ΦΕΚ 35 Α - 28.02.1947

Από Βικιθήκη
Εφημερίς της Κυβερνήσεως
Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως 35, 28 Φεβρουαρίου 1947


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Ἐν Ἀθήναις τῇ 28 Φεβρουαρίου 1947 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ Ἀριθμός φύλλου 35
ΟΡΟΙ ΕΤΗΣΙΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ Κ. Λ. Π.

1. Διὰ τὸ Τεῦχος Α′....................................................................................................................................................................................................................................................Δρ. 30,000

2. Διὰ τὸ Τεῦχος Β′....................................................................................................................................................................................................................................................»20,000

3. Διὰ τὸ Τεῦχος Γ′....................................................................................................................................................................................................................................................»20,000

4. Διὰ τὸ Παράστημα....................................................................................................................................................................................................................................................»20,000

5. Διὰ τὸ Δελτίον Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν....................................................................................................................................................................................................................................................»30,000

6. Διὰ τὸ Τεῦχος Πράξεις Νομ. Προσώπων Δημοσίου Δικαίου κλπ.....................................................................................................................................................................................................................................................»20,000

7. Διὰ τὸ Δελτίον Ἐμπορ. καὶ Βιομ. Ἰδιοκτησίας....................................................................................................................................................................................................................................................»10,000

Δι’ ἅπαντα τὰ Τεύχη, τὸ Π)μα καὶ τὰ Δελτία.....................................................................................................................................................................................................................................................Δρ. 150,000

Διὰ τοὺς Δήμους τοῦ Κράτους ἡ ἐτήσια συνδρομὴ ὡρίσθη εἰς τὸ ἤμισυ τῆς κατὰ τ’ ἀνωτέρω ὀριζομένης συνδρομῆς.

Ἡ συνδρομὴ εἰς πάσαν περίπτωσιν ἄρχεται ἀπὸ 1ης Ἰανουαρίου ἐκάστου ἔτους.
Ἡ τιμὴ τῶν τμηματικς πωλουμένων φύλλων τῆς Ἐφημερίδος ὡρίσθη δι’ ἕκαστον φύλλον:

α) Τῶν Τευχῶν Α′, Β′, Γ′, τοῦ Παραρτήματος, τοῦ Δελτίου Ἀν Ἑταιρειῶν καὶ τοῦ Τεύχους Πράξεις Νομικῶν Προσώπων Δημοσίου Δικαίου....................................................................................................................................................................................................................................................»300

β) Τοῦ Δελτίου Ἐμπορ. καὶ Βιομηχανικῆς Ἰδιοκτησίας....................................................................................................................................................................................................................................................»500


Αἱ πληρωμαὶ διὰ τὰς συνδρομὰς ἐνεργοῦνται προκαταβολικῶς εἰς τὰ Δημόσια Ταμεῖα ἔναντι ἀποδεικτικοῦ εἰσπράξεως (γραμματίου παραλαβῆς ἢ διπλοτύπου εἰσπράξεως), ὅπερ ἀποστέλλεται παρὰ τοῦ ἐνδιαφερομένου εἰς τὴν ὑπηρεσίαν τοῦ Ἐθνικοῦ Τυπογραφείου γραφείου.