Νόμος 2819/2000/Άρθρο 14

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Νόμος 2819/2000
Ίδρυση Εταιρείας "Ολυμπιακό Χωριό 2004 A.E." προστασία Ολυμπιακών Συμβόλων και Σημάτων και άλλες διατάξεις.
Άρθρο 14
Διαγραφή - αναστολή οφειλών και στεγαστική αποκατάσταση σεισμοπλήκτων δικαιούχων του Ο.Ε.Κ.


Άρθρο 14
Διαγραφή - αναστολή οφειλών και στεγαστική αποκατάσταση σεισμοπλήκτων δικαιούχων του Ο.Ε.Κ.

1. Επιτρέπεται η διαγραφή των οφειλόμενων δόσεων δανείων που έχουν χορηγηθεί σε δικαιούχους του Ο.Ε.Κ. για αγορά ή ανέγερση κατοικίας με βάση το ν.δ. 1138/1972 (ΦΕΚ 63 Α') και τους νόμους 1641/1986 (ΦΕΚ 122 Α'), 1849/1989 (ΦΕΚ 113 Α') και 2224/1994 (ΦΕΚ 112 Α), καθώς και η διαγραφή των οφειλόμενων δόσεων δανείων που έχουν χορηγηθεί για αποπεράτωση, επέκταση, αναμόρφωση και επισκευή κατοικίας, εφόσον οι κατοικίες για τις οποίες διατέθηκαν τα δάνεια αυτά βρίσκονται σε περιοχές που χαρακτηρίστηκαν με υπουργικές αποφάσεις ή άλλες πράξεις αρμόδιων οργάνων σεισμόπληκτες και επιπλέον οι κατοικίες αυτές υπέστησαν ανεπανόρθωτες βλάβες εξαιτίας σεισμού, με αποτέλεσμα να έχουν καταρρεύσει ή να έχουν κριθεί οριστικά κατεδαφιστέες από τις αρμόδιες Επιτροπές επανελέγχου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.

H κατά το προηγούμενο εδάφιο διαγραφή επιτρέπεται μόνο για τις οφειλόμενες δόσεις των δανείων, που σύμφωνα με τις δανειακές συμβάσεις ανάγονται στο μετά το σεισμό χρονικό διάστημα και μόνο για τα ποσά που προέρχονται αποκλειστικά από κεφάλαια του Ο.Ε.Κ..

Διαγραφή των οφειλόμενων δόσεων επιτρέπεται και για δόσεις που οφείλονται για το μετά το σεισμό χρονικό διάστημα από τίμημα εργατικών κατοικιών που κατασκευάζει ο Ο.Ε.Κ. ή διαμερισμάτων που αγοράζει, εφόσον οι κατοικίες και τα διαμερίσματα βρίσκονται σε περιοχές που χαρακτηρίστηκαν με υπουργικές αποφάσεις ή άλλες πράξεις αρμόδιων οργάνων σεισμόπληκες και έχουν καταρρεύσει ή έχουν κριθεί οριστικά κατεδαφιστέες από τις αρμόδιες Επιτροπές επανελέγχου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.

Για τη διαγραφή των οφειλόμενων δόσεων, σύμφωνα με το άρθρο αυτό, απαιτείται ως προϋπόθεση να έχουν εξοφληθεί όλες οι μέχρι την ημερομηνία του σεισμού ληξιπρόθεσμες οφειλές και σε περίπτωση που οι κατοικίες έχουν κριθεί οριστικά κατεδαφιστέες, πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί προηγουμένως η κατεδάφισή τους.

Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που εκδίδονται μετά από γνώμη του Δ.Σ. του Ο.Ε.Κ., καθορίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υπαγωγή στην παραπάνω ρύθμιση, ο τρόπος και η διαδικασία της διαγραφής, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων.

2. Επιτρέπεται στους δικαιούχους του Ο.Ε.Κ. στους οποίους έχει χορηγηθεί δάνειο για αγορά ή ανέγερση κατοικίας με βάση το ν.δ. 1138/1972 (ΦΕΚ 63 Α') και τους νόμους 1641/1986 (ΦΕΚ 122 Α'), 1849/1989 (ΦΕΚ 113 Α'), 2224/1994 (ΦΕΚ 112 Α'), καθώς και σε όσους έχει χορηγηθεί δάνειο για αποπεράτωση, επέκταση, αναμόρφωση και επισκευή κατοικίας, η χορήγηση και δεύτερου δανείου από τον Ο.Ε.Κ. για αγορά, ανέγερση και επισκευή κατοικίας, αποκλειστικά από κεφάλαια του Ο.Ε.Κ., εφόσον οι κατοικίες για τις οποίες χρησιμοποιήθηκαν τα δάνεια αυτά βρίσκονται σε περιοχές που χαρακτηρίστηκαν με υπουργικές αποφάσεις ή άλλες πράξεις αρμόδιων οργάνων σεισμόπληκτες και υπέστησαν βλάβες εξαιτίας του σεισμού, με αποτέλεσμα να έχουν καταρ-ρεύσει ή να έχουν κριθεί οριστικά κατεδαφιστέες από τις αρμόδιες Επιτροπές επανελέγχου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων ή να κριθούν από τις ίδιες Επιτροπές προσωρινά ακατάλληλες ή επισκευάσιμες.

Στους δικαιούχους του Ο.Ε.Κ. στους οποίους έχει παραχωρηθεί εργατική κατοικία ή αγορασμένο διαμέρισμα, εφόσον οι κατοικίες ή τα διαμερίσματα βρίσκονται σε περιοχές που χαρακτηρίσθηκαν με υπουργικές αποφάσεις ή άλλες πράξεις αρμόδιων οργάνων σεισμόπληκτες και υπέστησαν βλάβες εξαιτίας του σεισμού, με αποτέλεσμα να έχουν καταρρεύσει ή έχουν κριθεί οριστικά κατεδαφι-στέες από τις αρμόδιες Επιτροπές επανελέγχου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων ή να κριθούν από τις ίδιες Επιτροπές προσωρινά ακατάλληλες ή επισκευάσιμες, επιτρέπεται να χορηγείται ανάλογα δάνειο για αγορά ή ανέγερση κατοικίας ή δάνειο για επισκευή της κατοικίας ή του διαμερίσματος αποκλειστικά από κεφάλαια του Ο.Ε.Κ. ή να συμμετέχουν στα προγράμματα παραχώρησης κατοικιών ή διαμερισμάτων με βάση τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις του Κανονισμού "περί προϋποθέσεων παροχής κατοικίας και δανείων υπό του Ο.Ε.Κ".

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση του δανείου για αγορά ή ανέγερση κατοικίας ή την παραχώρηση κατοικίας ή διαμερίσματος είναι να έχει προηγουμένως πραγματοποιηθεί η κατεδάφιση της κατοικίας που κρίθηκε οριστικά κατεδαφιστέα.

Για τη χορήγηση δανείου ή την παραχώρηση κατοικίας σύμφωνα με τα ανωτέρω, εφαρμόζονται κατά τα λοιπά οι διατάξεις του Κανονισμού "περί προϋποθέσεων παροχής κατοικίας και δανείων υπό του Ο.Ε.Κ.".

Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που εκδίδονται μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Ε.Κ., καθορίζεται το ύψος του ποσού των δανείων, το επιτόκιο, οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

3. Αναστέλλεται από 7.9.1999 και για δύο χρόνια, με αντίστοιχη επιμήκυνση της συνολικής διάρκειας των δανείων, η πληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών και των οφειλών που γίνονται ληξιπρόθεσμες μετά την ημερομηνία αυτή, οι οποίες αφορούν σε σεισμόπληκτους δικαιούχους του Ο.Ε.Κ και προέρχονται από δάνεια αγοράς ή ανέγερσης κατοικίας που χορηγήθηκαν με βάση τους νόμους 1849/1989 (ΦΕΚ 113 Α'), 2224/1994 (ΦΕΚ 112 Α') και από δάνεια αποπεράτωσης, επισκευής και επέκτασης κατοικίας, τα ποσά των οποίων προέρχονται αποκλειστικά από κεφάλαια του Ο.Ε.Κ..

H ίδια αναστολή εξόφλησης και η αντίστοιχη επιμήκυνση παρέχεται και για οφειλές σεισμόπληκτων δικαιούχων του Ο.Ε.Κ., που προέρχονται από οφειλόμενο τίμημα εργατικών κατοικιών ή αγορασμένων διαμερισμάτων που παραχωρήθηκαν στους δικαιούχους αυτούς.

Κατά το ως άνω χρονικό διάστημα της αναστολής οι οφειλές δεν επιβαρύνονται με τόκους υπερημερίας.

H ρύθμιση της παραγράφου αυτής αφορά σε οφειλές δικαιούχων των οποίων οι κατοικίες βρίσκονται σε περιοχές, οι οποίες με υπουργικές αποφάσεις ή άλλες πράξεις αρμόδιων οργάνων χαρακτηρίσθηκαν σεισμόπληκτες εξαιτίας του σεισμού της 7.9.1999 και έχουν κριθεί από τις αρμόδιες Επιτροπές επανελέγχου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων προσωρινά ακατάλληλες, με την προϋπόθεση ότι τούτο θα βεβαιώνεται και από τις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες του Ο.Ε.Κ..

Στις ρυθμίσεις της παρούσας παραγράφου υπάγονται και οι οφειλές της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, εφόσον δεν πραγματοποιηθεί διαγραφή τους.

Με αποφάσεις του Δ.Σ. του Ο.Ε.Κ. ρυθμίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής.

Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που εκδίδονται μετά από γνώμη του Δ.Σ. του Ο.Ε.Κ., επιτρέπεται να γίνονται ανάλογες ρυθμίσεις για δικαιούχους που γίνονται σεισμόπληκτοι εξαιτίας μεταγενέστερων σεισμών.

4. H ισχύς του άρθρου αρχίζει από τις 7 Σεπτεμβρίου 1999.