Σελίδα:Περί του Ανατολικού ζητήματος Δημήτριος Αινιάν.djvu/21

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Αυτή η σελίδα έχει εγκριθεί.
— 21 —

τῶν ἀποτελεσόντων τὸ συνέδριον τοῦτο δυνάμεων θέλει ἐκλείψει, ἡ δὲ εἰρήνη θέλει κατασταθῆ πλήρης καὶ διαρκής. Ὁποία εὐάρεστος κατάστασις πραγμάτων, ἂν τοῦτο ἦτο δυνατὸν νὰ λάβῃ ὕπαρξιν καὶ ἐκτέλεσιν;

Δὲν ἦτο ἀδύνατον νὰ εὑρεθῶσι μέσα διαλύσεως πολλῶν ἀπαιτήσεων πολιτικῶν διὰ τῆς ἀνωτέρω προτεινομένης συνεννοήσεως, καὶ εἰς κράτη τινὰ νὰ γένωσιν ὠφέλιμοι ὑποχωρήσεις ἄνευ βλάβης ἑτέρων· οἷον ἐὰν ἡ Γερμανία ἐπιθυμῇ νὰ συγκεντρώσῃ ὑφ’ ἑαυτὴν ὅλον τὸ γερμανικὸν στοιχεῖον δὲν ἦτο ἆρά γε δυνατὸν νὰ παραχωρήσῃ αὐτῇ ἢ Αὐστρία ὅσας Γερμανικὰς ἐπαρχίας ἔχει αὕτη ὑπὸ τὴν ἐξουσία της, ἀποζημιουμένη διὰ τῆς προσαρτήσεως τῆς Ἑρζεγοβίνης, Βοσνίας κλπ;

Δὲν ἦτο ἆρά γε καὶ ὠφέλιμον καὶ φιλάνθρωπον ἡ μὲν Ῥωσσία νὰ προβῇ πρὸς τὴν Μεγάλην Ἀσίαν, ἐκπολιτίζουσα τοσούτους ἔτι βαρβάρους λαούς; Ἡ Ἀγγλία νὰ ἐξαπλωθῇ πρὸς τὴν Αἴγυπτον ἀσφαλίζουσα τὸν δρόμον τῶν Ἰνδιῶν διὰ τοῦ Σουὲζ, τὴν διάβασιν τοῦ ὁποίου θέλει διατηρῇ πάντοτε ἐλευθέραν πρὸς ἅπαντας; Ἡ Γαλλία δὲν ἤθελε σπουδαίως ὠφεληθῆ ἐπεκτείνουσα τὰς κατακτήσεις αὐτῆς πρὸς τὴν Ἀφρικὴν, ὅπου τοσαύτη ἀνάγκη ὑπάρχει πολιτισμοῦ; Πολλὰ ἄλλα μέτρα φιλάνθρωπα καὶ ἀγαθοεργὰ δύνανται νὰ ὑπάρξωσιν, ὡς καὶ ἐκ διαφόρων μερῶν τῆς Εὐρώπης, καὶ ἰδίως ἐκ τῆς Γερμανίας, δύνανται νὰ γένωσιν ἀποικίας εἰς τὴν Εὐρωπαϊκὴν Τουρκίαν καὶ τὴν Μικρὰν Ἀσίαν, ὅπου πλῆθος γαιῶν μένουσιν ἀκαλλιέργητοι. Ἐνῷ τοσοῦτον πλῆθος κατ’ ἔτος μεταβαίνουσιν εἰς Ἀμερικὴν, δὲν ἦτο ἆρά γε καλήτερον οἱ κάτοικοι οὗτοι νὰ μεταβαίνωσιν εἰς τὰ ἄνω μέρη μὲ πολὺ ὀλιγώτερα ἔξοδα τῶν πρὸς τὸ ταξείδιον τῆς Ἀμερικὴς ἀναγκαίων καὶ εἰς καλήτερον ἴσως κλίμα τῶν τῆς Ἀμερικὴς, τὸ δὲ κράτος ν’ ἀπαλλάττεται αὐτῶν μὲ πολὺ πλείονα εὐκολίαν; Ἡ συνοίκησις δὲ μετὰ τῆς Ἑλληνικῆς φυλῆς δὲν θέλει παρέξει ὁλοτελῶς σχεδὸν δυσκολίας, διότι καὶ ὁ πολιτισμὸς θὰ ἦναι ὅμοιος σχεδὸν μεταξὺ τῶν δύω μερῶν, καὶ ἡ ἰδέα τοῦ θρησκεύματος θέλει συνδέσει εὐκολώτερον τὰ μέρη, ἀφοῦ μάλιστα ἡ ἀνατολικὴ ἐκκλησία ἤρ-