Νόμος 4187/1929

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Νόμος 4187/1929
Περὶ συμπληρώσεως τῶν ἄρθρων 20 καὶ 22 τοῦ νόμου ΓΥΛΖ΄ τοῦ 1909 περὶ προσόντων δικαστικῶν ὑπαλλήλων ὡς ἐτροποποιήθησαν
ΦΕΚ Α΄ 225 - 09.07.1929


(2)

Περὶ συμπληρώσεως τῶν ἄρθρων 20 καὶ 22 τοῦ νόμου ΓΥΛΖ΄ τοῦ 1909 περὶ προσόντων δικαστικῶν ὑπαλλήλων ὡς ἐτροποποιήθησαν
Νόμος 4186
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ἔχοντες ὑπ' ὄψει τὸ ἄρθρον 75 τοῦ Συντάγματος, ἐκδίδομεν τὸν ἑπόμενον Νόμον, ψηφισθέντα ὑπὸ τῆς Βουλῆς καὶ τῆς Γερουσίας.

Ἄρθρον μόνον.

Ἡ παράγραφος 1 τοῦ ἄρθρου 20 τοῦ νόμου ΓΥΛΖ΄ τοῦ 1909 ὡς ἐτροποποιήθη ὑπὸ τοῦ Ν. Διατάγματος τῆς 13 Νοεμβρίου 1927 καὶ τοῦ κυρώσαντος τοῦτο νόμου 3859 ἀντικαθίσταται οὕτω:

α') Ἐὰν ὑπάρχῃ κενὴ θέσις καὶ εἰς πλήρωσιν ταὐτης. Ἐκ τοιούτου λόγου δύνανται νὰ ἐνεργηθῶσι δύο τὸ πολὺ μεταθέσεις συγχρόνως ἢ διαδοχικῶς κατὰ τὸ περὶ τούτου ἐρώτημα τοῦ Ὑπουργοῦ καὶ κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ δικαστικοῦ ἔτους.

Ἐν τῇ παραγράφῳ 3 τοῦ ἄρθρου 22 τοῦ αὐτοῦ νόμου ΓΥΛΖ΄ τοῦ 1909 προστίθεται τελευταία παράγραφους οὕτω:

Διὰ τοὺς ἀνωτέρω ὁ χρόνος τῶν πέραν τοῦ μηνὸς ἀναρρωτικῶν ἀδειῶν δὲν ὑπολογίζεται ὡς τοιοῦτος διὰ τὴν συμπλήρωσιν διετίας.

Τὸ τέταρτον ἐδάφιον τοῦ ἄρθρου 22 τοῦ νόμου ΓΥΛΖ΄ ὡς ἐτροποποιήθη ἀντικαθίσταται οὕτω:

Αἱ μεταθέσεις γίνονται τὸ τελευταῖον δεκαήμερον τοῦ Ἰουνίου μέχρι τῆς 5 Ἰουλίου τοῦ τελευταίου τῆς διετίας ἢ τριετίας ἔτους ἐκ τῶν συμπληρωσάντων συνεχῆ διετίαν ἢ τριετίαν ἢ συμπληρούντων τοιαύτην μέχρι τῆς 10 Αὐγούστου, ἀρχομένην ἀπὸ τῆς χρονολογίας τοῦ Διατάγματος τῆς τοποθετήσεώς των. Οἱ πρὸς τούτο κατάλογοι ἀποστέλλονται μέχρι τῆς 20 Ἰουνίου.

Ὁ παρὼν Νόμος, ψηφισθεὶς ὑπὸ τῆς Βουλῆς καὶ τῆς Γερουσίας καὶ παρ' Ήμῶς σήμερον ἐκδοθείς, δημοσιευθήτω διὰ τῆς Ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως, καὶ ἐκτελεσθήτω ὡς νόμος τοῦ Κράτους.

Ἐν Ὕδρᾳ τῇ 2 Ἰουλίου 1929.
Ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας

ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ

Ὁ ἐπὶ τῆς Δικαιοσύνης Ὑπουργὸς

Δ. Δίγκας

Ἐθεωρήθη καὶ ἐτέθη ἡ μεγάλη τοῦ Κράτους σφραγίς.
:Ἐν Ἀθήναις τῇ 5 Ιουλίου 1929.
Ὁ Ὑπουργὸς τῆς Δικαιοσύνης
Δ. Δίγκας