Νόμος 2819/2000/Άρθρο 23

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Νόμος 2819/2000
Ίδρυση Εταιρείας "Ολυμπιακό Χωριό 2004 A.E." προστασία Ολυμπιακών Συμβόλων και Σημάτων και άλλες διατάξεις.
Άρθρο 23


Άρθρο 23

1. Στο προσωπικό του Οργανισμού Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.) που προσλήφθηκε ή προσλαμβάνεται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη των αναγκών των Βρεφονηπιακών Σταθμών του Οργανισμού, καταβάλλονται οι πάσης φύσεως προβλεπόμενες αποδοχές, από την ημέρα έναρξης της απασχόλησής του μέχρι τη λύση της σχετικής σύμβασης.

2. H διάταξη της παραγράφου 2 περίπτωση στ' του άρθρου 22 του ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38 Α'), καθώς και η διάταξη της παραγράφου 1 περίπτωση στ' του π.δ. 67/1997 (ΦΕΚ 61 Α') έχουν ισχύ και για το Γ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης.

3. Οι εργαζόμενοι στο Πρακτορείο Εφημερίδων Αθηναϊκού Τύπου Α.Ε., οι οποίοι απολύθηκαν από αυτό κατά το χρονικό διάστημα από 31.12.1999 μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, έχουν δικαίωμα να λάβουν εφάπαξ βοήθημα από το Τ.Σ.Ε.Υ.Π., σύμφωνα με τις καταστατικές του διατάξεις, χωρίς την προϋπόθεση της συνταξιοδότησης από φορέα κύριας ασφάλισης, εφόσον ασκήσουν το δικαίωμα αυτό με αίτησή τους μέχρι 30.6.2000 και δεν ανέλαβαν εργασία ασφαλιστέα στο Ταμείο μετά τη δημοσίευση του νόμου αυτού.

Όσοι από τους πιο πάνω ασφαλισμένους κάνουν χρήση του δικαιώματος λήψεως εφάπαξ βοηθήματος και αναλάβουν εκ νέου εργασία ασφαλιστέα στο Ταμείο, δεν έχουν δικαίωμα λήψεως δεύτερου εφάπαξ βοηθήματος κατά τη συνταξιοδότησή τους, αλλά μόνο επιστροφή των ατομικών τους εισφορών, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες γενικές διατάξεις περί επιστροφής εισφορών.