Νόμος 2819/2000/Άρθρο 15

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Νόμος 2819/2000
Ίδρυση Εταιρείας "Ολυμπιακό Χωριό 2004 A.E." προστασία Ολυμπιακών Συμβόλων και Σημάτων και άλλες διατάξεις.
Άρθρο 15


Άρθρο 15

1. H περίπτωση μ' της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2601/1998 τροποποιείται ως εξής:

"μ. Επιχειρήσεις αποκλειστικής εκμετάλλευσης δημοσίας χρήσεως, υπέργειων ή και υπόγειων, σταθμών αυτοκινήτων, μόνο για την ίδρυση σταθμών χωρητικότητας τουλάχιστον σαράντα (40) θέσεων, πέραν αυτών που υποχρεώνει ο Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (Γ.Ο.Κ.) για την κάλυψη των μόνιμων αναγκών που προκύπτουν από τις χρήσεις του κτιρίου.

Ενισχυόμενες δαπάνες:

(i) H κατασκευή κτιριακών, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και οι δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου.

(ii) H αγορά και η εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού και η χρηματοδοτική μίσθωση αυτών.

(iii) H αγορά και η εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων συστημάτων αυτοματοποίησης διαδικασιών και μηχανοργάνωσης, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών αγοράς του αναγκαίου λογισμικού."

2. Η περίπτωση η' της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του ν. 2601/1998 αντικαθίσταται ως εξής:

"η. Για τις επενδύσεις των δημόσιας χρήσης σταθμών αυτοκινήτων της περίπτωσης μ' της παρ. 1 του άρθρου 3 παρέχονται για όλες τις περιοχές της χώρας τα παρακάτω κίνητρα:

(i) Επιχορήγηση οκτακοσίων χιλιάδων (800.000) δρχ. ανά θέση στάθμευσης, στην περίπτωση που δημιουργούνται υπέργειες θέσεις στάθμευσης, και ένα εκατομμύριο τετρακόσιες χιλιάδες (1.400.000) δρχ. ανά θέση στάθμευσης, στην περίπτωση που δημιουργούνται υπόγειες θέσεις στάθμευσης.

(ii) Επιδότηση τόκων μεσομακροπρόθεσμου επενδυτικού δανείου κατά 40%.

(iii) Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού κατά 40%.

Το ποσό της επιδότησης της χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού θα αφαιρείται από το συνολικό ποσό της επιχορήγησης που προκύπτει με βάση τις δημιουργούμενες θέσεις στάθμευσης.

Το συνολικό ποσό της επιχορήγησης και της χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% του κόστους ολοκλήρωσης της επένδυσης."

3. Η περίπτωση ίν της παραγράφου 3 του άρθρου 2 τροποποιείται ως εξής:

"ίν. Για επενδύσεις ίδρυσης δημοσίας χρήσεως σταθμών αυτοκινήτων, που γίνονται είτε από νέους είτε από παλαιούς φορείς".