Σελίδα:Seder Tefilot K'Minhag K.K. Sefaradim (Yosef Nachmuli, Korfu 1885).pdf/7

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Αυτή η σελίδα δεν έχει ελεγχθεί ακόμη για πιθανά λάθη.


Ὑψηλότατε !


Κατὰ τὴν χαρμόσυνον ἡμέραν τῶν γενεθλίων τῆς Ὑμετέρας Ὑψηλότητος, καθ’ ἣν ὁ Παντοδύναμος ἐξεπλήρου τὰς εὐχὰς τόσον ἑκατομμυρίων ψυχῶν, ἐτελειοποιεῖτο ἡ ἐκτύπωσις πονηματίου μου ἐπιγραφομένου Ἑβδομὰς τῶν παίδων, ὅπερ σὺν τοῖς ἄλλοις περιεῖχε σύντομον ἱστορίαν τοῦ Ἑλληνικοῦ ἔθνους μέχρι τῶν αἰσίων Γάμων τῶν Σεπτῶν Βασιλέων καὶ Ὑμῶν Γονέων.

Τὸ σπουδαῖον διὰ τὸν Ἑλληνισμὸν τοῦτο συμβὰν, κατεχώρισα, ὡς εἰκὸς, ἐν τῷ πονηματίῳ μου ἐκείνῳ, ὅπερ καὶ ἀφιέρωσα τῇ Ὑμετέρᾳ Ὑψηλότητι, προηγουμένης ἀδείας τῶν Σεπτῶν Βασιλέων, οἵτινες, καί τοι εὐτελεστάτου τοῦ ἔργου μου, οὐχ ἧττον εὐμενῶς ἀπεδέχθησαν αὐτὸ, ἀποβλέποντες εἰς τὸ ὑπ’ αὐτοῦ ἐμπνεόμενον αἴσθημα τῆς ἀγάπης καὶ ἀφοσιώσεως πρός τε τὴν πατρίδα καὶ τὴν Βασιλικὴν Οἰκογένειαν.

Ἀκολουθῶν δὲ νὰ καταγίνωμαι ὅπως, κατὰ τὰς ἀσθενεῖς μου δυνάμεις, διαδίδω μεταξὺ τῶν ὁμοθρήσκων μου τὴν γνῶσιν τῆς ἡδυφώνου τῶν Ἑλλήνων γλώσ-