Αθηναΐς/Α/2/Πενταχιλιόλιτρον κολοκύνθιον

Από Βικιθήκη
< Αθηναΐς‎ | Α‎ | 2
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Ἀθηναΐς-Ἔτος Α΄, τεῦχος 2
Συγγραφέας:Ανώνυμος
Πενταχιλιόλιτρον κολοκύνθιον


ΠΕΝΤΑΧΙΛΙΟΛΙΤΡΟΝ ΚΟΛΟΚΥΝΘΙΟΝ

Κολοκύνθαι ἤγουν κολοκύνθια.

ΚΟΡΕΣΙΟΣ

Ὁ καθηγητὴς Doremus, ἐν Νέᾳ Ὑόρκῃ ἑσπέραν τινα, προκειμένου περὶ ἀναγνώσματος ὑπὲρ καταστήματος κωφαλάλων, ἀνέγνωσέ τι τοιοῦτον, ἔχον ὣς θέμα τὰ φαινόμενα τῆς φυτικῆς ζωῆς καὶ ἰδίως τῆς κολοκύνθης.

Κατὰ τὸν κύριον τοῦτον τὴν 1ην Ἰουλίου σπόροι κολοκύνθης ἐσπάρησαν ἐπὶ παχέος καὶ ἐκτεταμμένου ἐδάφους, οἵτινες ὑπὸ τὴν πεφωτισμένην φροντίδα τοῦ καθηγητοῦ κ. Maynard τῆς ἐν Amherst τῆς Μασαχουσέτης Γεωργικῆς σχολῆς, διευθυνομένης ὑπὸ τοῦ κ. Clark, ἐβλάστησαν καὶ τὰ φυτὰ ηὔξησαν θαυμασίως. Τῇ 17ῃ Αὐγούστου ὁ καρπός τινος ἐξ αὐτῶν, ἤτοι νεαρά τις κολοκύνθη, ἀναπτυχθεὶς εἰς περίμετρον 27 δακτύλων ἐτέθη ἐπὶ βάσεως στερεᾶς καὶ περιεκαλύφθη διὰ σιδηρῶν περιζωμάτων, εἰς τὴν κορυφὴν τῶν ὁποίων ἐτέθη, μοχλὸς ἐκ ξύλου καστανέας 5 τετραγωνικῶν δακτύλων πλάτους, 6 πάχους καὶ 9 μήκους ὀχυρωμένος διὰ σιδηρᾶς ῥἀβδου. Ἡ κολοκύνθη αὕτη ἀναπτυσσομένη ἤγειρε βάρος.

τῇ 21 Αὐγούστ.  60 λίτρ. τῇ 11 Σεπτμ. 1,100
» 25  » 225  » » 30  » 2,015
» 27  » 356  » » 24 8βρίου 4,120
» 31  » 500  » » 31  » 5,000

Τὴν παμμεγέθη ταύτην Κολοκύνθην ἠδύνατό τις εὐκόλως νὰ μεταβάλῃ εἰς κατοικίαν οἰκογενείας ὁλοκλήρου διαιρῶν τὸ ἐσωτερικὸν αὐτῆς εἰς θαλάμους, αἴθουσαν, ἑστιατόριον, μαγειρίον κτλ.

Φαντάσθητι διὰ μίαν στιγμὴν εὐειδῆ κόρην καθημένην καὶ παίζουσαν κλειδοκύμβαλον ἐν τῇ κολοκυνθίνῃ αἰθούσῃ ἢ ᾄδουσαν τὸν ἐθνικὸν ὕμνον!

Ἡ ῥίζα καὶ τὰ ῥιζίδια τοῦ φυτοῦ ἀποπλυνθέντα ἐπιμελῶς πάσης γηΐνης οὐσίας εὑρέθησαν ἔχοντα μῆκος 15 μιλλίων.

Τὸ βαρόμετρον ἐφαρμοσθὲν ἐπ' αὐτοῦ ἔδειξε τὴν ἐν αὐτῷ δύναμιν ὡς ἴσην πρὸς στήλην ὕδατος ὕψους 48 ½ ποδῶν.

Οὐδέποτε, εἶπεν ὁ κ. Doremus, παρετηρήθη ἄλλοτε μετὰ μείζονος προσοχῆς καὶ ὑπὸ πλειόνων ἀνθρώπων ἡ ἀνάπτυξις τῆς κολοκύνθης.

Ὁ καθηγητὴς κ. Penhallow ἐποίησεν ἐπ’ αὐτῆς πλείστας ὃδας παρατηρήσεις σημειῶν τὸν βαθμὸν τῆς αὐξήσεως ἀνὰ πᾶσαν ὥραν ἡμέρας καὶ νυκτός.

Ὁ κ. Parker συνέθεσε ποίημα ἐπ’ αὐτῆς καὶ ὁ κ. J. H. Seelye καθηγητὴς τῆς φιλοσοφίας καὶ μέλος τῆς Βουλῆς, εἶπεν ὅτι, τὸ φαινόμενον τοῦτο ἐξέπληξεν αὐτόν. Ὑπελογίσθη δὲ ὅτι πρὸς παραγέμισιν αὐτῆς θὰ ἐχρειάζοντο κατ’ ἐλάχιστον ὅρον 8 σάκκοι ὀρυζίου καὶ 4 βόες· καὶ πρὸς ἄρτυνσιν 48 ὀκάδες βουτύρου.

Κατόπιν ὁ κ. Doremus ἀνέγνω χωρία τινὰ ἐκ τῆς «φυτικῆς στατιστικῆς» τοῦ ἱερέως S. Hales τοῦ 1727 ἐξ ἧς φαίνεται ὅτι ἓν τινι πειράματι τρία βαρόμετρα προσηρτήθησαν εἰς κλίμα 50 ποδῶν μήκους.

Εἰς ὕψος τεσσαράκοντα τεσσάρων ποδῶν ἀπὸ τῆς ῥίζης ἡ δύναμις ἰσοῦτο πρὸς στήλην ὕδατος 30 ποδ. καὶ 12 δακτύλων.

Ὁ συγγραφεὺς τῆς πρωτοτύπου ταύτης πραγματείας γράφει· «Ἐὰν οἱ ὀφθαλμοὶ ἡμῶν ἠδύνατο νὰ φθάσωσιν εἰς τὴν θέαν τοῦ θαυμασίου ὑφάσματος τῶν μερῶν ἐξ ὧν ἐξαρτῶνται, αἱ ἰδιάζουσαι ἐν τοῖς φυτοῖς διαφοραὶ, οἵαν καταπληκτικὴν καὶ λαμπρὰν ἐν ταυτῷ εἰκόνα θὰ ἐβλέπομεν! Οἵαν ποικιλίαν θαυμασίαν μηχανισμοῦ! Ὁποῖα προφανῆ σημεῖα ὑψίστης σοφίας θὰ ἐβλέπομεν.»