Νόμος 4336/2015/Τροποποίηση του Ν. 2969/2001 (Α'281)

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Νόμος 4336/2015
Συνταξιοδοτικές διατάξεις − Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης.
Μέρος B: Δ. Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών
Δ.6 Τροποποίηση του Ν. 2969/2001 (Α'281)


ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.6: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 2969/2001 (Α΄281)

Στο ν. 2969/2001 «Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα», όπως ισχύει, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις και συμπληρώσεις:

1. Στο τέλος της παρ. Γ3 του άρθρου 7 του ν. 2969/2001, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου δεύτερου του ν. 4303/2014 προστίθεται εδάφιο ως εξής :

«Στην περίπτωση αυτή, τα αποσταγματοποιεία απαγορεύεται να συστεγάζονται και συλλειτουργούν με Οινοπνευματοποιεία Α΄ και Β΄ κατηγορίας, επιτρεπομένης ωστόσο της συλλειτουργίας τους με ποτοποιεία.»

2. Η παρ. Δ6 του άρθρου 7 του ν. 2969/2001, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου δεύτερου του ν. 4303/2014 , αντικαθίσταται ως εξής:

«Δ6. Απαγορεύεται η συνύπαρξη και λειτουργία ποτοποιείου σε ενιαίο χώρο με άλλη επιχείρηση εκτός από αποσταγματοποιείο και οινοπνευματοποιείο Β΄κατηγορίας, με την επιφύλαξη των διατάξεων της δευτέρας περιόδου της παραγράφου Γ3 του παρόντος άρθρου.»