Σελίδα:Seder Tefilot K'Minhag K.K. Sefaradim (Yosef Nachmuli, Korfu 1885).pdf/8

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Αυτή η σελίδα δεν έχει ελεγχθεί ακόμη για πιθανά λάθη.


σης, τοῦ κυριωτέρου τούτου στοιχείου τῆς Ἐθνότητος, ἐπεχείρισα τὴν ἑλληνικὴν μετάφρασιν τῶν Ἰσραηλιτικῶν Καθημερινῶν Προσευχῶν, ἃς καὶ ἐξετύπωσα μετὰ τοῦ ἑβραϊκοῦ κειμένου.

Τὸ πόνημα τοῦτο εἰς Ὑμᾶς, Ὑψηλότατε, ὅστις θείᾳ συνάρσει, μετὰ τὴν πολυχρόνιον καὶ ἔνδοξον Βασιλείαν τοῦ Σ. Ὑμῶν Πατρὸς καὶ δημοφιλοῦς Βασιλέως ἡμῶν ΓΕΩΡΓΙΟΥ τοῦ Α΄, ὀφείλετε νὰ ἀναβῆτε τὸν Ἑλληνικὸν Θρόνον, εἰς Ὑμᾶς, λαβὼν τὴν Ἀνωτέραν ἄδειαν, ἀνατίθημι, ἐπανορθόνων οὕτω κατά τι τὸ εὐτελὲς τοῦ πρώτου Ὑμῖν ἀφιερωθέντος πονηματίου μου.

Ἱκετεύω ἑπομένως τὴν Ὑμετέραν Υψηλότητα, ἵνα εὐδοκήσῃ ν’ ἀποδεχθῇ αὐτὸ εὐμενῶς.

Τῆς Ὑμετέρας Ὑψηλότητος


Εὐπειθέστατος

Ἰωσὴφ Ναχαμούλης