Νόμος 4186/1929

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Νόμος 4186/1929
Περὶ τροποποιήσεως τοῦ ἄρθρου 11 τοῦ νόμου ΓΥΠΓ΄ (3483) τοῦ 1909 «περὶ συγγραφικῶν δικαιωμάτων τῶν θεατρικῶν συγγραφέων».
ΦΕΚ Α΄ 225 - 09.07.1929


(1)

Νόμος 4186
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ἔχοντες ὑπ' ὄψει τὸ ἄρθρον 75 τοῦ Συντάγματος, ἐκδίδομεν τὸν ἑπόμενον Νόμον, ψηφισθέντα ὑπὸ τῆς Βουλῆς καὶ τῆς Γερουσίας.

Ἄρθρον μόνον.

Τὸ ἄρθρον 11 τοῦ ἀνωτέρω νόμου τροποποιεῖται ὡς ἑξῆς:

Ἀναγγελλομένης παραστάσεως θεατρικοῦ ἔργου ἄνευ τῆς ἐγγράφου ἀδείας τοῦ συγγραφέως ἢ τῶν δικαιούχων ἢ κατὰ τόπον δικαστικὴ ἢ ἀστυνομικὴ ἀρχὴ, ἐπὶ τῇ αἰτήσει τούτων, ἢ τῶν ἀντιπροσώπων τῆς Ἑταιρείας τῶν Θεατρικῶν Συγγραφέων, ἀπαγορεύει τὴν παράστασιν».

Ὁ παρὼν Νόμος ψηφισθεὶς ὑπὸ τῆς Βουλῆς καὶ τῆς Γερουσίας καὶ παρ' Ἡμῶν σήμερον ἐκδοθείς, δημοσιευθήτω διὰ τῆς Ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως, καὶ ἐκτελεσθήτω ὡς νόμος τοῦ Κράτους.

Ἐν Ὕδρᾳ τῇ 2 Ἰουλίου 1929.
Ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας

ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ

Ὁ ἐπὶ τῆς Δικαιοσύνης Ὑπουργὸς

Δ. Δίγκας

Ἐθεωρήθη καὶ ἐτέθη ἡ μεγάλη τοῦ Κράτους σφραγίς.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 5 Ιουλίου 1929.
Ὁ Ὑπουργὸς τῆς Δικαιοσύνης
Δ. Δίγκας