Ετήσιον Ημερολόγιον του Έτους 1887/Αναγκαία επανόρθωσις

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Ἐτήσιον Ἡμερολόγιον τοῦ Ἔτους 1887
Συγγραφέας:
Ἀναγκαία ἐπανόρθωσις


ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΙΣ

Ἕνεκα τῆς σπουδῆς, μεθ’ ἧς ἐξετυπώθησαν τὰ τελευταῖα τυπογραφικὰ φύλλα τοῦ ἀνὰ χεῖρας Ἡμερολογίου, μὴ ἐπιτρεψάσης δευτέραν ἐπεξεργασίαν τῶν δοκιμίων, παρελείφθησαν λάθη τινὰ ἐν τῇ περὶ Ὀρφανίδου μελέτῃ τοῦ κ. Θ. Δε-Χελδράϊχ, ἀλλοιοῦντα οὐσιωδῶς τὴν σχετικὴν ἔννοιαν, προελθόντα δ’ ἐξ ἐσφαλμένης ἀναγνώσεως τοῦ χειρογράφου. Ἐν σελ. 276 ὁ στοιχειοθέτης ἐθεώρησε καλὸν νὰ μεταφέρῃ τὸν μακαρίτην Ὀρφανίδην ἕνα αἰῶνα ὁλόκληρον ὀπίσω, καταστήσας αὐτὸν σύγχρονον τῷ Ἄγγλῳ βοτανολόγῳ Sibthorp, ὅστις μάλιστα, κατὰ τὸν ἀναστραφέντα συνδυασμὸν τῶν λέξεων τοῦ χειρογράφου, ὁμιλεῖ παραδόξως περὶ τοῦ 50 ἔτη μετὰ τὸν θάνατόν του γεννηθέντος Ὀρφανίδου!! Ὁ ἀναγνώστης ἐννοεῖ βεβαίως, ὅτι ὁ Sibthorp διὰ τοῦ διασήμου συγγράμματός του Flora Graeca κατέλιπε μνημεῖον τοῦ ἰδίου του ὀνόματος καὶ ὄχι τοῦ μὴ ὑπάρχοντος τότε Ὀρφανίδου, ὡς ἠξίωσεν ὁ ἡμέτερος στοιχειοθέτης. Ἐπίσης ἐν σελ. 280 στίχ. 28 καὶ 29 φέρονται τὰ ἑξῆς κακῶς ἀναγνωσθέντα ἐκ τοῦ χειρογράφου, οὗ παρελείφθη ἡ ἐν τῷ περιθωρίῳ παραπομπή: «Ἀτυχῶς ὅμως κατὰ τὴν μακρὰν ἀσθένειαν τοῦ Ὀρφανίδου παρημελήθη αὕτη καὶ κατεστράφη σχεδόν». Τὸ χωρίον τοῦτο διορθωτέον κατὰ τὸ χειρόγραφον οὕτω: «…παρημελήθη ὑπὸ τῶν ἁρμοδίων καὶ ὑπόκειται εἰς καταστροφήν, καθὸ μετακινηθέντος τοῦ ὅλου Μουσείου εἰς ἕτερον ὅλως ἀκατάλληλον μέρος». Ἐξαιτούμεθα ἐπὶ τούτοις συγγνώμην παρὰ τοῦ σεβαστοῦ ἡμῶν φίλου καὶ συνεργάτου κ. Θ. Δε-Χελδράϊχ, μὴ δυνηθέντος ἄλλως τε νὰ ἐπεξεργασθῇ τὰ τυπογραφικὰ δοκίμια ἕνεκεν τῆς ἐξ Ἀθηνῶν ἀπουσίας αὐτοῦ κατὰ τὸν χρόνον τῆς ἐκτυπώσεως τοῦ χειρογράφου.

Κ. Φ. Σ.