Νόμος 2819/2000/Άρθρο 2

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Νόμος 2819/2000
Ίδρυση Εταιρείας "Ολυμπιακό Χωριό 2004 A.E." προστασία Ολυμπιακών Συμβόλων και Σημάτων και άλλες διατάξεις.
Άρθρο 2
Προστασία Ολυμπιακών Συμβόλων και Σημάτων


Άρθρο 2
Προστασία Ολυμπιακών Συμβόλων και Σημάτων

Μετά την παράγραφο 8 του άρθρου 3 του ν. 2598/1998 "Οργάνωση Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004" (ΦΕΚ 66 Α'), προστίθεται παράγραφος 9, που έχει ως εξής:

"9. α. Ως "Ολυμπιακά Σύμβολα και Σήματα" νοούνται όλα τα προστατευόμενα αγαθά που αναφέρονται στις παραγράφους 1 έως και 7 του άρθρου αυτού. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Δικαιοσύνης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να προβλέπονται και άλλα συναφή προς αυτά αγαθά, που θα απολαύουν της ειδικής περί Ολυμπιακών Συμβόλων και Σημάτων προστασίας. Τα Ολυμπιακά Σύμβολα και Σήματα προστατεύονται κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, ιδίως δε του ν. 2239/1994 "Περί σημάτων" (ΦΕΚ 152 Α'), επιφυλασσομένων των διατάξεων των επόμενων περιπτώσεων.

β. H νομιμότητα της καθ' οιονδήποτε τρόπο χρήσης των Ολυμπιακών Συμβόλων και Σημάτων, ιδίως δε με την αναπαραγωγή, επίθεση ή απεικόνισή τους σε προϊόντα, αποδεικνύεται αποκλειστικά, είτε με έγγραφη συμφωνία του αδειούχου με την "Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 Α.Ε." (εφεξής "η Εταιρία") που κατατίθεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή καταχωρείται στα βιβλία σημάτων κατά τους όρους της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 2239/1994, είτε με νόμιμο παραστατικό του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (τιμολόγιο εκδόσεως του αδειούχου), που θα πρέπει απαραιτήτως να προσυπογράφεται από την Εταιρία. Εν ελλείψει εκατέρου των ανωτέρω εγγράφων, δεν επιτρέπεται άλλου είδους απόδειξη για τη νομιμότητα χρήσης των Ολυμπιακών Συμβόλων και Σημάτων ή για τη γνησιότητα των προϊόντων και την προέλευσή τους, ακόμη και στις διαδικασίες εκείνες όπου συγχωρείται η χρήση αποδεικτικών μέσων, που δεν πληρούν τους όρους του νόμου.

γ. H κατά το άρθρο 26 παρ. 2 του ν. 2239/1994 αγωγή επί παραλείψει και αποζημιώσει μπορεί να εισαχθεί και στο δικαστήριο, στην περιφέρεια του οποίου η Εταιρία έχει την έδρα της. Σε κάθε περίπτωση προσβολής των Ολυμπιακών Συμβόλων και Σημάτων, το δικαστήριο με την απόφασή του καταδικάζει τον εναγόμενο στην καταβολή χρηματικού ποσού για ικανοποίηση της ηθικής βλάβης του ενάγοντα. Το ύψος του ποσού αυτού δεν μπορεί να είναι κατώτερο των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) δραχμών.

δ. Τα ασφαλιστικά μέτρα για την προστασία των Ολυμπιακών Συμβόλων και Σημάτων διατάσσονται πάντοτε από τα μονομελή πρωτοδικεία. H αίτηση μπορεί να εισαχθεί και στο δικαστήριο, στην περιφέρεια του οποίου η Εταιρία έχει την έδρα της. Οι διατάξεις των άρθρων 693, 715 παρ. 5 και 729 παρ. 5 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας δεν εφαρμόζονται.

ε. Όποιος, χωρίς να κατέχει εκάτερο των εγγράφων που προβλέπονται στην περίπτωση β' της παραγράφου αυτής, χρησιμοποιεί καθ' οιονδήποτε τρόπο Ολυμπιακά Σύμβολα και Σήματα, ιδίως με την αναπαραγωγή, επίθεση ή απεικόνισή τους σε προϊόντα, τιμωρείται με φυλάκιση τριών (3) τουλάχιστον μηνών και με χρηματική ποινή τουλάχιστον διακοσίων χιλιάδων (200.000) δραχμών. Τα αδικήματα του προηγούμενου εδαφίου θεωρούνται αυτόφωρα και δικάζονται από το κατά τόπον αρμόδιο μονομελές πλημμελειοδικείο. H διαδικασία των άρθρων 418 επ. του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας ακολουθείται υποχρεωτικά."