Σελίδα:ΦΕΚ Α 90 - 01.05.2020.pdf/5

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Η σελίδα αυτή έχει ελεγχθεί για πιθανά λάθη.
Τεύχος A’ 90/01.05.20201487
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

α) Η αποστολή έγγραφης πρόσκλησης από την Επιτροπή Συντονισμού της διαβούλευσης, κατά την υποπερ. αα’ της περ. β’ της παρ. 5, λαμβάνει χώρα εντός του τελευταίου δεκαημέρου του μηνός Σεπτεμβρίου.

β) Η σύνταξη και υποβολή της έκθεσης της υποπερ. αα’ της περ. β’ της παρ. 5 λαμβάνουν χώρα το αργότερο έως την 31η Οκτωβρίου.

γ) Η διαβίβαση του υπομνήματος και της τεκμηρίωσης κάθε διαβουλευομένου από την Επιτροπή Συντονισμού της διαβούλευσης προς τους λοιπούς εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων, με πρόσκληση για προφορική διαβούλευση, κατά την υποπερ. γγ’ της περ. β’ της παρ. 5, λαμβάνει χώρα το αργότερο έως την 15η Νοεμβρίου.

δ) Η διαβίβαση όλων των υπομνημάτων και της τεκμηρίωσης των διαβουλευομένων, καθώς και της έκθεσης των εξειδικευμένων επιστημονικών και ερευνητικών φορέων στο Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) προς σύνταξη Σχεδίου Πορίσματος Διαβούλευσης, κατά την υποπερ. δδ΄ της περ. β’ της παρ. 5, λαμβάνει χώρα το αργότερο έως την 30ή Νοεμβρίου.

ε) Το Σχέδιο του Πορίσματος Διαβούλευσης ολοκληρώνεται, κατά την υποπερ. εε’ της περ. β’ της παρ. 5, το αργότερο έως την 31η Δεκεμβρίου.

στ) Η εισήγηση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προς το Υπουργικό Συμβούλιο, για τον καθορισμό του κατώτατου μισθού υπαλλήλων και του κατώτατου ημερομισθίου των εργατοτεχνιτών, κατά την περ. α’ της παρ. 7, λαμβάνει χώρα εντός του τελευταίου δεκαπενθημέρου του μηνός Ιανουαρίου 2021.

ζ) Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι παρ. 1 έως 7.»

Άρθρο δέκατο πέμπτο
Παράταση ισχύος κανονιστικών όρων συλλογικών συμβάσεων εργασίας και διαιτητικών αποφάσεων

Παρατείνεται έως και την 30η Ιουνίου 2020 η ισχύς των κανονιστικών όρων των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και των Διαιτητικών Αποφάσεων, των οποίων η τρίμηνη παράταση ισχύος, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 1876/1990 (Α’ 27), έληξε από την 29η Φεβρουαρίου 2020 έως και την 30η Απριλίου 2020.

ΜΕΡΟΣ Δ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
Άρθρο δέκατο έκτο
Αποδοχή δωρεών ιατροτεχνολογικών προϊόντων πάσης φύσεως για την καταπολέμηση του κορωνοϊού COVID-19

Ο Υπουργός Υγείας δύναται να αποδέχεται δωρεές ιατροτεχνολογικών προϊόντων πάσης φύσεως για την καταπολέμηση του κορωνοϊού COVID-19 από τρίτους, φυσικά και νομικά πρόσωπα, σύμφωνα με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις του όγδοου άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 64), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε με το δέκατο άρθρο της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (A΄ 75), που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86).

Άρθρο δέκατο έβδομο
Έκτακτη οικονομική ενίσχυση στο προσωπικό του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (E.K.E.A), της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ), του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκου (Ε.Ο.Φ.), του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου, του Ειδικού Κέντρου Υγείας Κρατουμένων Κορυδαλλού, της Ψυχιατρικής Μονάδας Κρατουμένων Κορυδαλλού και των φαρμακείων του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)

1. Στο τέταρτο άρθρο της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (A’ 75), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86), μετά από την παρ. 1 προστίθεται παρ. 1α ως εξής:

«1α. Στο πάσης φύσεως προσωπικό που υπηρετεί στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (E.K.E.A), στην Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ), στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκου (Ε.Ο.Φ), στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, στο Ειδικό Κέντρο Υγείας Κρατουμένων Κορυδαλλού και στην Ψυχιατρική Μονάδα Κρατουμένων Κορυδαλλού, καθώς και στους φαρμακοποιούς, βοηθούς φαρμακείου, υγειονομικούς και διοικητικούς υπαλλήλους που με οποιαδήποτε ιδιότητα απασχολούνται για τη λειτουργία των φαρμακείων του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), συμπεριλαμβανομένου του φαρμακείου της κεντρικής υπηρεσίας του, καταβάλλεται, για το έτος 2020, έκτακτη οικονομική ενίσχυση ίση προς το ήμισυ του καταβαλλομένου μηνιαίου βασικού μισθού. Η παροχή αυτή υπολογίζεται στον βασικό μισθό που έχει ο δικαιούχος κατά τις οριζόμενες στην παρ. 2α ημερομηνίες».

2. Στο τέταρτο άρθρο της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου μετά από την παρ. 2 προστίθεται παρ. 2α ως εξής:

«2α. Στους δικαιούχους της παρ. 1α η έκτακτη οικονομική ενίσχυση χορηγείται στο ακέραιο, εφόσον ο δικαιούχος μισθοδοτείται ολόκληρο το χρονικό διάστημα από τις 16 Δεκεμβρίου 2019 μέχρι και την 31η Μαΐου 2020 και καταβάλλεται με τη μισθοδοσία του μηνός Μαΐου 2020».

Άρθρο δέκατο όγδοο
Διασφάλιση λειτουργίας ΔΣ του ΕΟΔΥ

Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31ης Ιουλίου 2020, το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) εξακολουθεί να λειτουργεί νόμιμα σε περίπτωση παραίτησης μέλους ή μελών του, μέχρι τον διορισμό νέων μελών, εφόσον παραμένουν τέσσερα (4) τουλάχιστον από τα ορισθέντα μέλη του, συμπεριλαμβανομένων σε αυτά του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου που τον αντικαθιστά.