Αθηναΐς/Α/2/Καταγωγή κορινθιακού κιονοκράνου

Από Βικιθήκη
< Αθηναΐς‎ | Α‎ | 2
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Ἀθηναΐς-Ἔτος Α΄, τεῦχος 2
Συγγραφέας:
Καταγωγὴ κορινθιακοῦ κιονοκράνου


Καταγωγὴ Κορινθιακοῦ Κιονοκράνου

Νεᾶνις Κορινθία ἀπέθανε καθ’ ἣν στιγμὴν ἐνυμφεύετο· ἡ τρόφος της συνήγαγεν ἐν κανίστρῳ, ὡς ἦν σύνηθες, ἅπαντα τὰ κατὰ τὴν ζωὴν μικρὰ προσφιλῆ αὐτῇ ἀντικείμενα· ὅπως δὲ τὸ προφυλάξῃ ἀπὸ τὰς προσβολὰς τοῦ καιροῦ ἐκάλυψεν αὐτὸ διὰ κεράμου καὶ ἐν τοιαύτῃ καταστάσει τὸ ἀπέθεσεν ἐπὶ τοῦ τάφου. Ἐν τῷ τόπῳ, ἀκριβῶς ὅπου ἀπέθεσεν αὐτὸ, εὑρίσκετο κατὰ τύχην ἡ ῥίζα φυτοῦ ἀκάνθης. Κατὰ τὸ ἔαρ ἀνέδωκε φύλλα καὶ στελέχη περικαλύψαντα τὸ

κάνιστρον. Ἡ συνάντησις τῶν ἄκρων τῆς κεράμου ἀντέστη εἰς τὴν ὕψωσιν αὐτῶν καὶ ἠνάγκασεν αὐτὰ νὰ κάμψωσι σχηματίσαντα τὰς πρώτας κάλχας.[1] Ὁ γλύπτης Καλλίμαχος, ὃν οἱ Ἀθηναῖοι ὀνόμαζον Κατάτεχνον, ἐπὶ τοῖς προτερήμασι καὶ τῇ ἐπιδεξιότητί του περὶ τὸ ἐργάζεσθαι τὸ μάρμαρον, διερχόμενος παρὰ τὸν τάφον, εἶδε τὸ κάνιστρον καὶ παρετήρησε πῶς χαριέντως τὰ ἀρτιγέννητα φύλλα περιέστεφον αὐτό. Ἡ ἰδέα τῷ ἤρεσε· καὶ ἐφήρμοσε κατόπιν αὐτὴν ἐπὶ τῶν κιονοκράνων ὅσα κατασκεύαζε διὰ τὴν Κόρινθον, εἰσαγαγὼν κατὰ τὸ πρωτότυπον αὐτὸ τὰς διαστάσεις καὶ τοὺς κανόνας τοῦ Κορινθιακοῦ ῥυθμοῦ.

ΒΙΤΡΟΥΒΙΟΣ.

  1. Καλλωπισμὸς σπιροειδὴς εἰς τὸ Ἰωνικὸν, Κορινθιακὸν καὶ σύνθετον κιονόκρανον