Ελληνομνήμων ή Σύμμικτα Ελληνικά/Αριθμός 2/Κατάλογος χειρογράφων περί της νήσου Κρήτης

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Ελληνομνήμων ή Σύμμικτα Ελληνικά, Αριθμός 2
Συγγραφέας:
Κατάλογος χειρογράφων τινῶν περὶ τῆς νήσου Κρήτης


ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΩΝ ΤΙΝΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Ἐν ἔτει… Περιγραφὴ τῶν ἐπισημοτέρων τῆς Κρήτης παραλίων, ἔνθα δύνανται εὐχερῶς ν’ ἀποβῶσι στρατεύματα, καὶ δήλωσις τῆς ἀποστάσεως αὐτῶν ἀπὸ τῆς πόλεως· συγγραφέως ἀνωνύμου. (Σώζεται ἐν τῇ Μαρκιανῇ τῆς Βενετίας).

— … Κατάλογος τῶν ὀφειλόντων ἐδαφονόμια (livelli) εἰς τὴν γαληνοτάτην ἀριστοκρατίαν ἐν Κανδίᾳ, Σεττίᾳ, Ῥεθύμνῃ, Χανιοῖς, καὶ περὶ τοῦ πόσον ἀποφέρουσιν ἐτησίως εἰς τὸ ταμεῖον διὰ τὰς ἐν τῷ αὐτῷ καταλόγῳ ἐμφαινομένας οἰκίας, ὑποστατικὰ καὶ γήπεδα. — Ἀπογραφὴ τῶν ἀγγαρειῶν καὶ τῶν ζώων. —. Ἀναγραφὴ τῶν κατοίκων πάσης ἡλικίας καὶ παντὸς φύλου, κατὰ χωρία καὶ ἐνορίας. (Ἐν τῇ Μαρκιανῇ).

— … Ἀνδρέου Κορνηλίου χρονικὰ τῆς Κρήτης (ἐν τῇ Μαρκιανῇ).

— 1532. Περίληψις τῆς πρὸς τὸν Σύλλογον ἐκθέσεως Ἀλεξάνδρου τοῦ Κονταρηνοῦ πρώην κυβερνήτου τῆς Κρήτης· (ἐν τῇ Μαρκιανῇ).

— 1574. Διατάγματα Ἰακώβου Φοσκαρηνοῦ χρηματίσαντος γενικοῦ προνοητοῦ (provveditore generale) καὶ ἀνακριτοῦ ἐν τῇ νήσῳ Κρήτῃ· (ἐν τῇ βιβλιοθήκῃ τῆς Βιέννης).

— 1575. Ἔκθεσις τοῦ αὐτοῦ (ἐν τῇ Μαρκιανῇ).

— 1577. Ἔκθεσις Λουκᾶ Μιχαὴλ πρώην προνοητοῦ Κρήτης (ἐν τῇ βιβλιοθήκῃ τῆς Βιέννης).

— 1577. Ἔκθεσις Βρουνόρου Ζαμβεσκίου γενικοῦ κυβερνήτου τῆς Κρήτης (ἐν τῇ βιβλιοθήκῃ τῆς Βιέννης).

— 1583 Ἔγγραφα τοῦ Εὐδαιμονοϊάννου (ἐν τῷ χαρτοφυλακίῳ τῆς Βιέννης).

—1583 Περιγραφὴ πάσης τῆς νήσου Κρήτης καὶ τῶν ἐν αὐτῇ πόλεων, χωρίων, φρουρίων, ὀρέων, ἐπισημοτέρων ποταμῶν, ἀρχαιοτήτων καὶ ἄλλων ἀξιολόγων πραγμάτων ὑπὸ Λεονάρδου Κυρίνου. (ἐν τῇ Μαρκιανῇ καὶ ἐν τῇ βιβλιοθήκῃ τοῦ Βερολίνου).

— 1583. Περιγραφὴ τῆς νήσου Κρήτης μετὰ τῶν ὀνομάτων τῶν ἐν αὐτῇ ἑκατὸν ἀρχαίων πόλεων, ὑπὸ Βενεδίκτου Τάττου. (ἐν τῇ Μαρκιανῇ).

— 1583. Περιγραφὴ τοῦ βασιλείου τῆς Κρήτης, (ἐν τῷ χαρτοφυλακίῳ τῆς Βιέννης).

— 1583. Περιγραφὴ τοῦ βασιλείου τῆς Κρήτης διευθυνομένη πρὸς Πέτρον τὸν Ποδοκάθαρον (Αὐτόθι).

— 1583. Ἔκθεσις περὶ τῆς νήσου Κρήτης ὑπὸ Πέτρου Ζάνου πρώην στολάρχου (ἐν τῇ Μαρκιανῇ).

— 1591. Λόγος περὶ τοῦ βασιλείου τῆς Κρήτης (ἐν τῷ χαρτολογίῳ τῆς Βιέννης).

— 1601. Ἔγγραφα καὶ σχέδια Γεωργίου Μορμόρου (Αὐτόθι).

— 1610. Ἔκθεσις Φραγκίσκου Κορνηλίου πρώην προνοητοῦ τοῦ ἱππικοῦ τῶν εὐγενῶν καὶ τιμαριωτῶν τοῦ βασιλείου τῆς Κρήτης· (ἐν τῇ βιβλιοθήκῃ τῆς Βιέννης).

— 1648. Ἔκθεσις περὶ τοῦ φρουρίου τῶν Χανιῶν Ἀντωνίου Ναυαγήρου ἐκτάκτου αὐτῶν προνοητοῦ, ἐπανελθόντος εἰς Βενετίαν μετὰ τὴν ὑπὸ Τούρκων κυρίευσιν τοῦ φρουρίου τούτου.