Νόμος 4336/2015/Τροποποίηση του Ν. 2960/2001 (Α'265)

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Νόμος 4336/2015
Συνταξιοδοτικές διατάξεις − Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης.
Μέρος B: Δ. Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών
Δ.5 Τροποποίηση του Ν. 2960/ 2001 (Α'265)


ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.5: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 2960/2001 (Α΄265)

1. Τα δύο πρώτα εδάφια της παρ. 5 του άρθρου 78 του ν. 2960/2001 αντικαθίστανται ως ακολούθως :

«Για το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων, της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 73, το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία, ο συντελεστής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) ορίζεται σε διακόσια (200) ευρώ ανά χιλιόλιτρο. Κατά τη θέση σε ανάλωση του ως άνω προϊόντος, εφαρμόζεται ο συντελεστής Ε.Φ.Κ. της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 73 και επιστρέφεται το ποσό του Ε.Φ.Κ. που υπολογίζεται με βάση τη διαφορά του συντελεστή της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 73 και του ως άνω οριζόμενου συντελεστή των διακοσίων (200) ευρώ ανά χιλιόλιτρο.»

2. Η παρ. 5 του άρθρου 78 του ν. 2960/2001, όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 22 του ν. 3634/2008 (Α΄9), αλλά και με την περίπτωση 1β της υποπαραγράφου Ε.3 του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012 (Α΄222), καταργείται.

3. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 ισχύουν από 1.10.2015, ενώ οι διατάξεις της παραγράφου 2, από 1.10.2016.