Σελίδα:ΦΕΚ Α 90 - 01.05.2020.pdf/6

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Η σελίδα αυτή έχει ελεγχθεί για πιθανά λάθη.
1488Τεύχος A’ 90/01.05.2020
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Άρθρο δέκατο ένατο
Λοιπές παροχές ΕΚΑΒ

Το άρθρο 3 του ν. 4683/2020 (A’ 83) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 3
Λοιπές παροχές ΕΚΑΒ

Στους υπαλλήλους του ΕΚΑΒ με τις κάτωθι ειδικότητες:

1. Διασώστη - Πληρώματος ασθενοφόρου,

2. Νοσηλευτή,

3. Τεχνικού Συνεργείου,

4. Καθαριστή - Καθαρίστριας και

5. Ιατρού χορηγείται ετήσια ειδική αποζημίωση για την αγορά ή αντικατάσταση της προβλεπόμενης υπηρεσιακής στολής, η οποία είναι ακατάσχετη και αφορολόγητη. Το ύψος και ο τρόπος καταβολής της ειδικής αποζημίωσης, οι δικαιούχοι, η διαδικασία τήρησης των προϋποθέσεων χορήγησης της ειδικής αποζημίωσης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας. Με όμοια απόφαση μπορεί να αναπροσαρμόζεται το ύψος της αποζημίωσης ανά διετία.»

Άρθρο εικοστό
Ενημέρωση Εθνικού Μητρώου Ασθενών από τον κορωνοϊό COVID-19 – Πρόσβαση σε δεδομένα Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

1. Κατά την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Μητρώου Ασθενών από τον κορωνοϊό COVID-19 επιτρέπεται η ενημέρωσή του, μέσω της αναδρομικής χορήγησης δεδομένων προς την ΗΔΙΚΑ Α.Ε., τα οποία έχουν περιέλθει σε γνώση των χρηστών για σκοπούς ιχνηλάτησης, και αφορούν στο σύνολο των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων.

2. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.), στο πλαίσιο των σκοπών ιχνηλάτησης, δύναται να έχει πρόσβαση στα ακόλουθα δεδομένα αναφορικά με την πορεία έκβασης των νοσηλευομένων: α) είδος κλίνης όπου νοσηλεύεται κάθε ασθενής (ΜΕΘ, ΜΑΦ, απλή) και τυχόν μεταβολές, καθώς και β) έκβαση της νοσηλείας (εξιτήριο λόγω ίασης ή θάνατος).

Άρθρο εικοστό πρώτο
Καθορισμός κατηγοριών ιατρών που απαλλάσσονται από την υποχρέωση εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου

1. Ιατροί που επιθυμούν να αποκτήσουν τον τίτλο ειδικότητας Αναισθησιολογίας ή Πνευμονολογίας/Φυματιολογίας, οι οποίοι πρόκειται να συμμετάσχουν στις εξετάσεις απονομής ειδικότητας που θα λάβουν χώρα έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020, απαλλάσσονται από την υποχρέωση εκπλήρωσης της υπηρεσίας υπαίθρου, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων. Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής στις εξετάσεις απονομής ειδικότητας αποτελεί η ολοκλήρωση της ειδίκευσης, από μέρους τους.

2. Στην απαλλαγή της παρ. 1 δεν εμπίπτουν όσοι ιατροί εκπληρώνουν την υποχρεωτική υπηρεσία υπαίθρου, κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας.

ΜΕΡΟΣ Ε
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Άρθρο εικοστό δεύτερο
Αρμοδιότητα για παροχή οδηγιών σε ζητήματα υγιεινής και ασφάλειας

Στην περ. β της παρ. 3 του άρθρου 16 του π.δ. 133/2017 (Α΄ 161) προστίθεται υποπερ. ζζ΄ ως εξής:

«ζζ. Η παροχή κατευθυντήριων οδηγιών στις υπηρεσίες και τους φορείς του δημοσίου για θέματα υγιεινής και ασφάλειας στο εργασιακό περιβάλλον».

Άρθρο εικοστό τρίτο
Χρησιμοποίηση εσόδων των δήμων από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα για την κάλυψη άλλων αναγκών

Στο τεσσαρακοστό τρίτο άρθρο της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86), προστίθεται παρ. 8 ως εξής:

«8. Κατά παρέκκλιση της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 25/ 1975 (Α’ 74), σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης αδυναμίας κάλυψης έκτακτων αναγκών που συνδέονται με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, έως τις 30 Ιουνίου 2020, οι δήμοι μπορούν να χρησιμοποιούν έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα για την κάλυψη άλλων αναγκών τους, με κατάλληλη αναμόρφωση του προϋπολογισμού τους, ύστερα από δεσμευτική εισήγηση της οικονομικής επιτροπής, εφαρμοζομένου αναλόγως του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 του εικοστού τέταρτου άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).»

Άρθρο εικοστό τέταρτο
Ρύθμιση ζητημάτων κίνησης παραχωρούμενων οχημάτων σε δήμους

Για τα οχήματα που έχουν παραχωρηθεί σε δήμους από εταιρείες εμπορίας οχημάτων ή εταιρείες ενοικιάσεων αυτοκινήτων για χρήση με σκοπό την αντιμετώπιση εκτάκτως ανακυπτουσών αναγκών που σχετίζονται με τα μέτρα αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, έως τη λήξη της σύμβασης παραχώρησης και πάντως όχι πέραν της 30ης Σεπτεμβρίου 2020 εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του ν.δ. 2396/1953 (Α’ 117) και της υπ’ αρ. 129/2534/2010 κοινής απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του Υφυπουργού Οικονομικών (Β’ 108).

Άρθρο εικοστό πέμπτο
Ρύθμιση ζητημάτων λειτουργίας κυλικείων εντός σχολικών μονάδων

Από την 1η Μαρτίου 2020 και για όσο διάστημα διαρκεί η απαγόρευση λειτουργίας των κυλικείων εντός των δημόσιων σχολικών μονάδων, δεν οφείλονται και δεν καταβάλλονται μισθώματα για την ενοικίασή τους.