Νόμος 2819/2000/Άρθρο 6

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Νόμος 2819/2000
Ίδρυση Εταιρείας "Ολυμπιακό Χωριό 2004 A.E." προστασία Ολυμπιακών Συμβόλων και Σημάτων και άλλες διατάξεις.
Άρθρο 6
Τροποποίηση των νόμων 2557/1997 και 2260/1994


Άρθρο 6
Τροποποίηση των νόμων 2557/1997 και 2260/1994

1. H διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 2557/1997 (ΦΕΚ 271 Α') καταργείται και προστίθεται νέα παράγραφος 2Α ως εξής:

"2Α.α. Συνιστάται ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία "Ανώνυμη Εταιρία Προβολής της Ελληνικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς Α.Ε.". Για τις σχέσεις της Εταιρίας με την αλλοδαπή θα χρησιμοποιείται η ίδια επωνυμία σε πιστή μετάφραση στην οικεία ξένη γλώσσα.

β. Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της Εταιρίας και έγκριση του Υπουργού Πολιτισμού μπορεί να ιδρύονται υποκαταστήματα, παραρτήματα, γραφεία ή σημεία πώλησης της Εταιρίας στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό. Τους όρους λειτουργίας, καθώς και την έκταση και τη φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων, παραρτημάτων, γραφείων, σημείων πώλησης της Εταιρίας καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, με την απόφαση ιδρύσεώς τους ή με μεταγενέστερες αποφάσεις. H Εταιρία δικαιούται να κάνει χρήση των εργαστηρίων και των χώρων του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, καθώς και των χώρων του Υπουργείου Πολιτισμού, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του Υπουργού Πολιτισμού.

γ. H Εταιρία λειτουργεί κατά τις διατάξεις του ιδιωτικού δικαίου, εφόσον δεν ορίζεται ειδικότερα στις διατάξεις του παρόντος νόμου. H Εταιρία εξαιρείται από τις διατάξεις για τους οργανισμούς και επιχειρήσεις του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα, όπως αυτός προσδιορίζεται στο ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α') και από τις διατάξεις για τις εταιρείες που άμεσα ή έμμεσα ανήκουν στο Δημόσιο.

δ. H Εταιρία απολαύει όλων των διοικητικών, οικονομικών και δικαστικών ατελειών, καθώς και όλων των δικονομικών προνομίων του Δημοσίου. Επίσης, η Εταιρία απαλλάσσεται από κάθε δημόσιο, κοινοτικό, λιμενικό ή δικαστικό τέλος ή άλλο φόρο, άμεσο ή έμμεσο, εισφορά υπέρ τρίτου, δικαίωμα και κράτηση και συμπαρομαρτούντες φόρους και τέλη εκτός του Φ.Π.Α..

ε. Σκοπός της Εταιρίας είναι η ανάδειξη και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς και του πολιτιστικού δυναμικού της χώρας, καθώς και η οργάνωση και προβολή των Πολιτιστικών Ολυμπιάδων στο πλαίσιο της σχετικής πολιτικής που καθορίζεται από το Υπουργείο Πολιτισμού. Τα προς διανομή κέρδη της Εταιρίας που προέρχονται από την ανάδειξη και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς και του πολιτιστικού δυναμικού της χώρας διατίθενται στο χώρο ευθύνης των αρχαιολογικών και αναστηλωτικών υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και του Τ.Α.Π.Α., μέσω των υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και του ΤΑΠΑ. Τα προς διανομή κέρδη και οι εν γένει πόροι της Εταιρίας που προέρχονται από την οργάνωση και προβολή των Πολιτιστικών Ολυμπιάδων, όπως και από αντίστοιχες κάθε είδους χορηγίες διατίθενται στο Υπουργείο Πολιτισμού, για την ενίσχυση του θεσμού των Πολιτιστικών Ολυμπιάδων και εν γένει του πολιτιστικού προγράμματος της Χώρας, εκτός αν άλλως ορίζεται.

Στο σκοπό αυτόν συμπεριλαμβάνονται ιδίως:

Ι. H παραγωγή, έκδοση και διάθεση βιβλίων, περιοδικών και άλλων εντύπων, οπτικοακουστικού υλικού, φωτογραφιών, παιχνιδιών ή άλλων συναφών αντικειμένων που συνδέονται με την προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς, του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού και των Πολιτιστικών Ολυμπιάδων, καθώς και η οργάνωση συνεδριών και άλλων συναφών εκδηλώσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

ΙΙ. H διαχείριση των δικαιωμάτων του Δημοσίου επί των στοιχείων της πολιτιστικής κληρονομιάς, στο μέτρο που αυτή της ανατίθεται κατά περίπτωση ή για κατηγορίες θεμάτων με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, μετά από γνώμη του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, όπου αυτή είναι απαραίτητη, ως εκ της φύσεως της κάθε περίπτωσης ή του θέματος.

III. H εκπόνηση μελετών και η ανάθεση της σύνταξης μελετών που σχετίζονται με τις Πολιτιστικές Ολυμπιάδες.

IV. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων που αφορούν στην Πολιτιστική Ολυμπιάδα.

V. H προβολή της Πολιτιστικής Ολυμπιάδας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

VI. H σύναψη συμβάσεων με το Δημόσιο ή με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, σχετικών με την Πολιτιστική Ολυμπιάδα.

VII. Κάθε άλλη συναφής με τα παραπάνω δραστηριότητα.στ. Όλα τα παραγόμενα από την Εταιρία ή με την έγκριση της Εταιρίας είδη μπορεί να διατίθενται από τα Μουσεία του Κράτους, τα διατηρούμενα από το ΤΑΠΑ πωλητήρια και από καταστήματα στο εσωτερικό και εξωτερικό που θα δημιουργηθούν προς το σκοπό αυτόν από την Εταιρία ή από άλλα συμβεβλημένα καταστήματα ή σημεία πώλησης.

ζ. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ορίζεται στο ποσό των πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) δραχμών που αντιστοιχεί σε μια μετοχή και καταβάλλεται εξ ολοκλήρου από το Τ.Α.Π.Α. το οποίο αναλαμβάνει τη μια μετοχή χωρίς δικαίωμα μεταβίβασής της. H καταβολή του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου θα γίνει σε ένα (1) μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Το Τ.Α.Π.Α. και τρίτοι φορείς δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου της ημεδαπής ή αλλοδαπής μπορούν να χορηγούν χωρίς περιορισμό και μετά τήρηση των κειμένων διατάξεων, δάνεια στην Εταιρία για τις ανάγκες λειτουργίας και για την προώθηση των σκοπών της.

Η Γενική Συνέλευση της Εταιρίας έχει το δικαίωμα αυξήσεως του κεφαλαίου με αντικατάσταση της αξίας της μιας αμεταβίβαστης μετοχής του Τ.Α.Π.Α.. Το Δ.Σ. συνέρχεται σε ένα δίμηνο από τη σύσταση ή μετά την αύξηση του κεφαλαίου, σε ειδική συνεδρίαση και πιστοποιεί με πρακτικό του την καταβολή του κεφαλαίου από το μέτοχο της Εταιρίας. Μέσα στην ίδια προθεσμία ο Πρόεδρος του Δ.Σ. υποβάλλει στην εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο του πρακτικού αυτού, το οποίο δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 του ν. 2339/1995.

H μετοχή είναι αναπαλλοτρίωτη, ονομαστική, έχει χρονολογία εκδόσεως, είναι σφραγισμένη με τη σφραγίδα της Εταιρίας και υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και ένα σύμβουλο, που ορίζεται από Δ.Σ..

Οι πόροι της Εταιρίας προέρχονται από τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Πολιτισμού, προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Διεθνών Οργανισμών, χορηγίες, δάνεια, καθώς και από κάθε άλλη πηγή.

η. H Εταιρία διοικείται από επταμελές διοικητικό συμβούλιο, το οποίο ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού με πενταετή θητεία, η οποία παρατείνεται μέχρι το διορισμό του νέου διοικητικού συμβουλίου. Μέλη του Δ.Σ. ορίζονται άτομα με ιδιαίτερη επιστημονική γνώση και επαγγελματική εμπειρία σχετική με το σκοπό και τις δράσεις της Εταιρίας. Ένα μέλος του Δ.Σ. του Τ.Α.Π.Α. θα είναι μέλος του Δ.Σ. της Εταιρίας. Με την παραπάνω απόφαση διορισμού των μελών του Δ.Σ. της Εταιρίας ορίζονται και ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., καθώς και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας. H ιδιότητα του μέλους του διοικητικού συμβουλίου δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου.

H αποζημίωση των μελών του διοικητικού συμβουλίου και η αμοιβή του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρίας καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού. Με απόφαση του Δ.Σ. μπορεί να ανατίθενται συγκεκριμένα καθήκοντα σε μέλη του Δ.Σ. της Εταιρίας. Το Δ.Σ. συνεδριάζει με παρουσία πέντε (5) τουλάχιστον μελών και αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί την Εταιρία δικαστικώς και εξωδίκως, συγκαλεί το Δ.Σ., προεδρεύει των συνεδριάσεών του και ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τα καταστατικά ή καθορίζονται με αποφάσεις του Δ.Σ.. Ο Πρόεδρος αναπληρώνεται κατά σειρά από τον Αντιπρόεδρο ή από το επόμενο, κατά σειρά αναγραφής των ονομάτων στην απόφαση διορισμού, μέλος.

θ. Το Τ.Α.Π.Α. εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο. Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι ο Πρόεδρος του Τ.Α.Π.Α., αναπληρούμενος από τον Αντιπρόεδρο. Το διοικητικό συμβούλιο του Τ.Α.Π.Α. ασκεί στη Γενική Συνέλευση όλα τα δικαιώματα ψήφου και τα λοιπά δικαιώματα του Ταμείου, ως αποκλειστικού μετόχου της Εταιρίας.

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται κατά πλειοψηφία, σε περίπτωση δε ισοψηφίας, υπερισχύει η γνώμη του Προέδρου.

H Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία με πέντε (5) τουλάχιστον μέλη του Δ.Σ. του Τ.Α.Π.Α..

ι. H εποπτεία της Εταιρίας για θέματα που ρυθμίζονται με τον παρόντα νόμο ασκείται από τον Υπουργό Πολιτισμού, ενώ αυτή που προβλέπεται από τις γενικές διατάξεις περί Α.Ε. ασκείται από τον Υπουργό Ανάπτυξης.

ια. H Εταιρία διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου και των κατ' εξουσιοδότηση τούτου εκδιδομένων διοικητικών πράξεων, από τις διατάξεις του καταστατικού της και για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύουν.

ιβ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και ιβ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών καιΠολιτισμού καταρτίζεται και τροποποιείται το καταστατικό της Εταιρίας και ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

ιγ. Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας ελέγχονται από ορκωτούς ελεγκτές κατά τις διατάξεις της νομοθεσίας περί ανωνύμων εταιριών.

ιδ. Με απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας, η οποία εγκρίνεται από τον Υπουργό Πολιτισμού, καταρτίζεται ο οργανισμός λειτουργίας της Εταιρίας, καθορίζονται οι επί μέρους υπηρεσιακές μονάδες και η διάρθρωσή τους, ο αριθμός των θέσεων του προσωπικού της Εταιρίας και τα προσόντα προσλήψεως, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια. Για την απόσπαση και πρόσληψη του προσωπικού της Εταιρίας έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των παραγράφων 15 και 17 του άρθρου 2 του ν. 2598/1998 (ΦΕΚ 66 Α'), όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2, αντίστοιχα, του άρθρου 15 του ν. 2730/1999 (ΦΕΚ 130 Α') και όπως εκάστοτε ισχύουν, καθώς και του άρθρου 18 του ν. 2730/1999 (ΦΕΚ 130 Α'), κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν. 2190/1994. Μετά τη λήξη της πρώτης Πολιτιστικής Ολυμπιάδας του 2004 η Εταιρία μπορεί, μετά από πρόταση του διοικητικού συμβουλίου και προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Πολιτισμού, να μειώσει τον αριθμό του προσωπικού της στο απολύτως απαραίτητο για τη δραστηριότητά της για τις επόμενες Πολιτιστικές Ολυμπιάδες. Το προσωπικό που υπηρετεί με απόσπαση στην Εταιρία επανέρχεται στις οργανικές του θέσεις και το προσωπικό που υπηρετεί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ή με σύμβαση έμμισθης εντολής απολύεται με την καταβολή των προβλεπόμενων από το νόμο αποζημιώσεων.

ιε. Με κανονισμούς που καταρτίζονται από το Δ.Σ. της Εταιρίας μετά από πρόταση του Διευθύνοντος Συμβούλου αυτής και εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για: α) την ανάθεση εκπόνησης μελετών και παροχής υπηρεσιών, β) τη διενέργεια προμηθειών και γ) την ανάθεση εκτέλεσης έργων, καθώς και για τη σύναψη, εκτέλεση και λύση των σχετικών με τις παραπάνω περιπτώσεις α', β' και γ' συμβάσεων. Με τους κανονισμούς αυτούς επιτρέπεται να ρυθμίζονται τα παραπάνω θέματα κατά παρέκκλιση από κάθε διάταξη νόμου ή κανονιστικής πράξης, εκτός από τους σχετικούς κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης."

2. Στο ν. 2260/1994, άρθρο πρώτο, παρ. 3 προστίθενται 8 λέξεις μετά τις λέξεις "δημόσια έργα" ως εξής "... και τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένων των μελετών...".