Σελίδα:Η εθνική ημών μουσική.djvu/19

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Αυτή η σελίδα έχει εγκριθεί.
19

διὰ τῶν ὑλικῶν του μέσων. Τὸ γεγονὸς δέ, καθ’ ὃ ἀνέλαβε ν’ ἀναπτύξῃ τὸν σκοπὸν καὶ τὸ πρόγραμμα τοῦ Συλλόγου εἰς τῶν ἑταίρων, τῶν μὴ ἐξ ἐπαγγέλματος μουσικολόγων, εἶνε ἱκανόν, νομίζομεν, νὰ πείσῃ ἕκαστον, ὅτι αὐτοί, εἰ μή τι ἄλλο, ἔχουσιν ὅμως παρακολουθήσει μετ’ ἐνδιαφέροντος τὸ μουσικὸν ζήτημα καὶ δύνανται ὁπωσδήποτε νὰ ἔχωσι καὶ ἀποφαίνωνται περὶ αὐτοῦ γνώμην. Ἡμεῖς μάλιστα, προβαίνοντες ἔτι περαιτέρω, εἴμεθα τῆς γνώμης ὅτι, προκειμένου περὶ ζητήματος οὕτως ἐθνικοῦ, οἷον τὸ τῆς μουσικῆς ἡμῶν, πᾶς Ἕλλην ὀφείλει νὰ ἐνδιαφέρηται καὶ ἔχῃ γνώμην περὶ αὐτοῦ.

Πρὸς τὸν σκοπὸν τοῦτον ὁ ἡμέτερος Σύλλογος θὰ φροντίσῃ πρὸ παντός, ὅπως διὰ καταλλήλων διαλέξεων, ἀνακοινώσεων καὶ δημοσιεύσεων, ὧν χάριν ἔγνω νὰ ἐκδώσῃ καὶ ἴδιον περιοδικόν, διαφωτίσῃ τὸ ἔθνος περὶ τοῦ ἔργου του ἐξεγείρων τὸ ἐνδιαφέρον καὶ ὑπεκκαίων τὸν ζῆλόν του ὑπὲρ αὐτοῦ. Αἱ διαλέξεις καὶ ἀνακοινώσεις θὰ συνοδεύωνται συνήθως καὶ ὑπ’ ἐκτελέσεως ᾀσμάτων τῆς ἐκκλησιαστικῆς καὶ τῆς θύραθεν ἡμῶν μουσικῆς. Θὰ προκαλῶνται δὲ συζητήσεις καὶ θὰ συνιστῶνται ἐν ἀνάγκῃ ἐπιτροπαὶ ἐξ εἰδικῶν ἀνδρῶν εἰς διαλεύκανσιν καὶ ἐπίλυσιν διαφόρων ζητημάτων, ἀναφερομένων εἰς τὴν ἐθνικὴν ἡμῶν μουσικήν, εἴτε θεωρητικὰ εἴτε πρακτικὰ εἶνε αὐτά.

Καὶ ὡς πρὸς μὲν τὴν ἐκκλησιαστικὴν ἡμῶν μουσικὴν θὰ καταβληθῇ πᾶσα προσπάθεια, ὅπως αὐτὴ ἀπηλλαγμένη κατὰ τὸ δυνατὸν παντὸς ξενισμοῦ καὶ νεωτερισμοῦ ἀποκατασταθῇ εἰς τὴν πάλαι σεμνότητα καὶ εὐπρέπειαν της. Πρὸς τοῦτο θὰ ἐπιζητηθῇ ἡ σύμπραξις καὶ συνεργασία καὶ τοῦ ἐν Κωνσταντινουπόλει Ἐκκλ. Μ. Συλλόγου καὶ τῶν ἀλλαχοῦ τοιούτων σωματείων, προσέτι δὲ καὶ πάντων τῶν ἐπαϊόντων ἔν τε τῇ ἐλευθέρα καὶ ἀλυτρώτῳ Ἑλλάδι, θ’ ἀποσταλῶσι δὲ εἰδικοὶ ἄνδρες εἰς Ρωσσίαν καὶ εἰς Ἰταλίαν