Νόμος 2819/2000/Άρθρο 3

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Νόμος 2819/2000
Ίδρυση Εταιρείας "Ολυμπιακό Χωριό 2004 A.E." προστασία Ολυμπιακών Συμβόλων και Σημάτων και άλλες διατάξεις.
Άρθρο 3
Θέματα Εταιρίας "Αθήνα 2004 Α.Ε." και Ειδικής Γραμματείας Ολυμπιακών Αγώνων


Άρθρο 3
Θέματα Εταιρίας "Αθήνα 2004 Α.Ε." και Ειδικής Γραμματείας Ολυμπιακών Αγώνων

1. H παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 2598/1998 (ΦΕΚ 66 Α') αντικαθίσταται ως εξής:

"6. Όργανα διοίκησης της Εταιρίας είναι το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρός του και ο Διευθύνων Σύμβουλος.

α. Το Δ.Σ. είναι δεκαπενταμελές και αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και δώδεκα μέλη. Στο Δ.Σ. μετέχουν ως μέλη ο Δήμαρχος Αθηναίων, που αναπληρώνεται, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, από Αντιδήμαρχο ή Δημοτικό Σύμβουλο που ορίζεται από το Δήμαρχο, οι δύο Έλληνες - μέλη της Δ.Ο.Ε., καθώς και ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας της Ε.Ο.Α..

β. H θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι επταετής. Μέλος που ορίζεται σε αντικατάσταση άλλου μέλους συνεχίζει τη θητεία του προκατόχου του. H θητεία των μελών του Δ.Σ. παρατείνεται και μετά τη λήξη της μέχρι τη θέση της Εταιρίας υπό εκκαθάριση. Το Δ.Σ. μπορεί να λειτουργήσει, όχι όμως πέρα από ένα τρίμηνο, αν κάποια από τα μέλη του εκλείψουν ή αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο ή απωλέσουν την ιδιότητα βάσει της οποίας ορίστηκαν, εφόσον, κατά τις συνεδριάσεις του, τα λοιπά μέλη επαρκούν ώστε να υπάρχει απαρτία.

γ. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρίας ορίζονται με απόφαση του Πρωθυπουργού.

δ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού καθορίζονται η αντιμισθία, οι αποζημιώσεις, οι όροι απασχόλησης του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και των μελών του Δ.Σ. και κάθε άλλο συναφές θέμα.

ε. Με απόφαση του Δ.Σ. μπορεί να ανατίθενται συγκεκριμένα καθήκοντα σε μέλη του Δ.Σ. της Εταιρίας, εφαρ-μοζομένης σε κάθε περίπτωση και της διάταξης της παρ. 3 του άρθρου 22 του κ.ν. 2190/1920.

στ. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί την Εταιρία στην Ελλάδα και το εξωτερικό, συγκαλεί το Δ.Σ., προεδρεύει των συνεδριάσεών του και ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από το καταστατικό ή καθορίζονται με αποφάσεις του Δ.Σ..

ζ. Τον Πρόεδρο αναπληρώνουν κατά σειρά ο Αντιπρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος ή άλλο μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται από αυτό.

η. Ο Αντιπρόεδρος προεδρεύει σε επιτροπές και εποπτεύει τομείς που ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. και ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του αναθέτει το Δ.Σ. με απόφασή του.

θ. Ο Διευθύνων Σύμβουλος προΐσταται όλων των υπηρεσιών της Εταιρίας, διευθύνει τα έργα της και την εκπροσωπεί νομίμως. Με αποφάσεις του Δ.Σ. καθορίζονται ειδικότερα οι αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου. Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο αναπληρώνει μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται από αυτό. Ως αναπληρωτής του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να ορισθεί ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ..

ι. Με απόφαση του Δ.Σ. προκηρύσσονται οι κατά τομείς θέσεις των Γενικών Διευθυντών της Εταιρίας και καθορίζονται τα απαιτούμενα προσόντα. Οι Γενικοί Διευθυντές προσλαμβάνονται ύστερα από πρόταση του Διευθύνοντος Συμβούλου με απόφαση του Δ.Σ..

Οι Γενικοί Διευθυντές συγκροτούν υπό την προεδρία του Διευθύνοντος Συμβούλου το Συμβούλιο των Γενικών Διευθυντών. Στο Συμβούλιο των Γενικών Διευθυντών μπορεί να ανατίθενται συγκεκριμένες αρμοδιότητες με απόφαση του Δ.Σ..

κ. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος, τα μέλη του Δ.Σ., οι Γενικοί Διευθυντές και όλοι οι υπάλληλοι της Εταιρίας και των θυγατρικών της εταιριών που εμπλέκονται με οποιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία ανάθεσης και εκτέλεσης των συμβάσεων μελετών, έργων και προμηθειών, καθώς και τα μέλη των επιτροπών που συγκροτούνται στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής, υπάγονται στους, κατά το άρθρο 24 παρ. 1 του ν. 2429/1996 (ΦΕΚ 55 Α'), όπως αυτός ισχύει, υποχρέους για την υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης. Ο κατά την παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 2429/1996 κατάλογος συντάσσεται και αποστέλλεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της Εταιρίας."

2. H περίπτωση α' της παρ. 21 του άρθρου 2 του ν. 2598/1998 (ΦΕΚ 66 Α'), όπως η τελευταία προσετέθη με την παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 2730/1999 (ΦΕΚ 130 Α') αντικαθίσταται ως εξής:

"α. Με υπουργικές αποφάσεις, που εκδίδονται εντός μηνός από τη δημοσίευση του νόμου αυτού, ορίζεται σε κάθε Υπουργείο "Ολυμπιακός Υπεύθυνος" ως υπεύθυνος χειρισμού, διεκπεραίωσης, προώθησης και εν γένει υποστήριξης των σχετικών με την Ολυμπιακή οργάνωση θεμάτων. Κάθε διοικητικό θέμα που έχει σχέση με την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 προωθείται προς διεκπεραίωση και επίλυση ως επείγον από τον αρμόδιο σε κάθε Υπουργείο Ολυμπιακό Υπεύθυνο. Στους Ολυμπιακούς Υπευθύνους μπορεί με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού να καθορίζεται αμοιβή ή αποζημίωση, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν. 2470/1997 (ΦΕΚ 40 Α'), καθώς και κάθε άλλης σχετικής διάταξης. H παραπάνω αμοιβή ή αποζημίωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% των μηνιαίων αποδοχών των Ολυμπιακών Υπευθύνων και βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικείου Υπουργείου."

3. Τα δεύτερο, τρίτο, τέταρτο και πέμπτο εδάφια της περιπτώσεως β' της παρ. 21 του άρθρου 2 του ν. 2598/1998 (ΦΕΚ 66 Α'), όπως η τελευταία προσετέθη με την παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 2730/1999 (ΦΕΚ 130 Α'), από τότε που ίσχυσαν, αντικαθίστανται ως εξής:

"H ειδική υπηρεσία που συνιστάται έχει ως σκοπό την υποστήριξη της Διυπουργικής Επιτροπής ("Ολυμπιάδα 2004") και της Εθνικής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων 2004, καθώς και το συντονισμό των υπηρεσιών των Υπουργείων και των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, των οποίων οι αρμοδιότητες σχετίζονται με την προετοιμασία και την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004.

Για την πραγματοποίηση του παραπάνω σκοπού, η ειδική υπηρεσία που συνιστάται συνεργάζεται με την "Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων-Αθήνα 2004 Α.Ε.", τους Ολυμπιακούς Υπευθύνους και τις αρμόδιες υπηρεσίες και μπορεί να ζητεί πληροφορίες, να προωθεί την έκδοση των αναγκαίων κανονιστικών πράξεων και να παρακολουθεί την εφαρμογή των μέτρων που αποφασίζονται από τα αρμόδια όργανα. Μπορεί επίσης, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της, να συνιστά ομάδες εργασίας και επιτροπές, η αποζημίωση των οποίων καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Οικονομικών, να σχεδιάζει και να αναθέτει μελέτες και προγράμματα που σχετίζονται με την προετοιμασία του δημόσιου τομέα, όπως αυτός προσδιορίζεται στο ν. 2190/1994, για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, καθώς και να διοργανώνει συνέδρια και άλλες ενημερωτικές εκδηλώσεις και να αναλαμβάνει συναφείς δράσεις προβολής.

Συνιστάται θέση Ειδικού Γραμματέα με βαθμό α' ή β' των ειδικών θέσεων, ο οποίος προΐσταται της συνιστώμενης υπηρεσίας και διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού. Συνιστώνται τρεις θέσεις μετακλητών υπαλλήλων, το υπηρεσιακό καθεστώς των οποίων ρυθμίζεται ομοίως από τις ισχύουσες διατάξεις που αφορούν το προσωπικό των μετακλητών υπαλλήλων των γραφείων Υπουργών."

4. Το έβδομο εδάφιο της περιπτώσεως β' της παρ. 21 του άρθρου 2 του ν. 2598/1998 (ΦΕΚ 66 Α'), όπως η τελευταία προσετέθη με την παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 2730/1999 (ΦΕΚ 130 Α'), αντικαθίσταται ως εξής:

"Στην ειδική υπηρεσία που συνιστάται μπορεί να αποσπώνται έως δέκα (10) υπάλληλοι κάθε κατηγορίας του Υπουργείου Πολιτισμού, υπηρεσιών άλλων Υπουργείων και γενικότερα του Δημοσίου ή νομικού προσώπου του δημόσιου τομέα, των οποίων οι αρμοδιότητες σχετίζονται με το σκοπό της ειδικής αυτής υπηρεσίας."

5. Μετά την παράγραφο 21 του άρθρου 2 του ν. 2598/1998 (ΦΕΚ 66 Α') προστίθεται παράγραφος 22 που έχει ως εξής:

"22. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της "Οργανωτικής Επιτροπής των Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 Α.Ε." συγκροτείται νομικό συμβούλιο από συνταξιούχους ανώτατους δικαστές, συνταξιούχους ανώτατα μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, Καθηγητές Πανεπιστημίου και δικηγόρους. Στις αρμοδιότητες του οργάνου αυτού εμπίπτει ιδίως η γνωμοδότηση για θέματα μείζονος σημασίας που εκφεύγουν της τρέχουσας ύλης της νομικής υπηρεσίας της Εταιρίας. Με όμοια απόφαση καθορίζεται και το ύψος της αποζημίωσης των μελών του συμβουλίου. H ισχύς της παραγράφου αυτής αρχίζει από την 1.11.1999."