νομάρχες, οι δήμαρχοι και οι πρόεδροι των κοινοτήτων υποχρεούνται να παρέχουν άμεσα στους Υπουργούς όλα τα στοιχεία που ζητούνται από αυτούς και αφορούν θέματα των Ο.Τ.Α., καθώς και των νομικών τους προσώπων. H μη παροχή ή η καθυστέρηση παροχής των στοιχείων συνιστά παράβαση υπηρεσιακού καθήκοντος, η οποία τιμωρείται ποινικώς και πειθαρχικώς σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

5. Όπου στις διατάξεις των άρθρων 16 παρ. 1, 28 παρ. 3 δεύτερο εδάφιο, 31 παρ. 2, 58 παρ. 2, 59 παρ. 3, 73, 82 παρ. 6, 7 και 8, 89 παρ. 1, 100 παρ. 2, 104 παρ. 3, 124 παρ. 1, 157 παρ. 1, 163 παρ. 3 και 5, 164 παρ. 2 και άρθρο δεύτερο παρ. 10 δεύτερο εδάφιο του ν. 2683/1999 "Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 19 Α') αναφέρεται ως αρμόδιος για την έκδοση της οικείας πράξης "υπουργός" για τους υπαλλήλους των Περιφερειών, την αντίστοιχη πράξη εκδίδει ο οικείος Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας.

6. Στο άρθρο 54 του ν. 2218/1994 προστίθεται παράγραφος τέταρτη ως εξής:

"Το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας ως Πρόεδρο του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης, όταν απουσιάζει ή κωλύεται ή η θέση είναι κενή, αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος."

7. α. H ταμειακή υπηρεσία και η διαχείριση των εσόδων και εξόδων της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. ενεργείται από ίδια ταμειακή υπηρεσία αυτής, που συστήνεται και λειτουργεί σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της.

β. H ταμειακή υπηρεσία και η διαχείριση των εσόδων και εξόδωντων Τ.Ε.Δ.Κ. μπορεί να ενεργείται ομοίως από ίδια ταμειακή υπηρεσία των Ενώσεων, εφόσον αυτή προβλέπεται στους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας τους. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν λειτουργούν ταμειακές υπηρεσίες στις Τ.Ε.Δ.Κ., η υπηρεσία αυτή διεξάγεται από την οικεία Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία. Στην περίπτωση αυτή οι αναλήψεις από τους λογαριασμούς των Τ.Ε.Δ.Κ. γίνονται με χρηματικά εντάλματα υπογεγραμμένα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου τους.

8. H αρμοδιότητα χορήγησης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας των ερασιτεχνικών σχολών χορού για το Νομό Αττικής, που ασκείται από τον Υπουργό Πολιτισμού, μεταβιβάζεται στο Νομαρχιακό Διαμέρισμα Αθηνών και στο Νομαρχιακό Διαμέρισμα Πειραιώς της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών - Πειραιώς, στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ανατολικής Αττικής και στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δυτικής Αττικής. Το εκδοθέν, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 28 παρ. 1 του ν. 1158/1981, προεδρικό διάταγμα 457/1983 (ΦΕΚ 174 Α') εξακολουθεί να ισχύει.

9. Με απόφαση του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, που λαμβάνεται μέσα σε τρεις (3) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, οφειλές προς τους δήμους ή τις κοινότητες, από τα τέλη επί των ακαθάριστων εσόδων του άρθρου 20 του ν. 2539/1997, οι οποίες έχουν βεβαιωθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, μπορεί να καταβάλλονται σε μηνιαίες δόσεις, χωρίς πρόστιμα και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

Με την ίδια απόφαση μπορεί να ορίζεται ότι, οφειλές από το τέλος επί των ακαθάριστων εσόδων που βεβαιώθηκαν, σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν πριν από την έναρξη ισχύος του άρθρου 20 του ν. 2539/1997, μπορεί να καταβάλλονται σε τριάντα (30) μηνιαίες δόσεις, μειωμένες κατά ποσοστό μέχρι και εξήντα τοις εκατό (60%) χωρίς πρόστιμα και προσαυξήσεις.

Με την ανωτέρω απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου καθορίζονται η προθεσμία υποβολής της αίτησης, οι μηνιαίες δόσεις, η διαδικασία και ο τρόπος καταβολής τους, οι συνέπειες μη καταβολής μιας εκ των δόσεων και κάθε σχετική λεπτομέρεια εφαρμογής της παρούσας διάταξης.

Ποσά που έχουν καταβληθεί για τις ανωτέρω βεβαιωμένες οφειλές, μέχρι την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης, δεν επιστρέφονται.

10. Στη διάταξη της παρ. 1.α. του άρθρου 10 του ν. 2429/1996, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προστίθεται, από την έναρξη ισχύος της, εδάφιο που έχει ως εξής:

"Υλικό και εγκαταστάσεις που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο, το οποίο έχει αναρτηθεί, επικολληθεί ή εγκατασταθεί, και συνθήματα που έχουν αναγραφεί σε εξωτερικούς ιδιωτικούς ή δημόσιους χώρους, πριν την έναρξη της προεκλογικής περιόδου, αφαιρείται την πρώτη ημέρα της προεκλογικής περιόδου και αποκαθίστανται οι χώροι στην προτέρα κατάστασή τους, με ευθύνη και δαπάνες όσων προέβησαν στην ανάρτηση, επικόλληση ή αναγραφή ή διέθεσαν τους χώρους, καθώς και του υποψήφιου βουλευτή.