Νόμος 2819/2000/Άρθρο 5

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Νόμος 2819/2000
Ίδρυση Εταιρείας "Ολυμπιακό Χωριό 2004 A.E." προστασία Ολυμπιακών Συμβόλων και Σημάτων και άλλες διατάξεις.
Άρθρο 5
Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημόσιων Έργων στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και άλλες διατάξεις


Άρθρο 5
Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημόσιων Έργων στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και άλλες διατάξεις

1. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Πολιτισμού ή του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υφυπουργού, μπορεί να συσταθεί στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, Ειδική Υπηρεσία Δημόσιων Έργων (Ε.Υ.Δ.Ε.), με αποκλειστική αρμοδιότητα τον προγραμματισμό, τη μελέτη και την εκτέλεση των αθλητικών και λοιπών έργων που έχουν ανατεθεί ή θα ανατεθούν στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και θα εξυπηρετήσουν τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004.

2. Οι διατάξεις των άρθρων 5 και 8 του ν. 679/1977 και του άρθρου 5 του ν. 2229/1994, όπως αυτές ισχύουν, εφαρμόζονται αντίστοιχα για τον προγραμματισμό, τη μελέτη, την κατασκευή και την παρακολούθηση των παραπάνω έργων που χρηματοδοτούνται από οποιαδήποτε πηγή και υλοποιούνται από τις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Όπου στις παραπάνω διατάξεις αναφέρεται ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και τα αρμόδια όργανα και υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, νοείται ο αρμόδιος για τον αθλητισμό Υπουργός ή Υφυπουργός και τα αρμόδια όργανα και υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

Σχετικά με τις αποδοχές του προσωπικού που ασχολείται στην Ε.Υ.Δ.Ε. εφαρμόζεται το τελευταίο εδάφιο της περιπτώσεως β' της παρ. 11 του άρθρου 4 του παρόντος.