Σελίδα:Hermetis Trismegisti Poemander (1854).djvu/38

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Η σελίδα αυτή έχει ελεγχθεί για πιθανά λάθη.
14cap. 1.
Ποιμάνδρης

ἀκορέστως ὡς ἐν σκοτομαχίᾳ· καὶ οὕτω βασανίζει, καὶ ἐπ' αὐτοὺς πῦρ ἐπὶ τὸ πλεῖον αὐξάνει.

24 Εὖ με πάντα, ἔφην, ὡς ἐβουλόμην, ἐδίδαξας, ὦ νοῦς. ἔτι δέ μοι εἰπὲ περὶ τῆς ἀνόδου τῆς γινομένης. Πρὸς ταῦτα ὁ Ποιμάνδρης εἷπε, Πρῶτον μὲν ἐν τῇ ἀναλύσει τοῦ σώματος τοῦ ὑλικοῦ παραδίδωσιν αὐτὸ τὸ σῶμα εἰς ἀλλοίωσιν, καὶ τὸ εἶδος ὃ εἶχες, ἀφανὲς γίνεται. καὶ τὸ ἦθος τῷ δαίμονι ἀνενέργητον παραδίδωσι, καὶ αἱ αἰσθήσεις τοῦ σώματος εἰς τὰς ἑαυτῶν πηγὰς ἐπανέρχονται μέρη γινόμεναι, καὶ πάλιν συνιστάμεναι εἰς τὰς ἐνεργείας. καὶ ὁ θυμὸς καὶ ἡ ἐπιθυμία εἰς τὴν ἄλογον φύσιν χωρεῖ. 25 καὶ οὕτως ὁρμᾷ λοιπὸν ἄνω διὰ τῆς ἁρμονίας, καὶ τῇ πρώτῃ ζώνῃ δίδωσι τὴν αὐξητικὴν ἐνέργειαν καὶ τὴν μειωτικήν, καὶ τῇ δευτέρᾳ τὴν μηχανὴν τῶν κακῶν, καὶ τὸν δόλον ἀνενέργητον, καὶ τῇ τρίτῃ τὴν ἐπιθυμητικὴν ἀπάτην ἀνενέργητον, καὶ τῇ τετάρτῃ τὴν ἀρ-

1. ὡς ἐν σκοτομαχίᾳ] σκοτομαχῶν A Turn. Patr.║ οὕτω] sic marg. B, τοῦτον A Turn. Patr., τούτοις Fluss.║ ante βασανίζει Turn. et Fluss. adunt ἀφανίζει καὶ ἐπὶ πλέον. 2. αὐτοὺς] sic Fluss. αὐτὸν reliqui. 3. με] μοι AB Turn. Patr.║ ἔφην] sic B, om. reliqui. 4. περὶ om. A Patr. 5. πρὸς] μετὰ Patr. 6. παραδίδως B 7. εἶχες] εἶχεν Patr. 9. αἹ om. Patr 10. συνανιστάμενοι Vergic. Fluss. 12. καὶ om. Turn. 15. καὶ τὸν] sic Patr., om. reliqui 16. ἀπάτην om. Patr.