Νόμος 2819/2000/Άρθρο 16

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Νόμος 2819/2000
Ίδρυση Εταιρείας "Ολυμπιακό Χωριό 2004 A.E." προστασία Ολυμπιακών Συμβόλων και Σημάτων και άλλες διατάξεις.
Άρθρο 16


Άρθρο 16

1. Το τμήμα του υπ' αριθμ. ΑΒΚ2543 ακινήτου του Δημοσίου που βρίσκεται στην Αθήνα και επί των οδών Βασιλέως Κωνσταντίνου και Ριζάρη και Βασ. Σοφίας, το οποίο έχει παραχωρηθεί δωρεάν κατά κυριότητα, νομή και κατοχή στο Ίδρυμα "Βασίλειος και Ελίζα Γουλανδρή" με την κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με αριθμ. πρωτ. 1110245/11400 Α0010/ 3.12.1999:

α. Χαρακτηρίζεται ως χώρος ανέγερσης κτιρίου για τη λειτουργία Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης και σχετικών παρεμφερών πολιτιστικών δραστηριοτήτων.

β. Καθορίζονται σε αυτό, για την εκπλήρωση του σκοπού της παραγράφου 1, οι ειδικοί όροι και περιορισμοί δόμησης ως εξής:

i. Το μέγιστο συνολικό εμβαδόν του κτιρίου, συμπεριλαμβανομένων και των υπόγειων χώρων οποιασδήποτε χρήσης (κύριας ή βοηθητικής) θα είναι είκοσι πέντε χιλιάδες τετραγωνικά (25.000 μ2) και ο μέγιστος συντελεστής δόμησης των υπέργειων τμημάτων των κτιρίων θα είναι οκτώ δέκατα (0,8), ήτοι η μέγιστη συνολική δόμηση υπέργειας επιφάνειας του κτιρίου θα είναι 9.833 τ.μ..

ii. Η κάλυψη του οικοπέδου στους υπέργειους χώρους δεν θα υπερβαίνει το 50% και στους υπόγειους το 80% της επιφάνειας του οικοπέδου. Το μέγιστο ύψος του κτιρίου θα είναι 16μ. με εξαίρεση τμήμα του κτιρίου σε ποσοστό 5% της συνολικής καλυπτόμενης επιφάνειας (5% Χ 0,80 Χ εμβαδόν οικοπέδου), για το οποίο ορίζεται μέγιστο ύψος 27μ.. Ως αφετηρία μέτρησης υψών ορίζεται το μέσον της πλευράς του οικοπέδου επί της οδού Ριζάρη, όπως αυτό εμφαίνεται στο συνημμένο στην παραπάνω απόφαση τοπογραφικό διάγραμμα.

iii. Κατασκευάζονται τρία υπόγεια ως χώροι κύριας χρήσης οι οποίοι μπορούν να λειτουργούν με τεχνητό φωτισμό και αερισμό, σε οποιαδήποτε στάθμη των κτιρίων. Εντός των πλάγιων ακάλυπτων χώρων μπορούν να τοποθετούνται υπόγεια παραρτήματα μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αγωγών.

γ. Σε περίπτωση που τα υπόγεια του κτιρίου επεκταθούν πέραν του περιγράμματος του κυρίως κτιρίου, θα υπάρχει πρόβλεψη ώστε να μπορεί να τοποθετηθεί χώμα ικανού βάθους για φύτευση μεγάλων δέντρων.

δ. Το κτίριο μπορεί να τοποθετηθεί σε ελάχιστη απόσταση 2,5 μ. από το όριο του οικοπέδου προς την οδό Ριζάρη (πλευρά ΜΝ) και 5μ. κατά ελάχιστο από το όριο προς την πλευρά της υφιστάμενης Λεωφόρου Βασιλέως Κωνσταντίνου (πλευρά ΑΒΙ), ενώ στα λοιπά όρια αυτού ορίζεται απόσταση ενός μέτρου (1μ.) το ελάχιστο.

ε. Επιβάλλεται η δημιουργία υπόγειου χώρου στάθμευσης δυναμικότητας είκοσι (20) θέσεων αυτοκινήτων επιβατικής χρήσης (Ι.Χ.) για την εξυπηρέτηση του προσωπικού του κτιρίου. Ουδεμία δε άλλη υποχρέωση απορρέουσα από τις διατάξεις του ν. 960/1979 υφίσταται.

2. Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη, αντικείμενη στα παραπάνω, δεν εφαρμόζεται για το συγκεκριμένο ακίνητο.