Νόμος 2819/2000/Άρθρο 22

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Νόμος 2819/2000
Ίδρυση Εταιρείας "Ολυμπιακό Χωριό 2004 A.E." προστασία Ολυμπιακών Συμβόλων και Σημάτων και άλλες διατάξεις.
Άρθρο 22


Άρθρο 22

1. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν.δ. 4109/1960 "Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της περί Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού Νομοθεσίας και άλλων τινών διατάξεων" (ΦΕΚ 153 Α') ισχύουν από τη δημοσίευση του παρόντος και χωρίς καμία άλλη διατύπωση για όλα τα ακίνητα που ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο, τα οποία μέχρι τη θέση σε ισχύ του ν. 2636/1998 "Σύσταση εταιριών για τη διοργάνωση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και για τη διαχείριση της περιουσίας του Ε.Ο.Τ., σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Τουρισμού και τροποποιήσεις της νομοθεσίας για τον τουρισμό" (ΦΕΚ 198 Α') είχαν χαρακτηρισθεί ως "Τουριστικά Δημόσια Κτήματα" και η διοίκηση και διαχείρισή τους είχε ανατεθεί στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 12α του ν.δ. 180/1946 "Περί κυρώσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του ν.δ. της 6 Μαΐου περί Τουριστικών Τόπων, οργανώσεως και διοικήσεως αυτών", όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 2 του α.ν. 827/1948.

Για τη διοίκηση και τη διαχείριση των ακινήτων αυτών ισχύει η παράγραφος 6 του άρθρου 13 του ν. 2636/1998.

2. Οι μισθώσεις των ακινήτων της παραγράφου 1 ή τμημάτων αυτών δεν υπάγονται στις διατάξεις της νομοθεσίας για τις εμπορικές μισθώσεις, ανεξαρτήτως του χρόνου συνάψεώς τους.

3. Οι μισθώσεις που έχουν συναφθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος μεταξύ του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και τρίτων, με τις οποίες παραχωρήθηκε η χρήση τμήματος ακινήτου της προηγούμενης παραγράφου, κα-ταγγέλονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, η οποία επιδίδεται στον μισθωτή, εφόσον η συνέχισή τους είναι ασυμβίβαστη προς την τουριστική αξιοποίηση του συνόλου του ακινήτου για το οποίο πρόκειται. Το ασυμβίβαστο της συνέχισης της μίσθωσης τμήματος ακινήτου τεκμαίρεται, στην περίπτωση που ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού προβαίνει στην ανάθεση της τουριστικής αξιοποίησης του συνόλου του ακινήτου ύστερα από δημόσιο διαγωνισμό για την επιλογή μισθωτή.

Ο μισθωτής οφείλει να αποδώσει τη χρήση του μισθίου με την επίδοση της καταγγελίας. Σε περίπτωση καθυστερήσεως της αποδόσεως για χρονικό διάστημα πέραν των πέντε (5) ημερών από την επίδοση της καταγγελίας εκδίδεται από το Γενικό Γραμματέα του Ε.Ο.Τ. πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής και πρωτόκολλο αποζημιώσεως αυθαίρετης χρήσης. Κατά των πρωτοκόλλων αυτών επιτρέπεται ανακοπή μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την επίδοσή τους. H προθεσμία της ανακοπής και η άσκησή της δεν αναστέλλουν την εκτέλεση των πρωτοκόλλων.