Μετάβαση στο περιεχόμενο

Σελίδα:Ημερολόγιο Σκόκου (1886).djvu/15

Από Βικιθήκη
Η σελίδα αυτή έχει ελεγχθεί για πιθανά λάθη.
Ο ΑΛΑΝΘΑΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΨΕΥΔΗΣ
ΚΑΖΑΜΙΑΣ
ΤΟΥ 1886

Μὴ ἐκπλαγῆτε ἄν, περισκοπῶν τὸ στερέωμα, στρέφω ἀντιθέτως τὸ τηλεσκόπιον πρὸς τὰ κάτω.

Τὰ ἄνω, κάτω· καὶ τὰ κάτω, ἄνω· τοὐτέστιν ἀνάκατα ὅλα, ἰδοὺ τὸ πνεῦμα τῆς συγχρόνου ἐποχῆς.

Ἐν ᾧ χρόνῳ τὰ πάντα παρ’ ἡμῖν εἰσὶν ἀνεστραμμένα καὶ ἀνάποδα· καθ’ ὃν τὰ νήπια τῶν δημοτικῶν σχολείων γίνονται ὑπουργοὶ τῆς Παιδείας, ὁ δὲ κ. Δαμαλᾶς λύει τὰ προβλήματα τῆς φυσικῆς καὶ τῆς χημείας διὰ τῶν ῥητῶν τῆς Παλαιᾶς Γραφῆς· ἐν ᾧ χρόνῳ πολεμοῦμεν κατὰ τῶν Βουλγάρων ἀπὸ τοῦ ξυλίνου προμαχῶνος τῆς πλατείας τοῦ Συντάγματος ἀντιτάσσοντες στίχους καὶ ψηφίσματα καὶ ζητωκραυ-


15