Νόμος 2819/2000/Άρθρο 19

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Νόμος 2819/2000
Ίδρυση Εταιρείας "Ολυμπιακό Χωριό 2004 A.E." προστασία Ολυμπιακών Συμβόλων και Σημάτων και άλλες διατάξεις.
Άρθρο 19


Άρθρο 19

1. Μελέτες, ενέργειες και έργα των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Π.Ε.Π.) ή άλλων προγραμμάτων δράσης που προβλέπονται από το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (Κ.Π.Σ.) των Οργανισμών Τοπικής ή Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή κάθε άλλης υπηρεσίας ή νομικού προσώπου του, κατά το άρθρο 51 του ν. 1892/ 1990, όπως αυτό κάθε φορά ισχύει, δημόσιου τομέα και αφορούν έργα εκπαιδευτικών υποδομών, μπορούν να εκτελούνται με ανάθεση κατόπιν διαπραγματεύσεων από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων Α.Ε., με την ιδιότητα του ενδιάμεσου φορέα, κατά τις διατάξεις της Οδηγίας 92/50/ΕΟΚ, εφόσον συντρέχει περίπτωση εφαρμογής της και μετά από απόφαση των αρμόδιων κατά περίπτωση οργάνων.

2. α) H κατά τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν.δ. 4545/1996 (ΦΕΚ 190 Α') θέση Εφόρου των Γραφείων της Ακαδημίας Αθηνών, μετά την καθ' οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του υπηρετούντα στη θέση αυτή, εξομοιώνεται ως προς κάθε συνέπεια με θέση και βαθμό Γενικού Διευθυντή και η πλήρωσή της γίνεται ύστερα από προκήρυξη που εκδίδεται με απόφαση της Συγκλήτου της Ακαδημίας Αθηνών, η οποία εγκρίνεται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

β) Ο Έφορος των Γραφείων της Ακαδημίας Αθηνών συντονίζει, ελέγχει και εποπτεύει το έργο όλων των διοικητικών, οικονομικών και τεχνικών υπηρεσιών του Ιδρύματος και είναι υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία τους και την εκτέλεση των αποφάσεων της Συγκλήτου και μπορεί να μετέχει στις συνεδριάσεις της χωρίς ψήφο.

γ) Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για τη θέση του Εφόρου έχουν μόνιμοι δημόσιοι διοικητικοί υπάλληλοι ή υπάλληλοι της Ακαδημίας Αθηνών ή άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι οποίοι διαθέτουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που απαιτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 82 και 83 παρ. 7 και, κατά την πρώτη εφαρμογή, της παρ. 5 του άρθρου δεύτερου του ν. 2683/1999 για την προαγωγή στο βαθμό του Γενικού Διευθυντή. H επιλογή του Εφόρου γίνεται με απόφαση της Συγκλήτου της Ακαδημίας.

δ) Χρέη υπηρεσιακού συμβουλίου για την εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση του Εφόρου των Γραφείων της Ακαδημίας Αθηνών εκτελεί η Σύγκλητος της Ακαδημίας Αθηνών. H Σύγκλητος με αιτιολογημένη απόφασή της μπορεί να απαλλάξει τον κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου διοριζόμενο Έφορο από τα καθήκοντα του Εφόρου των Γραφείων της Ακαδημίας Αθηνών, επιστρέφει στην υπηρεσία από την οποία προέρχεται, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των τριών τελευταίων εδαφίων της παρ. 8 του άρθρου 82 του ν. 2683/1999 "Κύρωση Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.". Κατά τα λοιπά για τη θέση του Εφόρου εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 11 του ν. 1894/1990.

3. Στην παράγραφο 25 του άρθρου 6 του ν. 2240/1994 (ΦΕΚ 153 Α' ) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

"Σε μη αστικές περιοχές, οι οποίες εξυπηρετούνται με αστική συγκοινωνία, η οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση πραγματοποιεί τη μεταφορά μαθητών σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με κάθε κατάλληλο μεταφορικό μέσο δημόσιας χρήσης και, εάν δεν υπάρχει, με ιδιωτικής χρήσης μεταφορικά μέσα που πληρούν τους όρους ασφαλείας μεταφοράς μαθητών. H ισχύς της παρούσας διάταξης αρχίζει από 1.9.1999."

4. α) H ισχύς της διάταξης της παραγράφου 8 του άρθρου 9 του ν. 2575/1998 (ΦΕΚ 23 Α' ) παρατείνεται μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2006. Ως σπουδαστές Α.Δ.Σ.Ε.Ν. νοούνται οι σπουδαστές Α.Ε.Ν.. Για τα θέματα της εκπαίδευσης επί πλοίου των σπουδαστών εφαρμόζεται η κείμενη νομοθεσία.

β) Στο άρθρο 11 του ν. 2638/1998 (ΦΕΚ 204 Α') προστίθεται παράγραφος 8, ως ακολούθως:

"8. α) Ως ανώτατο όριο ηλικίας διορισμού σε θέσεις Ε.Π. καθηγητή ή επίκουρου καθηγητή των Α.Ε.Ν. ορίζεται το 45ο έτος, που μπορεί να αυξηθεί μέχρι το 50ό, κατά ίσο αριθμό ετών προϋπηρεσίας του υποψηφίου στο Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. ή οργανισμούς κοινής ωφέλειας ή σε μεγάλη δημόσια ή ιδιωτική παραγωγική ή ναυτιλιακή μονάδα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, σχετικής με το αντικείμενο της θέσης που πρόκειται να καλυφθεί ή διδακτικού έργου σε τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. H προϋπηρεσία πρέπει να έχει διανυθεί μετά την κτήση του αντίστοιχου πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όταν πρόκειται περί γενικών και τεχνικών μαθημάτων, και μετά την κτήση του διπλώματος εμπορικού ναυτικού Α' τάξεως, όταν πρόκειται περί ναυτικών μαθημάτων.

β) Για τις λοιπές βαθμίδες Ε.Π. των Α.Ε.Ν. εφαρμόζεται για τα θέματα αυτά ο υπαλληλικός κώδικας."

γ) Προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων Ε.Π. Α.Ε.Ν. που εκκρεμούν και προβλέπουν ως όριο διορισμού το 45ο έτος ηλικίας δεν θίγονται.

δ) H παράγραφος 1 του άρθρου 22 του ν. 2638/1998 τροποποιείται ως ακολούθως:

"1.α) Τα θέματα εισαγωγής των σπουδαστών, σχετικά με τα προσόντα, την εξέταση σε ειδικά μαθήματα, τη διάκριση κατηγοριών υποψηφίων και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

β) Σε κάθε περίπτωση στις Α.Ε.Ν. εισάγονται κάτοχοι απολυτηρίου ενιαίου λυκείου ή άλλου ισότιμου τίτλου. Κατ' εξαίρεση εισάγονται και κάτοχοι τίτλου Τ.Ε.Ε., κατά προτεραιότητα ναυτικού - ναυτιλιακού τομέα, οι οποίοι υποβάλλονται, πριν την εισαγωγή τους, σε συμπληρωματική εκπαίδευση σε Α.Ε.Ν. διάρκειας δύο (2) μέχρι έξι (6) μηνών. Τα εκπαιδευτικά και λειτουργικά θέματα της εκπαίδευσης αυτής και κάθε σχετική λεπτομέρεια ρυθμίζονται με την κοινή απόφαση της περίπτωσης α'.

γ) Ο αριθμός εισαγωγής για κάθε κατηγορία σπουδαστών και για κάθε Α.Ε.Ν. ορίζεται κάθε φορά με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων."

5. Από τις υφιστάμενες θέσεις διακόνων, που έχουν συσταθεί με το ν.δ. 1398/1973 (ΦΕΚ 112 Α') για την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών και τις Ιερές Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος, μετατρέπονται εκατό (100) σε θέσεις λαϊκών υπαλλήλων με αντίστοιχη μείωση των θέσεων των διακόνων. H κατανομή των θέσεων αυτών στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών και τις Ιερές Μητροπόλεις γίνεται κατά κλάδους, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου (Δ.Ι.Σ.) και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Για το προσωπικό που θα προσληφθεί στις παραπάνω θέσεις ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 20 του ν. 1476/1984 (ΦΕΚ 136 Α').

6. Στο άρθρο 5 παρ. 1 του ν. 2517/1997 προστίθεται εδάφιο γ' ως εξής:

"γ) Τα μέλη Δ.Ε.Π., καθώς επίσης και τα μέλη των λοιπών κατηγοριών προσωπικού, που υπηρετούν σε καταργούμενα Γενικά Τμήματα μετακινούνται σε άλλα Τμήματα του οικείου Α.Ε.Ι., χωρίς να απαιτείται η συνδρομή των προϋποθέσεων που προβλέπονται στο εδάφιο α' της παρούσας παραγράφου σχετικά με το χρόνο προϋπηρεσίας και την αυτοδυναμία του Γενικού Τμήματος. Για τη μετακίνηση απαιτείται αίτηση του ενδιαφερομένου προς τη Σύγκλητο και προς το Τμήμα υποδοχής. H μετακίνηση πραγματοποιείται με πράξη του Πρύτανη, ύστερα από αιτιολογημένη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος υποδοχής και της Συγκλήτου. Στο προεδρικό διάταγμα κατάργησης του Γενικού Τμήματος μπορεί να ορίζονται πρόσθετες προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση των ανωτέρω μετακινήσεων, καθώς επίσης και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια."

7. H παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 1868/1989 (ΦΕΚ 230 Α'), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 37 του ν. 2145/1993 (ΦΕΚ 88 Α'), εφαρμόζεται αναλόγως και για τους δικηγόρους που υπηρετούν στο Συνήγορο του Πολίτη ως ειδικοί επιστήμονες ή βοηθοί επιστήμονες και τελούν σε υποχρεωτική αναστολή άσκησης του λειτουργήματός τους.