Σύμβαση Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας

Από Βικιθήκη
Σύμβαση Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας
Όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 35 Α - 28.02.1947


ΣΥΜΒΑΣΙΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ἔχοντες ὑπ’ ὄψιν ὅτι ἡ μελλοντικὴ ἀνάπτυξις τῆς Διεθνοῦς Πολιτικῆς Ἀεροπορίας δύναται μεγάλως νὰ βοηθήσῃ εἰς τὴν δημιουργίαν καὶ διατήρησιν φιλίας καὶ κατανοήσεως μεταξὺ τῶν Ἐθνῶν καὶ Λαῶν τοῦ Κόσμου, ἐνῷ ἡ κατάχρησις της δύναται νὰ ἀποβῇ ἐπικίνδυνος διὰ τὴν γενικὴν ἀσφάλειαν καί,

Ἔχοντες ὑπ’ ὄψιν ὅτι εἶναι ἐπιθυμητέα ἡ ἀποφυγὴ προστριβῶν ὡς καὶ ἡ ἀνάπτυξις τῆς συνεργασίας μεταξὺ τῶν Ἐθνῶν τοῦ Κόσμου ἐκ τῆς ὁποίας ἐξαρτᾶται ἡ Παγκόσμιος Εἰρήνη,

Διὰ ταῦτα αἱ ὑπογεγραμμέναι Κυβερνήσεις συμφωνήσασαι ἐπὶ ὡρισμένων ἀρχῶν καὶ κανόνων, ἵνα δυνηθῇ νὰ ἀναπτυχθῇ ἡ Διεθνὴς Πολιτικὴ Ἀεροπορία κατὰ τρόπον ἀσφαλῆ καὶ κανονικὸν καὶ ὅπως αἱ Ὑπηρεσίαι Διεθνῶν Ἀεροπορικῶν Μεταφορῶν δυνηθῶσι ν’ ἀποκατασταθῶσιν ἐπὶ βάσεων ἴσων δυνατοτήτων καὶ νὰ ἐργασθῶσιν ὑγιῶς καὶ οἰκονομικῶς,

Ἀπεφάσισαν ὅπως συνάψωσι πρὸς τοῦτο τὴν παροῦσαν Σύμβασιν.

ΜΕΡΟΣ I′.
ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ I′.
ΓΕΝΙΚΑΙ ΑΡΧΑΙ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΑΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ
Ἄρθρον 1.
Κυριαρχία.

Τὰ συμβαλλόμενα Κράτη ἀναγνωρίζουν ὅτι ἕκαστον Κράτος ἔχει τὴν πλήρη καὶ ἀποκλειστικὴν κυριαρχίαν ἐπὶ τῆς ὑπεράνω τοῦ ἐδάφους του ἀτμοσφαιρικῆς ἐκτάσεως.

Ἄρθρον 2.
Ἐδαφικὰ ὅρια.

Διὰ τοὺς σκοποὺς τῆς παρούσης Συμβάσεως, ὡς ἐδαφικὰ ὅρια Κράτους τινὸς ἐννοοῦνται αἱ ἐκτάσεις τοῦ ἐδάφους αὐτοῦ μετὰ τῶν προσκειμένων εἰς ταύτας χωρικῶν ὑδάτων ὑπὸ τὴν κυριαρχίαν, ἡγεμονίαν, προστασίαν ἢ ἐντολὴν τοῦ Κράτους τούτου.

Ἄρθρον 3.
Πολιτικὰ καὶ Κρατικὰ Ἀεροσκάφη.

(α) Ἡ παροῦσα Σύμβασις θὰ ἐφαρμόζηται μόνον εἰς τὰ πολιτικὰ ἀεροσκάφη καὶ οὐχὶ εἰς τὰ κρατικὰ ἀεροσκάφη.

(β) Ἀεροσκάφη χρησιμοποιούμενα διὰ στρατιωτικάς, τελωνειακὰς καὶ ἀστυνομικὰς ὑπηρεσίας θεωροῦνται ὡς κρατικὰ ἀεροσκάφη.

(γ) Οὐδὲν κρατικὸν ἀεροσκάφος συμβαλλομένου Κράτους θὰ ὑπερίπταται τοῦ ἐδάφους ἑτέρου Κράτους ἢ θὰ προσγειοῦται ἐπ’ αὐτοῦ ἄνευ τῆς δι’ εἰδικῆς συμφωνίας ἢ ἄλλως χορηγήσεως ἀδείας πρὸς τοῦτο καὶ συμφώνως πρὸς τοὺς ὄρους ταύτης.

(δ) Τὰ συμβαλλόμενα Κράτη ὑποχρεοῦνται κατὰ τὴν ἔκδοσιν τῶν κανονισμῶν διὰ τὰ κρατικά των ἀεροσκάφη νὰ λαμβάνωσι δεόντως ὑπ’ ὄψιν τὴν ἀσφάλειαν τῆς ναυτιλίας τῶν Πολιτικῶν ἀεροσκαφῶν.

Ἄρθρον 4.
Κακὴ χρῆσις τῆς πολιτικῆς ἀεροπορίας.

Ἕκαστον συμβαλλόμενον Κράτος συμφωνεῖ νὰ μὴ χρησιμοποιῇ τὴν πολιτικὴν ἀεροπορίαν δι’ οἱονδήποτε σκοπὸν μὴ συμβιβαζόμενον πρὸς τὸν τῆς παρούσης Συμβάσεως.

ΚΕΦΑΛΛΙΟΝ II′.
ΠΤΗΣΙΣ ΥΠΕΡΘΕΝ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΚΡΑΤΩΝ
Ἄρθρον 5.
Δικαίωμα οὐχὶ τακτικῶν πτήσεων.

Ἕκαστον συμβαλλόμενον Κράτος συμφωνεῖ ὅπως ἅπαντα τὰ ἀεροσκάφη τῶν ἑτέρων συμβαλλομένων Κρατῶν ἅτινα δὲν χρησιμοποιοῦνται διὰ τακτικὰς διεθνεῖς ἀεροπορικὰς ὑπηρεσίας δικαιοῦνται, ὑπὸ τὴν ἐπιφύλαξιν τῆς τηρήσεως τῶν ὅρων τῆς παρούσης Συμβάσεως, νὰ ἐκτελῶσι πτήσεις πρὸς τὸ ἔδαφός των ἢ διαπτήσεις ἐν διαμετακομίσει ἄνευ σταθμεύσεως ἢ καὶ νὰ σταθμεύωσι δι’ οὐχὶ ἐμπορικοὺς σκοποὺς ἄνευ ἀνάγκης τῆς ἐκ τῶν προτέρων ἀποκτήσεως ἀδείας καὶ ὑπὸ τὴν ἐπιφύλαξιν τοῦ Κράτους ὕπερθεν τοῦ ὁποίου ἵπτανται ὅπως ἀπαιτήσῃ στάθμευσιν. Ἕκαστον συμβαλλόμενον Κράτος ἐπιφυλάσσει, πάντως εἰς ἑαυτὸ τὸ δικαίωμα ὅπως, διὰ λόγους ἀσφαλείας τῶν πτήσεων, ἀπαιτήσῃ ἵνα τὰ ἀεροσκάφη τὰ προτιθέμενα νὰ διέλθουν ὑπεράνω περιοχῶν ἀπροσίτων ἢ ἄνευ καταλλήλων διευκολύνσεων διὰ τὴν ναυτιλίαν ἀκολουθήσωσι καθωρισμένας γραμμὰς ἢ τύχωσιν εἰδικῆς ἀδείας διὰ τοιαύτας πτήσεις.

Τοιαῦτα ἀεροσκάφη, ἐφόσον χρησιμοποιοῦνται διὰ τὴν μεταφορὰν ἐπιβατῶν, φορτίου ἢ ταχυδρομείου ἐπὶ πληρωμῇ ἢ ἐνοικίῳ εἰς μὴ τακτικὰς Διεθνεῖς Ἀεροπορικὰς Ὑπηρεσίας, θὰ ἀπολαμβάνωσιν ἐπίσης, ὑπὸ τὴν ἐπιφύλαξιν τῶν διατάξεων τοῦ ἄρθρου 7, τοῦ προνομίου τῆς παραλαβῆς καὶ ἀποβιβάσεως ἐπιβατῶν, φορτίου ἢ ταχυδρομείου, ἐπιφυλασσομένου τοῦ δικαιώματος παντὸς Κράτους ἔνθα τοιαῦται παραλαβαὶ καὶ ἐπιβιβάσεις λαμβάνουσι χώραν νὰ ἐπιβάλῃ κανονισμούς, ὄρους ἢ περιορισμούς, οὓς ἤθελε κρίνει ὡς ἀναγκαίους.

Ἄρθρον 6.
Τακτικαὶ ἀεροπορικαὶ Ὑπηρεσίαι.

Οὐδεμία τακτικὴ Διεθνὴς Ἀεροπορικὴ Ὑπηρεσία δύναται νὰ λειτουργήσῃ ὕπερθεν ἢ πρὸς τὸ ἔδαφος συμβαλλομένου Κράτους ἄνευ εἰδικῆς ἀδείας ἢ ἑτέρας ἐξουσιοδοτήσεως τοῦ Κράτους τούτου καὶ συμφώνως πρὸς τοὺς ὅρους τῆς τοιαύτης ἀδείας ἢ ἐξουσιοδοτήσεως.

Ἄρθρον 7.
Ἀκτοπλοΐα (Cabotage).
Ἔκαστον συμβαλλόμενον Κράτος δικαιοῦται νὰ ἀρνηθῇ τὴν χορήγησιν ἀδείας εἰς τὰ ἀεροσκάφη ἑτέρων συμβαλλομένων Κρατῶν, ὅπως παραλάβωσιν ἐπὶ τοῦ ἐδάφους τοὺς ἐπιβάτας, ταχυδρομεῖον καὶ φορτίον ἐπὶ πληρωμῇ ἢ ἐπ’ ἐνοικίῳ, προοριζόμενα δι’ ἕτερον σημεῖον ἐπὶ τοῦ ἐδάφους του. Ἕκαστον συμβαλλόμενον Κράτος ὑποχρεοῦται νὰ μὴ συνάψῃ συμφωνίαν χορηγοῦσαν εἰδικῶς οἱονδήποτε τοιοῦτον ἀποκλειστικὸν προνόμιον μεθ’ οἱουδήποτε ἑτέρου Κράτους ἢ Ἀεροπορικῆς Γραμμῆς ἑτέρου Κράτους, ὡς καὶ νὰ μὴ ἐπιτύχῃ οἱονδήποτε τοιοῦτον ἀποκλειστικὸν προνόμιον παρ’ οἱουδήποτε ἑτέρου Κράτους.
Ἄρθρον 8.
Ἀεροσκάφη ἄνευ χειριστοῦ.

Οὐδὲν ἀεροσκάφος δυνάμενον νὰ ἵπταται ἄνευ χειριστοῦ θὰ ἵπταται ἄνευ χειριστοῦ ὕπερθεν τοῦ ἐδάφους συμβαλλομένου Κράτους ἄνευ εἰδικῆς ἀδείας τοῦ Κράτους τούτου καὶ συμφώνως πρὸς τοὺς ὅρους τοιαύτης ἀδείας. Ἕκαστον συμβαλλόμενον Κράτος ἀναλαμβάνει νὰ ἐξασφαλίσῃ ὅπως αἱ πτήσεις τοιούτων ἀεροσκαφῶν ἄνευ χειριστοῦ εἰς περιοχὰς ἀνοικτὰς διὰ πολιτικὰ ἀεροσκάφη ἐλέγχωνται εἰς τρόπον ἀποκλείοντα κίνδυνον διὰ τὰ πολιτικὰ ἀεροσκάφη.

Ἄρθρον 9.
Ἀπηγορευμέναι Ζῶναι.

(α). Ἕκαστον συμβαλλόμενον Κράτος. δύναται, διὰ λόγους στρατιωτικῆς ἀνάγκης ἢ τοιούτους δημοσίας ἀσφαλείας, νὰ περιορίσῃ ἢ ν’ ἀπαγορεύσῃ ὁμοιομόρφως εἰς τὰ ἀεροσκάφη ἑτέρων Κρατῶν τὴν πτῆσιν ὕπερθεν ὡρισμένων ζωνῶν τοῦ ἐδάφους του, ἐφ’ ὅσον οὐδεμία ὡς πρὸς τοῦτο θὰ γίνηται διάκρισις μεταξὺ τῶν ἀεροσκαφῶν τῆς ἐθνικότητός του τῶν ἐκτελούντων τακτικὰς ὑπηρεσίας Ἀεροπορικῶν Γραμμῶν καὶ τῶν ἀεροσκαφῶν τῶν ἑτέρων συμβαλλομένων Κρατῶν, τῶν ἐκτελούντων ὁμοίας ὑπηρεσίας. Τοιαῦται ἀπηγορευμέναι ζῶναι θὰ ὦσιν λογικῆς ἐκτάσεως καὶ τοποθετημέναι εἰς τρόπον ὥστε νὰ μὴ ἐνοχλῆται ἀσκόπως ἡ ἀεροναυτιλία. Περιγραφαὶ τοιούτων ἀπηγορευμένων ζωνῶν εἰς τὸ ἔδαφος συμβαλλομένου Κράτους, ὡς καὶ πᾶσα μεταγενεστέρα τροποποίησίς των, θὰ γνωστοποιοῦνται τὸ ταχύτερον δυνατὸν εἰς τὰ ἕτερα συμβαλλόμενα Κράτη ὡς καὶ τὴν Διεθνῆ Ὀργάνωσιν Πολιτικῆς Ἀεροπορίας.

(β) Ἕκαστον συμβαλλόμενον Κράτος ἐπιφυλάσσει εἰς ἑαυτὸ ἐπὶ πλέον τὸ δικαίωμα ὅπως, εἰς ἐξαιρετικὰς περιστάσεις ἢ κατὰ τὴν διάρκειαν περιόδου ἀνάγκης ἢ πρὸς τὸ συμφέρον τῆς δημοσίας ἀσφαλείας, περιορίζῃ ἢ ἀπαγορεύῃ προσωρινῶς καὶ μὲ ἄμεσον ἐφαρμογήν τὴν ὕπερθεν ὁλοκλήρου ἢ μέρους τοῦ ἐδάφους αὐτοῦ πτῆσιν ὑπὸ τὸν ὅρον ὅπως ὁ τοιοῦτος περιορισμὸς ἡ ἀπαγόρευσις ἐφαρμόζεται ἄνευ διακρίσεως ἐθνικότητος εἰς τὰ ἀεροσκάφη ἁπάντων τῶν λοιπῶν Κρατῶν.

(γ) Ἕκαστον συμβαλλόμενον Κράτος δύναται, ὑφ’ οὕς ὄρους ἤθελε καθορίση, ν’ ἀπαιτήσῃ ὅπως πᾶν ἀεροσκάφος εἰσερχόμενον εἰς τὰς ἐν ταῖς ἄνω παραγράφοις (α) ἢ (β) εἰρημένας ζώνας προσγειοῦται ἀκολούθως τὸ ταχύτερον δυνατὸν εἴς τινα καθωρισμένον ἀερολιμένα ἐπὶ του ἐδάφους του.

Ἄρθρον 10.
Προσγείωσις εἰς Τελωνειακοὺς Ἀερολιμένας.

Ἐξαιρέσει τῆς περιπτώσεως καθ’ ἣν, συμφώνως πρὸς τὰς διατάξεις τῆς παρούσης Συμβάσεως ἢ κατόπιν εἰδικῆς ἀδείας, ἐπιτρέπεται εἰς ἀεροσκάφος ἡ ἄνευ προσγειώσεως διάπτησις ὕπερθεν τοῦ ἐδάφους συμβαλλομένου Κράτους, πᾶν ἀεροσκάφος εἰσερχόμενον εἰς τὸ ἔδαφος συμβαλλομένου Κράτους δέον ὅπως, ἐφόσον οἱ κανονισμοὶ τοῦ Κράτους τούτου τὸ ἀπαιτῶσι, προσγειοῦται εἰς ἀερολιμένα καθοριζόμενον ὑπὸ τοῦ Κράτους τούτου διὰ Τελωνειακὸν ἢ ἕτερον ἔλεγχον. Κατὰ τὴν ἀναχώρησιν ἐκ τοῦ ἐδάφους συμβαλλομένου Κράτους, τοιοῦτον ἀεροσκάφος θέλει ὁμοίως ἀναχωρήσει ἐξ ὁρισθέντος τελωνειακοῦ ἀερολιμένος. Λεπτομέρειαι πάντων τῶν ὁριζομένων τελωνειακῶν Ἀερολιμένων θὰ δημοσιεύωνται ὑπὸ τοῦ Κράτους καὶ θὰ διαβιβάζωνται εἰς τὴν Διεθνῆ Ὀργάνωσιν Πολιτικῆς Ἀεροπορίας, τὴν Συσταθεῖσαν συμφώνως πρὸς τὸ Μέρος II τῆς παρούσης συμβάσεως, ἵνα κοινοποιοῦνται εἰς πάντα τὰ ἕτερα συμβαλλόμενα Κράτη.

Ἄρθρον 11.
Ἐφαρμογὴ τῶν κανονισμῶν ἀέρος.

Ὑπὸ τὴν ἐπιφύλαξιν τῶν διατάξεων τῆς παρούσης Συμβάσεως, οἱ νόμοι καὶ κανονισμοὶ συμβαλλομένου Κράτους περὶ εἰσόδου καὶ ἐξόδου ἐκ τοῦ ἐδάφους του ἀεροσκαφῶν ἐκτελούντων διεθνεῖς ἀεροπορικοὺς πλόας ἢ περὶ κινήσεως καὶ πλόων τοιούτων ἀεροσκαφῶν, καθ’ ὄν χρόνον εὑρίσκονται ἐντὸς τοῦ ἐδάφους του, θὰ ἐφαρμόζωνται εἰς τὰ ἀεροσκάφη πάντων τῶν συμβαλλομένων Κρατῶν ἀδιακρίτως ἐθνικότητος καὶ τὰ τοιαῦτα ἀεροσκάφη ὀφείλουσι, κατὰ τὴν εἴσοδον ἢ ἀναχώρησίν των, ἢ καὶ καθ’ ὃν χρόνον εὑρίσκονται ἐντὸς τοῦ ἐδάφους τοῦ εἰρημένου Κράτους,νὰ συμμορφοῦνται πρὸς τούτους.

Ἄρθρον 12.
Κανονισμοὶ τοῦ ἀέρος.

Ἕκαστον συμβαλλόμενον Κράτος ἀναλαμβάνει νὰ υἱοθετήσῃ μέτρα ἐξασφαλίζοντα ὅπως πᾶν ἀεροσκάφος ἱπτάμενον ὕπερθεν ἢ χειρῖζον ἐντὸς τοῦ ἐδάφους του ὡς καὶ πᾶν ἀεροσκάφος φέρον τὸ σῆμα τῆς ἐθνικότητός του, ὁπουδήποτε καὶ ἄν εὑρίσκηται τοῦτο, συμμορφοῦται πρὸς τοὺς ἐν ἰσχύϊ νόμους καὶ κανονισμοὺς τοῦ Κράτους τούτου περὶ πτήσεως καὶ χειρισμοῦ ἀεροσκαφῶν. Ἕκαστον συμβαλλόμενον Κράτος δέχεται νὰ διατηρήσῃ τοὺς σχετικοὺς ἰδίους αὐτοῦ κανονισμοὺς ὁμοιομόρφους κατὰ τὸ μέγιστο δυνατόν πρὸς τοὺς καταρτιζομένους ἀπὸ καιροῦ εἰς καιρὸν εἰς ἐφαρμογὴν τῆς παρούσης Συμβάσεως τοιούτους.

Εἰς τὰς ἀνοικτὰς θαλάσσας, ἰσχύοντες νόμοι θὰ ὦσιν οἱ εἰς ἐφαρμογὴν τῆς παρούσης συμβάσεως καταρτιζόμενοι. Ἕκαστον συμβαλλόμενον Κράτος ἀναλαμβάνει νὰ ἐξασφαλίσῃ τὴν δίωξιν παντὸς προσώπου παραβιάζοντος τοὺς ἰσχύοντας κανονισμούς.

Ἄρθρον 13.
Κανονισμοὶ εἰσόδου καὶ ἐλευθέρας ἐπικοινωνίας.

Οἱ Νόμοι καὶ Κανονισμοὶ ἑνὸς συμβαλλομένου Κράτους, ἀναφορικῶς πρὸς τὴν εἴσοδον εἰς ἢ τὴν ἀναχώρησιν ἐκ τοῦ ἐδάφους του ἐπιβατῶν, πληρωμάτων ἢ φορτίου ἀεροσκαφῶν, ὡς λόγου χάριν, κανονισμοὶ ἀφορῶντες εἴσοδον, ἐλευθεροκοινωνίαν, μετανάστευσιν, διαβατήρια, τελωνεῖα καὶ κάθαρσιν θὰ ἐκτελοῦνται ὑπὸ τῶν εἰρημένων ἐπιβατῶν, πληρωμάτων ἢ φορτίων εἴτε ἀμέσως εἴτε ὑπὸ τρίτων ἐνεργούντων διὰ λογαριασμόν των, κατὰ τὴν εἴσοδόν των, ἢ τὴν ἀναχώρησίν των, ἢ διαρκούσης τῆς παραμονῆς των ἐπὶ τοῦ ἐδάφους τοῦ Κράτους ἐκείνου.

Ἄρθρον 14.
Προφύλαξις ἀπὸ ἐξαπλώσεως νοσημάτων.

Ἕκαστον συμβαλλόμενον Κράτος συμφωνεῖ νὰ λάβῃ ἀποτελεσματικὰ μέτρα πρὸς πρόληψιν τῆς ἐξαπλώσεως διὰ μέσου τῆς ἀεροναυτιλίας τῆς χολέρας, τοῦ τύφου (ἐπιδημιακοῦ), τῆς εὐλογίας, τοῦ κιτρίνου πυρετοῦ, τῆς πανώλους καὶ πάσης ἑτέρας μεταδοτικῆς νόσου, ἣν τὰ συμβαλλόμενα Κράτη θέλουσιν ἀποφασίσει νὰ καθορίζωσιν ἀπὸ καιροῦ εἰς καιρὸν καί, πρὸς τὸν σκοπὸν τοῦτον, τὰ συμβαλλόμενα Κράτη θὰ τηρῶσι στενὴν ἐπαφὴν μετὰ τῶν ἀρχῶν τῶν ἐπιφορτισμένων ὑπὸ τῶν Διεθνῶν Κανονισμῶν διὰ τὰ εἰς τὰ ἀεροσκάφη. ἐφαρμοστέα ὑγειονομικὰ μέτρα. Ἡ τοιαύτη ἐπαφὴ οὐδαμῶς θὰ ἀντίκειται εἰς τὴν ἐφαρμογὴν οἱασδήποτε ὑφισταμένης διεθνοῦς Συμβάσεως ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ θέματος καὶ τῆς ὁποίας τὰ συμβαλλόμενα Κράτη θὰ ἦσαν μέρη.

Ἄρθρον 15.
Τέλη Ἀερολιμένων καὶ παρόμοιαι ἐπιβαρύνσεις.

Ἕκαστος ἀερολιμὴν συμβαλλομένου Κράτους ἀνοιχτὸς πρὸς δημοσίαν χρῆσιν διὰ τὰ ἐθνικά του ἀεροσκάφη θὰ εἶναι, ὑπὸ τὴν ἐπιφύλαξιν τῶν διατάξεων τοῦ ἄρθρου 68, ὁμοίως ἀνοικτὸς καὶ ὑπὸ τοὺς αὐτοὺς ὅρους διὰ τὰ ἀεροσκάφη ἁπάντων τῶν ἑτέρων συμβαλλομένων Κρατῶν. Οἱ αὐτοὶ ὁμοιόμορφοι ὅροι θὰ ἐφαρμόζωνται διὰ τὴν χρῆσιν ὑπὸ τῶν ἀεροσκαφῶν ἑκάστου συμβαλλομένου Κράτους ἁπάντων τῶν ἀεροναυτιλιακῶν διευκολύνσεων συμπεριλαμβανομένων τῶν ὑπηρεσιῶν ραδιοηλεκτρικῆς καὶ μετεωρολογίας, αἵτινες θὰ διατίθενται πρὸς δημοσίαν χρῆσιν διὰ τὴν ἀσφάλειαν καὶ λειτουργίαν τῆς ἀεροναυτιλίας.

Οἱαδήποτε τέλη, ἅτινα δύνανται νὰ ἐπιβληθῶσιν ἢ νὰ ἐπιτραπῇ νὰ ἐπιβληθῶσιν ὑπὸ συμβαλλομένου τινὸς Κράτους διὰ τὴν χρῆσιν τοιούτων ἀερολιμένων καὶ ἀεροναυτιλιακῶν διευκολύνσεων ἐπὶ τῶν ἀεροσκαφῶν οἱουδήποτε ἑτέρου συμβαλλομένου Κράτους, δὲν θὰ ὑπερβαίνωσιν:

(α) ὡς πρὸς τὰ ἀεροσκάφη τὰ μὴ ἐκτελοῦντα τακτικὴν διεθνῆ ἀεροπορικὴν ὑπηρεσίαν, τὰ καταβλητέα ὑπὸ τῶν ἐθνικῶν τοῦ ἀεροσκαφῶν τῆς ἰδίας κλάσεως καὶ ἐκτελοῦντα ὁμοίας ὑπηρεσίας καί

(β) ὡς πρὸς τὰ ἀεροσκάφη τὰ ἐκτελοῦντα τακτικὴν διεθνῆ, ἀεροπορικὴν ὑπηρεσίαν, τὰ καταβλητέα ὑπὸ τῶν ἐθνικῶν του ἀεροσκαφῶν τῶν ἐκτελούντων ὁμοίας διεθνεῖς ἀεροπορικὰς ὑπηρεσίας.

Ἅπαντα τὰ τοιαῦτα τέλη θὰ δημοσιεύωνται καὶ θὰ κοινοποιῶνται εἰς τὴν Διεθνῆ Ὀργάνωσιν Πολιτικῆς Ἀεροπορίας ἐπιφυλλασσομένου εἰς τὸ Συμβούλιον, τῇ αἰτήσει ἐνδιαφερομένου συμβαλλομένου Κράτους, τοῦ δικαιώματος νὰ ἐξετάζῃ τὰ ἐπιβληθέντα, τέλη διὰ τὴν χρῆσιν ἀερολιμένων καὶ ἑτέρων διευκολύνσεων καὶ νὰ, ὑποβάλῃ σχετικὴν ἔκθεσιν καὶ συστάσεις πρὸς ἐξέτασιν εἰς τὸ ἢ τὰ ἐνδιαφερόμενα Κράτη. Οὐδὲν δικαίωμα, τέλος ἡ ἕτεραι ἐπιβαρύνσεις ἐπιβάλλονται ὑφ’ οἱουδήποτε συμβαλλομένου Κράτους διὰ μόνον τὸ δικαίωμα τῆς μετακομίσεως ὑπεράνω τοῦ ἐδάφους του ἢ τῆς εἰσόδου ἢ ἐξόδου ἐξ αὐτοῦ, οἱουδήποτε ἀεροσκάφους συμβαλλομένου Κράτους ἢ προσώπων ἢ ἀντικειμένων ἰδιοκτησίας εὑρισκομένων ἐπ’ αὐτοῦ τοῦ ἀεροσκάφους.

Ἄρθρον 16.
Ἔρευνα ἀεροσκαφῶν.

Αἱ ἁρμόδιαι Ἀρχαὶ ἑκάστου τῶν συμβαλλομένων Κρατῶν θὰ ἔχωσιν τὸ δικαίωμα, ἄνευ ἀδικαιολογήτου χρονοτριβῆς, νὰ ἐρευνῶσι τὰ ἀεροσκάφη τῶν ἑτέρων συμβαλλομένων Κρατῶν κατά τε τὴν προσγείωσιν ἢ ἀναχώρησιν καὶ νὰ ἐλέγχωσι τὰ πιστοποιητικὰ καὶ ἕτερα ἔγγραφα τὰ καθοριζόμενα ὑπὸ τῆς Συμβάσεως ταύτης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ III.
ΕΘΝΙΚΟΤΗΣ ΤΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
Ἄρθρον 17.
Ἐθνικότης Ἀεροσκαφῶν.

Τὰ ἀεροσκάφη ἔχουσι τὴν Ἐθνικότητα τοῦ Κράτους εἰς ὅ εἶναι νηολογημένα.

Ἄρθρον 18.
Πολλαπλῆ νηολόγησις.

Ἀεροσκάφος τι δὲν δύναται ἐγκύρως νὰ νηολογηθῇ εἰς πλείονα τοῦ ἑνὸς Κράτη, ἀλλὰ ἡ νηολόγησις του δύναται νὰ μεταγραφῇ ἀπὸ ἓν Κράτος εἰς ἕτερον.

Ἄρθρον 19.
Ἐθνικοὶ νόμοι διέποντες τὴν νηολόγησιν.

Ἡ νηολόγησις ἢ ἡ μεταγραφὴ νηολογήσεως ἀεροσκάφους εἰς οἱονδήποτε συμβαλλόμενον Κράτος θὰ γίνηται συμφώνως πρὸς τοὺς νόμους καὶ κανονισμούς του.

Ἄρθρον 20.
Ἐπίδειξις σημάτων.

Πᾶν ἀεροσκάφος χρησιμοποιούμενον εἰς τὴν διεθνῆ ἀεροναυτιλίαν θὰ φέρῃ τὰ κατάλληλα σήματά του ἐθνικότητος καὶ νηολογήσεως.

Ἄρθρον 21.
Ἐκθέσεις περὶ νηολογίων.

Ἕκαστον συμβαλλόμενον Κράτος ἀναλαμβάνει νὰ παρέχῃ εἰς οἱουδήποτε ἕτερον συμβαλλόμενον Κράτος ἢ τὴν Διεθνῆ Ὀργάνωσιν Πολιτικῆς Ἀεροπορίας, τῇ αἰτήσει των, πληροφορίας ἀφορώσας τὴν νηολόγησιν καὶ ἰδιοκτησίαν, οἱουδήποτε ἀεροσκάφους νηολογημένου παρ’ αὐτῷ. Ἐπιπλέον ἕκαστον συμβαλλόμενον Κράτος θὰ διαβιβάζῃ ἐκθέσεις εἰς τὴν Διεθνῆ Ὀργάνωσιν Πολιτικῆς Ἀεροπορίας, συμφώνως πρὸς τοὺς ὑπὸ ταύτης καθορισθησομένους κανονισμούς, παρεχούσας συγκεκριμένας πληροφορίας, ἐφόσον θὰ ὑπῆρχον τοιαῦται διαθέσιμαι, ἀφορώσας τὴν ἰδιοκτησίαν καὶ διαχείρισιν τῶν ἀεροσκαφῶν τῶν νηολογημένων παρὰ τῷ Κράτει τούτῳ καὶ διατιθεμένων συνήθως διὰ τὴν διεθνῆ ἀεροναυτιλίαν. Αἱ οὕτω κτηθεῖσαι πληροφορίαι ὑπὸ τῆς Διεθνοῦς Ὀργανώσεως Πολιτικῆς Ἀεροπορίας θὰ παρέχωνται ὑπὸ ταύτης, τῇ αἰτήσει των, εἰς τὰ ἕτερα συμβαλλόμενα ΚἊράτη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ IV
ΜΕΤΡΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Ἄρθρον 22.
Διευκόλυνσις τῶν διατυπώσεων.

Ἕκαστον συμβαλλόμενον Κράτος συμφωνεῖ νὰ υἱοθετήσῃ πᾶν πρακτικὸν μέτρον διὰ τῆς ἐκδόσεως εἰδικῶν κανονισμῶν ἢ ἄλλως πως, ἵνα διευκολυνθῇ καὶ ἐπιταχυνθῇ ἡ ναυτιλία δι’ ἀεροσκαφῶν μεταξὺ τῶν ἐδαφῶν συμβαλλομένων Κρατῶν καὶ νὰ προληφθῇ πᾶσα ἄσκοπος χρονοτριβή διὰ τὰ ἀεροσκάφη, πληρώματα, ἐπιβάτας καὶ φορτία καὶ εἰδικῶς διὰ τὴν ἐφαρμογὴν τῶν νόμων περὶ μεταναστεύσεως, καθάρσεως τελωνείων καὶ ἐλευθέρας ἐπικοινωνίας.

Ἄρθρον 23.
Διαδικασία τελωνείου καὶ μεταναστεύσεως.

Ἕκαστον συμβαλλόμενον Κράτος ἀναλαμβάνει νὰ καθορίσῃ κατὰ τὸν μᾶλλον εὔχρηστον τρόπον τελωνειακὰς καὶ μεταναστευτικὰς διαδικασίας ἀφορώσας τὴν διεθνῆ ἀεροναυτιλίαν ἐν συμφωνίᾳ πρὸς τὰς μεθόδους αἵτινες δύνανται νὰ καθορισθῶσιν ἡ νὰ συνιστῶνται ἀπὸ καιροῦ εἰς καιρόν, συμφώνως πρὸς τὴν παροῦσαν Σύμβασιν. Οὐδὲν ἐν τῇ παρούσῃ Συμβάσει δύναται νὰ ἑρμηνευθῇ ὡς ἀντικείμενον εἰς τὴν ἵδρυσιν τελωνειακῶς ἐλευθέρων ἀερολιμένων.

Ἄρθρον 24.
Τελωνειακοὶ Δασμοί.

(α) Ἀεροσκάφος ἐν πτήσει πρός, ἐκ ἢ διασχίζον τὸ ἔδαφος ἑτέρου συμβαλλομένου Κράτους θὰ ἀπαλλάσηται προσωρινῶς τοῦ δασμοῦ ὑπὸ τὴν ἐπιφύλαξιν τῶν τελωνειακῶν κανονισμῶν τοῦ Κράτους τούτου. Ἡ καύσιμος ὕλη, τὰ ἔλαια λιπάνσεως, τὰ ἀνταλλακτικά, ἡ κανονικὴ ἐγκατάστασις καὶ τὰ ἐφόδια ἀεροσκάφους τὰ εὑρισκόμενα ἐπὶ ἀεροσκάφους συμβαλλομένου Κράτους, κατὰ τὴν ἄφιξίν του εἰς τὸ ἔδαφος ἑτέρου συμβαλλομένου Κράτους καὶ παραμείναντα ἐπὶ τοῦ ἀεροσκάφους κατὰ τὴν ἀναχώρησίν του ἐκ τοῦ Κράτους τούτου, θὰ ἀπαλλάσωνται τελωνειακοῦ δασμοῦ, ἐξόδων ἐλέγχου ἡ ὁμοίων ἐθνικῶν ἢ τοπικῶν δασμῶν ἢ ἐπιβαρύνσεων. Ἡ ἀπαλλαγὴ αὕτη δὲν θὰ ἰσχύῃ δι’ οἱανδήποτε ἐκφορτωθεῖσαν ποσότητα ἢ ἐκφορτωθὲν εἶδος πλὴν τῆς περιπτώσεως καθ’ ἥν οἱ τελωνειακοὶ κανονισμοὶ τοῦ Κράτους ὁρίζουσιν ὅτι δέον νὰ ἐναποθηκευθῶσιν ὑπὸ τελωνειακὸν ἔλεγχον.

(β) Ἀνταλλακτικὰ καὶ ἐξαρτήματα εἰσαχθέντα εἰς τὸ ἔδαφος συμβαλλομένου Κράτους πρὸς τοποθέτησιν ἢ χρῆσιν ἐπὶ ἀεροσκάφους ἑτέρου συμβαλλομένου Κράτους, ἐργαζομένου ἐν τῇ διεθνῆ ἀεροναυτιλίᾳ, θὰ τύχωσιν ἀπαλλαγῆς τελωνειακοῦ δασμοῦ, ὑπὸ τὴν ἐπιφύλαξιν τῆς τηρήσεως τῶν κανονισμῶν τοῦ ἐνδιαφερομένου Κράτους, οἵτινες δύνανται νὰ ὁρίζωσιν ὅτι τὰ εἴδη θὰ ἐναποθηκεύωνται ὑπὸ τὴν ἐπίβλεψιν καὶ τὸν ἔλεγχον τοῦ τελωνείου.

Ἄρθρον 25.
Ἀεροσκάφη ἐν κινδύνῳ.

Ἕκαστον συμβαλλόμενον Κράτος ἀναλαμβάνει νὰ παράσχη πᾶσαν δυνατὴν βοήθειαν εἰς τὰ ἐπὶ τοῦ ἐδάφους του ἐν κινδύνῳ εὑρισκόμενα ἀεροσκάφη καὶ νὰ ἐπιτρέψῃ, ὑπὸ τὸν ἔλεγχον τῶν ἰδίων αὐτοῦ Ἀρχῶν, εἰς τοὺς ἰδιοκτήτας τῶν ἀεροσκαφῶν ἡ εἰς τὰς Ἀρχὰς τοῦ Κράτους παρὰ τῷ ὁποίῳ τὰ ἀεροσκάφη ἔχουσι νηολογηθῇ νὰ λαμβάνωσι πᾶν μέτρον βοηθείας κρινόμενον ὡς ἀναγκαῖον λόγῳ τῶν περιστάσεων. Ἕκαστον συμβαλλόμενον Κράτος κατὰ τὴν διεξαγωγὴν ἐρεύνης ὃν ἐξαφανισθέντα ἀεροσκάφη θὰ συνεργάζηται εἰς συνδυασμένα μέτρα, ἅτινα δυνατὸν νὰ συνιστῶνται ἀπὸ καιροῦ εἰς καιρὸν δυνάμει τῆς παρούσης Συμβάσεως.

Ἄρθρον 26.
Ἀνάκρισις ἐπὶ ἀτυχημάτων

Ἐν περιπτώσει ἀτυχήματος ἀεροσκάφους συμβαλλομένου Κράτους, ἐπισυμβάντος εἰς τὸ ἔδαφος ἑτέρου συμβαλλομένου Κράτους ἐπιφέροντος τὸν θάνατον ἢ σοβαρὰ τραύματα ἢ δεικνύοντος σοβαρὰ τεχνικὰ ἐλαττώματα τοῦ ἀεροσκάφους ἢ τῶν ἀεροναυτιλιακῶν διευκολύνσεων, τὸ Κράτος εἰς ὅ ἔλαβε χώραν τὸ ἀτύχημα θὰ διεξαγάγῃ ἀνάκρισιν περὶ τῶν συνθηκῶν, ὑφ’ ἄς ἔλαβε χώραν τὸ ἀτύχημα συμφώνως πρὸς τὴν διαδικασίαν ἥν δύναται νὰ συστήσῃ ἡ Διεθνὴς Ὀργάνωσις Πολιτικῆς Ἀεροπορίας, ἐφ’ ὅσον τοῦτο ἐπιτρέπεται ὑπὸ τῆς ἰδίας αὐτοῦ νομοθεσίας. Εἰς τὸ Κράτος εἰς ὅ εἶναι νηολογημένον τὸ ἀεροσκάφος θὰ δοθῇ ἡ εὐκαιρία νὰ διορίσῃ παρατηρητάς, οἵτινες θὰ ὦσιν παρόντες κατὰ τὴν ἀνάκρισιν καὶ τὸ Κράτος τὸ διεξάγον τὴν ἀνάκρισιν θὰ κοινοποιήσῃ εἰς αὐτὸ τὴν ἔκθεσιν καὶ τὸ πόρισμα.

Ἄρθρον 27.
Ἀπαλλαγὴ ἐκ τῆς κατασχέσεως, δι’ ἀπαίτησιν ἤ παραποίησιν πτυχίου εὑρεσιτεχνίας.

(α) Καθ’ ὄν χρόνον ἀεροσκάφος, συμβαλλομένου Κράτους διατεθειμένον εἰς τὴν διεθνῆ ἀεροναυτιλίαν, ἔχει ἄδειαν εἰσόδου εἰς τὸ ἔλαφος ἑτέρου συμβαλλομένου Κράτους ἤ διελεύσεως ὕπερθεν τοῦ ἐδάφους του μετὰ ἡ ἄνευ σταθμῶν δὲν θὰ ὑπόκειται εἰς οἱανδήποτε κατάσχεσιν ἤ κατακράτησιν δι’ οἱανδήποτε ἀγωγὴν κατὰ τοῦ ἰδιοκτήτου ἤ τοῦ διαχειριστοῦ τούτου ἤ οἱανδήποτε ἑτέραν ἐπέμβασιν ὑπὸ ἤ διὰ λ)σμὸν τοιούτου Κράτους ἤ προσώπου εὑρισκομένου ἐν τῷ Κράτει, μὲ αἰτιολογικὸν ὅτι ἡ κατασκευὴ, ὁ μηχανισμός, τμήματα τοῦ ἀεροσκάφους, ἐξαρτήματα ἤ ὁ χειρισμὸς τοῦ ἀεροσκάφους ἀποτελοῦν παραποίησιν οἱουδήποτε πτυχίου εὑρεσιτεχνίας ἤ σχεδίου ἤ πρωτύπου δεόντως παραχωρηθέντος ὑπὸ ἤ κατατεθέντος εἰς τὸ Κράτος, εἰς τὸ ἔδαφος τοῦ ὁποίου εἰσῆλθεν τὸ ἀεροσκάφος οἴκοθεν νοεῖται ὅτι οὐδεμία κατάθεσις ἐγγυήσεως σχετικῆς πρὸς τὰς προαναφερομένας ἀπαλλαγὰς κατασχέσεως ἤ κατακρατήσεως ἀεροσκάφους ἀπαιτεῖται εἰς τὸ Κράτος εἰς ὅ εἰσῆλθεν τοιοῦτον ἀεροσκάφος.

(β) Αἱ διατάξεις τῆς παραγράφου (α) τοῦ παρόντος ἄρθρου θὰ ἐφαρμόζωνται ἐπίσης διὰ τὰ ἐν ἐναποθηκεύσει ἀνταλλακτικὰ τεμάχια καὶ ἀνταλλακτικὰ ἐξαρτήματα τῶν ἀεροσκαφῶν καὶ διὰ τὸ δικαίωμα τῆς χρησιμοποιήσεως καὶ ἐγκαταστάσεως τούτων διὰ τὴν ἐπισκευὴν ἀεροσκαφῶν συμβαλλομένου Κράτους εἰς τὸ ἔδαφος οἱουδήποτε ἑτέρου συμβαλλομένου Κράτους, ὑπὸ τὴν ἐπιφύλαξιν ὅτι οἱονδήποτε διὰ προνομίου καταχωρηθὲν ἀνταλλακτικὸν ἤ ἐξάρτημα τοιουτοτρόπως ἐναποθηκευμένον, δὲν θὰ πωλῆται ἤ διανέμηται εἰς τὸ ἐσωτερικὸν ἤ ἐξάγηται ἐμπορικῶς ἐκ τοῦ συμβαλλομένου Κράτους, εἰς ὅ εἰσῆλθεν τὸ ἀεροσκάφος.

(γ) Τοῦ εὐεργετήματος τῶν διατάξεων τοῦ παρόντος Ἄρθρου θὰ ἀπολαμβάνωσι μόνον τοιαῦτα Κράτη μέρη τῆς Συμβάσεως, ἅτινα εἴτε 1ον) εἶναι μέρη τῆς Διεθνοῦς Συμβάσεως Προστασίας Βιομηχανικῆς Ἰδιοκτησίας καὶ οἱασδήποτε τροπολογίας της ἢ 2ον) ἔχουσιν ἐκδώσει Νόμους περὶ εὑρεσιτεχνίας, οἵτινες ἀναγνωρίζουσι καὶ παρέχουσι πλήρη προστασίαν εἰς τὰς ἐφευρέσεις ὑπὸ ὑπηκόων ἑτέρων Κρατῶν μερῶν τῆς παρούσης Συμβάσεως.

Ἄρθρον 28.
Διευκολύνσεις διὰ τὴν ἀεροναυτιλίαν καὶ τυποποιημένα συστήματα.

Ἕκαστον συμβαλλόμενον Κράτος ἀναλαμβάνει κατὰ τὸ δυνατόν:

(α) νὰ παρέχῃ, ἐπὶ τοῦ ἐδάφους του, ἀερολιμένας, ραδιοηλεκτρικὰς ὑπηρεσίας, μετεωρολογικὰς ὑπηρεσίας καὶ ἑτέρας ἀεροναυτιλιακὰς διευκολύνσεις πρὸς ἐξυπηρέτησιν τῆς διεθνοῦς ἀεροναυτιλίας, συμφώνως πρὸς τὰς τυποποιήσεις καὶ μεθόδους τὰς συσταθησομένας ἢ καταρτισθησομένας ἀπὸ καιροῦ εἰς καιρὸν δυνάμει τῆς παρούσης Συμβάσεως.

(β) νὰ υἱοθετήσῃ καὶ νὰ ἐφαρμόσῃ τὰ κατάλληλα τυποποιημένα συστήματα διαδικασίας, ἐπικοινωνίας, κωδίκων, ἐνδεικτικῶν σημείων, σημάτων, φωτισμοῦ, καὶ ἑτέρων μεθόδων καὶ κανονισμῶν λειτουργίας τὰ συσταθησόμενα ἤ καταρτισθησόμενα ἀπὸ καιροῦ εἰς καιρὸν δυνάμει τῆς παρούσης Συμβάσεως.

(γ) νὰ συνεργάζηται εἰς διεθνῆ μέτρα πρὸς ἐξασφάλισιν τῆς ἐκδόσεως ἀεροπορικῶν χαρτῶν καὶ διαγραμμάτων συμφώνως πρὸς τυποποιήσεις, αἵτινες θὰ ἠδύναντο νὰ συνιστῶνται ἤ νὰ καταρτίζωνται ἀπὸ καιροῦ εἰς καιρὸν δυνάμει τῆς παρούσης Συμβάσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ V.
ΟΡΟΙ ΤΗΡΗΤΕΟΙ ΥΠΟ ΤΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
Ἄρθρον 29.
Ἔγγραφα φερόμενα ἐπὶ τῶν ἀεροσκαφῶν.

Ἕκαστον ἀεροσκάφος συμβαλλομένου, Κράτους, χρησιμοποιούμενον εἰς τὴν διεθνῆ ναυτιλίαν, δέον νὰ εἶναι ἐφοδιασμένον διὰ τῶν κάτωθι ἐγγράφων, συμφώνως πρὸς τοὺς ὄρους τοὺς ὁριζομένους ἐν τῇ παρούσῃ Συμβάσει:

(α) Τοῦ πιστοποιητικοῦ νηολογήσεώς του.

(β) Τοῦ πιστοποιητικοῦ πλωϊμότητός του.

(γ) Τῶν εἰδικῶν ἀδειῶν δι’ ἕκαστον μέλος τοῦ πληρώματος.

(δ) Τοῦ ἡμερολογίου τοῦ σκάφους του.

(ε) Ἐὰν φέρῃ ραδιοσυσκευὴν διὰ τῆς ἀδείας ραδιοσταθμοῦ ἀεροσκάφους.

(στ) Ἐὰν μεταφέρῃ ἐπιβάτας, διὰ τοῦ ὀνομαστικοῦ καταλόγου αὐτῶν, ἀναγράφοντος τόπον ἐπιβιβάσεως καὶ προορισμοῦ.

(ζ) Ἐὰν μεταφέρῃ φορτίον, διὰ τοῦ δηλωτικοῦ καὶ τῶν λεπτομερῶν διασαφήσεων τοῦ φορτίου.

Ἄρθρον 30.
Ῥαδιοσυσκευαὶ ἀεροσκαφῶν.

(α) Τὰ ἀεροσκάφη ἑκάστου συμβαλλομένου Κράτους δύνανται, ἐντὸς ἤ ὕπερθεν τοῦ ἐδάφους ἑτέρου συμβαλλομένου Κράτους νὰ φέρωσι συσκευὴν ραδιοεκπομπῆς, μόνον ἐφόσον ἄδεια ἐγκαταστάσεως καὶ χρησιμοποιήσεως τοιαύτης συσκευῆς ἔχει ἐκδοθῇ ὑπὸ τῶν ἁρμοδίων Ἀρχῶν τοῦ Κράτους εἰς ὅ τὸ ἀεροσκάφος εἶναι νηολογημένον. Ἡ χρησιμοποίησι συσκευῆς ραδιοεκπομπῆς εἰς τὸ ἔδαφος τοῦ συμβαλλομένου Κράτους, ὕπερθεν τοῦ ἐδάφους τοῦ ὁποίου ἵπταται ἀεροσκάφος τι, θὰ γίνηται συμφώνως πρὸς τοὺς ὑπὸ τοῦ Κράτους τούτου ὁριζομένους κανονισμούς.

(β) Αἱ συσκευαὶ ραδιοεκπομπῆς θὰ χρησιμοποιοῦνται μόνον ὑπὸ μελῶν τοῦ ἱπταμένου πληρώματος τῶν ἐχόντων εἰδικὴν ἄδειαν ἐκδιδομένην πρὸς τοῦτο ὑπὸ τῶν ἁρμοδίων Ἀρχῶν το Κράτους εἰς ὅ εἶναι νηολογημένον τὸ ἀεροσκάφος.

Ἄρθρον 31.
Πιστοποιητικὰ πλωϊμότητος.

Πᾶν ἀεροσκάφος χρησιμοποιούμενον ἐν τῇ Διεθνῇ Ναυτιλίᾳ δέον νὰ εἶναι ἐφοδιασμένον διὰ πιστοποιητικοῦ πλωϊμότητος ἐκδιδομένου ἢ κεκυρωμένου ὑπὸ τοῦ Κράτους εἰς ὅ εἶναι νηολογημένον.

Άρθρον 32.
Ἄδεια. προσωπικοῦ.

(α) Ὁ χειριστὴς ἑκάστου ἀεροσκάφους καὶ τὰ ἕτερα μέλη τοῦ πληρώματος τοῦ διατιθεμένου εἰς τὴν Διεθνῆ Ναυτιλίαν ἀεροσκάφους, δέον νὰ ὦσιν ἐφοδιασμένα διὰ πτυχίων ἱκανότητος καὶ ἀδειῶν ἐκδιδομένων ἡ κεκυρωμένων ὑπὸ τοῦ Κράτους εἰς ὁ εἶναι νηολογημένον τὸ ἀεροσκάφος.

(β) Ἕκαστον συμβαλλόμενον Κράτος ἐπιφυλάσσει εἰς ἑαυτὸ τὸ δικαίωμα νὰ μὴν ἀναγνωρίζῃ διὰ τὸν σκοπὸν τῆς πτήσεως ὕπερθεν τοῦ ἰδίου αὐτοῦ ἐδάφους τὰ πιστοποιητικὰ ἱκανότητος καὶ τὰς ἀδείας τὰς χορηγηθείσας εἴς τινα τῶν ὑπηκόων αὐτοῦ ὑπό ἑτέρου συμβαλλομένου Κράτους.

Ἄρθρον 33.
Ἀναγνώρισις πιστοποιητικῶν καὶ ἀδειῶν.
Τὰ πιστοποιητικὰ πλωϊμότητος, τὰ πτυχία ἱκανότητος, ὡς καὶ αἱ ἄδειαι ἐκδιδόμεναι ἢ κεκυρωμέναι ὑπὸ τοῦ συμβαλλομένου Κράτους, εἰς ὅ τὸ ἀεροσκάφος εἶναι νηολογημένον, θὰ ἀναγνωρίζωνται ὡς ἔγκυρα ὑπὸ τῶν λοιπῶν συμβαλλομένων Κρατῶν ἐφόσον οἱ ὅροι ὑπὸ τοὺς ὁποίους ἔχουσιν ἐκδοθῇ ἤ ἐπικυρωθῆ τοιαῦτα πιστοποιητικὰ ἤ ἄδειαι ἰσοδυναμοῦσιν ἤ ὑπερισχύουσι τοὺς ἐλαχίστους ὄρους, οἱ ὁποῖοι θὰ δύνανται νὰ καθορισθῶσιν ἀπὸ καιροῦ εἰς καιρὸν δυνάμει τῆς παρούσης συμβάσεως.
Ἄρθρον 34.
Ἡμερολόγιον ἀεροσκαφῶν.

Δι’ ἕκαστον ἀεροσκάφος χρησιμοποιούμενον εἰς τὴν διεθνῆ ναυτιλίαν δέον νὰ τηρῆται ἓν ἡμερολόγιον εἰς ὅ θὰ ἀναγράφωνται τὰ χαρακτηριστικὰ τοῦ ἀεροσκάφους, αἱ λεπτομέρειαι τοῦ πληρώματός του, ὡς καὶ αἱ λεπτομέρειαι ἑκάστου ταξειδίου λεπτομερῶς, ὑφ’ ὃν τύπον θέλει καθορίζηται ἀπὸ καιροῦ εἰς καιρὸν δυνάμει τῆς παρούσης συμβάσεως.

Ἄρθρον 35.
Περιορισμοὶ φορτίου

(α) Πυρομαχικὰ καὶ ὑλικὸν πολέμου δὲν δύνανται νὰ μεταφέρωνται ἐντὸς ἤ ὑπεράνω ἐδάφους Κράτους, δι’ ἀεροσκάφους χρησιμοποιουμένου εἰς τὴν διεθνῆ ναυτιλίαν, εἰμὴ κατόπιν ἀδείας τοῦ Κράτους τούτου. Ἕκαστον Κράτος θέλει, πρὸς ἐφαρμογὴν τοῦ παρόντος ἄρθρου, καθορίση διὰ κανονισμοῦ τὴν ἔννοιαν τῶν λέξεων πυρομαχικὰ καὶ ὑλικὸν πολέμου, λαμβάνον, δεόντως ὑπ ὄψιν πρὸς ἐπίτευξιν ὁμοιομορφίας, τὰς ὑπὸ τῆς Διεθνοῦς Ὀργανώσεως Πολιτικῆς Ἀεροπορίας, γινομένας ἀπὸ καιροῦ εἰς καιρὸν συστάσεις.

(β) Ἕκαστον συμβαλλόμενον Κράτος, ἐπιφυλάσσει εἰς ἑαυτὸ τὸ δικαίωμα ὅπως, διὰ λόγους δημοσίας τάξεως καὶ ἀσφαλείας, κανονίζῃ ἤ ἀπαγορεύῃ τὴν μεταφορὰν ἐντὸς ἤ ὑπεράνω τοῦ ἐδάφους του ἑτέρων εἰδῶν ἐκτὸς τῶν ἐν τῇ παραγράφῳ (α) ἀναφερομένων, ὑπὸ τὸν ὅρον ὅτι οὐδεμία, ὡς πρὸς τοῦτο διάκρισις θέλει γίνει μεταξὺ τῶν ἐθνικῶν ἀεροσκαφῶν τῶν χρησιμοποιουμένων εἰς τὴν διεθνῆ ναυτιλίαν καὶ τῶν ἀεροσκαφῶν τοῦ ἑτέρου Κράτους τῶν χρησιμοποιουμένων ἐπίσης εἰς τὴν διεθνῆ ναυτιλίαν, καὶ ὅτι οὐδεὶς περιορισμὸς θέλει ἐπιβληθῆ, ὅστις θὰ ἐμποδίζῃ τὴν μεταφορὰν καὶ τὴν χρησιμοποίησιν ἐπὶ τῶν ἀεροσκαφῶν σκευῶν ἀναγκαιούντων διὰ τὴν λειτουργίαν καὶ ναυτιλίαν τῶν ἀεροσκαφῶν, ὡς καὶ τὴν ἀσφάλειαν τοῦ προσωπικοῦ. ἤ τῶν ἐπιβατῶν.

Ἄρθρον 36.
Φωτογραφικαὶ συσκευαί.

Ἕκαστον συμβαλλόμενον Κράτος, δύναται νὰ ἀπαγορεύσῃ, ἤ νὰ κανονίσῃ τὴν χρῆσιν φωτογραφικῶν συσκευῶν ἐντὸς ἀεροσκαφῶν, ὑπεράνω τοῦ ἐδάφους του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ VI.
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
Ἄρθρον 37.
Υἱοθέτησις διεθνῶν τυποποιήσεων καὶ διαδικασιῶν.

Ἕκαστον συμβαλλόμενον Κράτος ἀναλαμβάνει νὰ συνεργασθῇ πρὸς ἐξασφάλισιν τοῦ ἀνωτάτου δυνατοῦ ὁρίου ὁμοιομορφίας εἰς τοὺς κανονισμούς, τυποποιήσεις. διαδικασίας καὶ ὀργανισμοὺς σχετικῶς πρὸς τὰ ἀεροσκάφη, τὸ προσωπικόν, τὰς ἐναερίους ὀδοὺς καὶ τὰς βοηθητικὰς ὑπηρεσίας εἰς ἅπαντα τὰ ζητήματα, εἰς ἅ τοιαύτη ὁμοιομορφία θέλει διευκολύνῃ καὶ βελτιώσῃ τὴν ἀεροναυτιλίαν.

Πρὸς τὸν σκοπὸν τοῦτον ἡ Διεθνὴς Ὀργάνωσις Πολιτικῆς Ἀεροπορίας θέλει υἱοθετῇ καὶ τροποποιῇ ἀπὸ καιροῦ εἰς καιρόν, καὶ ἐφόσον παρίσταται ἀνάγκη τὰς διεθνεῖς τυποποιήσεις καὶ συνισταμένας μεθόδους καὶ διαδικασίας ἀφορώσας:

(α) Τὰ συστήματα ἐπικοινωνίας καὶ τὰς βοηθείας εἰς τὴν ἀεροναυτιλία συμπεριλαμβανομένων τῶν ἐνδείξεων ἐδάφους.

(β) Τὰ χαρακτηριστικὰ ἀερολιμένων καὶ χώρων προσγειώσεως.

(γ) Τοὺς κανονισμοὺς ἀέρος καὶ τὰς μεθόδους ἐλέγχου τῆς ἐναερίου κυκλοφορίας.

(δ) Τὴν χορήγησιν πτυχίου εἰς τὸ ἱπτάμενον προσωπικὸν καὶ εἰς τοὺς μηχανικούς.

(ε) Τὴν πλωϊμότητα τῶν ἀεροσκαφῶν.

(στ) Τὴν νηολόγησιν καὶ ἀναγνώρισιν τῶν ἀεροσκαφῶν.

(ζ) Τὴν συγκέντρωσιν καὶ ἀνταλλαγὴν μετεωρολογικῶν πληροφοριῶν.

(η) Τὰ ἡμερολόγια σκάφους.

(θ) Τοὺς ἀεροπορικοὺς χάρτας καὶ διαγράμματα.

(ι) Τὴν τελωνειακὴν καὶ μεταναστευτικὴν διαδικασίαν.

(κ) Τὰ ἀεροσκάφη ἐν κινδύνῳ καὶ τὰς ἀνακρίσεις ἐπὶ ἀτυχημάτων, ὡς καὶ πάντα τὰ ἕτερα ζητήματα, τὰ ἀφορῶντα τὴν ἀσφάλειαν, κανονικότητα καὶ ἀποτελεσματικότητα τῆς ἀεροναυτιλίας, ἅτινα ἀπὸ καιροῦ εἰς καιρὸν ἤθελον κριθῆ ὡς ἐνδεικνυόμενα.

Ἄρθρον 38.
Παρέκκλισις τῶν Διεθνῶν τυποποιήσεων καὶ διαδικασιῶν.

Πᾶν Κράτος τὸ ὁποῖον ἤθελε εὑρεθῆ ἐν ἀδυναμίᾳ νὰ συμμορφωθῇ ἀπὸ πάσης ἀπόψεως πρὸς οἱανδήποτε τοιαύτην διεθνῆ τυποποίησιν ἤ διαδικασίαν ἤ νὰ συμμορφώσῃ πλήρως τοὺς κανονισμοὺς ἤ μεθόδους αὐτοῦ πρὸς οἱασδήποτε διεθνεῖς τυποποιήσεις ἤ διαδικασίας κατόπιν τροποποιήσεων αὐτῶν, ἤ τὸ ὁποῖον κρίνει ἐπάναγκες νὰ υἱοθετήσῃ κανονισμοὺς ἤ μεθόδους οἵτινες διαφέρουσιν ὑφ’ οἱανδήποτε ἄποψιν ἀπὸ τοὺς ὑπὸ διεθνῆ τυποποίησιν καθορισμένους τοιούτους, θέλει γνωστοποιήσῃ ἀμέσως εἰς τὴν Διεθνῆ Ὀργάνωσιν Πολιτικῆς Ἀεροπορίας τὰς διαφορὰς μεταξὺ τῶν ἰδίων αὐτοῦ μεθόδων καὶ τῶν ὑπὸ διεθνῆ τυποποίησιν καθοριζομένων τοιούτων. Ἐν περιπτώσει τροποποιήσεως διεθνῶν τυποποιήσεων πᾶν Κράτος, τὸ ὁποῖον δὲν ἤθελεν ἐπιφέρει τὰς καταλλήλους τροποποιήσεις εἰς τοὺς κανονισμοὺς καὶ τὰς μεθόδους αὐτοῦ, δέον νὰ γνωστοποιήσῃ τοῦτο εἰς τὸ συμβούλιον ἐντὸς ἑξήκοντα μερῶν ἀπὸ τῆς υἱοθετήσεως τῆς τροποποιήσεως, ἥ νὰ ἀνακοινώσῃ τὰ μέτρα, ἅτινα προτίθεται νὰ λάβῃ. Εἰς πᾶσαν τοιαύτην περίπτωσιν, τὸ Συμβούλιον θέλει γνωστοποιήσει ἀμέσως εἰς ἅπαντα τὰ ἕτερα Κράτη τὴν ὑφισταμένην διαφορὰν μεταξὺ ἑνὸς ἤ πλειόνων ζητημάτων διεθνοῦς τυποποιήσεως καὶ τῆς ἀναλόγου ἐθνικῆς μεθόδου τοῦ ἐν λόγῳ Κράτους.

Ἄρθρον 39.
Ὑποσημείωσις Πτυχίων καὶ ἀδειῶν.

(α) Πᾶν ἀεροσκάφος ἤ μέρος αὐτοῦ, δι’ ὅ ὑφίσταται διεθνὴς τυποποίησις, πλωϊμότητος. ἡ ἀποδόσεως καὶ τὸ ὁποῖον δὲν ἀνταποκρίνεται ἐφ’ οἱασδήποτε ἀπόψεως, πρὸς τὴν τυποποίησιν ταύτην κατὰ τὸν χρόνον τῆς πιστοποιήσεως, δέον νὰ φέρῃ ἐν ὑποσημειώσει ἤ προσαρτήσει τοῦ πιστοποιητικοῦ πλωϊμότητός του πλήρη ἀπαρίθμησιν τῶν λεπτομερειῶν εἰς ἄς δὲν ἀνταποκρίνεται.

(β) Πᾶν πρόσωπον κάτοχον ἀδείας ἥτις δὲν ἀνταποκρίνεται πλήρως πρὸς τοὺς ὄρους τοὺς καθοριζομένους ὑπὸ τῆς Διεθνοῦς τυποποιήσεως ὡς πρὸς τὴν κλάσιν ἀδείας ἤ πιστοποιητικοῦ ἐν τῇ κατοχῇ του, δέον νὰ φέρῃ ἐν ὑποσημειώσει ἤ προσαρτήσει τῆς ἀδείας του πλήρη ἀπαρίθμησιν τῶν λεπτομερειῶν, εἰς ἅς δὲν ἀνταποκρίνεται πρὸς τοὺς ὅρους τούτους.

Ἄρθρον 40.
Ἰσχὺς ὑποσημειουμένων πιστοποιητικῶν καὶ ἀδειῶν.

Οὐδὲν ἀεροσκάφος ἤ προσωπικὸν κάτοχον πιστοποιητικῶν ἤ ἀδειῶν τοιουτοτρόπως ὑποσημειουμένων δύναται νὰ συμμετάσχῃ εἰς τὴν διεθνῆ ναυτιλίαν, εἰμὴ κατόπιν ἀδείας τοῦ ἤ τῶν Κρατῶν εἰς τὸ ἔδαφος τῶν ὁποίων πρόκειται νὰ εἰσέλθῃ. Ἡ νηολόγησις ἤ χρῆσις οἱουδήποτε τοιούτου ἀεροσκάφους ἤ πιστοποιουμένου Τμήματος τοῦ ἀεροσκάφους εἰς οἱονδήποτε ἕτερον Κράτος, πλὴν ἐκείνου εἰς ὅ ἀρχικῶς ἐξεδόθη τὸ ἐν λόγῳ πιστοποιητικόν, θὰ ὑπόκειται εἰς τὴν ἔγκρισιν τοῦ Κράτους εἰς ὅ εἰσάγεται τὸ ἀεροσκάφος ἤ τὸ τμῆμα τούτου.

Ἄρθρον 41.
Ἀναγνώρισις ὑφισταμένων τυποποιήσεων πλωϊμότητος.
Αἱ διατάξεις τοῦ παρόντος Κεφαλαίου δὲν ἐφαρμόζονται, εἰς τὰ ἀεροσκάφη καὶ τὰ ἐξαρτήματα ἀεροσκαφῶν τὰ ἀνήκοντα εἰς τύπους, ὤν τὸ πρωτότυπον ὑποβάλλεται εἰς τὰς ἁρμοδίας ἐθνικὰς Ἀρχὰς πρὸς ἔκδοσιν πιστοποιήσεως ἐντὸς τριῶν ἐτῶν ἀπὸ τῆς ἡμερομηνίας τῆς υἱοθετήσεως τῶν διεθνῶν τυποποιήσεων τῆς πλωϊμότητος τοιούτων ἐξαρτημάτων.
Ἄρθρον 42.
Ἀναγνώρισις ὑφισταμένων τυποποιήσεων ἁρμοδιοτήτων προσωπικοῦ.

Αἱ διατάξεις τοῦ παρόντος κεφαλαίου δὲν ἐφαρμόζονται εἰς τὸ προσωπικόν, οὗ αἱ ἄδειαι ἔχουσιν ἀρχικῶς ἐκδοθῇ ἐντὸς ἔτους ἀπὸ τὴν ἀρχικὴν υἱοθέτησιν διεθνοῦς τυποποιήσεως ἱκανότητος διὰ τοιοῦτον προσωπικόν, θὰ ἐφαρμόζωνται ὅμως εἰς πᾶσαν περίπτωσιν, εἰς ἅπαν τὸ προσωπικὸν οὗ αἱ ἄδειαι παραμένουσιν ἐν ἰσχύϊ πέντε ἔτη μετὰ τὴν ἡμερομηνίαν τῆς υἱοθετήσεως τοιαύτης τυποποιήσεως.

ΜΕΡΟΣ II.
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ VII.
ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ
Ἄρθρον 43.
Ὄνομα καὶ σύνθεσις

Ὀργάνωσις ὑπὸ τὸ ὄνομα Διεθνὴς Ὀργάνωσις Πολιτικῆς Ἀεροπορίας συνιστᾶται ὑπὸ τῆς Συμβάσεως. Ἀποτελεῖται ἀπὸ μίαν Συνέλευσιν, ἕν Συμβούλιον καὶ ὅσα ἕτερα Σώματα ἤθελον θεωρηθῇ ἀναγκαῖα.

Ἄρθρον 44.
Ἐπιδιώξεις.

Ὁ σκοπὸς καὶ αἱ ἐπιδιώξεις τῆς Ὀργανώσεως εἶναι ἡ ἀνάπτυξις τῶν ἀρχῶν καὶ τῆς τεχνικῆς τῆς διεθνοῦς ἀεροναυτιλίας καὶ ἡ προαγωγὴ τῶν σχεδίων καὶ τῆς ἀναπτύξεως τῶν Διεθνῶν ἀεροπορικῶν μεταφορῶν, ὅπως:

(α) Ἐπιτύχῃ τὴν ἀσφαλῆ καὶ κανονικὴν ἀνάπτυξιν τῆς διεθνοῦς πολιτικῆς ἀεροπορίας ἐν τῷ κόσμῳ.

(β) Ἐνθαρρύνῃ τὴν τεχνικὴν τῆς κατασκευῆς καὶ ἐκμεταλλεύσεως ἀεροσκαφῶν δι’ εἰρηνικοὺς σκοπούς.

(γ) Ἐνθαρρύνῃ τὴν ἀνάπτυξιν ἀεροπορικῶν γραμμῶν ἀερολιμένων καὶ ἀεροναυτιλιακῶν διευκολύνσεων διὰ τὴν διεθνῆ πολιτικὴν ἀεροπορίαν.

(δ) Ἀνταποκριθῇ εἰς τὰς ἀνάγκας τῶν λαῶν τοῦ κόσμου, δι’ ἀσφαλῆ, τακτικήν, ἀποτελεσματικὴν καὶ οἰκονομικὴν ἀερομεταφοράν.

(ε) Προλαμβάνει τὴν σπατάλην τὴν προερχομένην ἐκ παραλόγου ἀνταγωνισμοῦ.

(στ) Ἐξασφαλίσῃ ὅπως τὰ δικαιώματα συμβαλλομένων Κρατῶν ὦσι πλήρως σεβαστὰ καὶ ὅπως πᾶν συμβαλλόμενον Κράτος ἔχῃ καλὴν εὐκαιρίαν νὰ θέσῃ εἰς λειτουργίαν διεθνεῖς ἀεροπορικὰς γραμμάς.

(ζ) Ἀποφεύγῃ διακρίσεις μεταξὺ συμβαλλομένων Κρατῶν.

(η) Προάγῃ τὴν ἀσφάλειαν τῆς πτήσεως ἐν τῇ διεθνῇ ἀεροναυτιλίᾳ.

(θ) Προάγῃ γενικῶς τὴν ἀνάπτυξιν πασῶν τῶν ἀπόψεων τῆς διεθνοῦς πολιτικῆς ἀεροπορίας.

Ἄρθρον 45.
Μόνιμος ἔδρα.

Ἡ μόνιμος ἔδρα τῆς Ὀργανώσεως θὰ εὑρίσκεται εἰς τόκον ὅστις ἤθελε καθορισθῇ κατὰ τὴν τελευταίαν συνεδρίασιν τῆς προσωρινῆς Συνελεύσεως τῆς Προσωρινῆς Διεθνοῦς Ὀργανώσεως Πολιτικῆς Ἀεροπορίας τῆς ἱδρυθείσης διὰ τοῦ Προσωρινοῦ Συμφώνου Διεθνοῦς Πολιτικῆς Ἀεροπορίας τοῦ ὑπογραφέντος ἐν Σικάγῳ τῇ 7ῃ Δ)βρίου 1944. Ἡ ἔδρα δύναται δι’ ἀποφάσεως νὰ μεταφερθῇ προσωρινῶς ἀλλαχοῦ.

Ἄρθρον 46.
Πρώτη συνεδρίασις τῆς Συνελεύσεως.

Ἡ πρώτη συνεδρίασις τῆς Συνελεύσεως θέλει συγκληθῇ ὑπὸ τοῦ Προσωρινοῦ Συμβουλίου τῆς ὡς ἄνω ἀναφερομένης Προσωρινῆς Ὀργανώσεως, εὐθὺς ὡς τεθῇ ἐν ἰσχύϊ ἡ Σύμβασις καὶ θὰ λάβῃ χώραν εἰς χρόνον καὶ τόπον ὅν ἤθελεν ἀποφασίσει τὸ Προσωρινὸν Συμβούλιον.

Άρθρον 47.
Νομικὴ ἰσχύς.

Ἡ Ὀργάνωσις θὰ ἀπολαμβάνῃ εἰς τὸ ἔδαφος ἑκάστου συμβαλλομένου Κράτους τοιαύτης νομικῆς ἰσχύος οἵα ἀπαιτεῖται διὰ τὴν ἐκτέλεσιν τῶν καθηκόντων της. Πλήρης νομικὴ προσωπικότης θέλει τῆς χορηγηθῇ ὁπουδήποτε τοῦτο συμβιβάζεται μὲ τὸ σύνταγμα καὶ τοὺς Νόμους τοῦ ἐνδιαφερομένου Κράτους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ VIII.
ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ.
Ἄρθρον 48.

{{c|Συνεδριάσεις τῆς Συνελεύσεως καὶ ψηφοφορία.

(α) Ἡ Συνέλευσις θὰ συνέρχεται ἅπαξ ποῦ ἔτους καὶ θὰ συγκαλῆται ὑπὸ τοῦ Συμβουλίου εἰς κατάλληλον χρόνον καὶ τόπον. Ἔκτακτοι συνεδριάσεις τῆς Συνελεύσεως δύνανται νὰ λαμβάνωσι χώραν καθ’ οἱονδήποτε χρόνον συγκαλούμεναι ὑπὸ τοῦ Συμβουλίου ἢ τῇ αἰτήσει δέκα τῶν συμβαλλομένων Κρατῶν ἀπευθυνομένης εἰς τὸν Γενικὸν Γραμματέα.

(β) Ἅπαντα τὰ συμβαλλόμενα Κράτη θά ἔχωσιν ἴσον δικαίωμα ἀντιπροσωπεύσεώς των εἰς τὰς συνεδριάσεις τῆς Συνελεύσεως καὶ ἕκαστον συμβαλλόμενον Κράτος θὰ δικαιοῦται μιᾶς ψήφου. Οἱ ἐκπρόσωποι συμβαλλομένων Κρατῶν δύνανται νὰ ὑποβοηθῶνται ὑπὸ Τεχνικῶν Συμβούλων δυναμένων νὰ συμμετέχωσι τῶν συνεδριάσεων, ἄνευ ὅμως δικαιώματος ψήφου.

(γ) Ἀπαιτεῖται πλειοψηφία τῶν συμβαλλομένων Κρατῶν πρὸς ἐπίτευξιν ἀπαρτίας εἰς τὰς συνεδριάσεις τῆς Συνελεύσεως. Πλὴν ἀντιθέτων διατάξεων τῆς παρούσης συμβάσεως, αἱ ἀποφάσεις τῆς συνελεύσεως θὰ λαμβάνωνται διὰ πλειοψηφίας τῶν κατατιθεμένων ψήφων.

Ἄρθρον 49.
Δικαιώματα καὶ ὑποχρεώσεις τῆς Συνελεύσεως.

Τὰ δικαιώματα καὶ αἱ ὑποχρεώσεις τῆς Συνελεύσεως θὰ εἶναι:

(α) Νὰ ἐκλέγῃ εἰς ἑκάστην Συνέλευσιν τὸν Πρόεδρον καὶ τοὺς ἑτέρους ἀξιωματούχους αὐτῆς.

(β) Νὰ ἐκλέγῃ τὰ συμβαλλόμενα Κράτη, ἅτινα θὰ ἀντιπροσωπεύωνται εἰς τὸ Συμβούλιον συμφώνως πρὸς τὰς διατάξεις τοῦ Κεφαλαίου IX.

(γ) Νὰ ἐξετάζῃ καὶ νὰ προβαίνῃ εἰς ἐνδεικνυομένην ἐνέργειαν ἐπὶ τῶν ἐκθέσεων τοῦ Συμβουλίου καὶ νὰ ἀποφασίζῃ ἐπὶ οἱουδήποτε ζητήματος ὑποβαλλομένου εἰς αὐτὸ ὑπὸ τοῦ Συμβουλίου.

(δ) Νὰ καθορίζῃ τοὺς ἰδίους αὐτῆς κανόνας διαδικασίας καὶ νὰ ἱδρύῃ βοηθητικὰς Ἐπιτροπάς, ἄς ἤθελε κρίνει ἀναγκαίας ἢ ἐπιθυμητέας.

(ε) Νὰ ψηφίζῃ ἐτήσιον προϋπολογισμὸν καὶ νὰ καθορίζῃ τὰ οἰκονομικὰ μέτρα τῆς Ὀργανώσεως συμφώνως πρὸς τὰς διατάξεις τοῦ Κεφαλαίου XII.

(στ) Νὰ ἐξετάζῃ τὰς δαπάνας καὶ νὰ ἐγκρίνῃ τοὺς λογαριασμοὺς τῆς Ὀργανώσεως.

(ζ) Νὰ ὑποβάλῃ, κατὰ τὴν κρίσιν της, εἰς τὸ Συμβούλιον, εἰς τὰς βοηθητικὰς ἐπιτροπάς, ἢ εἰς οἱονδήποτε ἕτερον σῶμα, οἱονδήποτε ζήτημα ἐντὸς τῆς σφαίρας δράσεώς τῆς.

(η) Νὰ μεταβιβάζῃ εἰς τὸ Συμβούλιον τὰ δικαιώματα, καὶ τὴν ἐξουσιοδότησιν, τὰ ἀναγκαῖα ἢ ἐπιθυμητέα διὰ τὴν ἐκπλήρωσιν, τῶν καθηκόντων τῆς Ὀργανώσεως καὶ νὰ ἀνακαλῇ ἢ τροποποιῇ ἀνὰ πᾶσαν στιγμὴν τὰ σχετικὰ πληρεξούσια.

(θ) Νὰ λαμβάνῃ τὰ κατάλληλα μέτρα διὰ τὴν ἐφαρμογὴν τοῦ Κεφαλαίου XIII.

(ι) Νὰ ἐξετάζῃ προτάσεις τροποποιήσεως καὶ συμπληρώσεως τῶν διατάξεων τῆς παρούσης Συμβάσεως καὶ ἐν περιπτώσει ἀποδοχῆς τῶν προτάσεων, νὰ συνιστᾷ αὐτὰς εἰς τὰ συμβαλλόμενα Κράτη, συμφώνως πρὸς τὰς διατάξεις τοῦ Κεφαλαίου XXI.

(κ) Νὰ ἐπιλαμβάνηται οἱουδήποτε ζητήματος ἐντὸς τῆς σφαίρας δράσεως τῆς Ὀργανώσεως, μὴ εἰδικῶς ἀνατιθεμένου εἰς τὸ Συμβούλιον.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ IX.
Ἄρθρον 50.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
Σύνθεσις καὶ ἐκλογὴ Συμβουλίου.

(α) Τὸ Συμβούλιο θὰ ἀποτελῇ μόνιμον Σῶμα ὑπεύθυνον ἐνώπιον τῆς Συνελεύσεως. Θὰ ἀποτελῆται ἐξ εἴκοσιν ἑνὸς συμβαλλομένων Κρατῶν ἐκλεγομένων ὑπὸ τῆς Συνελεύσεως. Ἡ ἐκλογὴ θὰ λάβῃ χώραν κατὰ τὴν πρώτην συνεδρίασιν τῆς Συνελεύσεως καὶ ἀκολούθως καθ’ ἑκάστην τριετίαν τὰ δὲ οὕτω ἐκλεγόμενα μέλη τοῦ Συμβουλίου θὰ διατηροῦν τὴν ἕδραν. τῶν, μέχρι τῆς ἑπομένης προσεχοῦς ἐκλογῆς.

(β) Ἡ Συνέλευσις ἐκλέγουσα τὰ Μέλη τοῦ Συμβουλίου θὰ παρέχῃ ἀνάλογον ἀντιπροσώπευσιν 1ον) εἰς τὰ Κράτη πρωταρχικῆς σημασίας εἰς τὰς ἀερομεταφοράς, 2ον) εἰς τὰ Κράτη τὰ μὴ συμπεριληφθέντα ἄλλως πως, ἅτινα συμβάλλουσι περισσότερον ἐν τῇ παροχῇ διευκολύνσεων ὑπὲρ τῆς διεθνοῦς πολιτικῆς ἀεροναυτιλίας καὶ 3ον) εἰς τὰ Κράτη τὰ μὴ συμπεριληφθέντα ἄλλως πως, τῶν ὁποίων ὁ διορισμὸς θέλει ἐξασφαλίσῃ τὴν ἀντιπροσώπευσιν πάντων τῶν μειζόνων γεωγραφικῶν χώρων τοῦ Κόσμου εἰς τὸ Συμβούλιον. Πᾶσα κενουμένη ἕδρα τοῦ Συμβουλίου θὰ συμπληροῦται τὸ ταχύτερον δυνατὸν ὑπὸ τῆς Συνελεύσεως· πᾶν συμβαλλόμενον Κράτος οὕτω ἐκλεγόμενον εἰς τὸ Συμβούλιον θὰ διατηρῇ τὴν ἕδραν του διὰ τὸ μὴ λῆξαν χρονικὸν διάστημα τῆς θητείας τοῦ προκατόχου αὐτοῦ.

(γ) Οὐδεὶς ἀντιπρόσωπος συμβαλλομένου Κράτους εἰς τὸ Συμβούλιον δύναται νὰ ἔχῃ ἐνεργὸν μέρος εἰς τὴν ἐκμετάλλευσιν διεθνοῦς ἀεροπορικῆς ὑπηρεσίας ἢ νὰ συμμετέχῃ οἰκονομικῶς εἰς τοιαύτην ὑπηρεσίαν.

Ἄρθρον 51.
Πρόεδρος τοῦ Συμβουλίου.

Τὸ Συμβούλιον θὰ ἐκλέγῃ τὸν Πρόεδρόν του διὰ περίοδον τριῶν ἐτῶν, τούτου δυναμένου νὰ ἐπανεκλεγῇ. Οὗτος δὲν θὰ δικαιοῦται ψήφου. Τὸ Συμβούλιον θὰ ἐκλέξῃ μεταξὺ τῶν μελῶν του ἕνα ἢ περισσοτέρους Ἀντιπροέδρους, οἵτινες ἐφόσον ἤθελον ἀσκήσει καθήκοντα ἐνεργοῦ Προέδρου θὰ διατηρῶσι τὸ δικαίωμά των τῆς ψήφου. Ἡ ἐκλογὴ τοῦ Προέδρου δὲν λαμβάνει ἀπαραιτήτως χώραν μεταξὺ τῶν ἀντιπροσώπων τῶν μελῶν τοῦ Συμβουλίου· ἐφ’ ὅσον ὅμως ἀντιπρόσωπός τις ἤθελεν ἐκλεγῇ, ἡ ἕδρα του θὰ θεωρηθῇ κενὴ καὶ θὰ πληρωθῇ ὑπὸ τοῦ Κράτους ὅπερ ἀντιπροσωπεύει. Τὰ καθήκοντα τοῦ Προέδρου θὰ εἶναι:

(α) Νὰ συγκαλῇ εἰς συνεδριάσεις τὸ Συμβούλιον, τὴν Ἐπιτροπὴν Ἀερομεταφορῶν καὶ τὴν Ἐπιτροπὴν Ἀεροναυτιλίας.

(β) Νὰ ἐνεργῇ ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ Συμβουλίου.

(γ) Νὰ ἐκτελῇ ἐξ ὀνόματος τοῦ Συμβουλίου τὰ ὑπὸ τοῦ Συμβουλίου ἀνατιθέμενα αὐτῷ καθήκοντα.

Ἄρθρον 52.
Ψηφίσματα τοῦ Συμβουλίου.

Αἱ ἀποφάσεις τοῦ Συμβουλίου ἀπαιτοῦν τὴν ἔγκρισιν τῆς πλειοψηφίας τῶν μελῶν του. Τὸ Συμβούλιον δύναται νὰ μεταβιβάσῃ τὴν ἐξουσίαν του, προκειμένου περὶ οἱουδήποτε εἰδικοῦ ζητήματος, εἰς Ἐπιτροπὴν ἐκ τῶν μελῶν του. Κατὰ τῶν ἀποφάσεων οἱασδήποτε Ἐπιτροπῆς τοῦ Συμβουλίου δύναται πᾶν ἐνδιαφερόμενον ἐκ τῶν συμβαλλομένων Κρατῶν νὰ προσφύγῃ ἐνώπιον τοῦ Συμβουλίου.

Ἄρθρον 53.
Συμμετοχὴ ἄνευ ψήφου.

Οἱονδήποτε συμβαλλόμενον Κράτος δύναται νὰ συμμετέχῃ ἄνευ δικαιώματος ψήφου κατὰ τὴν ἐξέτασιν ὑπὸ τοῦ Συμβουλίου, Ἡ τῶν Ἐπιτροπῶν καὶ Ὑποεπιτροπῶν αὐτοῦ, οἱουδήποτε ζητήματος ἀφορῶντος ἰδιαιτέρως τὰ συμφέροντά του. Οὐδὲν μέλος τοῦ Συμβουλίου θέλει ψηφίσει κατὰ τὴν ἐξέτασιν ὑπὸ τοῦ Συμβουλίου διενέξεως, εἰς ἣν τυγχάνει ἐνδιαφερόμενον.

Ἄρθρον 54.
Κατ’ ἐντολὴν καθήκοντα Συμβουλίου.

Τὸ Συμβούλιον:

(α) θὰ ὑποβάλῃ ἐτησίας ἐκθέσεις εἰς τὴν Συνέλευσιν.

(β) θὰ ἐκτελῇ τὰς ὁδηγίας τῆς Συνελεύσεως καὶ θὰ ἐκπληροῖ τὰ καθήκοντα καὶ τὰς ὑποχρεώσεις, αἵτινες τῷ ἀνετέθησαν διὰ τῆς παρούσης συμβάσεως.

(γ) θὰ καθορίζῃ τὴν ὀργάνωσιν καὶ τοὺς κανόνας διαδικασίας του.

(δ) θὰ διορίση καὶ καθορίση τὰ καθήκοντα Ἐπιτροπῆς Ἀερομεταφορῶν, ἐκλεγομένης μεταξὺ τῶν ἀντιπροσώπων τῶν μελῶν τοῦ Συμβουλίου καὶ ἥτις θὰ ὑπέχῃ εὐθύνας ἔναντί του.

(ε) θὰ συστήσῃ Ἐπιτροπὴν Ἀεροναυτιλίας συμφώνως πρὸς τὰς διατάζεις τοῦ Κεφαλαίου X.

(στ) θὰ διαχειρίζηται τὰ οἰκονομικὰ τῆς Ὀργανώσεως συμφώνως πρὸς τὰς διατάξεις τῶν Κεφαλαίων XII καὶ XV.

(ζ) θὰ καθορίζῃ τὰς ἀποδοχὰς τοῦ Προέδρου τοῦ Συμβουλίου.

(η) θὰ ὁρίζῃ γενικὸν ἐκτελεστικὸν ὑπάλληλον, καλούμενον Γενικὸν Γραμματέα, καὶ θὰ προβλέπῃ διὰ τὸν διορισμὸν παντὸς ἑτέρου ἀναγκαιοῦντος προσωπικοῦ συμφώνως πρὸς τὰς διατάξεις τοῦ Κεφαλαίου XI.

(θ) θὰ ζητῇ, θὰ συλλέγη, θὰ ἐξετάζῃ καὶ θὰ δημοσιεύῃ πᾶσαν πληροφορίαν σχέσιν ἔχουσαν πρὸς τὴν πρόοδον τῆς ἀεροναυτιλίας καὶ τὴν ἐκμετάλλευσιν τῶν διεθνῶν ἀεροπορικῶν ὑπηρεσιῶν, συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν πληροφοριῶν περὶ τῶν δαπανῶν ἐκμεταλλεύσεως καὶ λεπτομερειῶν περὶ τῶν ἐπιχορηγήσεων τῶν καταβαλλομένων ἐκ δημοσίων χρημάτων εἰς τὰς ἐναερίους γραμμάς.

(ι) θὰ ἀναφέρῃ εἰς τὰ συμβαλλόμενα Κράτη πᾶσαν παράβασιν τῆς παρούσης Συμβάσεως, ὡς καὶ πᾶσαν παράλειψιν ἐφαρμογῆς τῶν συστάσεων ἢ ἀποφάσεων τοῦ Συμβουλίου.

(κ) θὰ ἀναφέρῃ εἰς τὴν Συνέλευσιν πᾶσαν παράβασιν τῆς παρούσης Συμβάσεως, εἰς ἅς περιπτώσεις συμβαλλόμενον Κράτος παρέλειψεν τὴν λῆψιν καταλλήλων μέτρων ἐντὸς λογικοῦ χρονικοῦ διαστήματος ἀπὸ τῆς κοινοποιήσεως τῆς παραβάσεως.

(λ) θὰ υἱοθετῇ, συμφώνως πρὸς τὰς διατάξεις τοῦ Κεφαλαίου VI τῆς παρούσης Συμβάσεως, διεθνεῖς τυποποιήσεις καὶ συνιστωμένους κανόνας· πρὸς διευκόλυνσιν δὲ θὰ χαρακτηρίζωνται ὡς Παραρτήματα τῆς παρούσης Συμβάσεως καὶ τὰ λαμβανόμενα μέτρα θὰ κοινοποιῶνται εἰς πάντα τὰ συμβαλλόμενα Κράτη.

(μ) θὰ ἐξετάζῃ προτάσεις τῆς Ἐπιτροπῆς Ἀεροναυτιλίας περὶ βελτιώσεως τῶν Παραρτημάτων καὶ θὰ λαμβάνῃ μέτρα συμφώνως πρὸς τὰς διατάξεις τοῦ Κεφαλαίου XX.

(ν) θὰ ἐξετάζῃ πᾶν ζήτημα ἀφορῶν τὴν Σύμβασιν καὶ ὑποβαλλόμενον εἰς αὐτὸ ὑπὸ παντὸς συμβαλλομένου Κράτους.

Ἄρθρον 55.
Δυνητικὰ καθήκοντα Συμβουλίου.

Τὸ Συμβούλιον δύναται:

(α) νὰ ἱδρύῃ παντοῦ ὅπου ἤθελεν ἀποδειχθῆ ὡς κατάλληλον καὶ ἐκ τῆς πείρας ἐπιθυμητόν, βοηθητικὰς ἐπιτροπὰς ἐναερίων μεταφορῶν ἐπὶ περιφερειακῆς ἥ ἑτέρας βάσεως καὶ νὰ ὁρίζῃ ὁμάδας Κρατῶν ἡ ἀεροπορικῶν γραμμῶν μεθ’ ὤν ἥ δι’ ὤν θὰ δύναται νὰ ἐνεργῇ πρὸς διευκόλυνσιν τῆς ἐπιτεύξεως τῶν σκοπῶν τῆς παρούσης Συμβάσεως.

(β) νὰ ἀναθέτῃ εἰς τὴν Ἐπιτροπὴν, Ἀεροναυτιλίας καθήκοντα πρόσθετα τῶν καθορισθέντων διὰ τῆς παρούσης Συμβάσεως καὶ νὰ ἀνακαλῇ ἥ τροποποιῇ τοιαύτας ἀναθέσεις καθηκόντων ἀνὰ πᾶσαν στιγμήν.

(γ) νὰ ἐρευνᾷ ἐπὶ πάσης ἀπόψεως τῶν ἐναερίων μεταφορῶν καὶ τῆς ἀεροναυτιλίας, αἵτινες ἔχουσι διεθνῆ σημασίαν νὰ ἀνακοινοῖ τὰ ἀποτελέσματα τῶν ἐρευνῶν του εἰς τὰ συμβαλλόμενα Κράτη καὶ νὰ διευκολύνῃ τὴν ἀνταλλαγὴν πληροφοριῶν μεταξὺ συμβαλλομένων Κρατῶν, ἐπὶ ζητημάτων ἐναερίων μεταφορῶν καὶ ἀεροναυτιλίας.

(δ) νὰ μελετᾷ πᾶν ζήτημα ἀφορὸν τὴν ὀργάνωσιν καὶ ἐκμετάλλευσιν διεθνῶν ἐναερίων μεταφορῶν, συμπεριλαμβανομένης τῆς διεθνοῦς ἰδιοκτησίας καὶ τῶν ἐκμεταλλεύσεων διεθνῶν ἀεροπορικῶν ὑπηρεσιῶν ἐπὶ τῶν κυριωτέρων γραμμῶν, ὡς καὶ νὰ ὑποβάλῃ εἰς τὴν Συνέλευσιν σχέδια ἀφορῶντα τὰ ζητήματα ταῦτα.

(ε) νὰ ἐξετάζῃ τῇ αἰτήσει παντὸς συμβαλλομένου Κράτους, πᾶσαν κατάστασιν, ἥτις τυχὸν ἐμφανίζεται ὡς παρουσιάζουσα ἐμπόδια δυνάμενα νὰ ἀποφευχθῶσι διὰ τὴν ἀνάπτυξιν τῆς διεθνοῦς ἀεροναυτιλίας καί, κατόπιν τῆς τοιαύτης ἐξετάσεως, νὰ συντάσσῃ ἐκθέσεις, ἅς ἤθελε κρίνῃ ἀναγκαίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ X.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Ἄρθρον 56.
Ὀνομασία καὶ διορισμοὶ τῆς Ἐπιτροπῆς.

Ἡ Ἐπιτροπὴ Ἀεροναυτιλίας θὰ ἀποτελῆται ἐκ δώδεκα μελῶν διοριζομένων ὑπὸ τοῦ Συμβουλίου μεταξὺ προσώπων ὑποδειχθησομένων ὑπὸ τῶν συμβαλλομένων Κρατῶν. Τὰ πρόσωπα ταῦτα θὰ ἔχωσι τὰ κατάλληλα προσόντα καὶ πείραν εἰς τὴν ἐπιστήμην καὶ τὰς μεθόδους τῆς Ἀεροπορίας. Τὸ Συμβούλιον θὰ ζητήσῃ παρὰ πάντων τῶν συμβαλλομένων Κρατῶν ὅπως ὑποδείξωσι ὑποψηφίους. Ὁ Πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς Ἀεροναυτιλίας θὰ διορίζηται ὑπὸ τοῦ Συμβουλίου.

Ἄρθρον 57.
Καθήκοντα τῆς Ἐπιτροπῆς

Ἡ Ἐπιτροπὴ Ἀεροναυτιλίας:

(α) θὰ ἐξετάζῃ καὶ θὰ συνιστᾷ εἰς τὸ Συμβούλιον πρὸς ἀποδοχήν, τροποποιήσεις τῶν Παραρτημάτων τῆς παρούσης Συμβάσεως.

(β) θὰ διορίζῃ τεχνικὰς Ὑποεπιτροπὰς εἰς ἄς πᾶν συμβαλλόμενον Κράτος δύναται νὰ ἀντιπροσωπεύηται ἐφόσον ἐπιθυμεῖ τοῦτο.

(γ) θὰ συμβουλεύῃ τὸ Συμβούλιον ἀναφορικῶς πρὸς τὴν συγκέντρωσιν καὶ ἀνακοίνωσιν εἰς τὰ συμβαλλόμενα Κράτη πάσης πληροφορίας ἥν ἡ ἐπιτροπὴ ἤθελε κρίνει ὡς ἀναγκαίαν καὶ χρήσιμον διὰ τὴν πρόοδον τῆς Ἀεροναυτιλίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ XI.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ
Ἄρθρον 58.
Διορισμὸς Προσωπικοῦ.

Συμφώνως πρὸς τοὺς καθωρισθέντας ὑπὸ τῆς Συνελεύσεως κανόνας καὶ τὰς διατάξεις τῆς παρούσης Συμβάσεως, τὸ Συμβούλιον θέλει καθορίσει τὸν τρόπον διορισμοῦ καὶ ἀπολύσεως, τὴν ἐκπαίδευσιν καὶ τὰς ἀποδοχὰς ἀποζημιώσεις καὶ ὅρους ὑπηρεσίας τοῦ Γενικοῦ Γραμματέως καὶ τοῦ ἑτέρου προσωπικοῦ τῆς Ὀργανώσεως, θὰ δύναται δὲ ν’ ἀπασχολῇ ἤ νὰ χρησιμοποιῇ τὰς ὑπηρεσίας ὑπηκόων οἱουδήποτε συμβαλλομένου Κράτους.

Ἄρθρον 59.
Διεθνὴς χαρακτὴρ τοῦ προσωπικοῦ

Ὁ Πρόεδρος τοῦ Συμβουλίου, ὁ Γενικὸς Γραμματεὺς ὡς καὶ τὸ ἕτερον προσωπικὸν ἐν τῇ ἐκτελέσει τῶν καθηκόντων των, δὲν θὰ ἐπιδιώκωσιν ἤ θὰ λαμβάνωσιν ὁδηγίας ἐξ οὐδεμιᾶς Ἀρχῆς ἐκτὸς τῆς Ὀργανώσεως. Ἕκαστον συμβαλλόμενον Κράτος ὑποχρεοῦται νὰ σέβηται ἀπολύτως τὸν διεθνῆ χαρακτῆρα τῶν καθηκόντων τοῦ Προσωπικοῦ καὶ νὰ μὴν ἐπιζητῇ νὰ ἐπιρρεάσῃ οἱονδήποτε ἐκ τῶν ὑπηκόων του, ἐν τῇ ἐκτελέσει τῶν καθηκόντων των.

Ἄρθρον 60.
Ἀτέλεια καὶ προνόμια προσωπικοῦ.

Ἕκαστον συμβαλλόμενον Κράτος ἀναλαμβάνει, ἐφ’ ὅσον τοῦτο εἶναι δυνατόν, κατὰ τὰς διατάξεις τῆς συνταγματικῆς του διαδικασίας, νὰ χορηγήσῃ εἰς τὸν Πρόεδρον τοῦ Συμβουλίου, τὸν Γενικὸν Γραμματέα καὶ τὸ ἕτερον Προσωπικὸν τῆς Ὀργανώσεως, τὰς ἀτελείας καὶ τὰ προνόμια τὰ χορηγούμενα εἰς ἀνάλογον προσωπικὸν ἑτέρων Δημοσίων Διεθνῶν Ὀργανώσεων. Ἐφ’ ὅσον ἤθελε συναφθῇ διεθνὴς συμφωνία περὶ τῶν ἀτελειῶν καὶ τῶν προνομίων τῶν Διεθνῶν Πολιτικῶν Ὑπαλλήλων, αἱ ἀτέλειαι καὶ τὰ προνόμια τὰ παρεχόμενα εἰς τὸν Πρόεδρον τὸν Γενικὸν Γραμματέα καὶ τὸ ἕτερον Προσωπικὸν τῆς Ὀργανώσεως θὰ εἶναι τὰ καθοριζόμενα ἐν τῇ γενικῇ ταύτῃ διεθνῆ συμφωνίᾳ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ XII.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ.
Ἄρθρον 61.
Προϋπολογισμὸς καὶ καταμερισμὸς τῶν δαπανῶν.

Τὸ Συμβούλιον θὰ ὑποβάλ εἰς τὴν Συνέλευσιν ἐτήσιον προϋπολογισμόν, ἐτησίας καταστάσεις τῶν λ)σμῶν καὶ προβλέψεις πασῶν τῶν εἰσπράξεων καὶ δαπανῶν. Ἡ Συνέλευσις θέλει ψηφίσει τὸν προϋπολογισμὸν μεθ’ ἁπασῶν τῶν κρινομένων ὑπ’ αὐτοῦ ὡς ἀναγκαίων τροποποιήσεων καὶ ἐξαιρέσει τῶν τῇ συναινέσει τυχὸν Κρατῶν τινῶν ὑπολογιζομένων εἰς βάρος αὐτῶν εἰδικῶν συνεισφορῶν συμφώνως πρὸς τὸ Κεφάλαιον XV, θὰ καταμερίζῃ τὰς δαπάνας τοῦ Ὀργανισμοῦ μεταξὺ τῶν συμβαλλομένων Κρατῶν ἐπὶ βάσεως, ἤν θὰ καθορίζῃ ἀπὸ καιροῦ εἰς καιρόν.

Ἄρθρον 62.
Ἀναστολὴ δικαιώματος ψήφου.

Ἡ Συνέλευσις δύναται νὰ ἀναστείλῃ τὸ δικαίωμα ψήφου, εἰς τὴν Συνέλευσιν καὶ εἰς τὸ Συμβούλιον παντὸς συμβαλλομένου Κράτους, ὅπερ δὲν ἤθελεν ἐκπληρώσει ἐντὸς λογικοῦ χρονικοῦ διαστήματος τὰς πρὸς τὴν Ὀργάνωσιν οἰκονομικὰς ὑποχρεώσεις του.

Ἄρθρον 63.
Δαπάναι ἀντιπροσωπειῶν καὶ ἑτέρων Ἐπιτροπῶν.

Ἕκαστον συμβαλλόμενον Κράτος θὰ καταβάλλῃ τὰς δαπάνας τῆς ἰδίας αὐτοῦ ἀντιπροσωπείας εἰς τὴν Συνέλευσιν ὡς καὶ τὰς ἀμοιβὰς, τὰς δαπάνας ταξειδίου καὶ ἑτέρων ἐξόδων παντὸς προσώπου διοριζομένου ὑπ’ αὐτοῦ παρὰ τῷ Συμβουλίῳ, ἐπίσης καὶ τῶν ἐντεταλμένων ἤ ἐκπροσώπων του παρ’ οἱαδήποτε βοηθητικῇ Ἐπιτροπῇ ἤ Ἐπιτροπαῖς τῆς Ὀργανώσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ XIII.
ΕΤΕΡΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΙ
Ἄρθρον 64.
Συμφωνίαι ἀσφαλείας.

Ἡ Ὀργάνωσις δύναται, ἐν σχέσει πρὸς τὰ ζητήματα τοῦ ἀέρος τῆς ἁρμοδιότητός του καὶ ἐνδιαφέροντα ἀμέσως τὴν παγκόσμιον ἀσφάλειαν, διὰ ψήφου τῆς Συνελεύσεως νὰ συνάπτῃ καταλλήλους συμφωνίας μετὰ οἱασδήποτε γενικῆς Ὀργανώσεως, ἱδρυθείσης ὑπὸ τῶν ἐθνῶν τοῦ κόσμου πρὸς διατήρησιν τῆς Εἰρήνης.

Ἄρθρον 65.
Συμφωνίαι μεθ’ ἑτέρων Διεθνῶν Σωμάτων.

Τὸ Συμβούλιον δύναται ἐπ’ ὀνόματι τῆς Ὀργανώσεως νὰ συνομολογῇ συμφωνίας μεθ’ ἑτέρων Διεθνῶν Σωμάτων διὰ τὴν διατήρησιν κοινῶν Ὑπηρεσιῶν καὶ κοινῶν Συμβάσεων ἀφορωσῶν τὸ Προσωπικὸν καὶ τῇ ἐγκρίσει τῆς Συνελεύσεως, νὰ συνάπτῃ πᾶσαν ἑτέραν Συμφωνίαν δυναμένην νὰ διευκολύνῃ τὸ ἔργον τῆς Ὀργανώσεως.

Ἄρθρον 66.
Καθήκοντα ἀφορῶντα ἑτέρας συμφωνίας.

(α) Ἡ Ὀργάνωσις θὰ ἐκτελῇ ἐπίσης τὰ καθήκοντα τ’ ἀνατεθέντα αὐτῇ διὰ τοῦ Διεθνοῦς Συμφώνου περὶ Διαμετακομίσεως Ἀεροπορικῶν Ὑπηρεσιῶν καὶ τοῦ Διεθνοῦς Συμφώνου περὶ Ἀεροπορικῶν Μεταφορῶν τῶν ὑπογραφέντων ἐν Σικάγῳ τῇ 7ῃ Δεκεμβρίου 1944 καὶ συμφώνως πρὸς τὰς διατάξεις καὶ τοὺς ὅρους των.

(β) Τὰ Μέλη τῆς Συνελεύσεως καὶ ἅτινα δὲν ἐδέχθησαν τὸ Διεθνὲς Σύμφωνον περὶ Διαμετακομίσεως Ἀεροπορικῶν Ὑπηρεσιῶν, ἤ τὸ Διεθνὲς Σύμφωνον περὶ Ἀεροπορικῶν Μεταφορῶν, τὰ ὑπογραφέντα ἐν Σικάγῳ τῇ 7ῃ Δεκεμβρίου 1944, δὲν θὰ ἔχωσι δικαίωμα ψήφου ἐφ’ οἱουδήποτε ζητήματος ὑποβληθέντος εἰς τὴν Συνέλευσιν ἡ τὸ Συμβούλιον, συμφώνως πρὸς τὰς διατάξεις τῶν σχετικῶν Συμφώνων.

ΜΕΡΟΣ III.
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΝΑΕΡΙΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΙ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ XIV.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Ἄρθρον 67.
Ὑποβολὴ ἐκθέσεων εἰς τὸ Συμβούλιον.

Ἕκαστον συμβαλλόμενον Κράτος ὑποχρεοῦται ὅπως αἱ Διεθνεῖς Ἀεροπορικαὶ Γραμμαὶ του ὑποβάλλωσι συμφώνως πρὸς τὰς ὑπὸ τοῦ Συμβουλίου καθορισθείσας διατάξεις, εἰς τὸ Συμβούλιον ἐκθέσεις ἐπὶ τῆς κινήσεώς των, στατιστικὰς κόστους καὶ οἰκονομικὰς καταστάσεις, ἐμφαινούσας πλὴν ἄλλων, ἁπάσας τὰς εἰσπράξεις μετὰ τῶν πηγῶν των.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ XV.
ΕΥΚΟΛΙΑΙ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Ἄρθρον 68.
Καθορισμός Γραμμῶν καὶ Ἀερολιμένων.

Ἕκαστον συμβαλλόμενον Κράτος δύναται, ὑπὸ τὴν ἐπιφύλαξιν τῶν διατάξεων τῆς παρούσης Συμβάσεως, νὰ καθορίζῃ τὴν ἐπὶ τοῦ ἐδάφους του ἀκολουθητέαν γραμμὴν παρὰ πάσης Διεθνοῦς Ἀεροπορικῆς Ὑπηρεσίας ὡς καὶ τοὺς Ἀερολιμένας, οἵτινες δύνανται νὰ χρησιμοποιηθῶσι ὑπὸ πάσης τοιαύτης Ὑπηρεσίας.

Ἄρθρον 69.
Βελτίωσις εὐκολιῶν Ἀεροναυτιλίας.

Ἐφόσον τὸ Συμβούλιον ἤθελε κρίνει ὅτι αἱ διευκολύνσεις τῶν Ἀερολιμένων ἢ ἕτεραι ἀεροναυτιλιακαὶ τοιαῦται, συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν Ραδιοηλεκτρικῶν καὶ Μετεωρολογικῶν Ὑπηρεσιῶν, συμβαλλομένου Κράτους, δὲν εἶναι ἐπαρκῶς κατάλληλοι διὰ τὴν ἀσφαλῆ, κανονικήν, ἀποτελεσματικὴν καὶ οἰκονομικὴν ἐκμετάλλευσιν διεθνῶν ἀεροπορικῶν Ὑπηρεσιῶν, τῶν ὑφισταμένων ἢ τῶν ὑπὸ μελέτην, θέλει συνδιασκεφθῇ μετὰ τοῦ ἀμέσως ἐνδιαφερομένου Κράτους, ὡς καὶ μεθ’ ἑτέρων ἐνδιαφερομένων Κρατῶν, ἐπὶ τῷ σκοπῷ τῆς ἐξευρέσεως τρόπου θεραπείας τῆς καταστάσεως καὶ ὑποβάλῃ σχετικὰς συστάσεις. Οὐδὲν συμβαλλόμενον Κράτος ἤθελε θεωρηθῇ ὡς ἔνοχον παραβιάσεως τῆς παρούσης Συμβάσεως, ἐὰν δὲν ἐκτελῇ τὰς συστάσεις αὐτάς.

Ἄρθρον 70.
Χρηματοδότησις τῶν Ἀεροναυτιλιακῶν διευκολύνσεων.

Συμβαλλόμενον Κράτος δύναται εἰς τὰς περιπτώσεις τὰς προβλεπομένας ὑπὸ τοῦ ἄρθρου 69, νὰ συνάψῃ συμφωνίαν μετὰ τοῦ Συμβουλίου πρὸς πραγματοποίησιν τῶν τοιούτων συστάσεων. Τὸ Κράτος δύναται νὰ ἀποφασίσῃ τὴν ἀνάληψιν ὑπ’ αὐτοῦ ἁπασῶν τῶν δαπανῶν τῶν ἀπορρεουσῶν δὲ οἱασδήποτε τοιαύτης συμφωνίας. Ἐφ’ ὅσον τὸ Κράτος δὲν ἤθελεν ἀποφασίσει οὕτως, τὸ Συμβούλιον θὰ δύναται νὰ συναινέσῃ τῇ αἰτήσει τοῦ Κράτους τούτου εἰς τὴν ὑπ’ αὐτοῦ ἀνάληψιν ἁπασῶν τῶν δαπανῶν ἢ μέρους αὐτῶν.

Ἄρθρον 71.
Προμῆθεια καὶ διατήρησις ἐγκαταστάσεων ὑπὸ τοῦ Συμβουλίου.

Τῇ αἰτήσει συμβαλλομένου Κράτους, τὸ Συμβούλιο δύναται νὰ δεχθῆ νὰ μεριμνήσῃ διὰ τὴν ἐγκατάστασιν, τὴν ἐπάνδρωσιν, τὴν συντήρησιν καὶ διαχείρισιν ἐνίων ἢ πάντων τῶν ἀερολιμένων καὶ τῶν ἑτέρων ἀεροναυτιλιακῶν διευκολύνσεων συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν ραδιοηλεκτρικῶν καὶ μετεωρολογικῶν ὑπηρεσιῶν τῶν ἀπαιτηθησομένων ἐπὶ τοῦ ἐδάφους τοῦ Κράτους τούτου διὰ τὴν ἀσφαλῆ κανονικὴν, ἀποτελεσματικὴν καὶ οἰκονομικὴν ἐκμετάλλευσιν διεθνῶν ἀεροπορικῶν ὑπηρεσιῶν τῶν ἑτέρων συμβαλλομένων Κρατῶν καὶ νὰ καθορίσῃ δικαίας καὶ λογικὰς ἐπιβαρύνσεις διὰ τὴν χρῆσιν τῶν παρεχομένων διευκολύνσεων.

Ἄρθρον 72.
Ἀπόκτησις ἢ χρῆσις γηπέδων.

Ἐν περιπτώσει καθ’ ἣν ἀπαιτηθῶσι, γήπεδα δι’ ἐγκαταστάσεις χρηματοδοτουμένας, τῇ αἰτήσει συμβαλλομένου Κράτους ὁλικῶς ἢ μερικῶς ὑπὸ τοῦ Συμβουλίου, τὸ Κράτος θὰ ὑποχρεοῦται εἴτε νὰ παράσχη, τὰ πρὸς τοῦτο γήπεδα, διατηρῶν τοὺς τίτλους ἰδιοκτησίας, ἐφόσον ἐπιθυμεῖ τοῦτο, εἴτε νὰ διευκολύνῃ τὴν χρῆσιν τῶν γηπέδων ὑπὸ τοῦ Συμβουλίου ὑπὸ δικαίους, καὶ λογικοὺς ὄρους καὶ συμφώνως πρὸς τοὺς Νόμους τοῦ ἐνδιαφερομένου Κράτους.

Ἄρθρον 73.
Δαπάναι καὶ καταμερισμὸς τῶν Κεφαλαίων.

Ἐντὸς τοῦ ὁρίου τῶν Κεφαλαίων, ἅτινα ἤθελε θέσει εἰς διάθεσιν τον ἡ Συνέλευσις, δυνάμει τοῦ Κεφαλαίου XII τὸ Συμβούλιον θὰ δύναται νὰ προβῇ εἰς τὰς τρεχούσας δαπάνας διὰ τοὺς σκοποὺς τοῦ παρόντος Κεφαλαίου ἐκ τῶν γενικῶν Κεφαλαίων τῆς Ὀργανώσεως. Τὸ Συμβούλιον θέλει καταμερίσει τὰ διὰ τοὺς σκοποὺς τοῦ παρόντος Κεφαλαίου ἀπαιτηθησόμενα κεφάλαια, κατ’ ἀναλογίας ἐπὶ τῶν ὁποίων θὰ ἔχῃ ἐπέλθει ἐκ τῶν προτέρων συμφωνία ἐπὶ λογικῆς περιόδου χρόνων, μεταξὺ τῶν συναινούντων πρὸς τοῦτο συμβαλλομένων Κρατῶν, ὧν αἱ Ἀεροπορικαὶ Γραμμαὶ χρησιμοποιοῦσι τὰς ἐγκαταστάσεις. Τὸ Συμβούλιον δύναται ἐπίσης νὰ καταλογίσῃ εἰς τὰ συμφωνοῦντα Κράτη, οἱονδήποτε ἀπαιτηθησόμενον Κεφάλαιον κινήσεως.

Ἄρθρον 74.
Τεχνικὴ βοήθεια καὶ χρησιμοποίησις ἐσόδων.

Ὅταν, τῇ αἰτήσει συμβαλλομένου Κράτους τὸ Συμβούλιον προκαταβάλῃ Κεφάλαια ἢ μεριμνήσῃ ἐκεῖνο ὁλικῶς ἢ μερικῶς διὰ τὴν ἐγκατάστασιν ἀερολιμένων ἢ ἑτέρων διευκολύνσεων, ἡ σχετικὴ συμφωνία θὰ δύναται ἐπίσης νὰ προβλέπῃ τῇ συναινέσει τοῦ ἐνδιαφερομένου Κράτους, διὰ τὴν τεχνικὴν βοήθειαν εἰς τὴν ἐποπτείαν καὶ ἐκμετάλλευσιν τῶν ἐν λόγῳ ἀερολιμένων καὶ ἑτέρων διευκολύνσεων ὡς καὶ διὰ τὴν πληρωμὴν ἐκ τῶν προσόδων τῆς ἐκμεταλλεύσεως τῶν ἀερολιμένων καὶ ἑτέρων διευκολύνσεων, τῶν δαπανῶν ἐκμεταλλεύσεως αὐτῶν ὡς καὶ τῶν ὑποχρεώσεων διὰ τόκους καὶ ἀποσβέσεις,

Ἄρθρον 75.
Ἀπόκτησις ἐγκαταστάσεων παρὰ τοῦ Συμβουλίου.

Συμβαλλόμενον Κράτος δύναται, ἀνὰ πᾶσαν στιγμήν, νὰ ἀπαλλαγῇ τῶν ὑπ’ αὐτοῦ δυνάμει τοῦ ἄρθρου 70 ἀναληφθεισῶν ὑποχρεώσεων καὶ νὰ παραλάβῃ τοὺς ἀερολιμένας καὶ ἑτέρας διευκολύνσεις ἄς ἔχει ἱδρύσει τὸ Συμβούλιον ἐπὶ τοῦ ἐδάφους του, συμφώνως πρὸς τὰ ἄρθρα 71 καὶ 72 ἐπὶ καταβολῇ εἰς τὸ Συμβούλιον ποσοῦ τὸ ὁποῖον, ὡς ἐκ τῶν περιστάσεών, τὸ Συμβούλιον ἤθελε κρίνει ὡς λογικόν. Ἐφόσον τὸ Κράτος ἤθελε κρίνει τὸ ὑπὸ τοῦ Συμβουλίου καθορισθὲν ποσὸν ὡς παράλογον θὰ δύναται νὰ ἐφεσιβάλῃ τὴν ἀπόφασιν τοῦ Συμβουλίου ἐνώπιον τῆς Συνελεύσεως, ἥτις θὰ ἐπικυρώσῃ ἢ θὰ τροποποιήσῃ τὴν ἀπόφασιν τοῦ Συμβουλίου.

Ἄρθρον 76.
Ἀπόδοσις Κεφαλαίων.

Κεφάλαια ἀποκτηθέντα ὑπὸ τοῦ Συμβουλίου ἐξ ἀποδόσεων δυνάμει τοῦ Ἄρθρου 75 καὶ ἐκ πληρωμῶν διὰ τόκους καὶ ἀποσβέσεις δυνάμει τοῦ ἄρθρου 74, θὰ ἐπιστραφῶσιν εἰς τὰ ἀρχικῶς χρηματοδοτήσαντα Κράτη συμφώνως πρὸς τὸ Ἄρθρον 73, κατ’ ἀναλογίαν τῆς συνεισφορᾶς των, ὡς καθωρίσθησαν ὑπὸ τοῦ Συμβουλίου. {{c|ΚΕΦΑΛΛΙΟΝ XVI.}

ΚΟΙΝΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΙ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ
Ἄρθρον 77.
Ἐπιτρεπόμεναι Ὀργανώσεις κοινῆς ἐκμεταλλεύσεως.

Οὐδεμία διάταξις τῆς παρούσης συμβάσεως ἐμποδίζει δύο ἡ περισσότερα συμβαλλόμενα Κράτη εἰς τὸν σχηματισμὸν Ὀργανώσεων Κοινῆς 'Ἐκμεταλλεύσεως Ἐναερίων. Μεταφορῶν ἢ Διεθνῶν Πρακτορείων Ἐκμεταλλεύσεως καὶ εἰς τὴν κοινὴν ἐκμετάλλευσιν τῶν ἐναερίων Ὑπηρεσιῶν των, ἐφ’ οἱασδήποτε γραμμῆς ἢ εἰς οἱανδήποτε περιοχήν, ἀλλὰ αἱ τοιαῦται Ὀργανώσεις ἢ τοιαῦτα Πρακτορεῖα, ὡς καὶ αἱ τοιαῦται κοιναὶ Ὑπηρεσίαι θὰ ὑπόκηνται εἰς ἁπάσας τὰς διατάξεις τῆς παρούσης Συμβάσεως, συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν περὶ καταχωρήσεως τῶν τοιούτων Συμφωνιῶν παρὰ τῷ Συμβουλίῳ. Τὸ Συμβούλιον θέλει καθορίσει τίνι τρόπῳ αἱ διατάξεις τῆς παρούσης Συμβάσεως, αἱ ἀφορῶσαι τὴν ἐθνικότητα τῶν ἀεροσκαφῶν, ἤθελον ἐφαρμοσθῇ εἰς τὰ ἀεροσκάφη τὰ χρησιμοποιούμενα παρὰ Διεθνῶν Πρακτορείων Ἐκμεταλλεύσεως.

Ἄρθρον 78.
Καθήκοντα Συμβουλίου.

Τὸ Συμβούλιον δύναται νὰ προτείνῃ εἰς τὰ ἐνδιαφερόμενα συμβαλλόμενα Κράτη τὸν σχηματισμὸν κοινῶν Ὀργανώσεων ἐκμεταλλεύσεως Ἀεροπορικῶν Ὑπηρεσιῶν, ἐφ’ οἰασδήπότε γραμμῆς ἤ εἰς οἱανδήποτε περιοχήν.

Συμμετοχὴ εἰς Ὀργανώσεις ἐκμεταλλεύσεως.
Ἄρθρον 79.

Κράτος τι δύναται νὰ συμμετάσχῃ εἰς Ὀργανώσεις Κοινῆς Ἐκμεταλλεύσεως ἤ εἰς Σύμφωνα κοινοπραξίας εἴτε διὰ τῆς Κυβερνήσεώς του εἴτε διὰ Ἑταιρείας ἢ Ἑταιρειῶν Ἀεροπορικῆς Γραμμῆς ὑποδεικνυομένων ὑπὸ τῆς Κυβερνήσεώς του. Αἱ Ἑταιρεῖαι δύνανται κατὰ τὴν ἀποκλειστικὴν κρίσιν τοῦ ἐνδιαφερομένου Κράτους, νὰ ὦσιν ἐξ ὁλοκλήρου ἤ μερικῶς ἰδιοκτησία τοῦ Κράτους ἤ νὰ ἀνήκωσιν εἰς ἰδιώτας.

ΜΕΡΟΣ IV.
ΤΕΛΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ XVII.
ΕΤΕΡΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑΙ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
ΠΕΡΙ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Ἄρθρον 80.
Συμβάσεις Παρισίων καὶ Χαβάνας.

Ἑκάστων συμβαλλόμενον Κράτος ἀναλαμβάνει ἀμέσως ὡς τεθῇ ἐν ἰσχύι ἡ παροῦσα σύμβασις, νὰ καταγγείλῃ τὴν Σύμβασιν περὶ Κανονισμοῦ τῆς Ἀεροναυτιλίας, τὴν ὑπογραφεῖσαν ἐν Παρισίοις τὸν 13ην Ὀκτωβρίου 1919, ἤ τὴν Σύμβασιν περὶ Ἐμπορικῆς Ἀεροναντιλίας τὴν ὑπογραφεῖσαν ἐν Χαβάνᾳ τὴν 20ὴν Φεβρουαρίου 1928, ἐφ’ ὅσον μετέχει τῆς μιᾶς ἤ τῆς ἑτέρας τῶν Συμβάσεων τούτων. Μεταξὺ τῶν συμβαλλομένων Κρατῶν ἡ παροῦσα σύμβασις ἀντικαθιστᾷ τὰς προρρηθείσας Συμβάσεις Παρισίων καὶ Χαβάνας.

Ἄρθρον 81.
Καταχώρησις ὑφισταμένων Συμφωνιῶν.

Πᾶσαι αἱ ὑφιστάμεναι Συμφωνίαι περὶ Ἀεροναυτιλίας ἅμα ὡς τεθῇ ἐν ἰσχύϊ ἡ παροῦσα Σύμβασις μεταξὺ συμβαλλομένου Κράτους καὶ οἱουδήποτε ἑτέρου Κράτους, ἤ μεταξὺ Ἀεροπορικῆς, Γραμμῆς συμβαλλομένου Κράτους ἤ Ἀεροπορικῆς γραμμῆς καὶ οἱουδήποτε ἑτέρου Κράτους, δέον ἐφεξῆς νὰ κατατεθῶσι πρὸς καταχώρησιν παρὰ τῷ Συμβουλίῳ.

Ἄρθρον 82.
Ἀκύρωσις ἀσυμβιβάστων Συμφωνιῶν.

Τὰ συμβαλλόμενα Κράτη ἀποδέχονται τὴν παροῦσαν Σύμβασιν ὡς ἀκυρούσαν πάσας τὰς ὑποχρεώσεις καὶ συνεννοήσεις μεταξύ των, αἵτινες δὲν συμβιβάζονται πρὸς τοὺς ὅρους της καὶ ὑποχρεοῦνται νὰ μὴ συμμετάσχωσιν εἰς οἱασδήποτε τοιαύτας ὑποχρεώσεις καὶ συνεννοήσεις. Συμβαλλόμενόν τι Κράτος, τὸ ὁποῖον πρὶν ἢ ἀποτελέσῃ Μέλος τῆς Ὀργανώσεως, εἶχεν ἀναλάβει οἱασδήποτε ὑποχρεώσεις ἔναντι μὴ συμβαλλομένου Κράτους ἢ ὑπηκόου συμβαλλομένου ἢ μὴ Κράτους, αἵτινες δὲν συμβιβάζονται πρὸς τοὺς ὄρους τῆς παρούσης Συμβάσεως, θέλει λάβει ἄμεσα μέτρα ἵνα ἀπαλλαγῇ ἐκ τῶν ὑποχρεώσεών του. Ἐφ’ ὅσον Ἀεροπορικὴ Γραμμὴ συμβαλλομένου τινὸς Κράτους εἶχεν ἀναλάβει οἱασδήποτε τοιαύτας ἀσυμβιβάστους ὑποχρεώσεις, τὸ Κράτος τοῦ ὁποίου τὴν ὑπηκοότητα ἔχει, θέλει καταβάλει πάσας τὰς προσπάθειας του ἵνα ἐξασφαλίσῃ τὴν ἄμεσον λῆξιν των καὶ θὰ ἐνεργήσῃ ἐν πάσῃ περιπτώσει πρὸς τερματισμόν των εὐθὺς ὡς θὰ ἦτο δυνατὸν νομίμως νὰ ληφθῇ τὸ μέτρον τοῦτο, μετὰ τὴν ἰσχὺν τῆς παρούσης Συμβάσεως.

Ἄρθρον 83.
Καταχώρησις νέων συμφωνιῶν.

Ὑπὸ τὴν ἐπιφύλαξιν τῶν διατάξεων τοῦ προηγουμένου Ἄρθρου θὰ δύναται συμβαλλόμενόν τι Κράτος νὰ συνάπτῃ συμφωνίας οὐχὶ ἀσυμβιβάστους πρὸς τὰς διατάξεις τῆς παρούσης Συμβάσεως. Πᾶσα τοιαύτη συμφωνία κατατίθεται πρὸς καταχώρησιν παρὰ τῷ Συμβουλίῳ, τὸ ὁποῖον θὰ τὰς δημοσιεύῃ τὸ ταχύτερον δυνατόν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ XVIII.
ΔΙΑΦΟΡΑΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ
Ἄρθρον 84.
Διευθέτησις Διαφορῶν.

Ἐφ’ ὅσον διαφωνία τις μεταξὺ δύο ἢ καὶ περισσοτέρων συμβαλλομένων Κρατῶν ἀφορῶσα τὸν ἑρμηνείαν ἢ τὴν ἐφαρμογὴν τῆς παρούσης συμβάσεως καὶ τῶν παραρτημάτων αὐτῆς, δὲν δύναται νὰ διευθετηθῇ διὰ διαπραγματεύσεων, θέλει διακανονισθῇ δι’ ἀποφάσεως τοῦ Συμβουλίου, τῇ αἰτήσει οἱουδήποτε Κράτους θιγομένου ἐκ τῆς διαφωνίας ταύτης. Οὐδὲν μέλος τοῦ Συμβουλίου θέλει ψηφίσει κατὰ τὸν ἐξέτασιν ὑπὸ τοῦ Συμβουλίου οἱασδήποτε διαφορᾶς, εἰς ἤν εἶναι διάδικον.

Συμβαλλόμενον τι Κράτος δύναται, ὑπὸ τὴν ἐπιφύλαξιν τοῦ ἄρθρου 85 νὰ ἐφεσιβάλλῃ τὴν ἀπόφασιν τοῦ Συμβουλίου ἐνώπιον εἰδικοῦ Διαιτητικοῦ Δικαστηρίου ἐφόσον τοῦτο γίνεται δεκτὸν ὑπὸ τῶν ἑτέρων μερῶν ἢ ἐνώπιον τοῦ Διαρκοῦς Δικαστηρίου Διεθνοῦς Δικαιοσύνης. Πᾶσα τοιαύτη ἔφεσις θέλει κοινοποιηθῇ εἰς τὸ Συμβούλιον ἐντός ἑξήκοντα ἡμερῶν ἀπὸ τῆς λήψεως τῆς κοινοποιήσεως τῆς ἀποφάσεως τοῦ Συμβουλίου.

Ἄρθρον 85.
Διαδικασία διαιτησίας.

Ἐὰν συμβαλλόμενόν τι Κράτος, μέρος εἰς διαφορὰν ἡ ἐφ’ ἧς ἀπόφασις τοῦ Συμβουλίου ἐφεσιβλήθη, δὲν ἔχει προσχωρήσει εἰς τὸ καταστατικὸν τοῦ Διαρκοῦς Δικαστηρίου Διεθνοῦς Δικαιοσύνης καὶ τὰ συμβαλλόμενα Κράτη μέρη τῆς διαφορᾶς δὲν δύνανται νὰ συμφωνήσωσιν ὣς πρὸς τὴν ἐκλογὴν Διαιτητικοῦ Δικαστηρίου, ἕκαστον ἐκ τῶν συμβαλλομένων Κρατῶν μέρος τῆς διαφορᾶς, θὰ ὁρίσῃ ἕνα μόνον Διαιτητήν, οὗτοι δὲ θὰ ὁρίσουν ἕνα Ἐπιδιαιτητήν. Εἰς περίπτωσιν καθ’ ἤν, συμβαλλόμενόν τι Κράτος μέρος εἰς τὴν διαφορὰν παραλείψῃ νὰ ὁρίσῃ διαιτητήν, ἐντὸς περιόδου τριῶν μηνῶν, ἀπὸ τῆς ἡμερομηνίας τῆς ἐφέσεως, Διαιτητὴς διὰ τὸ Κράτος τοῦτο θέλει ὁρισθῆ ὑπὸ τοῦ Προέδρου τοῦ Συμβουλίου ἐκ καταλόγου τηρουμένου ὑπὸ τοῦ Συμβουλίου, προσώπων ἐχόντων τὰ προσόντα καὶ δυναμένων νὰ δεχθῶσι τὴν ἐντολήν. Ἐὰν ἐντὸς τριάκοντα ἡμερῶν οἱ Διαιτηταὶ δὲν συμφωνήσουν διὰ τὸν Ἐπιδιαιτητήν, ὁ Πρόεδρος τοῦ Συμβουλίου θέλει ὑποδείξῃ τὸν Ἐπιδιαιτητὴν ἐκ τοῦ προρρηθέντος καταλόγου. Οἱ διαιτηταὶ καὶ ὁ Ἐπιδιαιτητὴς ἀπὸ κοινοῦ θὰ σχηματίσουν ἀκολούθως τὸ Διαιτητικὸν Δικαστήριον. Πᾶν διαιτητικὸν Δικαστήριον, σχηματισθὲν συμφώνως πρὸς τὸ παρὸν ἢ τὸ προηγούμενον ἄρθρον θέλει ὁρίσῃ τὴν ἀκολουθητέαν διαδικασίαν καὶ θὰ λαμβάνῃ ἀποφάσεις διὰ πλειοψηφίας ἐπιφυλασσομένου πάντως εἰς τὸ Συμβούλιον τοῦ δικαιώματος νὰ καθορίζη ζητήματα διαδικασίας ἐν περιπτώσει βραδύτητος, ἥτις κατὰ τὴν γνώμην τοῦ Συμβουλίου θὰ ἐθεωρῆτο ὡς ὑπερβολική.

Ἄρθρον 86.
Ἐφέσεις.

Ἐφόσον τὸ Συμβούλιον δὲν ἤθελεν ἀποφανθῆ ἄλλως, πᾶσα ἀπόφασις αὐτοῦ περὶ τῆς συμφώνου ἡ μὴ πρὸς τὰς διατάξεις τῆς παρούσης Συμβάσεως λειτουργίας Διεθνοῦς τινὸς Ἀεροπορικῆς Γραμμῆς, θέλει παραμείνει ἐν ἰσχύϊ πλὴν ἐὰν ἀνατραπῇ δι’ ἐφέσεως. Ἐπὶ παντὸς ἑτέρου ζητήματος, αἱ ἀποφάσεις τοῦ Συμβουλίου, ἐφ’ ὧν ἠσκήθη ἔφεσις θὰ ἀναστέλλωνται μέχρις ὅτου ληφθῆ ἀπόφασις ἐπὶ τῆς ἐφέσεως. Αἱ ἀποφάσεις τοῦ Διαρκοῦς Δικαστηρίου Διεθνοῦς Δικαιοσύνης καὶ τοῦ Διαιτητικοῦ Δικαστηρίου, θὰ ὦσιν τελεσίδικοι καὶ ὑποχρεωτικαί.

Ἄρθρον 87.
Κύρωσις διὰ τὴν μὴ συμμόρφωσιν ἀεροπορικῶν Γραμμῶν.

Ἕκαστον συμβαλλόμενον Κράτος ἀναλαμβάνει τὴν ὑποχρέωσιν νὰ μὴ ἐπιτρέπῃ τὴν λειτουργίαν ἀεροπορικῆς τινὸς γραμμῆς συμβαλλομένου Κράτους ὕπερθεν τοῦ ἐδάφους του ἐὰν τὸ Συμβούλιον ἀποφανθῇ ὅτι ἡ ἐν λόγῳ ἀεροπορικὴ γραμμὴ δὲν ἐκπληροῖ τοὺς ὄρους τελεσιδίκου ἀποφάσεως ἐκδοθείσης συμφώνως πρὸς τὸ προηγούμενον Ἄρθρον.

Ἄρθρον 88.
Κύρωσις διὰ τὴν μὴ συμμόρφωσιν Κράτους.

Ἡ Συνέλευσις θέλει ἀναστείλει τὸ δικαίωμα ψήφου ἐν τῇ Συνελεύσει καὶ ἐν τῷ Συμβουλίῳ παντὸς συμβαλλομένου Κράτους παραβαίνοντος τὰς διατάξεις τοῦ παρόντος Κεφαλαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ XIX.
ΠΟΛΕΜΟΣ
Ἄρθρον 89.
Πόλεμος καὶ κατάστασις ἐθνικοῦ συναγερμοῦ.

Ἐν περιπτώσει πολέμου αἱ διατάξεις τῆς παρούσης Συμβάσεως δὲν θὰ ἐπηρεάζουν τὴν ἐλευθερίαν δράσεως οἱουδήποτε ἐκ τῶν ἐνδιαφερομένων συμβαλλομένων Κρατῶν, εἴτε ἐμπολέμων εἴτε οὐδετέρων. Ἡ ἰδία αὕτη ἀρχὴ θὰ ἐφαρμόζηται καὶ εἰς περίπτωσιν καθ’ ἦν συμβαλλόμενόν τι Κράτος, ἤθελε κηρύξει κατάστασιν ἐθνικοῦ συναγερμοῦ καὶ ἀνακοινώση τὸ γεγονὸς εἰς τὸ Συμβούλιον.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ XX.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ.
Ἄρθρον 90.
Υἱοθέτησις καὶ τροπολογία Παραρτημάτων.

(α) Διὰ τὴν υἱοθέτησιν ὑπὸ τοῦ Συμβουλίου τῶν ἐν τῷ ἄρθρῳ 54 ἐδάφιόν (λ) περιγραφομένων Παραρτημάτων, θὰ ἀπαιτῆται ἡ ψῆφος δύο τρίτων τοῦ συγκαλουμένου πρὸς τὸν σκοπὸν τοῦτον Συμβουλίου ἀκολούθως δὲ θέλουσιν ὑποβληθῆ ὑπὸ τοῦ Συμβουλίου εἰς ἕκαστον συμβαλλόμενον Κράτος. Πᾶν τοιοῦτον παράρτημα ἢ πᾶσα τροπολογία Παραρτήματος θὰ ἀρχίσουν ἰσχύοντα τρεῖς μῆνας ἀπὸ τῆς ὑποβολῆς του εἰς τὰ συμβαλλόμενα Κράτη, ἢ εἰς τὸ τέλος μεγαλειτέρας χρονικῆς περιόδου ἥν ἤθελεν ὁρίσει τὸ Συμβούλιον, ἐφόσον ἐν τῷ μεταξὺ ἡ πλειονότης τῶν συμβαλλομένων Κρατῶν δὲν ἔχει κοινοποιήσει εἰς τὸ Συμβούλιον τὴν μὴ ἀποδοχήν των.

(β) Τὸ Συμβούλιον θέλει ἀμέσως κοινοποιήσει εἰς ἅπαντα τὰ συμβαλλόμενα Κράτη τὴν ἔναρξιν τῆς ἰσχύος παντὸς Παραρτήματος ἢ τροπολογίας τούτου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ XXI.
ΕΠΙΚΥΡΩΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΕΙΣ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΙ
Ἄρθρον 91.
Ἐκπλήρωσις τῆς Συμβάσεως.

(α) Ἡ παροῦσα σύμβασις ὑπόκειται εἰς τὴν κύρωσιν τῶν ὑπογραψάντων Κρατῶν. Τὰ ὄργανα κυρώσεως θὰ κατατεθῶσιν εἰς τὰ Ἀρχεῖα τῆς Κυβερνήσεως τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν τῆς Ἀμερικῆς, ἥτις θέλει γνωστοποιήσει τὴν ἡμερομηνίαν καταθέσεως εἰς ἕκαστον ὑπογράψαν ἢ προσχωρῆσαν Κράτος.

(β) Εὐθὺς ὡς ἡ παροῦσα Σύμβασις ἤθελεν ἐπικυρωθῆ ἢ προσχωρήσωσιν εἰς ταύτην εἴκοσιν ἕξ Κράτη, θὰ τεθῇ ἐν ἰσχύϊ μεταξύ των τὴν τριακοστὴν ἡμέραν ἀπὸ τῆς καταθέσεώς τοῦ εἰκοστοῦ ἕκτου ὀργάνου ἐπικυρώσεως. Θὰ ἀρχίσῃ ἡ ἰσχὺς ἀκολούθως δι’ ἕκαστον ἐπικυροῦν Κράτος τὴν τριακοστὴν ἡμέραν ἀπὸ τῆς καταθέσεως τοῦ ὀργάνου ἐπικυρώσεως του.

(γ) Ἡ Κυβέρνησις τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν τῆς Ἀμερικῆς ὑπέχει τὴν ὑποχρέωσιν νὰ κοινοποιήση, εἰς τὰς Κυβερνήσεις τῶν ὑπογραψάντων ἢ προσχωρησάντων Κρατῶν τὴν ἡμερομηνίαν κατὰ τὴν ὁποίαν ἄρχεται ἡ ἰσχὺς τῆς παρούσης συμβάσεως.

Ἄρθρον 92.
Προσχωρήσεις εἷς τὴν Σύμβασιν.

(α) Ἡ παροῦσα Σύμβασις θὰ παραμείνη ἀνοικτὴ εἰς τὴν προσχώρησιν τῶν μελῶν τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν καὶ εἰς τὰ μετὰ τούτων συμπράττοντα Κράτη ὡς καὶ εἰς τὰ κατὰ τὸν παρόντα παγκόσμιον πόλεμον παραμείναντα οὐδέτερα Κράτη.

(β) Ἡ προσχώρησις θέλει πραγματοποιηθῆ διὰ κοινοποιήσεως ἀπευθυνομένης πρὸς τὴν Κυβέρνησιν τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν τῆς Ἀμερικῆς καὶ ἡ ἰσχὺς της θὰ ἄρχηται ἀπὸ τὴν τριακοστὴν ἡμέραν ἀπὸ τῆς λήψεως τῆς κοινοποιήσεως ὑπὸ τῆς Κυβερνήσεως τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν τῆς Ἀμερικῆς, ἥτις θὰ τὴν κοινοποιήσῃ εἰς ἅπαντα τὰ συμβαλλόμενα Κράτη.

Ἄρθρον 93.
Ἀποδοχὴ ἑτέρων Κρατῶν.

Ὑπὸ τὴν ἐπιφύλαξιν τῆς ἐγκρίσεως ὑφ’ οἱασδήποτε γενικῆς Διεθνοῦς Ὀργανώσεως ἱδρυθησομένης ὑπὸ τῶν Ἐθνῶν τοῦ Κόσμου πρὸς διατήρησιν τῆς Εἰρήνης, δύνανται καὶ Κράτη, ἐκτὸς τῶν εἰς τὰ Ἄρθρα 91 καὶ 92 (α) ἀναφερομένων, νὰ γίνωσι δεκτὰ πρὸς συμμετοχὴν εἰς τὴν παροῦσαν Σύμβασιν διὰ ψήφων τεσσάρων πέμπτων τῆς Συνελεύσεως καὶ ὑπὸ ὅρους οὓς ἡ Συνέλευσις θέλει καθορίσει, ἐν πάσῃ δὲ περιπτώσει θὰ ἀπαιτηθῇ ἡ συγκατάθεσις οἱουδήποτε Κράτους εἰς ὁ εἰσέβαλεν ἢ τὸ ὁποῖον προσέβαλεν κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ παρόντος πολέμου τὸ τὴν παραδοχὴν του αἰτούμενον Κράτος.

Ἄρθρον 94.
Τροποποιήσεις τῆς Συμβάσεως.

(α) Πᾶσα προτεινομένη τροποποίησις τῆς παρούσης Συμβάσεως δέον νὰ ἐγκριθῇ διὰ ψήφων δύο τρίτων τῆς Συνέλεύσεως καὶ ἀκολούθως θὰ ἰσχύσῃ, ὡς πρὸς τὰ Κράτη, ἅτινα ἐπεκύρωσαν τὴν τοιαύτην τροποποίησιν, ἀφ’ ἧς ἐπικυρωθῇ ὑπὸ τοῦ ἀριθμοῦ συμβαλλομένων Κρατῶν τοῦ ὁριζομένου ὑπὸ τῆς Συνελεύσεως. Ὁ οὕτω ὁριζόμενος ἀριθμὸς δὲν θὰ εἶναι κατώτερος τῶν δύο τρίτων τοῦ ὅλου ἀριθμοῦ τῶν συμβαλλομένων Κρατῶν.

(β) Ἐφόσον ἡ Συνέλευσις ἤθελε κρίνει ὅτι ἡ τροποποίησις εἶναι τοιαύτης φύσεως ὥστε νὰ δικαιολογῆται τοιοῦτον μέτρον, θὰ δύναται διὰ τῆς ἀποφάσεως τῆς συνιστώσης τὴν ἀποδοχήν της, νὰ προβλέψῃ ὅτι πᾶν Κράτος τὸ ὁποῖον δὲν θὰ εἶχεν ἐπικυρώσει τὴν ἐν λόγῳ τροποποίησιν ἐντὸς τῆς καθορισθείσης προθεσμίας ἀπὸ τῆς ἡμέρας τῆς ἰσχύος της, θέλει, μετὰ ταῦτα, παύσει νὰ ἀποτελῇ Μέλος τῆς Ὀργανώσεως καὶ μέρος τῆς Συμβάσεως.

Ἄρθρον 95.

(α) Συμβαλλόμενόν τι Κράτος δύναται νὰ καταγγείλῃ τὴν παροῦσαν Σύμβασιν τρία ἔτη μετὰ τὴν ἔναρξιν, τῆς ἰσχύος της διὰ κοινοποιήσεως ἀπευθυνομένης πρὸς τὴν Κυβέρνησιν τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν τῆς Ἀμερικῆς, ἥτις θέλει ἀνακοινώσει ταύτην ἀμέσως εἰς ἕκαστον τῶν Συμβαλλομένων Κρατῶν.

(β) Ἡ τοιαύτῃ καταγγελία θὰ τεθῇ ἐν ἰσχύϊ ἕν ἔτος μετὰ τὴν λῆψιν τῆς κοινοποιήσεως καὶ ἡ καταγγελία θὰ ἰσχύῃ μόνον ὡς πρὸς τὸ καταγγέλον Κράτος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ XXII.
ΟΡΙΣΜΟΙ
Ἄρθρον 96.

Διὰ τοὺς σκοποὺς τῆς παρούσης συμβάσεως ἡ ἔκφρασις:

(α) «Air service» «Ἀεροπορικὴ Ὑπηρεσία» σημαίνει τακτικὴν ἀεροπορικὴν ὑπηρεσίαν διενεργουμένην δι’ ἀεροσκάφους, διὰ τὴν δημοσίαν μεταφορὰν ἐπιβατῶν, ταχυδρομείου ἢ φορτίου.

(β) «International air service» «Διεθνής Ἀεροπορικὴ Ὑπηρεσία» σημαίνει Ἀεροπορικὴν Ὑπηρεσίαν τις διέρχεται διὰ τῆς ἀτμοσφαιρικῆς ἐκτάσεως ὕπερθεν περισσοτέρων τοῦ ἑνὸς Κρατῶν.

(γ) «Airline» «Ἀεροπορικὴ Γραμμὴ» σημαίνει ἐπιχείρησιν τινα Ἀεροπορικῶν Μεταφορῶν προσφέρουσαν ἢ ἐκμεταλλευομένην διεθνῆ ἀεροπορικὴν ὑπηρεσίαν.

(δ) «Stop for non-Traffic purposes» «Στάθμευσις οὐχὶ δὲ ἐμπορικοὺς σκοπούς» σημαίνει προσγείωσιν δι’ οἱονδήποτε σκοπὸν πλὴν τῆς παραλαβῆς καὶ ἀποβιβάσεως ἐπιβατῶν φορτίου ἢ ταχυδρομείου.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ

ΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΙΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οἱ ὑπογεγραμμένοι πληρεξούσιοι ὄντες δεόντως ἐξουσιοδοτημένοι, ὑπογράφουσι τὴν παροῦσαν Σύμβασιν ἐξ ὀνόματος τῶν οἰκείων Κυβερνήσεών των εἰς τὰς ἔναντι τῶν σχετικῶν ὑπογραφῶν των ἀναγεγραμμένας ἡμερομηνίας.

ΕΓΕΝΕΤΟ ἐν Σικάγῳ τῇ ἑβδόμῃ ἡμέρᾳ τοῦ Δεκεμβρίου 1944, εἰς γλῶσσαν Ἀγγλικήν. Κείμενον συντεταγμένον εἰς τὴν Ἀγγλικήν, Γαλλικήν καὶ Ἱσπανικὴν γλῶσσαν, ἕκαστον τοῦ ὁποίου θὰ ἔχῃ τὴν αὐτὴν αὐθεντικότητα, θὰ εἶναι ἀνοικτὸν ἐν Οὐασιγκτῶνι D.C. πρὸς ὑπογραφήν. Ἀμφότερα τὰ κείμενα θὰ κατατεθῶσιν εἰς τὰ Ἀρχεῖα τῆς Κυβερνήσεως τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν τῆς Ἀμερικῆς καὶ κεκυρωμένα ἀντίγραφα θέλουσι διαβιβασθῇ ὑπὸ τῆς Κυβερνήσεως ταύτης εἰς τὰς Κυβερνήσεις ἁπάντων τῶν Κρατῶν, ἅτινα θὰ ὑπογράφωσιν ἢ θὰ προσχωρήσωσιν εἰς τὴν παροῦσαν Σύμβασιν.

ΔΙΑ ΤΟ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ: A. Hasayn Aziz

ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΝΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΝ: Arthur S. Drakeford

ΔΙΑ ΤΟ ΒΕΛΓΙΟΝ:

ΔΙΑ ΤΗΝ ΒΟΛΙΒΙΑΝ: Lt. Col Alfredo Pacheco

ΔΙΑ ΤΗΝ ΒΡΑΖΙΛΙΑΝ:

ΔΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑΝ: HJ Symington.

ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΙΛΗΝ: Rafaelsaenz, Gregorio Bisquert, Raul Magallanes

ΔΙΑ. ΤΗΝ ΚΙΝΑΝ: CHANG Klangau

ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΟΛΟΜΒΙΑΝ:

ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑΝ:

ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΟΥΒΑΝ:

ΔΙΑ ΤΗΝ ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑΝ:

ΔΙΑ ΤΗΝ ΔΟΜΙΝΙΚΑΝΙΚΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝ: C A Mclaughlin.

ΔΙΑ Τ0 ΕΚΟΥΑΔΩΡ: Francisco Gomez Jurado.

ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟΝ: Mahmoud Bey Hassan, Mohamed Bey Roushdy, Osman Handy.

ΔΙΑ ΤΟ ΕΛ ΣΑΛΒΑΔΩΡ:

ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΙΘΙΟΠΙΑΝ:

ΔΙΑ ΤΗΝ ΓΑΛΛΙΑΝ: Max Hymand, Claude Lebel, André Bourgas, Pièrre Locussol.

ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Δημήτριος Μπότσαρης, Ἀλέξανδρος Ἀργυρόπουλος,

ΔΙΑ ΤΗΝ ΓΚΟΥΤΕΜΑΛΑ:

ΔΙΑ ΤΟ ΑΙΤΙ: Eduard Roy.

ΔΙΑ ΤΗΝ ΟΝΔΟΥΡΑΣ: Emilio P. Lefebvre.

ΔΙΑ ΤΗΝ ΙΣΛΑΝΔΙΑΝ: Thor Thors.

ΔΙΑ ΤΑΣ ΙΝΔΙΑΣ: Gununath Bewoor.

ΔΙΑ ΤΟ ΙΡΑΝ: Mohamet Shayesteh.

ΔΙΑ ΤΟ ΙΡΑΚ: Ali Jawdat.

ΔΙΑ ΤΗΝ ΙΡΛΑΝΔΙΑΝ: Robert Brennan, John Leydon, John J. Hearne, T. J. O. Driscoll.

ΔΙΑ ΤΟ ΛΙΒΑΝΟΝ: Camille Chamoun.

ΔΙΑ ΤΗΝ ΛΙΒΕΡΙΑΝ: Walter F. Walker.

ΔΙΑ ΤΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΝ:

ΔΙΑ ΤΟ ΜΕΞΙΚΟΝ: Pedro Chapa.

ΔΙΑ ΤΑΣ ΚΑΤΩ ΧΩΡΑΣ: F. C. Arosstein.

ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΖΗΛΑΝΔΙΑΣ: Daniel Giles Sullivan.

ΔΙΑ ΤΗΝ ΝΙΚΑΡΑΓΟΥΑΝ: R. E. Frizell.

ΔΙΑ ΤΗΝ ΝΟΡΒΗΓΙΑΝ:

ΔΙΑ ΤΟΝ ΠΑΝΑΜΑΝ:


Ἡ Ἀντιπροσωπεία τῆς Δημοκρατίάς τοῦ Παναμᾶ ὑπογράφει τὴν Σύμβασιν ταύτην «ad referendum», καὶ ὑπὸ τὰς ἐξῆς ἐπιφυλάξεις:

1. Λόγῳ τῆς στρατηγικῆς αὐτῆς θέσεως καὶ τῆς εὐθύνης τῆς διὰ τὴν προστασίαν τῶν ἐν τοῖς ἐδάφεσιν αὐτῆς εὑρισκομένων μέσων συγκοινωνίας, ἅτινα ἔχουσι μεγίστην σημασίαν διὰ τὸ παγκόσμιον ἐμπόριον καὶ εἶναι ζωτικὰ διὰ τὴν ἄμυναν τοῦ Δυτικοῦ Ἡμισφαιρίου, ἡ Δημοκρατία τοῦ Παναμᾶ ἐπιφυλάττει δι’ ἑαυτὴν τὸ δικαίωμα, ὅπως λάβῃ, ὡς πρὸς πᾶσαν πτῆσιν ἐντὸς τῆς ὑπεράνω τῶν ἐδαφῶν αὐτῆς στήλης ἀέρος, πᾶν μέτρον ὅπερ, κατὰ τὴν κρίσιν αὐτῆς, θέλει εἶναι λυσιτελὲς διὰ τὴν ἰδίαν αὐτῆς ἄμυναν, ἢ διὰ τὴν ἄμυναν τῶν εἰρημένων μέσων συγκοινωνίας.

2. Ἡ Δημοκρατία τοῦ Παναμᾶ ἀντιλαμβάνεται ὅτι τὰ τεχνικῆς φύσεως παραρτήματα ὧν τοιαῦτα μνεία ἡ Σύμβασις, ἀποτελοῦν συστάσεις μόνον καὶ οὐχὶ δεσμευτικὰς ὑποχρεώσεις.

ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΥΑΗΝ:

ΔΙΑ ΤΟ ΠΕΡΟΥ: Armado Revoredo, Josè Koechlin, Luis Alvarado, Federico Elguera, Lt. Com. Guillermo van Oordt.

ΔΙΑ ΤΗΝ ΦΙΛΙΠΠΙΝΙΚΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΝ: Jaime Hernandez, Urbano A. Zafra, Joseph Foley.

ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΩΝΙΑΝ: Zbyslaw Ciolkosz, Henryk Goreki, Stefan Konorski, Witold Urbanowicz.

ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΛΙΑΝ: Mario de Gigueiredo, Alfredo Delesquw des Santos Cintra, Vasco Vieira Garin, Duarte Pinto Basto de Gusmào Calheiros.

ΔΙΑ ΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑΝ: E. Terradas e Illa, German Baraibar y Usandizaga.

ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΟΥΗΔΙΑΝ: Ragnar Kumlin.

ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΑΝ:

ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΥΡΙΑΝ: N. Kahale, F. Kahale.

ΔΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑΝ: Sukru Koçak, Ferruh Sahinbas, Orhan H. Erol.

ΔΙΑ ΤΗΝ ΝΟΤΙΟΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗΝ ΕΝΩΣΙΝ:

ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΝ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ: Lord Swinton.

ΔΙΑ ΤΑΣ ΗΝΩΜΕΝΑΣ ΠΟΛΙΤ. ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ: Adolf A. Berle, Alfred L. Bulwinkle, Charles A. Wolverton, Fiorello H. La Guardia, Edward Warner, L. Welch Pogue, William A. M. Burden.

ΔΙΑ ΤΗΝ ΟΥΡΑΓΚΟΥΑΗΝ: Carl Carlajah, Cal Medardo R. Faria.

ΔΙΑ ΤΗΝ ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑΝ:

ΔΙΑ ΤΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΥΙΑΝ:

ΔΙΑ ΤΗΝ ΔΑΝΙΑΝ: Henrik de Kauffmann.

ΔΙΑ ΤΗΝ ΤΑΙΛΑΝΔΗΝ: Seni Pramoj.