Αθηναΐς/Α/2/Αόρατος κόσμος

Από Βικιθήκη
< Αθηναΐς‎ | Α‎ | 2
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Ἀθηναΐς-Ἔτος Α΄, τεῦχος 2
Συγγραφέας:Ανώνυμος
Αόρατος κόσμος


ΑΟΡΑΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

Κεφαλὴ μυίας θεωμένη διὰ τοῦ μικροσκοπίου

Συνεχίζοντες τὸ ἐν τῷ πρώτῳ ἡμῶν φύλλῳ ἄρθρον παραθέτομεν ἐνταῦθα κεφαλὴν μυίας θεωμένην διὰ τοῦ μικροσκοπίου. Παρατηρουμένη αὕτη διὰ γυμνοῦ ὀφθαλμοῦ φαίνεται ὡς μὴ ἔχουσα ἐν τῷ ὀργανισμῷ της οὐδὲν μαρτυροῦν τὴν πανσοφίαν τοῦ Πλάστου, ἀλλ’ ὅμως θεωμένη διὰ τοῦ τοσοῦτον πλουτίσαντος τὰς φυσικὰς ἐπιστήμας μικροσκοπίου ἐκπλήττει ἡμᾶς παρουσιάζουσα κατασκευήν καὶ μάλιστα τοῦ ὀργάνου τῆς ὁράσεως θαυμασιωτάτην ὡς πρὸς τὸν βίον, ὃν προώρισται νὰ ζῇ.

Οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτῆς, οὕτω μᾶς δεικνύει αὐτοὺς τὸ μικροσκόπιον, εἶναι σύνθετοι· οἱ πρῶτοι δι’ ὧν καθαρᾷ τὰ πόῥῥω ἀντικείμενα κεῖνται ἐπὶ τῆς κορυφῆς τῆς κεφαλὴς δύο τὸν ἀριθμὸν, ὅμοιοι καθ’ ὅλα πρὸς τοὺς τῶν λοιπῶν ζώων· οἱ δεύτεροι ὅμως οἱ καὶ σύνθετοι, οἵτινες ἐκ πρώτης ὄψεως φαίνονται ὡς ἁπλοῦς ὀφθαλμὸς, κείμενοι εἰς τὰ πλάγια τῆς κεφαλῆς σύγκεινται ἐκ πολλοτάτων ὀφθαλμίσκων 4,000 περίπου τὸν ἀριθμὸν, ὧν ἕκαστος φέρει κερατοειδῆ χιτῶνα ἢ ὑελῶδες σῶμα, χρωματιστικὴν ὕλην καὶ ἰδιαίτερον νευρικὸν νῆμα. Διά τῶν ὀφθαλμῶν τούτων διορᾷ τὸ ἔντομον τὰ πλησίον ἀντικείμενα καὶ τούτων ἓν ἐκ τῶν πολλῶν σημείων, ἐκεῖνο τουτέστιν, ἀφ’ οὗ ἡ ἀκτὶς τοῦ φωτὸς ἀπερχομένη εἰσέρχεται ἐντὸς τοῦ ὀφθαλμίσκου καὶ προσπίπτει ἐπὶ τοῦ ὀπτικοῦ νεύρου. Οὕτω τὸ ὅλον ἀντικείμενον βεβαίως παρίσταται διὰ τῶν ὀφθαλμῶν τούτων ὡς δικτυωτὸν πλέγμα, ἢ Μωσαϊκὸν ἔδαφος· ὡς ὄργανα δ' ἀφῆς χρησιμεύουσι αὐτῷ αἱ θυσσανώδεις κεραῖαι αἱ πρὸ τῶν ὀφθαλμῶν κείμεναι. Ἡ ἄνω εἰκὼν, συντελέσει εἰς ἐντελεστέραν τῶν εἰρημένων κατάληψιν.