Νόμος 2819/2000/Άρθρο 1

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Νόμος 2819/2000
Ίδρυση Εταιρείας "Ολυμπιακό Χωριό 2004 A.E." προστασία Ολυμπιακών Συμβόλων και Σημάτων και άλλες διατάξεις.
Άρθρο 1
Σύσταση ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία "Ολυμπιακό Χωριό 2004 A.E."


Άρθρο 1
Σύσταση ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία "Ολυμπιακό Χωριό 2004 A.E."

1. Συνιστάται ανώνυμη Εταιρία, με την επωνυμία "Ολυμπιακό Χωριό 2004 A.E." (στο εξής Εταιρία), με έδρα την Αθήνα.

2. H Εταιρία δεν ανήκει στο δημόσιο τομέα, λειτουργεί κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου αυτού και συμπληρωματικώς από τη νομοθεσία περί ανωνύμων εταιριών.

3. H εποπτεία της Εταιρίας, πέραν εκείνης που προβλέπεται από τις γενικές διατάξεις περί ανωνύμων εταιριών, ασκείται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ο οποίος κατά την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής και πέραν των προβλεπομένων στις επόμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου:

α) Εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις, καθώς και την έκθεση διαχείρισης που υποβάλλει το Διοικητικό Συμβούλιο στη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας.

β) Καταρτίζει με απόφασή του το καταστατικό αυτής και εγκρίνει τις τυχόν τροποποιήσεις αυτού.

γ) Εγκρίνει τον οργανισμό λετουργίας της.

δ) Ενημερώνεται για την πορεία των εργασιών της.

ε) Δικαιούται να προκαλέσει έκτακτο διαχειριστικό έλεγχο από τριμελή ελεγκτική επιτροπή, αποτελούμενη από δικαστικούς λειτουργούς του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

4. Σκοπός της Εταιρίας είναι η κατασκευή, η επίβλεψη, η οργάνωση, ο συντονισμός, η συντήρηση και η εν γένει αξιοποίηση του Ολυμπιακού Χωριού, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2730/1999 (ΦΕΚ 130 Α'), όπως εκάστοτε ισχύουν, καθώς και τους όρους της σύμβασης που καταρτίζεται σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α') μεταξύ της "Οργανωτικής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 Α.Ε." και του Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ). Ειδικότερα, στο σκοπό της Εταιρίας περιλαμβάνονται ιδίως:

α) H εκπόνηση μελετών, η ανάθεση της σύνταξης μελετών ή η συμμετοχή στην εκπόνηση μελετών που σχετίζονται με την ανέγερση του Ολυμπιακού Χωριού και των συνοδευτικών αυτού εγκαταστάσεων στη θέση Λεκάνες του Δήμου Αχαρνών, N. Αττικής, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων και μετά την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων ως πρότυπος οικιστικός πυρήνας και πολεοδομικό κέντρο.

β) H δημοπράτηση και η ανάθεση της κατασκευής του παραπάνω έργου με αυτοχρηματοδότηση ή συγχρηματοδότηση, προκειμένου να κατασκευασθούν σε αυτό κάθε είδους κτιριακά συγκροτήματα, κτίρια ή κτίσματα τα οποία θα εξυπηρετούν τις ανάγκες στέγασης, σίτισης, άθλησης, ιατρικής περίθαλψης, ψυχαγωγίας και εκπλήρωσης θρησκευτικών καθηκόντων τόσο των αθλητών που θα λάβουν μέρος στους Ολυμπιακούς και Παρολυμπιακούς Αγώνες του 2004 όσο και των οικιστών-δικαιούχων του Ο.Ε.Κ., οι οποίοι θα κατοικήσουν το Ολυμπιακό Χωριό μετά τη λήξη των Ολυμπιακών Αγώνων.

γ) H διαμόρφωση των ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων πρασίνου του Ολυμπιακού Χωριού, η κατασκευή δρόμων πρόσβασης, πεζοδρόμων, ποδηλατοδρόμων και εν γένει κάθε είδους έργων υποδομής του Ολυμπιακού Χωριού.

δ) H συντήρηση, επισκευή, μετασκευή ή αναδιαρρύθμιση τόσο των κατοικιών του Ολυμπιακού Χωριού όσο και των κτιριακών συγκροτημάτων, κτιρίων, εν γένει κτισμάτων και ελεύθερων χώρων που υπάρχουν σε αυτό, ώστε μετά τη λήξη των Ολυμπιακών Αγώνων να εξυπηρετούν τις ανάγκες της μεταολυμπιακής χρήσης του οικισμού.

ε) H σύναψη κάθε είδους συμβάσεων με το Δημόσιο ή με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, σχετικών με την κατασκευή και επίβλεψη κατασκευής του Ολυμπιακού Χωριού, τη διαχείριση, εκμετάλλευση, μίσθωση και προσωρινή παραχώρηση της χρήσης των οικιών, κτιριακών συγκροτημάτων, κτιρίων και εν γένει κατασκευών του Ολυμπιακού Χωριού, καθώς και των ελεύθερων χώρων αυτού.

στ) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας, που εγκρίνεται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να διευρύνεται ο σκοπός της Εταιρίας. 5. H Εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), τον Πρόεδρό του και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

α) Το Δ.Σ. είναι επταμελές και αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και πέντε (5) μέλη. Ένα μέλος του Δ.Σ. ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και ένα μέλος με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού. Τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Ε.Κ.. Τα μέλη του Δ.Σ. θα πρέπει να διαθέτουν το απαιτούμενο για τη θέση τους κύρος και εμπειρία, ώστε να μπορούν να εκπληρώσουν το σκοπό της Εταιρίας και να μην συνδέονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή συγγένειας μέχρι τετάρτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας, με πρόσωπα που είναι συμβεβλημένα με αυτήν. Οι αποφάσεις του Υπουργού Πολιτισμού και του Δ.Σ. του Ο.Ε.Κ., με τις οποίες ορίζονται τα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρίας, γνωστοποιούνται στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

β) H θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι πενταετής και σε κάθε περίπτωση παρατείνεται μέχρι τη λύση της Εταιρίας, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που εγκρίνεται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

γ) Το Δ.Σ. της Εταιρίας συγκροτείται σε σώμα έπειτα από πρόσκληση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και εκλέγει τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτού.

δ) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας, καθορίζονται η αποζημίωση του Προέδρου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και των μελών του Δ.Σ., οι αμοιβές και αποζημιώσεις του προσωπικού και των συμβούλων και κάθε άλλο συναφές θέμα.

ε) Το Δ.Σ. συνεδριάζει με παρουσία πέντε (5) τουλάχιστον μελών και αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων μελών.

στ) Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί την Εταιρία, συγκαλεί το Δ.Σ., προεδρεύει των συνεδριάσεών του και ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από το καταστατικό και τον κ.ν. 2190/1920.

6. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ορίζεται σε εκατό εκατομμύρια (100.000.000) δρχ., καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τον Ο.Ε.Κ. και καταβάλλεται όπως ορίζει το καταστατικό της Εταιρίας. Για τις μετοχές που αντιστοιχούν στο κεφάλαιο αυτό, κυριότητας του Ο.Ε.Κ., εκδίδεται ένας ονομαστικός τίτλος. Οι μετοχές της Εταιρίας δεν επιτρέπεται να μεταβιβασθούν. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Ε.Κ. ενεργεί ως Γενική Συνέλευση της Εταιρίας και έχει όλες τις σχετικές αρμοδιότητες, που προβλέπονται από τον κ.ν. 2190/1920, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα νόμο ή στο καταστατικό της Εταιρίας. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας μπορεί να αυξηθεί κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας, η οποία εγκρίνεται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και δημοσιεύεται νόμιμα. Για τις μετοχές της αύξησης του κεφαλαίου εκδίδεται επίσης ένας ονομαστικός τίτλος υπέρ του Ο.Ε.Κ., που δεν επιτρέπεται να μεταβιβασθεί.

7. Οι πόροι της Εταιρίας προέρχονται από τη χρηματοδότηση και την επιχορήγηση του Ο.Ε.Κ., από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνών Οργανισμών, από την επιχειρηματική δραστηριότητά της και κάθε άλλη νόμιμη πηγή. Ο Ο.Ε.Κ. καταβάλλει το αρχικό κεφάλαιο της Εταιρίας και το κεφάλαιο που αντιστοιχεί σε τυχόν αυξήσεις του, με τον τρόπο που προβλέπει το καταστατικό της Εταιρίας και αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου τη δαπάνη για την ίδρυση της Εταιρίας. Τόσο οι χρηματοδοτήσεις όσο και οι επιχορηγήσεις είναι άτοκες και χωρίς παροχή εγγυήσεως εκ μέρους της Εταιρίας και χωρίς υποχρέωση επιστροφής των αντίστοιχων χρηματικών ποσών που διατίθενται από τον Ο.Ε.Κ., με βάση τον προϋπολογισμό του συγκεκριμένου έργου ή τμημάτων του, τον οποίο εγκρίνει το Δ.Σ. της Εταιρίας. Ο προϋπολογισμός αυτός συνοδεύεται και από πρόγραμμα χρηματορροών, που περιλαμβάνουν το ποσό της προκαταβολής και τις τμηματικές πληρωμές μέχρι την εξόφληση του έργου ή των έργων. Σε κάθε περίπτωση τα νόμιμα παραστατικά (τιμολόγια κ.λπ.) εκδίδονται από την Εταιρία προς τον Ο.Ε.Κ..

8. Ο διαχειριστικός έλεγχος της Εταιρίας ασκείται από ορκωτούς ελεγκτές, κατά τις διατάξεις της νομοθεσίας περί ανωνύμων εταιριών.

9. Με πρόταση του Δ.Σ. της Εταιρίας και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αυτής, που εγκρίνεται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καταρτίζεται ο Οργανισμός λειτουργίας της Εταιρίας, καθορίζονται οι επί μέρους τομείς δραστηριότητας και η διάρθρω-σή τους, ο αριθμός των θέσεων του προσωπικού της Εταιρίας, τα προσόντα και ο τρόπος προσλήψεως, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια. Για την απόσπαση στην Εταιρία προσωπικού που απασχολείται με οποιαδήποτε σχέση σε υπηρεσίες και φορείς του κατ' άρθρο 1 παρ. 6 του ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65 Α') δημόσιου τομέα, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 15 του ν. 2598/1998 (ΦΕΚ 66 Α'), όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις της παραγράφου 15 του ν. 2730/1999 (ΦΕΚ 130 Α'). Για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής τις αρμοδιότητες του Υπουργού Πολιτισμού ασκεί ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Για την πρόσληψη ειδικών συμβούλων από την Εταιρία εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 2730/1999 (ΦΕΚ 130 Α').

10. H διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται μέχρι την 31.12.2006. Μετά την ημερομηνία αυτή η Εταιρία λύεται με πράξη του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, έπειτα από προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αυτής. Μετά τη λύση της Εταιρίας κάθε περιουσιακό της στοιχείο περιέρχεται στον Ο.Ε.Κ.. Το προσωπικό που υπηρετεί με απόσπαση σε αυτήν επανέρχεται στις οργανικές του θέσεις και το προσωπικό που υπηρετεί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ή με σύμβαση έμμισθης εντολής, απολύεται με καταβολή των τυχόν προβλεπόμενων από το νόμο αποζημιώσεων.

11. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που εκδίδεται μετά από πρόταση των Διοικητικών Συμβουλίων της "Οργανωτικής Επιτροπής των Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 Α.Ε." και του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.) και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να εκχωρούνται υπέρ της Εταιρίας του άρθρου αυτού, δικαιώματα και υποχρεώσεις του Ο.Ε.Κ. που απορρέουν από τη σύμβαση που καταρτίζεται σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α') μεταξύ του Οργανισμού αυτού και της "Οργανωτικής Επιτροπής των Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 Α.Ε.".

12. Για την εκπόνηση των μελετών της Εταιρίας, την εκτέλεση των έργων και τις συναφείς προμήθειες και εργασίες που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της, εφαρμόζεται η παράγραφος 8 του άρθρου 5 του ν. 2229/1994 (ΦΕΚ 138 Α'). Τους κανονισμούς που προβλέπονται από την παράγραφο 8 του άρθρου 5 του ν. 2229/1994 (ΦΕΚ 138 Α') εγκρίνουν οι Υπουργοί Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.

13. Προς εκπλήρωση του σκοπού της, όσον αφορά τη Διεθνή Ζώνη του Ολυμπιακού Χωριού, η Εταιρία μπορεί να ιδρύει άλλες εταιρείες ή να συμμετέχει σε εταιρείες.