Νόμος 2741/1999

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Νόμος 2741/1999
Ενιαίος Φορέος Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρύθμισης θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις.
ΦΕΚ A 199/1999


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ[Επεξεργασία]

Άρθρο 1: Σύσταση Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων, Αποστολή - Αρμοδιότητες[Επεξεργασία]

1. Συνιστόται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία 'Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.) που εδρεύει στην Αθήνα και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Ανάπτυξης. 2. Σκοπός του Ε.Φ.Ε.Τ. είναι η προστασία του κατα­ ναλωτή με τη διασφάλιση της εισαγωγής, παραγωγής και της διακίνησης υγιεινών τροφίμων, η πιστοποίηση της καταλληλότητας, ο έλεγχος της ποιότητας και η ποιοτική αναβάθμιση των τροφίμων, όπως επίσης και η προστασία των οικονομικών συμφερόντων του κατανα­ λωτή και η μέριμνα για την αποτροπή της παραπλάνησής του σε σχέση με την υγιεινή, τη σύσταση, την επισή­ μανση και την τιμή των τροφίμων. 3. Ως 'τρόφιμα' νοούνται όλα τα στερεό ή υγρά προϊόντα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τροφή από τον άνθρωπο. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται τα κάθε είδους ποτά και ευφραντικά, το νερό, τα κόμμεα και μαστίχες, καθώς και κάθε ουσία ή μίγμα ουσιών που προορίζεται για προσθήκη σε τρόφιμα. Ως υγιεινά τρό­ φιμα νοούνται τα τρόφιμα τα οποία από υγιεινή όποψη είναι κατάλληλα προς βρώση από τον άνθρωπο. Ως "πιστοποίηση της καταλληλότητας των τροφίμων' νοείται ο έλεγχος της συμμόρφωσης στις προδιαγρα­ φόμενες απαιτήσεις που ορίζονται από την κείμενη εθνική χοι κοινοτική νομοθεσία για τη διασφάλιση της παραγωγής και διακίνησης υγιεινών τροφίμων κατάλ­ ληλων προς βρώση από τον άνθρωπο. Ως 'επιχείρηση τροφίμων' νοείται κάθε επιχείρηση δημόσια ή ιδιωτική που ασκεί μία ή περισσότερες από τις παρακάτω δραστηριότητες κερδοσκοπικές ή μη: παρασκευή, μεταποίηση, παραγωγή, συσκευααία, απο­ θήκευση. μεταφορά, διανομή, διακίνηση ή την προσφορά προς πώληση ή διάθεση τροφίμων. Ως 'εργαστήρια τροφίμων" νοούνται το Γενικά Χημείο του Κρότους και άλλα δημόσια εργαστήρια, συμπερι­ λαμβανομένων και των εργαστηρίων των Ανωτάτων Εκπαιδειτπκών Ιδρυμάτων και των Τεχνολογικών Εκ­ παιδευτικών Ιδρυμάτων, καθώς και ιδιωτικά εργαστήρια διαπιστευμένα από τον αρμόδιο για τη διαπίστευση κρατικό φορέα σύμφωνα με τσ κριτήριο λειτουργίας των εργαστηρίων δοκιμών που καθορίζονται στο ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 45001, όπου διενεργούνται αναλύσεις δειγ­ μάτων τροφίμων. 4. Νωπό φυτικά προϊόντα, τα οποία βρίσκονται στους χώρους καλλιέργειας κα παραγωγής (χώρα πρωτογε­ νούς παραγωγής), πριν υποστσύν οποία δήποτε επε­ ξεργασία, καθώς και νωπά προϊόντα κτηνοτροφίας, αλιείας, ιχθυοκαλλιέργειας και μελισσοκομίας, τα οποία βρίσκονται στους χώρους παραγωγής, εφόσον δεν προσφέρονται προς κατανάλωση, δεν υπάγονται στην αρ­ μοδιότητα του Ε.Φ.Ε.Τ.. Κατά τη φάση της πρώτης μεταποίησης των νωπών φυτικών και ζωικών προϊόντων εξακολουθεί να υφίσταται η παράλληλη αρμοδιότητα ελέγχου των υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Γεωργίας ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα που αναφέρονται στην έννοια της πρώτης μεταποίησης και την οργάνωση και το συντονισμό των ελέγχων κατά τη φάση αυτήν. Επίσης δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα του Ε.Φ.Ε.Τ. αντικείμενα και καθεστώτα δασμό φορολογικού χαρα­ κτήρα, όπως καθορίζονται σπς οικείες διατάξεις. 5. Ο Ε.Φ.Ε.Τ. για την εκπλήρωση της αποστολής του έχει τις οκόλουθες ορμοδιότητες: α) Καθορίζει τις προδιαγραφές ποιότητας τις οποίες πρέπει να πληρούν τα προσφερόμενα στην κατανάλωση τρόφιμα και οι πρώτες ή πρόαθετες ύλες που προο­ ρίζονται για προσθήκη σε τρόφιμα με σκοπό την προ­ στασία της δημόσιας υγείας και την αποφυγή της εξαπάτησης των καταναλωτών. β) Καθορίζει τα πρότυπο κσι τις αρχές σπς οποίες θα πρέπει να στηρίζεται η μελέτη και εφαρμογή των

συστημάτων παραγωγής υγιεινών προϊόντων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, από τις επιχειρήσεις τροφί­ μων και τις προδιαγραφές για τους επιστήμονες που θα ασχοληθούν με την εγκατάσταση τέτοιων συστημά­ των στις επιχειρήσεις τροφίμων, καθώς και με το προ­ σωπικό που θα εργαστεί στα εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου τροφίμων που εγκαθίστανται οτις επιχειρήσεις τροφίμων.

γ) Καθορίζει ή επικυρώνει τους κανόνες ορθής υγιει­ νής πρακτικής σύμφωνα με την Οδηγία 93/43/Ε.Ο.Κ. και κάθε άλλο συναφή κανόνα διεθνούς και κοινοτικού δικαίου και ελέγχει την τήρηση των κανόνων αυτών. Η τήρηση των κανόνων ορθής υγιεινής πρακτικής αποτελεί προϋπόθεση για την ίδρυση και λειτουργία κάθε επι­ χείρησης τροφίμων. Στο πλαίσιο αυτό καθορίζει τους υγειονομικούς όρους ίδρυσης και λειτουργίας των επι­ χειρήσεων τροφίμων και τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για να είναι τα τρόφιμα ασφαλή και υγιεινά. 5) Τηρεί μητρώο επιχειρήσεων τροφίμων και καθορίζει τα προγράμματα ελέγχων που διενεργούνται από τις υπηρεσίες του ή από άλλες αρχές και υπηρεσίες ε) Διενεργεί με τσ όργανό του ή παραγγέλλει σε άλλες αρχές ή υπηρεσίες, συντονίζει και διευθύνει τους ελέγχους σε όλα τα στάδια μετά την πρωτογενή πα­ ραγωγή στην οποία ενιάσσονται μεταξύ άλλων η συ­ γκομιδή. η σφαγή και το άρμεγμα, δηλαδή στο στάδια της παρασκευής, της μεταποίησης, της παραγωγής, της συσκευασίας, αποθήκευσης, μεταφοράς, διανομής, δια­ κίνησης. προσφοράς προς πώληση ή της διάθεσης στον καταναλωτή στα νωπά ή επεξεργασμένα τρόφιμα που παράγονται, διακινούνται ή εισάγονται στη χώρα μας ή εξάγονται από αυτήν. Διενεργεί επίσης ελέγχους στα υλικά και ανηκείμενα που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα. Σκοπός των ελέγχων είναι η διασφάλιση της υγιεινής των τροφίμων και η προστασία των συμφερό­ ντων του καταναλωτή. Ο έλεγχοι αυτοί συνίστανται ιδίως σε επιθεωρήσεις των επιχειρήσεων τροφίμων, στον έλεγχο του συστήματος παραγωγής των επιχει­ ρήσεων. στη διενέργεια δειγματοληψιών και αναλύσεων τροφίμων σε δικά του ή άλλο εργοστήρια τροφίμων. αα) Η επιθεώρηση περιλαμβάνει ιδίως τον έλεγχο των πρώτων και πρόσθετων υλών, των τροφίμων κατά την παραγωγική διαδικασία, των τελικών προϊόντων, της τήρησης των κονόνων ορθής υγιεινής πρακτικής στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων τροφίμων, στο μηχανολογικό εξοπλισμό, στην υγεία και την υγιεινή του προσωπικού, στον καθαρισμό και την αηολφανση, στην καταπολέμηση τρωκτικών και εντόμων, στη συσκευασία. στην αποθήκευση και στη διανομή και μετα­ φορά των τροφίμων. Επίσης κατά την επιθεώρηση ελέγχεται η τήρηση των τεχνολογικών παραμέτρων που απαιτούνται κατά την κείμενη νομοθεσία από τις επι­ χειρήσεις τροφίμων, καθώς και η επισήμανση των τρο­ φίμων. ββ) Ο έλεγχος του συστήματος παραγωγής υγιεινών προϊόντων περιλαμβάνει τον έλεγχο των κρίσιμων ση­ μείων ελέγχου κατά την παραγωγική διαδικασία, τον έλεγχο των μέτρων πρόληψης που εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση των κινδύνων, τον έλεγχο των παραμέτρων επεξεργασίας και συντήρησης που εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις (όπως θέρμανσης και ψύξης) για την εξάλειψη των κινδύνων των τροφίμων. Επίσης περιλαμβάνει τον έλεγχο της κατάλληλης εκπαίδευσης του προσωπικού των επιχειρήσεων, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί σωστά στις απαιτήσεις του συστήματος παραγωγής υγιεινών προϊόντων, καθώς και τον έλεγχο των φχείων που τεκμηριώνουν την τήρηση του συστήματος. στ) Συμμετέχει στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Διεθνών Οργανισμών για τη διαμόρ­ φωση των σχετικών με τις αρμοδιότητές του αποφά­ σεων, μεριμνά για την προσαρμογή και συμμόρφωση προς οδηγίες, αποφάσεις, κανονισμούς και συστάσεις, που εκδίδονται από τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλους Διεθνείς Οργανισμούς σε θέματα της αρμοδιότητάς του και αποτελεί το σύνδεσμο με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ενωσης και άλλων Διεθνών Οργανισμών σε θέματα ελέγχου τροφίμων και στο πλαί­ σιο του συστήματος άμεσης αντιμετώπισης καταστά­ σεων που αφορούν στην ασφάλεια των τροφίμων σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης. ζ) Μεριμνά για την εκπόνηση ερευνητικών προγραμ­ μάτων. που σχετίζονται με το αντικείμενό του, συνερ­ γάζεται με φορείς με συναφές αντικείμενο για το σκοπό αυτόν και εισηγείται προτάσεις για τη λήι|ιη νομοθετικών ή άλλων μέτρων σε θέματα της αρμοδιότητας του. η) Συλλέγει, επεξεργάζεται και τηρεί πληροφορίες, στατιστικά στοιχεία και μητρώα σχετικά με τους ελέγ­ χους που διενεργούνται από τις υπηρεσίες του. πς επιχειρήσεις τροφίμων και τα αντικείμενα της αρμοδιότητάς του. θ) Μεριμνά για τη συνεχή ενημέρωση, επιμόρφωση και εκπαίδευση ταυ προσωπικού τούγια τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις εξελίξεις στις νέες νομοθεσίες, καθώς και του καταναλωτή σε θέματα ασφάλειας και ποιότητας τροφίμων, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή και ι) Ασκεί κάθε άλλη συναφή προς τους σκοπούς του αρμοδιότητα. 6. Ο Ε.Φ.Ε.Τ. έχει άλες τις αρμοδιότητες των προανακριτικών αρχών κα ενεργεί κάθε αναγκαία κατά την κρίση του έρευνα σύμφωνα με πς διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Οι αστυνομικές, λιμενικές, στρατιωτικές και λοιπές αρχές και υπηρεσίες υποχρεούνται, όταν τους ζητηθεί, να συνδράμουν άμεσα και αποτελεσματικά τα εντεταλ­ μένα όργανα και τους υπαλλήλους του Ε.Φ.Ε.Τ.. 7. Πόροι του Ε.Φ.Ε.Τ. είναι: α) Ετήσια επιχορήγηση από τον Κρατικό Προϋπολο­ γισμό. 0) Χρηικιτοδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους Διεθνείς Οργανισμούς. γ) Ανταποδοτικά τέλη για παροχή υπηρεσιών, όπου επιβάλλονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικο­ νομικών και Ανάπτυξης 5) Τα έσοδα από κάθε είδους χρηματικά πρόστιμα που επιβάλλονται για παραβάσεις του παρόντος. ε) Δωρεές, χορηγίες, κληρονομιές, κληροδοσίες, ε­ πιχορηγήσεις από τρίτους. 8. Ο Ε.Φ.Ε.Τ. απαλλάσσεται: α) από κάθε δημοτικό και κοινοτικό φόρο ή τέλος και κάθε εισφορά, κράτηση ή δικαίωμα υπέρ τρίτου, β) από την υποχρέωση κατα­ βολής οποιουδήποτε παραβόλου, τέλους, ενσήμου ή εισφοράς για την άσχηση ή την εκδίκαση αγωγών, ενδίκου μέσου ή βοηθήματος ή για τη διενέργεια ο­ ποιοσδήποτε δικαστικής ή διαδικαστικής πράξης, ενώ­ πιον όλων των δικαστηρίων ή δικαστικών ή άλλων αρχών 9. Για την είσπραξη των εσόδων του εφαρμόζονται οι ουσιαστικές και δικονομικές διατάξεις του Κώδικα 'Περί Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων', όπως ισχύουν. 10 Η ενώπιον των δικαστηρίων υπεράσπιση και εκ­ προσώπηση του Ε.Φ.Ε.Τ. γίνεται από το Γραφείο Νο­ μικού Συμβούλου της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου.

Άρθρο 2: Διοίκηση[Επεξεργασία]

1. Ο Ε.Φ.Ε.Τ. διοικείται οπό επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο. 2. Το μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου μετά από πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης Ο Πρόεδρος και ο Αντι­ πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, ύστερα από πρόταση του Υ­ πουργού Ανάπτυξης και γνιφη της Βουλής των Ελλή­ νων. κατά τα οριζόμενα οτον Κανονισμό αυτής. Μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου συμπεριλαμβάνεται ένας εκλεγμένος εκπρόσωπος των καταναλωτών του Εθνικού Συμβουλίου Καταναλωτών, που εκλέγεται μεταξύ των εκπροσώπων των καταναλωτών στο παρα­ πάνω Συμβούλιο, και ένας εκλεγμένος εκπρόσωπος των εργαζομένων στον Ε.Φ.Ε.Τ.. Στο πρώτο Διοικητικό Συμ­ βούλιο ο εκπρόσωπος των εργαζομένων προτείνεται από την Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλ­ λήλων. 3. Ως Πρόεδρος και μέλη του Διοικητικού Σι^ιβουλίου ορίζονται πρόσωπο που έχουν ιδιαίτερο κϊιρος και εξειδικευμένες γνώσεις ή ιδιαίτερη εμπειρία σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης ή σε θέματα που σχετίζονται με την αποστολή του Ε.Φ.Ε.Τ.. Δύο τουλάχιστον από τα μέλη του Δ.Σ. είναι ειδικοί επιστήμονες σε θέματα τροφίμων. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την άσκηση των καθηκόντων τους πρέπει να απέχουν από κάθε επιχειρηματική δραστη­ ριότητα που έχει άμεση ή έμμεση σχέση με το αντι­ κείμενο του Ε.Φ.Ε.Τ.. Η θητείο του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής 4. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τέσοερα (4) από τα μέλη του. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέ­ δρου. Η ψήφος του Προέδρου δεν υπερισχύει όταν πρόκειται για τις υπό στοιχείο δ της παραγράφου 9 του παρόντος άρθρου αποφάσεις. 5. Χρέη γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου ασκεί υπάλληλος του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων που ορίζεται με τον αναπληρωτή του με αιιόφαση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Χρέη εισηγητή εκτελεί ο Γενικός Διευ και Λαής του Ε.Φ.Ε.Τ. ή ο ανα­ πληρωτής του κοι κατά περίπτωση οι διευθυντές του Ε Φ Ε Τ.. καθώς και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Φ.Ε.Τ.. 6. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται με πλήρη απασχόληση Στον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβου­ λίου καταβάλλεται αμοιβή, το ύψος της οποίας καθο­ ρίζεται για τον καθένα με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών κοι Ανάπτυξης Με την ίδια απόφαση κα­ θορίζεται η αποζη)ήωση που λαμβάνουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμιιετοχή τους στις συνεδριάσεις του Στον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο κα­ ταβάλλονται οδοιπορικά έξοδα και ημερήσιο αποζημίωση για τις εκτός έδρας μετακινήσεις τους, που καθορίζονται με όμοια απόφαση. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος ασφαλίζονται για το χρόνο της θητείας τους στον ασφαλιστικό οργανισμό κύριας και επκουρικής ασφά­ λισης του προσωπικού του Ε.Φ.Ε.Τ.. εφόσον κατά τον ίδιο χρόνο δεν καλύπτονται αντίστοιχα από άλλη κύρια και επικουρική ασφάλιση. 7. Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και μετά από εισήγηση τοι» Υπουργού Ανάπτυξης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπίπτει από αυτό, αν δεν εκ­ πληρώνει πλέον τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παράγραφο 3 αυτού του άρθρου ή κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του έβλαψε με τη συμπεριφορά του τους σκοπούς του Ε.Φ.Ε.Τ.. θ. Η αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβου­ λίου που έχει αποβιώαει, παραιτηθεί ή εκπέσει γίνετοι για την υπόλοιπη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου. 9. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για κάθε θέμα σχετικό με τη διοίκηση, λειτουργία και διαχείριση του Ε.Φ.Ε.Τ.. Στο πλαίσιο αυτό ασκεί ιδίως τις εξής αρμο­ διότητες: α) λαμβάνει όλες τις αναγκαίες αποφάσεις για την εκπλήρωση της αποστολής του Ε.Φ.Ε.Τ., β) εγκρίνει τον προϋπολογισμό του Ε.Φ.Ε.Τ., τις αναγκαίες κατά την εκτέλεσή του αναμορφώσεις κοι τροποποιήσεις του, καθώς και τον ισολογισμό κοι α­ πολογισμό της οικονομικής χρήαης κάθε έτους, γ) εγκρίνει το σχεδίασμά και τα επί μέρους προγράμ­ ματα για την άσκηση του ελέγχου επί των τροφίμων και εκδίδει σχετικές οδηγίες προς τις υπηρεσίες του Ε.Φ.Ε.Τ., δ) αποφασίζει για τα θέματα που αναφέρονται στις αρμοδιότητες του Ε.Φ.Ε.Τ., όπως αυτές ορίζονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου. ε) εισηγείται στον Υπουργό Ανάπτυξης την κατάρτιση, ανί^ιόρφωση. συμπλήρωση, τροποποίηση του οργανι­ σμού και του κανονισμού λειτουργίας του Ε.Φ.Ε Τ., στ) καταρτίζει και υποβάλλει στον Υπουργό Ανάπτυ­ ξης στο τέλος κάθε έτους ετήσια έκθεση της δραστη­ ριότητας του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων, καθώς και προγραμματισμό των δραστηριοτήτων του για το επόμενο έτος, ζ) καταρτίζει και υποβάλλει στον Υπουργό Ανάπτυξης στο τέλος κάθε τριμήνου εκθέσεις ελέγχων που έχουν διενεργηθει από τις υπηρεσίες του Ε.Φ.Ε.Τ., η) εισηγείται στον Υπουργό Ανάπτυξης προτάσεις για τη λήι(η νομοθετικών ή άλλων μέτρων σε θέματα της αποστολής του. θ) εγκρίνει τις εισηγήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών του για την επιβολή των προστίμων που προβλέπονται οπό τη διάταξη του άρθρου 5 του παρόντος και προτείνει σχετικά στον Υπουργό Ανάπτυξης, ι) αποφασίζει για την πρόσληψη προσωπικού, όπου και όπως προβλέπεται από πς κείμενες διατάξεις, ία) ασκεί την κατά τις οικείες διστάζεις πειθαρχική δικαιοδοσία, ιβ) ασκεί κάθε αρμοδιότητα που προβλέπεται απά επί μέρους διατάξεις. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί νσ αναθέτει στον Πρόεδρο ή σε μέλη του την άσκηση μέρους των αρμοδιοτήτων του, εκτός από τις αρμοδιότητες υπό στοιχεία β και δ έως η'. 10 Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Φ.Ε.Τ. έχει και τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) αποφασίζει για έκτακτα και επείγοντα θέματα και υποβάλλει τις αποφάσεις του αυτές προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο. β) υπογράφει τις πράξεις για τις υπηρεσιακές μετα­ βολές του προσωπικού, γ) καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, συμπεριλαμβάνοντας σε αυτά θέματα που προτείνουν τουλάχιστον τρία (3) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αυγκαλεί το Διοικητικό Σι^ιβούλιο του Ε.Φ.Ε.Τ. και προε­ δρεύει των συνεδριάσεων αυτού και υπογράφει τα α­ ντίγραφα και αποσπάαματα των πρακτικών του Διοικη­ τικού Συμβουλίου, δ) ιιαρακολ ουθεί την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. ε) εκπροσωπεί τον Ε.Φ.Ε.Τ. ενώπιον κάθε δικαστικής ή άλλης αρχής, καθώς και στις μετά τρίτων σχέσεις και συναλλαγές και μιτσρεί με πράξη ίου να αναθέτει κατά περίπτωση ή κατηγορία περιπτώσεων την εκπρο­ σώπηση στο Γενικό Διευθυντή ή σε μέλος του Διοικη­ τικού Συμβουλίου, στ) ασκεί όλες τις αρμοδιότητες του Γενικού Διευ­ θυντή για όσο χρονικό διάστημα δεν έχει διορισθεί αυτός ή σε κάθε περίπτωση απουσίας του λόγω κω­ λύματος ή αποχής του και για οποίον δήποτε άλλο λόγο. 11. Ο Πρόεδρος μπορεί να μεταβιβάζει μέρος των αρμοδιοτήτων του στον Αντιπρόεδρο. Τον Πρόεδρο, σπόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει ως προς όλες τις αρμοδιότητές του ο Αντιπρόεδρος. 12. Με απόραση του Υπουργού Ανάπτυξης ορίζονται ο τρόπος της λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου, η διαδικασία λήψης των αποφάσεων του. καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια, και μπορεί να εξειδικεύεται ο τρόπος και καθορίζονται σι λεπτομέρειες για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Προέδρου. 13. Στον Ε Φ.Ε.Τ. συνιστάται θέση Γ ενικού Διευθυντή. Ο Γενικός Διευθυντής επιλέγεται για πενταετή θητεία κπι για πλήρη και αποκλειστική απασχόληση μετά από ροκήρυξη της θέσης. Η προκήρυξη για την κάλυψη της θέσης γίνεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυ­ ξης. με την οποία ορίζονται τα δικαιολσγητικά, η προ­ θεσμία και κάθε σχεπκή λεπτομέρεια για την υποβολή της αίτησης και για τη διαδικασία επιλογής. Η προκήρυξη δημοσιεύεται σε τρτ.ις (3) τουλάχιστον ημερήσιες εφη­ μερίδες ευρείας κυκλοφορίας και στην επίσημη Εφη­ μερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κστπ την πρώτη ε­ φαρμογή του παρόντος η προκήρυξη γίνεται εντός ενός (1) έτους από το διορισμό του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου. 14. Για την κάλυψη της θέσης του Γ ενικού Διευθυντή απαιτειται πτυχίο Α.Ε.Ι., ιδιαίτερη ικανότητα και αξιόλογη τμπειρίπ σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης, λαμβανομένων υπόψη μεταπτυχιακών τίτλων και της επιστη­ μονικής εξειδίκευαης ή εμπειρίας σε θέματα που σχε­ τίζονται με την αποστολή του Ε.Φ.Ε.Τ.. Μέχρις άτου επιλεγεί ο Γενικός Διευθυντής, οι αρμοδιότητές ταυ ασκούνται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβου­λίου 15. Η επιλογή του Γενικού Διευθυντή γίνεται υστέρα από κρίση και οξιολόγηση των υποψηφίων από επιτροπή που συγκροτείται για το σκοπό αυτόν από τον Υπουργό Ανάπτυξης κοι αποτελείται από: ο. τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Φ.Ε.Τ , β. ένα (1) μέλος του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού που προτείνεται από τον Πρόεδρό του και γ. δύο (2) καθηγητές Α.Ε.Ι που ορίζονται σπό τον Υπουργό Ανάπτυξης. Πρόεδρος της επιτροπής είναι ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ε.Φ.Ε.Τ., αναπληρούμενος από τον Αντιπρόεδρο. 16 Η θητείο του Γενικού Διευθυντή μπορεί να ανα­ νεώνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνεται κατά τους τελευταίους έξι (6) μήνες της θητείας του Γενικού Διευθυντή, με πλειοψηφία τουλά­ χιστον των δύο τρίτων του συνόλου των μελών του και τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Ανάπτυξης. 17. Ο Γενικός Διευθυντής του Ε.Φ.Ε.Τ. έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: ο. Είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, β Εποπτεύει της λειτουργίας και ηροίσταται των υπηρεσιών του Ε.Φ.Ε.Τ.. γ. Μεριμνά για την εκπλήρωση της αποστολής του Ε.Φ.Ε.Τ.. δ. Εισηγείται στο Δ.Σ. για τα θέματα που αφορούν στην άσκηση ίων αρμοδιοτήτων του Ε.Φ.Ε.Τ. και τη λειτουργία του.

Άρθρο 3: Γνωμοδοπκά όργανα[Επεξεργασία]

1. Στον Ε.Φ.Ε.Τ. λειτουργεί ως συμβουλευτικό και γνωμοδοτικό όργανο το Εθνικό Συμβούλιο Πολιτικής Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Σ.Π Ε.Τ.). Το Ε.Σ.Π,Ε.Τ. συγκρο­ τείται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. 2. Το Ε.Σ.Π.Ε.Τ. παρέχει, είτε μετά από σχετικό ερώτημα του Διοικητικού Συμβουλίου είτε αυτεπαγγέλτως, τη γνώμη του σε θέματα πολιτικής ελέγχου τρο­ φίμων και εισηγείται προγράμματα δράσης και προτάσεις σε θέματα που αναφέρονται στην αποστολή του Ε.Φ.Ε.Τ.. 3 Το Ε.Σ Π Ε.Τ αποτελείται από: α) τον Πρόεδρο του Ε.Φ.Ε.Τ., αναπληρούμενο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος από τον Αντιπρόε­ δρο. ως Πρόεδρο, β) έναν (1) εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης, γ) έναν (1) εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, δ) έναν (1) εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης. ε) έναν (1) εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Έρευνας - Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, στ) τρεις (3) εκπροσώπους του ΥποΜργειου Γεωργίας, από τους οποίους ένας εξειδικευμένος σε θέματα Φυ­ τικής και ένας με εζειδίκευση σε θέματα ζωικής πα­ ραγωγής, ζ) έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. η) έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Περιβάλλο­ ντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων. θ) έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, ι) έναν (I) εκπρόσωπο του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, ια) έναν (1) εκπρόσωπο του Γενικού Χημείου του Κράτους. ιβ) έναν (1) εκπρόσωπο από κάθε κόμμα που ανα­ γνωρίζεται κατά τον Κανονισμό της Βουλής, ιγ) τρεις (3) εκπροσώπους των καταναλωτων, ιδ) έναν (1) εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Συνομο­ σπονδίας Ενώσεων Γεωργικων Συνεταιρισμών (ΠΑ.Σ.ΕΓΕ.Σ), ιε) έναν (1) εκπρόσωπο του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (Σ.Ε 8 Τ.). ιοτ) έναν (1) εκπρόσωπο του Συνδέσμου Εμπορικών Επιχειρήσεων Τροφίμων Ελλάδος. ιζ) έναν (1) εκπρόσωπο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Σούπερ Μόρκετ Ελλάδος (Σ.Ε.Σ.Μ Ε . ιη) έναν (1) εκπρόσωπο της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματών Βιοτεχνών Ελλάδος, που προέρχεται από τις επιχειρήσεις τροφίμων ιθ) έναν (1) εκπρόσωπο του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης. κ) δύο (2) καθηγητές ή αναπληρωτές καθηγητές Α.Ε.Ι. ειδικούς σε θέματα επιστήμης και τεχνολογίας τροφί­ μων. κα) έναν (1) εκπρόσωπο του Γεωτεχνικού Επιμελη­ τηρίου και

κβ) έναν (1) εκπρόσωπο της Ένωσης Ελλήνων Χη­ μικών.

4. Τα μέλη του Ε.Σ.Π.Ε.Τ. υπό τα στοιχεία β' έως κβ' της προηγούμενης παραγράφου προτείνονται, με αντί­ στοιχους αναπληρωτές από τον αρμόδιο Υπουργό, κόμ­ μα ή φορέα κατό περίπτωση. Οι εκπρόσωποι των κα­ ταναλωτών προτείνονται οπό το Εθνικό Συμβούλιο Κα­ ταναλωτών. Οι υπάλληλοι που συμμετέχουν στο Ε.Σ.Π.Ε.Τ., ως εκπρόσωποι των υπηρεσιών τους πρέπει να είναι Γ ενικοί Διευθυντές ή Διευθυντές, αναπληρούμενοι από Τμηματάρχες βαθμού Α' και να έχουν εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία στα θέματα της αρμο­ διότητας του Ε.Φ.Ε.Τ.. Η θητεία των μελών είναι τριετής. Η θητεία των τακτικών και αναπληρωματικών μελών λήγει πριν από τη λήξη της τριετίας λόγω θανάτου, παραίτησης ή διακοπής της συμμετοχής τους στο φορέα που εκπροσωπούν. Με απόφαση του Υπουργού Ανά­ πτυξης, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Διοικη­ τικού Συμβουλίου του Ε.Φ.Ε.Τ. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. μπορεί να ορισΒεί ότι στο Ε.Σ.Π.Ε.Τ. εκπροσωπούνται και άλλοι φορείς, των οποίων η δραστηριότητα σχετίζεται με θέματα τροφίμων. 5. Το Ε.Σ.Π.Ε.Τ. εισηγείται τον κανονισμό λειτουργίας του που εγκρίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμ­ βουλίου του Ε.Φ.Ε.Τ.. Το Ε.Σ.Π.Ε.Τ. συνεδριάζει του­ λάχιστον τέσσερις (4) φορές το χρόνο. Στις συνεδριά­ σεις του μπορούν να συμμετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Φ.Ε.Τ., καθώς και ειδικοί επιστήμονες σε θέματα τροφίμων και εκπρόσωποι άλλων φορέων που κρίνεται σκόπιμο να προσκληθούν ανάλογα με το θέμα. Χρέη γραμματέα του Ε.Σ.ΠΕ.Τ. εκ τελεί υπάλληλος του Ε.Φ.Ε.Τ. που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Φ.Ε.Τ.. Το Ε.Σ.Π.Ε.Τ. μπορεί να συνιστά επιτροπές μελετών ή ομάδες εργασίας που υποβοηθούν το έργο του. 6. Το Ε.Σ.Π.Ε.Τ. βρίσκεται σε απαρτία όταν κατά τη συζήτηση παρίσταται η πλειοψηφία των μελών του Οι γνωμοδοτήσεις πρέπει να συγκεντρώνουν την πλειο­ ψηφία των παρόντων. Σε κάθε περίπτωση καταχωρίζο­ νται και οι απόψεις της μειοψηφίας. 7. Στον Ε.Φ.Ε.Τ λειτουργεί ως συμβουλευτικό όργανο του Διοικητικού Συμβουλίου σε επιστημονικά θέματα το Επιστημονικό Συμβούλιο Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Σ.Ε.Τ.) Ος μέλη ορίζονται πρόσωπα με ιδιαίτερο κύρος, εμπειρία και γνώση σε θέματα που σχετίζονται με την αποστολή του Ε.Φ.Ε.Τ., με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Φ.Ε.Τ. που εγκρίνεται από τον Υπουργό Ανά­ πτυξης. Το Ε.Σ.Ε.Τ. αποτελείται από: α. τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Ε.Φ.Ε.Τ. αναπληροΟμενο από τον αντιπρόεδρο, ως Πρόεδρο, β. έναν (1) γεωπόνο με εξειδίκευση σε θέματα τρο­ φίμων, γ. έναν (1) κτηνίατρο με την ίδια εξειδίκευση, δ. έναν (1) ιατρό δημόσιας υγείας ή άλλης ειδικότητας με εξειδίκευση σε θέματα τροφίμων, ε. έναν (1) χημικό με εξειδίκευση σε θέματα τροφίμων/, στ. έναν (1) χημικό μηχανικό με την ίδια εξειδίκευση, ζ. τρεις (3) ειδικούς επιστήμονες με γνώσεις σε εξειδικευμένα θέματα αρμοδιότητας του Ε.Φ.Ε.Τ. και η. ένα (1) μέλος του Δ.Σ. του Ε.Φ.Ε.Τ., ειδικό επι­ στήμονα σε θέματα ελέγχου τροφίμων. 8. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίνεται ο κανονισμός λειτουργίας του Ε.Σ.Ε.Τ., το οποίο μπορεί να συνιστά επιτροπές ή ομάδες εργασίας για την αποτελεσματικότερη εκπλήρωση του έργου του. 9. Το Ε.Σ.Ε.Τ. αποφαίνεται γιο κάθε θέμο συναφές με την αρμοδιότητα του Ε.Φ.Ε.Τ., για το οποίο ζητείται από το Διοικητικό Συμβούλιο η γνώμη του, και καταρτίζει ή επεξεργάζεται σχέδια αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την άσκηση των αρμοδιοτήτων που αναφέρονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου. 10. Στα μέλη του Ε.Σ.Ε.Τ. χορηγείται αποζημίωση, το ύψος της οποίας καθορίζεται με σπόφαση των Υπουρ­ γών Οικονομικών και Ανάπτυξης. 11. Στις συνεδριάσεις του Ε.Σ.Ε.Τ., του Επιστημονικού Συμβουλίου Ελέγχου Τροφίμων, μπορούν νο καλούνται ειδικοί επιστήμονες και εκπρόσωποι των οργανώσεων των παραγωγών και των μεταποιητικών ή εμπορικών επιχειρήσεων, των καταναλωτών, καθώς και όποιος άλλος μπορεί να διευκολύνει το έργα του Ε.Σ.Ε.Τ..

Άρθρο 4: Οργάνωση - Λειτουργία - Προσωπικό[Επεξεργασία]

1. Η οργάνωση και η διάρθρωση των υπηρεσιών του Ε.Φ.Ε.Τ., οι οποίες διακρίνονται σε κεντρικές και πε­ ριφερειακές, οι αρμοδιότητές τους, η κατανομή του προσωπικού (κάθε κατηγορίας κατά κλάδους και ειδι­ κότητες) καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών. Δη­ μόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Ανάπτυξης, 2. Με το προεδρικό διάταγμα της προηγούμενης παραγράφου συνιστώνται στις Περιφέρειες της χώρας παραρτήματα ή γραφεία του Ε.Φ.Ε.Τ.. Ο Υπουργός Ανάπτυξης μπορεί να εξουσιοδοτεί τους Γ ενικούς Γ ραμματείς των Περιφερειών να ασκούν αρμοδιότητες εποπτείας επί των περιφερειακών υπηρεσιών του Ε.Φ.Ε.Τ. Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις έχουν την υποχρέωση να παρέχουν κάθε δυνατή συνδρομή στο έργο του Ε.Φ.Ε.Τ. και να διενεργούν ελέγχους ή άλλες πράξεις που ζητούν τα εντεταλμένα όργανα του Ε.Φ.Ε.Τ. και στο πλαίσια των σχετικών οδηγιών και εντολών του Ε.Φ.Ε.Τ., 3. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Φ.Ε.Τ. εγκρίνεται ο Κανονισμός Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων, με τον οποίο προβλέπονται τα σχετικά με την εσωτερική διάρθρωση και οργάνωση των υπηρεσιών του, καθώς και την οργάνωση μηχανισμού εσωτερικών ελέγχων του Ε.Φ.Ε.Τ. με σκοπό τη δια­ σφάλιση της αποτελεσματικάτητας των ελέγχων που διενεργούνται. Στον κανονισμό προβλέπεται οπωσδή­ ποτε διαδικασία ελέγχου και επιβεβαίωσης των ελέγχων που διενεργούνται από τον Ε.Φ.Ε.Τ. ή κατά παραγγελία του 4. Με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Φ.Ε.Τ., που εγκρίνεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, καταρτίζεται κατάλογος εποπτευόμενων διαπιστευμένων ή συνεργαζόμενων ερ­ γαστηρίων κατά ομάδα εργαστηριακών εξετάσεων και προσδιορίζονται οι όροι συνεργασίας τους με τον Ε.Φ.Ε.Τ.. Με όμοια απόφαση είναι δυνατόν να δημιουργείται δίκτυο εξειδικευμένων εργαστηρίων αναφοράς βάσει των αναγκών διασφάλισης της ποιότητας τροφί­ μων Τα εργαστήρια που εμπίπτουν στην παρούσα παράγραφο κοι ανήκουν στο Δημόσιο ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα υποχρεούνται να προσφέρουν κάθε α­ ναγκαία υπηρεσία στον Ε.Φ.Ε.Τ.. το ταχύτερο δυνατόν και σύμφωνα με τις οδηγίες του Μέχρι την έκδοση της παραπάνω απόφασης ο Ε.Φ.Ε.Τ. συνεργάζεται με κρατικά και επίσημα εργαστήρια, όπως αυτά έχουν καθοριστεί σε εφαρμογή της Οδηγίας 89/397/ΕΟΚ. 5. Στον Ενιαίο Φορία Ελέγχου Τροφίμων συνιστώνται πεντακόσιες πενήντα (550) θέσεις τακτικού προσωπι­

κού, καθώς και είκοσι (20) θέσεις δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής που προσλαμβάνονται με τον Κώδικο περί Δικηγόρων. Η κατανομή του προσωπικού του

Ε.Φ.Ε Τ κοτά κατηγορίες κλάδους κοι ειδικότητες ο­ ρίζεται με το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. 6. Η πλήρωση των θέσεων μόνιμων υπαλλήλων γίνεται με διοριομό ή πρόσληψη και με μετατάξεις και απο­ σπάσεις προσωπικού από το Λημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Η πλήρωση των θέσεων γίνεται κατά πρώτο λόγο μετά από δημόσια πρόσκληση του Διοικη­ τικού Συμβουλίου του Ε.Φ.Ε.Τ, προς τους υπαλλήλους και το λοιπό προσωπικό του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα για δήλωση ενδιαφέροντος προσφοράς των υπηρεσιών τους στον Ε.Φ.Ε.Τ.. Το Διοικηπκό Συμ­ βούλιο ή η οριζόμενη από αυτό Επιτροπή αξιολογεί τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των ενδιαφερομένων και την εμπορία τους σε θέματα αρμοδιότητας του Ε.Φ.Ε.Τ. και προβαίνει, ανάλογα με τις ανάγκες του Ε.Φ.Ε.Τ. σε ειδικότητες, στην επιλογή τους Οι μετα­ τάξεις και οι αποσπάσεις προσωπικού στον Ε.Φ.Ε.Τ. διενεργούνται με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανά­ πτυξης και του οικείου Υπουργού κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη νόμου. Η διάρκεια της απόσπασης ορίζεται τριετής και μπορεί νο ανανεώνεται για μία : κόμη φορά. Οι αποσπασμένοι υπάλληλοι της παρούσας ■ ιαραγρόφου μπορούν να καταλαμβάνουν κα θέσεις προϊσταμένων οργανικών μονάδων του Ε.Φ.Ε.Τ. και ο χρόνος της απόσπασης αυτών θεωρείται ως προς όλες πς έννομες συνέπειες ότι διανύθηκε στην υπηρεσία από την οποία οι εν λόγω υπάλληλοι αποσπάστηκαν. Πλήρωση θέσεων με ούμβαση ιδιωτικού δικαίου γίνεται όταν πρόκειτα για πρόσληψη ειδικού επιστημονικού προσωπικού. 7. Το από πς διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 2685/1999 (ΦΕΚ 35 Α ), όπως κάθε φορά ισχύουν, προβλεπόμενσ ανώ­ τατο όριο των επιτρεπόμενων κατ έτος ημερών μετα­ κινήσεων εκτός έδρας των υπαλλήλων για εκτέλεση υπηρεσίας μπορεί να αυξάνεται για τους υπαλλήλους του Ε.Φ.Ε.Τ.. εφόσον αποδεδειγμένα μετακινούνται ε­ κτός έδρας για τις ανάγκες διενέργειας ελέγχου τρο­ φίμων, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται και για τους αποσπώμενους υπαλλήλους της παραγρά­ φου 6 του παρόντος άρθρου στον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων.

Άρθρο 5: Διεξαγωγή Ελέγχων - Κυρώσεις[Επεξεργασία]

1. Ολες οι δημόσιες αρχές και υπηρεσίες, συμπερι­ λαμβανομένων και των αρχών της πρωτοβάθμιας και νομαρχιακής ουτοδιοίκησης, όλα τα νομικά πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και όλα τα φυσικό πρόσωπα υποχρεούνται να παρέχουν πληροφορίες και συνδρομή στον Ε.Φ.Ε.Τ. για την εκτέλεση του έργου του ή να διεξάγουν ελέγχους κατ' εντολή του Ε.Φ.Ε.Τ. και σύμ­ φωνα με τις οδηγίες του. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης καθορίζονται οι λεπτομέρειες που είναι α­ ναγκαίες ως προς τη συνεργασία του Ε.Φ.Ε.Τ. με τις άλλες δημόσιες υπηρεσίες και αρχές, τα νομικά πρό­ σωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου κα τα φυσικά πρό­ σωπα που εμπλέκονται στις ελεγκτικές και τις άλλες αρμοδιότητες του Ε.Φ.Ε.Τ.. 2 Η εντολή για τη διενέργεια εκτάκτων επιθεωρήσεων και ελέγχων παρέχεται από το Δ.Σ. ή από εξουσιοδο­ τημένο από αυτό όργανο. 3. Γιο κάθε επιθεώρηση και έλεγχο συντάσσεται έκ­ θεση. αντίγραφο της οποίος κοινοποιείται σε όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες και στους ενδιαφερομένους 4. Με την επιφύλαξη των κυρώσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 8 του παρόντος άρθρου, επιβάλ­ λεται με απόφαση του Δ.Σ. πρόστιμο από πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) έως πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δραχμές σε αυτούς που κατά οποιονδήποτε τρόπο παρεμποδίζουν ή δυσχεραίνουν τις επιθεωρήσεις ή ελέγχους, καθώς και σε αυτούς που αρνούνται να επιδείξουν τα βιβλία, στοιχεία και λοιπά έγγραφα που είναι αναγκαία για τη διεξαγωγή τους και να χορηγήσουν αντίγραφα ή αποσπάσμστά τους, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και το βαθμό διακινδύνευσης της δη­ μόσιας υγείας. 5. Σε περίπτωση άρνησης ή κατά οποιονδήποτε τρόπο παρεμπόδισης των εντεταλμένων υπαλλήλων του Ε.Φ.Ε.Τ. και όσων τους συντρέχουν στην άσκηση των καθηκόντων τους, αυτοί μπορούν να ζητήσουν μέσω του αρμόδιου εισαγγελέα τη συνδρομή των κατό τόπους αστυνομικών ή λιμενικών αρχών. 6. Οι πληροφορίες, οι οποίες συλλέγονται για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, μπορούν νσ χρησιμοποιηθούν μόνο για το σκοπό που επιδιώκεται από τον Ε.Φ.Ε.Τ.. Εξαιρετικά, μετά από απόφαση του Δ.Σ., είναι δυνατόν να παρέχονται στοιχεία σε τρίτους, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Ε.Φ.Ε.Τ για παροχή υπηρεσιών, εφόσον δεν έχουν χαρακτηριστεί απόρρητα και δεν απαγορεύεται η γνωστοποίησή τους από άλλες διατάξεις. Με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 37 παρ. 2 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, οι υπάλληλοι του Ε.Φ.Ε.Τ. και τα μέλη των συλλογικών οργάνων του, οι οποίοι λαμβάνουν, με αφορμή την υπηρεσία τους, γνώση απόρρητων στοιχείων, υποχρεούνται να τηρούν για τα στοιχεία αυτά εχεμύθεια. Το προηγούμενο εδάφιο καταλαμβάνει και κάθε άλλον που συμμετέχει σε επι­ θεώρηση ή έρευνα κατ' εντολή του Ε.Φ.Ε.Τ.. 7 Όποιος κοτέχει εμπιστευτικές πληροφορίες που έχουν συλλεγεί από τον Ε.Φ.Ε.Τ. κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του σύμφωνα με τις διατάξεις του πα­ ρόντος και γνωστοποιεί αυτές, χωρίς να έχει δικαίωμα, σε τρίτους και με σκοπό να ωφεληθεί ο ίδιος ή να βλάψει το κράτος ή κάποιον άλλον τιμωρείται με φυ­ λάκιση τουλάχιστον τριών (3} ετών. καθώς και με χρη­ ματική ποινή από τριακόσιες χιλιάδες (300 000) μέχρι δέκα εκατομμύρια (10.000 000) δραχμές και διώκεται πειθαρχικώς για την παράβαση της υποχρέωσης εχε­ μύθειας που συνιστά πειθαρχικό αδίκημα 8. Σε όποιον παράγει ή διαθέτει για κατανάλωση τρόφιμα κατά παράβαση των προδιαγραφών των προ­ τύπων και των κανόνων που τίθενται απο το νόμο ή με εξουσιοδότηση νόμου επιβάλλεται, πέραν τυχόν άλλων ποινικών ή διοικηπκών κυρώοεων με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, πρόστιμο Για την επιβολή του προστίμου λαμβονσντα υπόψη ιΐ τυχόν υποτροπή, το μέγεθος της επιχείρησης, ο αριθμός των απασχολουμένων σε αυτήν, οι συνθήκες υπό τις οποίες τελέστηκε η πράξη, ο συνέπειες που έχει η παράβαση για το καταναλωτικό κοινό. 9. Ο Υπουργός Ανάπτυξης ή το εξουσιοδοτημένο από αυτόν όργανο μπορεί να επιβάλει μόνο ή παράλληλα με το παραπάνω πρόστιμο και ανάκληση προσωρινή ή οριστική, μερική ή εξ ολοκλήρου της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης. 10. Οποιος παράγει ή διαθέτει στην κατανάλωση τρόφιμα καίά παράβαση των προδιαγραφών, των προ­ τύπων και των κανόνων που τίθενται από το νόμο ή

με εξουσιοδότηση νόμου τιμωρείτο» με ποινή φυλάκισης εφοσον η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα από άλλες διατάξεις. Η ποινική δίωξη γίνεται αυτεπαγγέλτως και η υπόθεση εισάγεται στο δικαστήριο με απευθείας κλήση σύμφωνα με το άρθρο 43 του Κ.Π.Δ.. ί 1. Υπεύθυνοι κατά των οποίων ασκείται ποινική δίωξη είναι στις ατομικές επιχειρήσεις και σι επιχειρηματίες, στις προσωιίικές εταιρείες και οι ομόρρυθμοι εταίροι, στις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και τους συνε­ ταιρισμούς και οι διαχειριστές, στις δε ανώνυμες εται­ ρείες και ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, ο ή οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι ή οι εντεταλμένοι Σύμβουλοι, καθώς και ο Γενικός Διευθυντής τους. Εκτός του νομικού προσώπου, τα παραπάνω φυσικά πρόσωπα είναι υπεύθυνα με την προσωπική τους περιουσία και με προσωπική κράτηση σε ολόκληρο για την καταβολή των προστίμων που επιβάλλονται σε αυτό κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

12. Ο Υπουργός Ανάπτυξης ή άλλο εξουσιοδο ίημένο από αυτόν όργανο μπορεί να επιβάλλει κατάσχεση των συγκεκριμένων προϊόντων. Σε περίπτωση καταδίκης διατάσσεται οπό το ποινικό δικαστήριο υποχρεωτικά η δήμευση και η καταστροφή τους, που μπορεί κατά την κρίση του να περιλόβει ίο σύνολο ή μέρος των προϊό­ ντων. 13. Σε περίπτωση οικειοθελούς ανάκλησης προϊό­ ντων, η επιχείρηση τροφίμων οφείλει να ενημερώσει αμελλητί τον Ε.Φ.Ε.Τ.. Σε περίπτωση παράβασης του προηγούμενου εδαφίου, επιβάλλονται οι κυρώσεις της επόμενης παραγράφου. 14. Όταν κατά τη διενέργεια ελέγχων από τους υπαλλήλους του Ε.Φ.Ε.Τ. ή από άλλες αρχές ή υπη­ ρεσίες διαπστώνεται ότι διακυβεύεται η ασφάλεια ή η υγιεινή των τροφίμων και η δημόσια υγεία και παρίσταται έκτακτη ανάγκη αποτροπής του κινδύνου, λαμβάνονται άμεσα μέτρα που περιλαμβάνουν την υποχρεωτική α­ νάκληση ή την απόσυρση και δέσμευση των εμφανώς αλλοιωμένων προϊόντων και την προσωρινή αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης ή της μονάδας παραγωγής που εντοπίσθηκε η παράβασή των κανόνων ορθής υγιεινής πρακτικής που θέτουν σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια και την υγεία των καταναλωτών. Η απόφαση για την προσωρινή αναστολή λειτουργίας εκτελείται αμέσως και πρέπει να εγκριθεί από το Δ.Σ. του Ε.Φ.Ε.Τ κοι τον Υπουργό Ανάπτυξης μέοα σε προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών, αλλιώς αίρεται. 15. Τα ποσά των προστίμων που προβλέπονται στο παρόν άρθρο είναι δυνατών να αναπροσαρμόζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανά­ πτυξης. 16. Οι διατάξεις του Αγορανομικού Κώδικα και του Κώδικα τροφίμων και ποτών εξακολουθούν να ισχύουν, εψόσον δεν είναι αντίθετες με τις διατάξεις του πα­ ρόντος ή αυτές που περιλαμβάνονται σε κανονιστικές πράξεις εκ διδόμενες στο πλαίσιο νομοθετικών εξου­ σιοδοτήσεων, που παρέχονται από τα άρθρα 1 έως 6 του νόμου αυτού.

Άρθρο 6: Μεταβατικές βιατάξεις. Καταργούμενες διατάξεις[Επεξεργασία]

1. Η έναρξη λειτουργίας του Ε.Φ.Ε.Τ. καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήοεως. 2. α) Η πρώτη πρόταση του εδαφίου δ' της παρα­ γράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 4328/1929 "Περί συστάσεως του Γ ενικού Χημείου του Κράτους" (ΦΕΚ 272 Α), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 11 του ν. 2343/1995 (ΦΕΚ 211 Α ), αντικαθί­ σταται ως εξής. Ή χημική, φυσική, βιολογική, μικροβιολογική, τοξικολογική ή άλλη εξέταση δειγμάτων τροφίμων, ποτών και νερών, τα οποία αποστέλλονται για εξέταση από τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων, καθώς και κάθε πα­ ρόμοια εξέταση ή μελέτη των ιδιοτήτων χημικών ουσιών και παρασκευασμάτων (επικίνδυνων ή μη), προδρόμων και ναρκωτικών ουσιών, πρώτων υλών και βιομηχανικών προϊόντων και γενικά αντικειμένων κοινής χρήσης, όποτε αυτά χρήζουν τέτοιων εξετάσεων ή μελετών, με σκοπό:'. β) Στο εδάφιο ιβ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 4328/1929, όπως τροποποιήθηκε με την παρά­ γραφο 2 του άρθρου 11 του ν. 2343/1995 (ΦΕΚ 211 Α), απαλείφονται οι λέξεις τροφίμων, ποτών, νερών.' γ) Στο εδάφιο δ της παραγράφου 8 του άρθρου 6 του ν 4328/1929, όπως τροποποιήθηκε με την παρά­ γραφο 6 του άρθρου 11 του ν. 2343/1995, απαλείφονται οι λέξεις 'τα τρόφιμα, τα σκευάσματα τροφίμων, τα ποτά, τα νερά.' 6) Οι διατάξεις των εδαφίων ζ' κα η" της παραγράφου 8 του άρθρου 6 του ν. 4328/1929, όπως προστέθηκαν με το άρθρο 1 του ν. 115/1975 (ΦΕΚ 172 Α ), καταργούνται. 3. Το άρθρο 2 του π.δ 543/1989 'Τροποποίηση του π.δ. 284/1988 Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομι­ κών' (ΦΕΚ 208 Α) κατά το μέρος που αφορά αρμο­ διότητες, που εμπεριέχονται στο αντικείμενο ελέγχου, στους σκοπούς και στις αρμοδιότητες του Ε.Φ.Ε.Τ.. καταργείται. 4. α} Οι διατάξεις των εδαφίων α\ β', γ και δ της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του π.δ. 402/1988 ‘Ορ­ γανισμός Υπουργείου Γεωργίος"(ΦΕΚ 187 Α ). καθώς και του άρθρου 3 του π.δ. 398/1990 (ΦΕΚ 159 Α ) και του εδαφίου γ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του π.δ. 422/1995 (ΦΕΚ 154 Α ) καταργούντα κατά το μέρος που αφορούν αρμοδιότητες, οι οποίες εμπεριέχονται στις αρμοδιότητες του Ε.Φ.Ε.Τ., όπως ορίζονται στις παραγράφους 2 και 5 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου. β) Ταάρθρα 38 έως 46 του ν. 2538/1997 Τροποποίηση της κείμενης νομοθεσίας για τα γεωργικά και κτηνιατρικά φάρμακο κ.λπ.' (ΦΕΚ 242 Α ) καταργούντα κατά το μέρος που αψορούν αρμοδιότητες, οι οποίες εμπεριέ­ χονται στο αντικείμενο ελέγχου, στους σκοπούς και στις αρμοδιότητες του Ε.Φ.Ε.Τ., όπως ορίζονται οτις παραγράφους 2 και 5 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου. 5. α) Στο υπεδάφιο 1 του εδαφίου β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του π.δ. 138/1992 ’Οργανισμός Υ­ πουργείου Υγείας και Πρόνοιας· (ΦΕΚ 68 Α) απαλείφονται οι λέξεις 'βιομηχανιών, βιοτεχνιών και καταστη­ μάτων πώλησης τροφίμων και ποτών.' β) Το υπεδάφιο 2 του εδαφίου β' της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του π.δ. 138/1992 αντικαθίσταται ως «ξής: Ό καθορισμός των όρων έκδοσης βιβλιαρίων υγείας σε όσους ασχολούνται σε επιχειρήσεις ή καταστήματα εξυπηρέτησης του κοινού." γ) Το υπεδάφιο 3 του εδαφίου β' της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του π.δ. 138/1992 καταργείται και τα υπεδάφια 4, 5, 6 και 7 του εδαφίου αυτού αναριθμούνται αντιστοίχως σε 3, 4, 5 και 6. δ) Το υπεδάφιο 3 του εδαφίου γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του π.δ. J38/1992 καταργείται ε) Το υπεδάφιο 4 του εδαφίου γ* της παραγράφου 2

του άρθρου 4 του π.δ. 138/1992 αντικαθίσταται ως

εξής: Ό χημικός, βιοχημικός και βιολογικός έλεγχος υδάτων. υγρών αποβλήτων (BODS, COD) και κάθε άλλου στοιχείου ή παράγοντα (ατμόσφαιρα, έδαφος) που μπορεί να έχει επίδραση στη δημόσια υγεία.’ στ) Το υπεδάφια 4 έως 10 του παραπάνω εδάφιου αναριθμούνται αντιστοίχως σε 3 έως 9. 6. Το εδάφιο ο' του άρθρου 8 του π.δ. 582/1984 ’Σύσταση, οργάνωση και λειτουργία των κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης' (ΦΕΚ 208 Α) καταργείται και τα εδάφια β έως ζ' αναριθμούνται αντιστοίχως σε α έως στ 7. Αρμοδιότητες άλλων υπηρεσιών η οργανισμών του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, κατά το μέρος που αυτές καθίστανται με τον παρόντα νόμο αρμοδιότητες του Ε.Φ.Ε.Τ.. καταργούνται. β. Η έναρξη της ισχύος των παραγράφων 2 έως 7 του παρόντος άρθρου καθορίζεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και του οικείου Υπουργού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήοεως. 9. Με προεδρικό διάταγμα, που εκ δίδε τα με πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης, ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή των άρθρων 1 -6 του νόμου αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΘΕΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ[Επεξεργασία]

Άρθρο 7: Τροποποίηση της νομοθεσίας για τις εμπορικές μισθώσεις[Επεξεργασία]

1. Ο περιπτώσεις δ' και e της παρ. I του άρθρου 4 του π.δ. 34/1995 αντικαθίστανται ως εξής: 'δ. Οι μισθώσεις χώρων εντός συνοριακών σταθμών ή περιοχών λιμένων ή αεροδρομίων (περιλαμβανόμενων και των χώρων εντός σταθμών και λοιπών εγκαταστά­ σεων των αστικών ηλεκτρικών σιδηροδρόμων), ε. Οι μισθώσεις χώρων εντός δημόσιων, δημοτικών ή κοινοτικών κήπων, αλσών, πλατειών και εν γένει κοινόχρηστων χώρων.' 2. Η περίπτωση ια’ καταργείται και η περίπτωση ιβ της ίδιας παραγράφου του ίδιου άρθρου αντικαθίσταται ως εξής: Ίβ. Οι μισθώσεις χώρων που χρησιμοποιούνται ως κυλικεία ή για την εγκατάσταση διαφημίσεων, οι οποίοι βρίσκονται σε κάθε είδους αθλητικά κέντρα και γυμνα­ στήρια. τα οποία ανήκουν κατά κυριότητα η επικαρπία η χρήση στο Δημόσιο ή σε οργανισμούς τοπικής αυ­ τοδιοίκησης ή στην Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων ή σε αθλητικά σωματεία ή ενώσεις αυτών, ανεξαρτήτως αν λειτουργούν ως υπηρεσίες αυτών ή ως νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου. Η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται και στις υφιστάμενες την 5η Αυγούστου 1991 μισθώσεις των χώρων αυτών.' 3. Στην περίπτωση ιστ' της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του π.δ. 34/1995 η λέξη Όπωροκηπευιικών' διαγρά­ φεται. 4. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης ιη' της παρ. 1 του άρθρου 4 του π.δ. 34/1995 αντικαθίσταται από τότε που ίοχυσε ως εξής: ‘Στις περιπτώσεις του εδαφίου αυτού εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 60 και 61 του παρόντος.' 5. Μετά την περίπτωση ιη της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του π.δ. 34/1995 προστίθεται περίπτωση ιθ ως εξής: ‘ιθ. Οι μισθώσεις ακινήτων που συνομσλογούνται με χρηματοδοτική μίσθωση.’ 6. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 5 του π.δ. 34/1995 αντικαθίστανται ως εξής: ‘1. Η μίσθωση ισχύει για δώδεκα (12) έτη. ακόμη και αν έχει ουμφωνηθεί για βραχύτερο ή για αόριστο χρόνο, μπορεί όμως να λυθεί με νεότερη συμφωνία που αποδεικνύεται με έγγραφο βέβαιης χρονολογίας. 2. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται και σε μισθώσεις που έχουν ουμφωνηθεί για χρόνο μεγαλύτερο των δώδεκα (12) ετών.' 7. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος η παρά­ γραφος 4 του άρθρου 5, το άρθρο 6 και η περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του π.δ. 34/1995 καταργούνται. 8. Οι διατάξεις των δύο προηγούμενων παραγράφων 6 και 7 και του άρθρου αυτού εφαρμόζονται και στις υφιστάμενες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος μισθώσεις. 9. Αποφάσεις που διατάσσουν την απόδοση του μι­ σθίου για λόγο που προβλέπεται από τις καταργουμενες με τον παρόντα νόμο περιπτώσεις δεν εκτελουνται. εκτός από τη διάταξή τους, που αφορά τη δικαστική δαπάνη, οι δε εκκρεμείς δίκες καταργούνται. 10. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του π.δ. 34/1995 αντικαθίσταται ως εξής: 'Περαιτέρω αναπροσαρμογή του οριζόμενου κατά τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου μισθώματος γίνεται κάθε έτος και ανέρχεται σε ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) της μεταβολής του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του μήνα της αναπροσαρμογής σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους (απλή δωδεκάμηνη μεταβολή), όπως αυτή υπολογίζεται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (Ε.ΣΎ.Ε.).' 11. Η παρ. 2 του άρθρου 9 του π.δ. 34/1995 αντι­ καθίσταται ως εξής: Ή αξία των ακάλυπτων χώρων υπολογίζεται με βάση τον εκάστοτε οριζόμενο από τον Υπουργό Οικονομικών σχετικό τύπο." 12. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 16 του π.δ. 34/1995 η φράση ‘ή ως προς τις μισθώσεις του άρθρου 2 του παρόντος δεκαοκτώ (18) μήνες" διαγράφεται 13. Οι παράγραφοι 11, 12, 13, 14 του άρθρου 56 του π.δ. 34/1995 τροποποιούνται, από τότε που ίοχυσαν, ως εξής: □) Το πρώτο εδ. της παραγράφου 11 οντικαθιαταται ως εξής: Ώς χρόνος παραμονής στη χρήση του μιοθιου, κατά την έννοια της προηγούμενης ποραγραφου νοείται ο συνολικός χρόνος που συμπληρώνεται στο πρόσωπό του κατά την έναρξη ισχύος του ν 2041/1992 μισθωτή, ανεξαρτήτως του είδους της σύμβασης * Μετά το τέλος του δεύτερου εδάφιου της ιδίας πα­ ραγράφου. οι εντός της παρενθέοεως λεξεις αντικαθί­ στανται ως εξής: "(άρθρο 5 παρ, 2 του ν 2041/1992)* β) Μετά το τέλος της παραγραφου 12 οι εντός παρενθέοεως λέξεις αντικαθίστανιοι ως εξης (άρθρο 5. παρ.3 του ν. 2041/1992. 2 παρ 3 του ν 2235/1994) γ) Μετά το τέλος του δεύτερου εδαφίου της παρα­ γράφου 13 οι εντός παρενθέοεως λέξεις αντικαθίστα­ νται ως εξής: ’(άρθρο 4 του ν. 2041/1992)’ δ) Μετά το τέλος της ποραγρόφου 14 προστίθενται λέξεις εντός παρενθέοεως ως εξής: ‘(άρθρο 5 παρ. 5 του ν. 2041/1992)/ 14. Το άρθρο 60 του π.δ. 34/1995 αντικαθίσταται ως εξής:

"Αρθρο 60

1. Σε περίπτωση απόδοσης του μισθίου λόγω λήξης της μίσθωσης σύμφωνα με τις παραγράφους 10 έως 14 του άρθρου 58 του παρόντος και σε κόβε περίπτωση λήξης της μίσθωσης λόγω συμπλήρωσης δωδεκαετίας, ο εκμισθωτής οφείλει στο μισθωτή για την απσκατάατσση της άυλης εμπορικής αξίας ποσό ίοο με το καταβαλλόμενο κατά το χρόνο της λήξης της μίσθωσης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών. 2. Ο εκμισθωτής υποχρεούται να καταβάλλει την αποζημίωση του παρόντος άρθρου πρν από την από­ δοση του μισθίου, αλλιώς ο μισθωτής δικαιούται να αρνηθεί την απόδοση." 15. Το άρθρο 61 του π.δ. 34/1995 αντικαθίσταται ως εξής: "Αρθρο 61 Τα ποσά του προηγούμενου άρθρου δεν οφείλσνται στις εξής περιπτώσεις: α. Αν ο μισθωτής αποχωρήσει οικειοθελώς οπό το μίσθιο. β. Στις μισθώσεις των περιπτώσεων β\ γ', δ', και στ της παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος, εφόσον δεν ασκούνται στο μίσθιο εμπορικές πράξεις, γ. Στις μισθώσεις του άρθρου 2 του παρόντος, δ. Στις περιπτώσεις που η αγωγή απόδοσης του μισθίου για λήξη της μίσθωσης, που έχει επέλθει είτε σύμφωνα με τις παραγράφους 10 έως 14 του άρθρου 58 του παρόντος είτε λόγω συμπλήρωσης δωδεκαετίας, ασκηθεί μετά παρέλευση εννέα (9) μηνών από αυτή τη λήξη της μσθωσης Μετά την άπρακτη πάροδο του εννεαμήνου η μίσθωση θεωρείται άτι έχει παραταΟεί για τέσσερα (4) χρόνια, μετά δε τη λήξη της τετραετίας δεν οφείλοντοι τα ποσά του προηγούμενου άρθρου'. 16. Τα άρθρα 60 και 61 του π.δ. 34/1995, όπως ίσχυαν πριν από την τροποποίησή τους με τον παρόντα νόμο, εξακολουθούν να εφαρμόζονται στις εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος δίκες. 17. Το άρθρο 62 του π.δ. 34/1995 καταργείται. 18. Μετά την παράγραφο 3 του άρθρου 67 του π.δ. 34/1995 προστίθεται νέα παράγραφος 4 και αναριθμείται η υφιστάμενη παράγραφος 4 σε 5, ως εξής: ’4. Όπου στο παρόν αναψέρεται οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης νοούνται και η δύο βαθμοί τοπικής αυ­ τοδιοίκησης.' 19. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 17 του άρθρου 41 του ν. 2648/1998, μισθώσεις ακινήτων με εκμισθωτή το Δημόσιο ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή Ο.Τ.Α. ή την Κτηματική Εταιρία του Δημοσίου, που υπάγονται στο π.δ. 34/1995 και έληξαν σύμφωνα με πς διατάξεις του άρθρου 58 παράγραφοι 10 και 12 αυτού ή που λήγουν οποτεδήποτε, μπορούν να παρατείνονται μέχρι δώδεκα (12) χρόνια από τη λήξη τους με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Δημοσίου ή του Ν.Π.Δ.Δ, ή των Ο.Τ.Α. ή της Κτηματικής Εταιρίας του Δημοσίου και με απευθείας σύναψη σύμβασης πα­ ράτασης της μίσθωσης με τον εγκατεστημένο στο μίσθιο μισθωτή Το ετήσιο μίσθωμα στις παραπάνω παρατάσεις δεν μπορεί να ουμφωνηθεί κατώτερο από το 10% της εκάστοτε ιαχύουσας αντκειμενικής αξίας του μισθίου ή της αγοραίας αξίας, στις περιοχές που δεν ισχύει το σύστημα αυτό. Σε κάθε περίπτωση το μηνιαίο μίσθωμα δεν μπορεί να είναι κατώτερο οπό το καταβαλλόμενο. 20. ο) Η παρ. 1 του άρθρου 647 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας τροποποιείται ως εξής: Ί. Κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων 648 έως 661 δικάζονται όλες οι κύριες ή παρεπόμενες διαφορές από μίσθωση κάθε είδους πράγματος ή άλλου προοο δοφόρου αντικειμένου ή από επίμορτη αγροληψία.' β) Ο τίτλος του αντίστοιχου κεφαλαίου μετονομάζεται από ‘Διαφορές απόδοσης ή παράδοσης μισθίου" σε Μισθωτικές διαφορές". 21. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υ πουργού Ανάπτυξης, μπορεί να γίνει νέα κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων για τις εμπορικές μισθώσεις και των μεταγενέστερων διατά­ ξεων που άμεσα ή έμμεσα τροποποιούν ή συμπληρώνουν αυτές. Κατά την κωδικοποίηση επιτρέπεται η μεταβολή ιης σειράς των άρθρων, παραγράφων κα εδαφίων, η διαγραφή, σύμπτυξη ή προσθήκη νέων άρθρων, καθώς και οποιαδήποτε αναγκαία φραστική μεταβολή χωρίς αλλοίωση της έννοιας του ισχύοντος κειμένου. 22. α) Οι μισθώσεις των χειμερινών και θερινών κινηματογράφων και θεάτρων, nou έχουν παραταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 2496/ 1997 παρατείνονται από τότε που έληξαν μέχρι την 31.12.2000. β) Κατά της εκτέλεσης δικαστκών αποφάσεων που εκδόθηκαν λόγω λήξης της μίσθωσης χειμερινών και θερινών κινηματογράφων και θεάτρων χωρεί ανακοπή λόγω της εκ του νόμου παράτασης αυτών των μισθώ­ σεων. Με την άσκηση της ανακοπής χορηγείται από το δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου αναστολή εκτέλεσης.

Άρθρο 8: Κρατικές προμήθειες[Επεξεργασία]

1. Το πρώτο, δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 19 του π.δ. 774/1980 "Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαϊον κείμενον των περί Ελεγκτι­κού Συνεδρίου ισχυουσών διατάξεων κ.λπ ‘(ΦΕΚ 189 Α ), όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του ν. 2145/1993 (ΦΕΚ 88 Α ), αντικαθίσταται ως ακολούθως: "Για τις προμήθειες αγαθών του άρθρου 1 του ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19 Α ), η προύπολογιζόμενη δαπάνη των οπαίων υπερβαίνει το ποσό των πεντακοαίων ε­ κατομμυρίων (500.000.000) δραχμών, καθώς και για την εκτέλεση έργων από το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τις δημόσιες επιχειρήσεις ή οργανισμούς, η προϋπολογιζάμενη δαπάνη των οποίων υπερβαίνει το ποσό του ενός δισεκατομμυρίου (1.000.000.000) δραχμών, διενεργείται υποχρεωτικά έλεγχος νομιμότητας της οικείας σι^ιβάσεως. πριν από τη σύναψή της, από κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Το προηγούμενο εδάφιο ισχύει και στις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, όταν το τιροϋπολογιζόμενο οικονομκό αντικείμενό του υπερβαίνει το ποσό των πεντακοαίων εκατομμυρίων (500.000.000) δραχμών. Εάν δεν διενεργηθε( ο έλεγχος, η σύμβαση που συνάιττεται είναι άκυρη- Το κλιμάκιο συγκροτείται από έναν Σύμβουλο κα δύο Παρέδρους. Για το σκοπό αυτόν υποβάλλεται σε αυτό από τον αρμόδιο Υπουργό ή φορέα ο φάκελος με όλα τα σχετικά έγγραφα και στοιχεία καθίώς και το σχέδιο της οικείας συμβάσεως. Αν ο έλεγχος αποβεί αρνητικός, η σύμβαση δεν συνάπτεται. Ο αρμόδιος Υπουργός ή φορέας μπορεί να ζητά τη διενέργεια ελέγχου νομιμότητας και για επί μέρους φάσεις της σχετκής διαδικασίας που προηγούνται της σύναψης της οικείας αυμβάσεως. Ο έλεγχος του Ελε­ γκτικού Συνεδρίου ολοκληρώνεται μέσα σε ένα (1) μήνα από τη διαβίβαση σε αυτό του σχετικού φακέλου Αν εντός δέκα (10) ημερών από την παρέλευση του χρόνου αυτού δεν επανέλθει ο φάκελος στον αρμόδιο

φορέα, (incyiri να συναφθεί η αντίστοιχη σύμβπση χωρίς π)ν εν λόγιο προϋπόθεση."

2. Σιο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν ?286. !99Γϊ (1ΈΚ (9 Λ ) προο τίθεται εδάφιο ίο οποίο f-xet ως ακολούθως Η παράλειψη εμπρόθεσμης παροχής των αναγκαίων στοιχείων ή η παροχή ανακριβών στοιχείων για την ένταξη προμήθειας στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών συνιστά πειθαρχικό αδίκημα των αρμόδιων, για τη συλ­ λογή και την υποβολή των παραπάνω στοιχείων, υπαλ­ λήλων.' 3. Το άρθρο 3 του ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19 Α) αντι­ καθίσταται ως ακολούθως: Ί. Για τις προμήθειες αγαθών σημαντικής οικονομικής ή τεχνολογικής αξίας των φορέων του δημόσιου τομέα του άρθρου 1 του παρόντος νόμου, αρμόδια είναι η Επιτροπή που συνιστάται κάθε φορά με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το εδάφιο γ' της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137 Α) 2. Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο Υπουργός του Υπουργείου που είναι αρμόδιο για τη σύναψη και εκτέλεση της σύμβασης ή για την επσπτεία του φορέα που συνάπτει και εκτελεί τη ούμβοοη, αναπληρούμενος "ϋό Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου αυτού. Στη .πινθεση της Επιτροπής μετέχει και ένας εκπρόσωπος από κάθε κόμμα που αναγνωρίζεται κατά τον Κανονισμό της Βουλής, καθώς και ένας τουλάχιστον Σύμβουλος του Συμβουλίου της ΕπικρατεΙας ή Αρεοπαγίτης ή Σύμ­ βουλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου που υποδεικνύεται, με τον αναπληρωτή του, από τον Πρόεδρό του. Τα κόμματα ορίζουν τους εκπροσώπους τους. με τους αναπληρωτές τους, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες σπό την ημέρα που θα κοινοποιηθεί σε αυτά σχετικό έγγραφο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση που τα κόμματα δεν ορίσουν εκπροσώ­ πους μέσο στην προθεσμία αυτήν, οι αντίστοιχες θέσεις καλύπτονται από Συιιβούλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου υποδεικνυόμενους από τον Πρόεδρό του. 3. Η επιλογή των προμηθειών που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Επιτροπής του παρόντος άρθρου γί­ νεται με κοινή σπόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, που εκδίδεται υστέρα από γνώμη της Επιτροπής Πολιτικής κοι Προγραμματισμού Προμηθειών (Ε.Π.Π.Π.) 4. Η Επιτροπή αποφασίζει για το είδος της διαδικασίας που θα τηρηθεί, για το φορέα διενέργειας των διαδι­ κασιών της προμήθειας και για την κατακυρωση. ανάθεση ή μοταίωση της προμήθειας Οι αποφάσεις της Επι­ τροπής λαμβάνονται με απόλυτη πλΓ.ιοι|ιηφία του όλου αριθμού των μελών της Στην Επιτροπή εισηγούνται για όλα τα θέματα των αρμοδιοτήτων της εκπρόσωποι των Υπουργείων Εθνικής Οκονομίας και Ανάπτυξης, συνεοικουρούμενοι κάβε φορά από εκπροσώπους του φορέα για τον οποίο προορίζεται η συγκεκριμένη προ(ΐήθεια. Ο πρόεδρος της Επιτροπής μπορεί να ορίζει ειδικό εισηγητή ή εισηγητές, εφάσον αυτό απαιτείται από τη φύση του συζηταύμενου θέματος. Οι εισηγητές συμμετέχουν στην Επιτροπή χωρίς δικαίιομα ψήφου. 5. Στα μέλη της Επιτροπής, με εξαίρεση Υπουργούς και Γενικούς Γραμματείς, χορηγείται αποζημίωση, το ύψος της οποίας καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης. 6. Εκτροπές που έχουν συσταθεί πριν από την έκδοση του παρόντος και έχουν ετπληφθεΙ συγκεκρι­ μένων προμηθειών εξακολουθούν να ασκούν το έργο τους μέχρι την ολοκλήρωσή του. 7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικο­ νομίας και Ανάπτυξης ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια α­ ναγκαία για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού.' 4. Στο τέλος του άρθρου 4 του ν. 2286/1995 προ­ στίθεται παράγραφος ως εξής: 'Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ορίζονται τα σχετικά με την υποβολή στη Γενική Διεύθυνση των Κρατικών Προμηθειών, από οποιονδήποτε φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ανεξάρτητα από την υπα­ γωγή του ή μη στις διατάξεις του ν. 2286/1995), πριν από την έκδοση διακήρυξης προμήθειας οποιουδήποτε αγαθού, στοιχείων και βεβαιώσεων από τις οποίες να προκύπτει ότι οι προδιαγραφές που τίθενται διασφαλί­ ζουν τη λειτουργία του υγιούς ανταγωνισμού. Ειδικότερα από τα παραπάνω πρέπει να προκύπτει ότι οι προδιαγραφές είναι σαφείς, ότι δεν αφορούν προϊόντα ορισμένης κατασκευής ή προέλευσης ή ιδιαί­ τερης μεθόδού επεξεργασίας, που έχουν ως αποτέλε­ σμα να ευνοούνται ορισμένες επιχειρήσεις ή προιοντα. Στα παραπάνω στοιχεία πρέπει να αναφέρονται επίσης ευρωπαϊκά ή άλλα διεθνή πρότυπα, τεχνικές εγκρίσεις και κοινές τεχνικές προδιαγραφές που τυχόν υπάρχουν για το υπό προμήθεια είδος. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι περιπτώσεις προμηθειών για τις οποίες απαιτείται ειδική αιπολόγηση. ιδίως όταν ο ορισμός ειδικών τεχνικών προδιαγραφών, κατά παρέκκλιση των παραπάνω αναφερόμενων προϋποθέσεων, σχετίζεται με τη φύση του υπό προμήθεια προϊόντος, καθώς και όταν ο αριθμός των προμηθευτών που διεθνώς μπορούν να ανταποκριθούν στις προδιαγραφές που ορίζονται είναι μικρός. Τέλος με την ίδια απόφαση ορίζονται σι συνέπειες της μη υποβολής όλων των παραπάνω στοι­ χείων." 5. α) Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 6 του ν.2286/ 1995 (ΦΕΚ 19 Α) αντικαθίσταται ως ακολούθως: "1. Στο Υπουργείο Ανάπτυξης ουνίστάται Επιτροπή Πολιτικής και Προγραμματισμού Προμηθειών (Ε.Π.Π.Π ). με γραμματεία προς εξυπηρέτησή της. Τα μέλη της Επιτροπής ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάιιτυξης. Με απόφαση του ίδιου Υπουργού εγκρίνεται ο κανονισμός λειτουργίας της. Οι αρμοδιότητες της Ε.Π.Π.Π. αυνΐστοντοι σε παροχή γνώμης σε κάθε θέμα που αναφέρετοι ή προκύπτει από τις διατάξεις του παρόντος,νόμου. Η Ε.Π.Π.Π. συγκροτείται από: α) το Γ ενικό Γραμματέα Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, ως Πρόεδρο, αναπληρούμενο από το Γ ενικό Διευθυντή Κρατικών Προμηθειών. β) ένα (1) Διευθυντή του Υπουργείου Εθνικής Οικο­ νομίας αναπληρούμενο απο Τμημαιαρχη βαθμού Λ . γ) ένα (I) Διευθυντή του Υπσοργπου Οικονομικών αναπληρούμενο από Τμηματάρχη βαθμού Α, δ) τρεις (3) Διευθυντές του Υπουργείου Ανάπτυξης, που υπηρετούν αντίστοιχα στις Γενικές Γραμματείες Εμπορίου, Βιομηχανίας και Ερευνας και Τεχνολογίας, αναπληρούμενους από Τμηματάρχες βαθμού Α. που υπηρετούν στις αντίστοιχες Γενικές Γραμματείες, ε) ένα (1) Διευθυντή της Τράπεζός της Ελλάδος αναπληρούμενο από το νόμιμο αναπληρωτή του. στ) έναν (1) εκπρόσωπο από κάθε κόμμα που ανα­ γνωρίζεται κατά τον Κανονισμό της Βουλής. ζ) από έναν (1) εκπρόσωπο της Κεντρικής Ενωσης Δήμων και Κοινοτήτων (Κ.Ε.ΔΚ.Ε.) και της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας (Ε Ν.Α.Ε.), η) έναν (1) εκπρόσωπο του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β ), θ) έναν (1) εκπρόσωπο της Γ ενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελμαπών και Βιοτεχνών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.). ι) έναν (1) εκπρόσωπο της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Ε.), κι) έναν (1) εκπρόσωπο της Ελληνικής Συνομοσπον­ δίας Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.), ιβ) από έναν (1) εκπρόσωπο των Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων Αθηνών. Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, ιγ) έναν (I) εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) και ιδ) έναν (1) εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Συνομο­ σπονδίας Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών (ΠΑ.Σ.Ε ΓΕ.Σ ) Το μέλη της Επιτροπής ορίζονται, με ισάριθμους αναπληρωτές, από τους αρμόδιους φορείς. Ως εισηγητής χωρίς ψήφο στην Επιτροπή σι^ιμετέχει ο Προϊστάμενος του αρμόδιου Τμήματος του Υπουρ­ γείου Ανάπτυξης, επικουρούμενος στο έργο του από τον υπάλληλο που σσχολείται με το θέμα. Παράλληλα μπορεί να ορίζονται κατά περίπτωση από τον Πρόεδρο, ως εισηγητές, εκπρόσωποι του φορέα που αφορά το συζητούμενο θέμα. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον από τη φύση του προς συζή­ τηση θέματος άπαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις, α­ ναθέτει την εισήγηση του συγκεκριμένου θέματος και σε τρίτο που δεν έχει σχέση με τους φορείς που εκπροσωπούντο« στην Επιτροπή. Γραμματϋς ορίζονται δύο υπάλληλοι του Υ πουργείου Ανάπτυξης." β) Στο άρθρο 6 του ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19 Α) προστίθεται παράγραφος 6, η οποία έχει ως ακολούθως: '6. Η Ε.Π.Π Π. εισηγείται στον αρμόδιο για τη σύναψη και εκτέλεση της σύμβασης προμήθειας Υπουργό ή ο τον εποπτεύοντα το φορέα που συνάπτει και εκτελεί τη σύμβαση προμήθειας Υπουργό τη διενέργεια δειγ­ ματοληπτικών και άλλων ελέγχων παραλαβής με συ­ γκεκριμένο αντικείμενο ως προς την ποσότητα και τα χαρακτηριστικό των προμηθευθέντων αγαθών, έλεγχο αποθεμάτων ή έρευνα άλλων θεμάτων που σχετίζονται με τις προμήθειες" 6. α) Στο τέλος του άρθρου 5 του ν. 301/1976 (ΦΕΚ 91 Α) προστίθεται περίπτωση Γ. ποιι έχει ως εξής: "ι.'Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων": Στο τεύχος αυτό καταχωρούντα όλες οι προκηρύξεις δια­ γωνισμών προμηθειών του δημόσιου τομέα του άρθρου 1 του ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19 Α) και διαγωνισμών δημοσίων έργων του άρθρου 2 του ν. 1418/1984 (ΦΕΚ 23 Α), όπως ισχύει." β) Από τη δημοσίευση του παρόντος και εφεξής δημοσιεύεται υποχρεωτικά, με μέριμνα του φορέα που διενεργεί το διαγωνισμό, περίληψη των ουσιωδών στοι­ χείων της προκήρυξης των διαγωνισμών των προμη­ θειών του δημόσιου τομέα του άρθρου 1 του ν. 2286/ 1995 (ΦΕΚ 19 Α) και των διαγωνισμών δημόσιων έργων του άρθρου 2 του ν. 1418/1984 (ΦΕΚ 23 Α), όπως ισχύει, στο "Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Σι^ιβάσεων" της Εφημερίδας της Κυβερνήοεως. Το τεύχος αυτό εκδίδεται τακτικώς εβδομαδιαίως. γ) Στο εδάφιο α της παραγράφου 1 και στο εδάφιο α της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του π.δ. 394/1996 (ΦΕΚ 266 Α) Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ Π.Δ.)', οι λέξεις από την ημερομηνία δημοσίευσης στον ελληνικό τύπο' αντικαθίστανται με τις λέξεις από την ημερομηνία δημοσίευσης στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνησεως και στον ελληνικό τύπο". Στην περίπτωση δια­ φορετικών ημερο|ηνιών λαμβάνεται υπόψη η τελευταία δημοσίευση. δ) Η πρώτη πρόταση της παραγράφου 5 τοιι άρθρου 4 του π.δ. 609/1985 "Κατασκευή δημοσίων έργων' α ντικαθίσταται ως ακολούθως: "Περίληψη της διακήρυξης για τη διενέργεια ανοικτής δημοπρασίας δημοσιεύεται τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της στο Τεύχος Δια­ κηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες εφη­ μερίδες." 7. α) Στη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του ν. 2429/1996 (ΦΕΚ 155 Α ) προστίθενται περιπτώ­ σεις ιη', ιθ και κ' ως εξής: Ίη) Οι Πρόεδροι, διευθύνοντες σύμβουλοι, οι εντε­ ταλμένοι σύμβουλοι και γενικοί διευθυντές των αναφερόμενών στις περιπτώσεις ε' και στ' της παρ.1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 280 Α) νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, ανεξάρτητα από το αν υπάγονται ή όχι στις διατάξεις του ν. 2286/1995. ιθ) Οι Προϊστάμενοι Γ ενικής Διεύθυνσης, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γ ενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προ­ μηθειών, καθώς και οι κατέχοντες αντίστοιχες θέσεις ο το Δημόσιο, στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και στα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου της προη­ γούμενης περίπτωσης ιη' της παρούσας παραγράφου, εφόσον κατά το νόμο ή τον οργανισμό του οικείου Υπουργείου ή του νομικού προσώπου έχουν αρμοδιό­ τητες σχετικές με την ανάθεση κρατικών προμηθειών κ) Τα μέλη των Επιτροπών που συμμετέχουν σιις διαδικασίες των κρατικών προμηθειών * β) Όσοι ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες προσώ­ πων, στα οποία επιβάλλεται η υποχρέωση υποβολής δήλωσης για πρώτη φορά με τον παρόντα νόμο. υπο­ βάλλουν τη σχετική δήλωσή τους μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από τη δημοσίεϋση του νόμου αυτού ή από την ανάληψη καθηκόντων στις, κατά την προηγούμενη πε­ ρίπτωση υπό στοιχείο α , θέσεις. γ) Ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, οι Γενικοί Γραμ­ ματείς Περιφέρειας, οι Νομάρχες, οι Δήμαρχοι και τα ανώτατα μονομελή όργανα διοίκησης των νομικών προ­ σώπων δημοσίου δικαίου και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου της υπό στοιχείο ιη περιπτώοεως της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του ν.2429/1996, όπως τροποποιήθηκε με την προηγούμενη περίπτωση υπό στοιχείο α της παρούσας παραγράφου, διαβιβάζουν το μήνα Φεβρουάριο κάθε έτους στον Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου κατάλογο των προσώπων που υποχρεούνται να υποβάλουν για έλεγχο δήλωση της περιουσιακής τους κατάστασης. Κατά την πρώτη εφαρμογή του πα­ ρόντος ο κατάλογος αυτός διαβιβάζεται εντός προθεσιΜας τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. δ) Για το λοιπά θέματα εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 5 του άρθρου 24 και των άρθρων 25 έως και 29 του ν. 2429/1996. Β. α) Η περίπτωση ι της παραγράφου 5 του άρθρου 1 του ν. 2286/1995 αντικαθίσταται ως εξής: ‘ι. Οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης, εκτός αυτών που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Ερ­ γασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Σπς συγκροτού­ μενες από τους παραπάνω οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης πενταμελείς Επιτροπές του άρθροιι 38 του π.δ. 394/1996 (ΦΕΚ 266 Α ). αντί του εκπροσώπου της εποπτεύουσας δημόσιας αρχής μπορεί να συμμετέχει υπάλληλος με οποιοδήποτε σχέση εργασίας του φορέα που διενεργεί την προμήθεια ή άλλου φορέα του Δη­

μοσίου.'

β) Στο άρθρο 1 του ν.2286.' 1995 (ΦΕΚ »9 Α) προ­ στίθεται παράγραφος 7 ως εξής: '7. Στην αρμοδιότητα του Γ ενικού Γραμματέα Περι­ φέρειας υπάγεται η ανάδειξη προμηθευτών οε πετρε­ λαιοειδή για τις ανάγκες του Δημοσίου, δυναμένου να αναθέτει οτους επί μέρους φορείς την εκτέλεση των προμηθειών αυτών. Η διενέργεια των διαγωνισμών αυ­ τών θα γίνεται με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 13 του ν. 2503/1997.“

Άρθρο 9: Ρύθμιση θεμάτων ανταγωνισμού[Επεξεργασία]

Ο ν. 703/1977 ’Περί ελέγχου μονοπωλίων και ολι­ γοπωλίων και προστασίας του ελεύθερου ανταγωνι­ σμού'. όπως τροποποιήθηκε με το ν. 2296/1995, τρο­ ποποιείται ως εξής: 1. Η περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 4α του ν. 703/1977, όπως ισχύει, τροποποιείται ως ακολούθως: ■β) ο συνολικός κύκλος εργασιών όλων των επιχει­ ρήσεων που συμμετέχουν στη συγκέντρωση, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4στ, ανέρχεται, στην εθνική α­ ν ορό. τουλάχιστον ατο σε δραχμές ισόποσο των δε• αηέντε εκατομμυρίων (15.000.000) Ευρώ (Euro)," 2. Η παράγραφος 4 του ίδιου άρθρου 4α, όπως ισχύει, τροποποιείται ως ακολούθως: '4. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της υποχρέω­ σης προς γνωστοποίηση η Επιτροπή Ανταγωνισμού επιβάλλει στον καθέναν από τους, κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, υπόχρεους προς γνωστοποίη­ ση πρόστιμο ύψους τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δρχ, το οποίο δεν υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) του συνολικού κύκλου εργασιών, όπως αυτός ορίζεται οτο άρθρο 4στ.’ 3. Η περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 4β του ν. 703/1977, όπως ισχύει, τροποποιείται ως ακολούθως: 'β) Ο συνολικός κύκλος εργασιών όλων των επιχει­ ρήσεων που συμμετέχουν στη συγκέντρωση, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4στ, ανέρχεται, στην εθνική α­ γορά. τουλάχιστον στο σε δραχμές ισόποσο των ε­ βδομήντα πέντε εκατομμυρίων (75.000.000) Ευρώ (Euro) και δύο τουλάχιστον από τις συμμετέχουσες επιχειρή­ σεις πραγματοποιούν, καθεμία χωριστά, συνολικό κύκλο εργασιών άνω του σε δραχμές ισόποσου των επτά εκατομμυρίων (7.000.000) Ευρώ (Euro).' 4. Η παράγραφος 4 του ίδιου άρθρου 4β τροποποιείται ως ακολούθως: ’4. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της υποχρέω­ σης προς γνωστοποίηση η Επιτροπή Ανταγωνισμού επιβάλλει στον καθένα από τους, κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, υπόχρεους προς γνωστοποίη­ ση πρόστιμο ύψους τουλάχιστον πέντε εκατομμυρίων ¡5.000.000) δρχ., το οποίο δεν υπερβαίνει το επτά τοις εκατό (7%) του συνολικού κύκλου εργασιών, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 4στ.' 5. Στο ίδιο άρθρο 4β προστίθενται παράγραφοι 5 κοι 6 που έχουν ως εξής: '5. Με απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού κα­ θορίζεται το ειδικότερο περιεχόμενο της γνωστοποίη ­ σης και ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό με αυτή θέμα. 6. Οι υπόχρεοι σε γνωστοποίηση, αμέσως μετά τη γνωστοποίηση, υποχρεούνται να δημοσιεύσουν τη γνω­ στοποιούμενη συγκέντρωση σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, πανελλαδικής κυκλοφορίας, με έξοδά τους. Με απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού καθορί­ ζεται το ειδικότερο περιεχόμενο της δημοσίευσης και ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό με αυτή θέμα.' 6. Η παρ. 9 του άρθρου 4δ του ν. 703/1977, όπως ισχύει, αναριθμείται σε 10 και προοτίθεται πριν απο αυτήν νέα παράγραφος 9 ως εξής: '9. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού μπορεί με απόφασή του να συντέμνει μέχρι και το ήμισυ (15 ημέρες) τις προθεσμίες του άρθρου 4δ παρ.3 και του άρθρου 8 παρ.14 εδάφιο πρώτο του ν. 703/1977, όπως ισχύει, καθώς και του άρθρου 6 παρ. 2 της ΥΠ-2914/4.9.1995 απόφασης του Υπουργού Εμπορίου 'Κανονισμός της λειτουργίας Επι­ τροπής Ανταγωνισμού." 7. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 4ε του ν.703/1977, όπως ισχύει, τροποποιείται ως α­ κολούθως: 'Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της απαγόρευσης αυτής η Επιτροπή επιβάλλει στους κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 40 υπόχρεους προς γνωστοποίηση πρό­ στιμο ύψους τουλάχιστον δέκα εκατομμυρίων (10 000.000) δρχ., το οποίο δεν υπερβαίνει το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του συνολικού κύκλου εργασιών, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 4στ.' 8. Η παράγραφος 2 ταυ άρθρου 4στ του ν. 703/1977, όπως ισχύει, τροποποιείται ως ακολούθως: Ό συνολικός κύκλος εργασιών, που αναψέρεται στο άρθρα 4α, (παράγραφος 1 περίπτωση β και παράγραφος 4), 4β (πορ.Ι περίπτωση β και παρ. 4), 4ε (παρ.1 εδάφιο 3 και παρ. 4 εδάφιο 2), περιλαμβάνει τα ποσά που απορρέουν από την πώληση προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών από τις εν λόγω επιχειρήσεις, στην εθνική αγορά, κατά τη διάρκεια της τελευταίας οικονομικής χρήσης και αντιστοιχούν στις συνήθεις δραστηριότητες τους, αφού αφαιρεθούν οι εκπτώσεις επί των πωλήσεων, καθώς και ο φάρος προστιθέμενης αξίας και άλλοι φάροι που συνδέονται άμεσα με τον κύκλο εργασιών. Στο συνολικό κύκλο εργασιών μίας συμμετέχσυσας ε­ πιχείρησης δεν περιλαμβάνονται οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μεταξύ των επιχειρήσεων, οι οποίες αναφέρονται στην παρ. 5 του παρόντος άρθρου.’ 9. Η περίπτωση β της παραγράφου 4 του άρθρου 4στ του ν, 703/1977, όπως ισχύει, τροποποιείται ως ακολούθως: 'β) Για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις το σύνολο των ακαθάριστων ασφαλίστρων, στην εθνική αγορά, το οποίο περιλαμβάνει όλα τα εισπραχθέντα και προς είσπραξη ποσά βάσει των ασφαλιστικών συμβάσεων που έχουν συναψθεί από αυτές ή για λογαριασμό τους, συμπερι­ λαμβανομένων των ασφαλίστρων που έχουν εκχωρηθεί οε αντααφαλιστές και μετά την έκπτωση των φόρων και λοιπών τελών που εισπράττονται βάσει του ποοου των ασφαλίστρων ή του συνολικού μεγέθους του ποοου αυτού.' 10. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 8 του ν. 703/1977, οπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: Όι αποδοχές του Προέδρου, ο αριθμός των συνε­ δριάσεων της Επιτροπής ανταγωνισμού και το ύψος της κατά συνεδρίαση αποζημίωσης που χορηγείται στα μέλη της Επιτροπής Ανταγωνισμού και στους αναπλη­ ρωτές τους, στον εκτελούντα χρέη εισηγητή και στον επικουρούντα αυτόν εισηγητή ή εισηγητές της υπόθε­ σης, στο γραμματέα της Επιτροπής Ανταγωνισμού, κα­ θώς και στους αναπληρωτές αυτών, καθορίζονται κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης. Τα μέλη της Επιτροπής και οι αναπληρωτές τους που διαμένουν εκτός του Νομού Αττικής λαμβάνουν

έξοδα κίνησης, που καθορίζονται σύμφωνα με την πορούσα παράγραφο.'

11.Στην παράγραφο 12 του άρθρου 8 του ν.703/1977, όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής: ’Τα τμήματα της Επιτροπής Ανταγωνισμού συνεδριά­ ζουν νόμιμα, εφόσον μετέχουν στη συνεδρίαση ο Προεδρεύων ή ο αναπληρωτής του, δύο τουλάχιστον μέλη και ο Γραμματέσς. αποφασίζουν δε με την πλειοψηφία των παρόντων και σε περίπτωση ισοψηφιας υπερισχύει η ψήφος του Προεδρεύοντος." 12. Η περίπτωση γ' του άρθρου θγ του ν.703/1977, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: γ) εκπροσωπεί την Επιτροπή Ανταγωνισμού στις Επιτροπές και Ομάδες, συνεδριάσεις και Συνόδους στο πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Οργανισμού Οι­ κονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟ.Σ.Α.) και άλλων διεθνών οργανισμών, δυνάμενος να εξουσιοδοτεί προς τούτο τον αναπληρωτή του η μέλος της Επιτροπής Ανταγωνισμού ή το Διευθυντή ή υπάλληλο της Γραμ­ ματείας.' 13. Στο άρθρο 8γ του ν. 703/1977, όπως ισχύει, προστίθενται παράγραφοι 2 και 3, ως εξής: '2. Τον Πρόεδρο απάντα, κωλυόμενο ή ελλείποντα αναπληρώνει ο νόμιμος αναπληρωτής του. 3. Ο Πρόεδρος μπορεί να εξουσιοδοτεί έναν ή πε­ ρισσότερους από τους Προϊσταμένους της Γραμματείας να υπογράφουν έγγραφο ή να προβαίνουν σε άλλες ενέργειες.' 14. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 86 του ν. 703/1977, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: Ή αύξηση του αριθμού των θέσεων μέχρι το ήμισυ αυτών γίνεται με προεδρικό διάταγμα, που εκ δίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών. Δτπιόσιας Διοί­ κησης και Αποκέντρωσης. Οικονομικών και Ανάπτυξης, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Ανταγωνισμού 15. Η παράγροφος 3 του άρθρου 8δ του ν.703/1977, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: '3. Η πλήρωση των θέσεων γίνεται κατά τις κείμενες διατάξεις και ύστερα από δημόσια ανακοίνωση για υ­ ποβολή υποψηφιοτήτων, με διορισμό ή μετάταξη ή απόσπαση από μόνιμους ή με σύμβαση εργασίας ιδιω­ τικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλους του Δημο­ σίου, Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλων φορέων του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 14 παρ. 1 του ν. 2190/1994, όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 2527/1997. Οι μετατάξεις ή αποσπάσεις, μέχρι τη σύσταση του υπηρεσιακού συμβουλίου της Γραμματείας της Επιτρο­ πής Ανταγωνισμού, γίνονται κατά παρέκκλιση των σχε­ τικών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας γιο τις με­ τατάξεις ή αποσπάσεις, με κοινή απόφαση των Υπουρ­ γών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρω­ σης. Ανάπτυξης και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού, μετά γνώμη της Ολομέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Για τη μετάταξη ή απόσπαση δεν απαιτείται γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου της υπηρε­ σίας από την οποία μετατάσσεται ή αποσπάται ο υ­ πάλληλος. Για την άρση της απόσπασης απαιτείται γνώμη του Προέδρου της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Οι θέσεις του ειδικού επιστημονικού προσωπικού καλύ­ πτονται με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου. Η πλήρωση των θέσεων αυτών γίνεται με πρόσληι|ιη, μετάταξη ή από­ σπαση κατά τις κείμενες διατάξεις. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης καθορίζεται ο τρόπος, η διαδικασία και κάθε άλλη λεπτομέρεια για τη δημόσια ανακοίνωση και την υποβολή υποψηφιοτή­ των.' 16. Η παράγραφος 5 του άρθρου 8δ του ν. 703/1997, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: '5. Το υπηρεσιακό συμβούλιο των υπαλλήλων της Γ ραμματείας της Επιτροπής Ανταγωνισμού συγκροτείται με απόφαση του Προέδρου της από δύο (2) μέλη της Επιτροπής που εκλέγονται από την Ολομέλεια, από το Διευθυντή της Γραμματείας και από δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων με βαθμό τουλάχιστον Γ'. Κατ' εξαίρεση, εάν δεν υπηρετούν υπάλληλοι με τον παραπάνω οριζόμενο βαθμό, για να εκλεγούν ως εκ­ πρόσωποι αυτών, επιτρέπεται, με υπόδειξή τους, η εκπροσώπησή τους κατά την πρώτη συγκρότηση του υπηρεσιακού συμβουλίου από υπαλλήλους άλλων Υ­ πουργείων ή Ν.Π.Δ.Δ. που υπηρετούν με απόσπαση στην υπηρεσία αυτή. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουοες για τα υπηρεσιακά συμβούλια διατάξρς.' 17. Στο άρθρο 8δ' του ν, 703/1977, όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής: '6. Οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου είναι αρμόδιες για: α) Τη συλλογή και παροχή πληροφοριών σχεπκά με την εξέλιξη, διάρθρωση και τις τάσεις της εγχώριας κατανάλωσης, την οργάνωση και δομή της αγοράς προϊόντων και κλάδων, καθώς και τις συνθήκες αντα­ γωνισμού κάθε κλάδου. β) Την κατάρτιση πινάκων διακλαδικών κοστολογικών σχέσεων και δεικτών. γ) Την παρακολούθηση και ανάλυση της ασκούμενης εμπορικής πολιτικής και διατύπωση προτάσεων στο πλαίσιο της γενικότερης οικονομικής πολιτικής, όπως αυτή διατυπώνεται από την Κυβέρνηση. δ) Την παρακολούθηση της συμπεριφοράς των δη­ μόσιων ή κοινής ωφέλειας επιχειρήσεων. ε) Την παρακολούθηση του βαθμού συγκέντρωσης των επιχειρήσεων κατά κλάδο οικονομικής αρμοδιότητας ή την ύπαρξη τυχόν εναρμονισμένων πρακτικών στ) Την υποβοήθηση του έργου της επιτροπής αντα­ γωνισμού. ζ) Την παρακολούθηση της εκτέλεσης των αποφά­ σεων της επιτροπής και των σχετικών υπουργικών και δικαστικών αποφάσεων που εκδίδονται επ' αυτών. η) Την παραπομπή των ποινικών παραβάσεων της νομοθεσίας ανταγωνισμού στις αρμόδιες ασαγγελικές αρχές. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια σχεπκή με την εφαρμογή της πα­ ραγράφου αυτής και της συνεργασίας των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Εμπορου με τήν Επιτροπή Ανταγωνισμού και τη γραμματεία της." 18 Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του ν. 703/1977, όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής: ‘2. Με εξαίρεση την περίπτωση του άρθρου 1 παρά­ γραφος 3 και με την επιφύλαξη των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, τα πάσης φύσεως δικα­ στήρια δικαιούνται να κρίνουν παρεμπιπτόντως το κύρος των κατά το άρθρο 1 παράγραφος 1 συμφωνιών και αποφάσεων, καθώς και την ύπαρξη απαγορευμένης εναρμονισμένης πρακτικής ή καταχρηστικής εκμετάλ­ λευσης δεσπόζουσας θέσης ή σχέσης οικονομικής ε­ ξάρτησης· 19. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 25 του ν. 703/1977, όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής: 'Στο έγγραφο πρέπει να αναφέρσνται οι διατάξεις του νόμου, οι οποίες θεμελιώνουν το αίτημα, η . προ­ θεσμία που τάσσεται για την παροχή των πληροφοριών, η οποία δεν μπορεί τα είναι βραχύτερη των πέντε (6) ημερών για τις πληροφορίες που αφορούν υποθέσεις

ασφαλιστικών μέτρων ή αποφάσεις βάοει του άρθρου •ir. παρ. 3 του παρόντος νόμοι), των δέκα (10) ημερών γιο πς πληροφορίες που αφορούν »ποθήσεις συγκε­ ντρώσεων και ίων είκοσι (20). ημερών για ιις λοιπές περιπτώσεις, καθώς και οι κυρώσεις, οι οποίες προβλέιιονται σε περίπτωση )ΐη συμμόρφωσης προς την υποχρέωση παροχής πληροφοριών.'

20. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ν. 703/1977. όπως ισχύει, προστίθεται εδάφια ως εξής: Ή κατά το άρθρο 9 παράγραφος 4 αίτηση αυτού που έχει υποβάλλει καταγγελία για τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων πρέπει με την ποινή του απαροδέκτου. να συνοδευετοι από γραμμάτιο καταβολής στο αρμόδιο δημόσιο ταμείο παραΡόλου εκ οι ο χιλιάδον (f 00.000) δραχμών." 21. Στο άρθρο 34 του ν. 703/1977. όπως ισχύει, προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: Ή επίδοση των υπόλοιπων εγγράφων μπορεί να γίνεται με συστημένη επιστολή.' 22. Στο άρθρο 40 προστίθεται φράση ως εξής: 'καθώς και το άρθρο 11 του v. 1542/1985 {ΦΕΚ 72 Α/26.4.1985),'

Άρθρο 10: Διάφορα θέματα εμπορίου - Λοιπά θέματα[Επεξεργασία]

1. Οι διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 2323/1995 ‘Υπαίθριο εμπόριο και άλλες διατάξεις' εφαρμόζονται αναλογικά και οτις εμπορικές επιχειρήσεις. 2. Η διάταξη του άρθρου 15 του ν. 802/1978, όπως τροποποιήθηκε με ΤΟ άρθρο 12 του ν. 1989/1991 (ΟΕΚ 192 Α ). αντικαθίσταται ως εξής. Ό) Επιτρέπεται η πώληση εμπορευμάτων με μειωμένες τιμές μόνο δύο φορές το χρόνο λόγω τέλους εποχής (τακτικές εκπτώσεις) κατά τις περιόδους ΙσνοιχιρίουΦεβρουαρΙου και Ιουλίου - Αυγούστου. Ο ακριβής χρό­ νος έναρξης κοι λήξης των περιόδων των τακτικών εκπτώσεων καθορίζεται με οπόφαοη του Υπουργού Ανάπτυξης για όλη την Επικράτεια, ύστερο οπό πρόταση της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.). αφού συνεκτιμηθουν και ot προτάσεις των επαγγελματικών οργανώσεων που δεν είναι μέλη των εμπορικών συλλόγων. β) Με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης καθορί­ ζονται το περιεχόμενο και το είδη των προσφορών που μπορεί να κάνει κάθε εμπορική επιχείρηση, η διάρκεια και ο» τυχόν χρονικοί περιορισμοί ισχύος αυτών, η διαδικασία γνωστοποίησης και κάθε άλλη λεπτομέρεια γ) Με απόφοση του Υπουργού Ανάπτυξης καθορίζεται το ύψος των προστίμων που επιβάλλονται για ποραβάσεις των διοτάξεων για τις εκπτώσεις κοι τις προ­ σφορές. το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 3% των ακαθάριστων ετήσιων εσόδων του παραβάτη, το όργανο που τα επιβάλλει και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια Τα χρηματικά πρόστιμα εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.).' 3, α) Το τελευταίο εδάφιο της πορ. 2 του άρθρου 10 του ν. 2323/1995 αντικαθίσταται ως εξής: 'Κατό της απόφασης του νομαρχιακού συμβουλίου επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον του Γ ενικού Γραμματέα Περιφέρειας μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την τελευταία δημοσίευσή της σε ημερήσια εφη­ μερίδα ή ύστερα οπό πάροδο διμήνου arto την αποβολή της αίτησης, εφόσον δεν εκδόθηκε απόφαση. Κατά της απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περι­ φέρειας επιτρέπεται άσκηση αίτησης ακυρώσεως ενώ­ πιον του Διοικητικού Εφετείου.' β) Μετά την παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 2323/1995 προστίθεται ιιαρ. 4 που έχει ως εξής '4. Γ.φόσον έχουν εξαντληθεί τα τετραγωνικά μέτρα από την υπεραγορά που έχει ιδρυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, για την ίδρυση δεύτερης και επόμενων υπεραγορών λιανικού εμπορίου από την ίδια επιχείρηση ή από επιχειρήσεις ελεγχόμενες από αυτήν στον ίδιο Ο.Τ.Α, απαιτείται η άδεια ιης παραγράφου \ που παρέχεται υπό τις προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουρ­ γίας του ποώτσυ καταστήματος, ανεξάρτητα από το μέγεθος της επιφάνειας του νέου καταστήματος." Η υφιστάμενη παράγραφος 4 του ίδιου άρθρου αναριθμεύοι σε 5. γ) Με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης ρυθμί­ ζονται ειδικά θέματα που σχετίζονται με τη λειτουργία των υπεραγορών λιανικού εμπορίου και των πολυκα­ ταστημάτων. 4. Σε περιπτώσεις μετασχηματισμού επιχειρήσεων τροφίμων οι άδειες ή εγκρίσεις που άποτελούν προϋ­ πόθεση λειτουργίας τους και έχουν χορηγηθεί από οπσισδήποτε υπηρεσία του δημόσιου τομέα ιοχύουν μετά το μετασχηματισμό, εφόσον η νέα επιχείρηση δραστηριοποιείται στο ίδιο αντικείμενο, για το οποίο χορηγήθηκε η άδεια. 5. α) Η περίπτωση Γ' της παρ. 3 του άρθρου 8 του ν.δ. 400/1970, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: "Γ, Τα.ακίνητα πλήρους κυριότητας ή συγκυριότητας που χωρεί αυτούσια διανοιιή, εφόσον βρίσκονται εντός σχεδίου ιιόλεως με πληθυσμό άνω ιων 15.000 κατοίκων και είναι ελεύθερα παντός βάρους.' β) Το εδάφιο α' της παρ. 5 του άρθρου 8 του ν.δ. 400/1970, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: "α. Τα ακίνητα γίνονται δεκτά στο ύι|ιος της αντικει­ μενικής τους αξίας. Για κάθε ακίνητο υποβάλλεται υ­ πεύθυνη δήλωση τοπογράφου μηχανικού, εφόσον αυτό είναι οικόπεδο, ή πολιτικού ή αρχιτέκτονα μηχανικού εφόσον υπάρχει κτίσμα στην οποία εμφανίζεται η πα­ ρούσα κατάσταση του ακινήτου.' γ) Η παράγραφος 12 του άρθρου 8 τοιι ν.δ. 400/1970 (ΦΕΚ 10 Λ), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: "12. α) Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης κα­ θορίζονται ο ενιαίος τρόπος υποβολής των καταστά­ σεων ασφαλιστικής τοποθέτησης και τα απαραίτητα δικαιολογητικά. β) Οι καταστάσεις σχηματισμού των τεχνικών απο­ θεμάτων και πον περιουσιακών ρτοιχειων που απαρτί­ ζουν την ασφαλιστική τοποθέτηση ιιποβαλλονιαι στο Υπουργείο Ανάπτυξης μέχρι την 30η Ιουνίου κάθε έτους γ) Ο έλεγχος τοιι σχηματισμού των τεχνικών απο­ θεμάτων και της διάθεσης των περιουσιακών στοιχείου που απαρτίζουν την ασφαλιστική τοποθέτηση ολοκλη­ ρώνεται υποχρεωτικά μέχρι την 31η Οκτωβρίου καθε έτους Μέχρι την ημερομηνία αυτή πρεπει να γίνουν και όλες οι προσαρμογές που κρίνονται αναγκαίες και υποδεικνύονται προς την ασφαλιστική εταιρεία απο την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης ως προς τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων Παραβαση των διατάξεων τιν προηγούμενων εδαφίων και tw ñapoντος συνεπάγεται την επιβολή των *υρ»σεων που προβλέπονται ατα άρθρα 9 και 43 κοι επόμενα του νόμου ουτου. δ) Η ασφαλιστική τοποθέτηση που διαμορφώνεται οριστικά μέχρι την 31η Οκτωβρίου κάθε έτους μετά τον έλεγχο της εποπτεύουσας αρχής, διατηρείται υποχρεω­ τικά μέχρι την ολοκλήρωση του ελέγχου της ασφαλι­ στικής τοποθέτησης του επόμενου χρόνου εκτός και αν σύμφωνα με τις καταστάσεις οχηικηισμού των τε

χνικών αιιοθεμάτον κσι της ασφαλιστικής τοποθέτησης ίου επόμενου έτους η ασφαλιστική ιοποΟέτηση διαμορφώνειαι σε μεγαλύτερο ύψος οπό re και η αύξησή της πρέπει να συντελείται κατά τα προβλεπόμενα στα εδάφια β' και γ' ιης παραγράφου αυτής.'

δ) 5 το τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 12α του ν.δ, 400/1970. όπως ιοχιιεί προοιίΟετσι εδάφιο ως 'Με την ίδια δραστική απόφαση ορίζεται και η αμοιβή του εκκαθαριοτή ε Η ιιαράγραφσς 5 του άρθρου 17α ίου ν δ 400/1970, όπως ισχύει, οντικπΟίαταται ως εξης Για ι ον υπολογισμό της υπεράξιος ίων ακινήτων και χρεογράφων, η οποία μπορεί να αποτελεοει στοιχείο περιθωρίου φερεγγυόιητας, ως τρέχουσα αξία λαμβάνεται υπόψη για μεν τα ακίνητα η αντικειμενική τους οξία για δε τα χρεόγραφα αυτή που προκύπτει σύμφωνα με πς αξίες που ανσφέρονται στο προσάρτημα των οικονομικών καταστάσεων.' οτ) Στο τέλος ιης παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 1560/1985, όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής: 'Σέ Γίερίπιωυη θανάτου ή μόνιμης ολικής ανικπνότηιας συντονιστή ουφσλιοιικής επιχείρησης, η ασφαλιοπκή επιχείρηση υιιοχρεσύιαι να καταβάλει στα πρό­ σωπα που ο συντονιστής όρισε ειδικά ως δικαιούχους ή, ανάλογο με τη συμφωνία, στον ίδιο ή αν δεν όρισε δικαιούχους για την περίπτωση θανάτου, στους μέχρι και τέταρτου βαθμού συγγένειας κληρονόμους του για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών, την προμήθεια που δικαιούνταν και αναλογούσε οτην παραγωγή των α­ σφαλιστικών συιιβούλων που συντόνιζε, εφόσον γϊ αυτό to διάστημο η παραγωγή εξακολουθεί να παραμένει στην ασφαλιστική επιχείρηση.' ζ) Τα εδάφια α και γ της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του κ.ν. 489/1976 αντικαθίστανται ως εξής: Ό) Αφαίρεοη των πινακίδων και της άδειας κυκλο­ φορίας με πράξη ιης Αστυνομικής Αρχής για ένα (I) χρόνο Σε περίπτωση πρόκλησης ατυχήματος οπό ό­ χημα χωρίς γο παραπάνω ειδικό σήμα, οι πινακίδες και η άδεια κυκλοφορίας αφαρούνται για δύο (2) χρόνια και επί υποτροπής γιο τρία (3) χρόνια. Για την επιστροφή ιΐιν πινακίδων κπι της άδειας κυκλοφορίας μετά την παρέλευση των ανωτέρω περιόδων απαιιείται η προ­ σκόμιση οπό τον ενδιαφερόμενο του σχετικού σήματος ασφάλισης. γ) Χρημαπκο πρόστιμα, το οποίο βεβαιώνεται με πράξη της Αστυνομικής Αρχής, υπέρ του κατά το άρθρο 16 του κ.ν. 489/1976 Επικουρικού Κεφαλαίου ίσο με το cil δραχμές ισόποσο των 1.000 ΕΥΡΩ (EURO) για τα λείΛψορεία και τα φορτηγά δημόσιας χρήσης, των 500 ΕΥΡΩ (EURO) για τα επιβατηγό και άλλα οχήματα κάθε φύσης και των 250 ΕΥΡΩ (EUFOl για τα δίκυκλα. Το ιιπροππνυ χρηστικό πρόστιμο εισπράπεται κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Α­ νάπτυξης, Δημόσιας Τάξης και Μεταφορών και Εγβκοινωνιών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια, που είναι αναγκαία για την εφαρμογή της παρούσας παρα­ γράφου.* η) Στο άρθρο 10 fou κ.ν. 489/*976 προστίθεται ποράγραφος 5 ως εξής: '5. Η συζήτηση της κύριας αγωγής κα ra ασφαλιστικής εταιρίας, του κατά το άρθρο 19 του παρόντος νόμου Επικουρκού Κεφαλαίου ή άλλου υπόχρεου για απώλεια εισοδήματος λόγω ατυχήματος που προκλήθηκε από αυτοκίνητο κηρύσσεται απαράδεκτη, αν δεν προοαχθεί βεβαίωση περί προηγούμενης κοινοποίησης αντιγράφου της αγωγής στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία του ενάγοντος.' θ) Στην παράγραφο 2 του άρθρου 19 του κ.ν. 459/ 1976, όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής: Από την ημερομηνία της απόφασης με την οποία κηρύσσεται η πτώχευση ασφαλιστικής εταιρείας ή ανα­ καλείται η άδεια λειτουργίας της, οι τόκοι του οσφαλίσματος λόγω θανάτωσης, σωματικών βλαβών ή υλικών ζημιών από αυτοκινητιστικά ατυχήματα δεν μπορεί να υπερβαίνουν το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου ετήσιας διάρκειας." ι ι Η ισχύς της προηγούμενης περίπτωσης υπό στοιχείο α’ της παρούσας παραγράφου ανατρέχει στον χρόνο έναρξης ισχύος του π.δ. 252/1996. ii. Αμοιβές που έχουν καταβληθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος στους εκκαθαριστές ασφαλιστικών επιχειρήσεων, των οποίων η άδεια έχει ανακληθεί. θεωρούνται ότι νομίμως καταβλήθηκαν. ¡ii. Ακίνητα που μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου έχουν γίνει δεκτά οε ασφαλιστική τοποθέτηση κατόπιν προηγούμενης εκτίμησης αυτών από επιτροπή ιου άρθρου 9 του κ.ν. 2190/1920 δύνανται να παρα­ μείνουν σε ασφαλιστική τοποθέτηση στο 75% της απ οδοθε ίο ας αξίας. ιν. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου (υπό ui) της παρούσας περίπτωσης εφαρμόζονται και για τον υπολογισμό της υιιεραξίος ακινήτων που αποτελεί στοι­ χείο του περιθωρίου φερεγγυότητας κατά ποσοστό όμως 85% της εκτιμηθείσας αξίας. ν. Ακίνητα προς ασφαλιστική τοποθέτηση για τα οποία υπογρόψηκε απόφαση συγκρότησης επιτροπής εκτίμη­ σης αυτών μέχρι και την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, εξαιρούνται από τις ρυθμίσεις της περίπτωσης β της παρούσας παραγράφου. νί. Η διάταξη της υπό στοιχείο η περίπτωσης κατα­ λαμβάνει και τις εκκρεμείς δίκες για τις οποίες δεν έχει εκδοΟεί τελεσίδικη απόφαση. νίί. Οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του κ.ν. 489/1976 εφαρμόζονται αναλογικά και στα αυτοκινούμενα - μηχανήματα έργων, που κυκλοφορούν ανασφάλιστα. 6. α) Στο άρθρο 4 του ν. 20Θ1/1992 προστίθεται παράγραφος που έχει ως εξής: 'Ποσοστό έως 8% επί των ετήσιων εσόδων από τις συνδρομές των μελών των Επιμελητηρίων, πλην των μελών των βιομηχανικών τμημάτων, διατίθεται για την ενίσχυση της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελμάτων, Βιοτεχνών. Εμπόρων Ελλάδος, της Εθνικής Συνομο­ σπονδίας Ελληνικού Εμπορίου, ως και των Ομοσπονδιών και Σωματείων των μελών τους. αναλόγως με την αριθμητική τους δύναμη. Ο τρόπος κατανομής του ποοού αυτού, τα αποδεικτικά οτοιχεία για τη δύναμη των δικαιούχων και κάθε άλλη λεπτομέρεια καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης μετά γνώμη του Δ.Σ. της Γ.Ι.Ε.Β.Ε.Ε. και της Ε.Σ.Ε.Ε.. Με την ίδια απόφαση κατανέμεται μέρος από το ίδιο ποσοστό και στους Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εξαγωγέων και Σύνδεσμο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος με βάση τη συναλλαγματική εισροή του συνόλου των μελών ενός εκάστου τούτων κατά την τελευταία τριετία.' β) Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του ίδιου νόμοι ι τροποποιείται ως εξής: 'Με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης μετά από πρόταση της Κ.Ε.Ε. καθορίζεται το ποοοστό επί των συνδρομών των Επιμελητηρίων, το οποίο καταβάλλεται από αυτά προς την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων. Από τον πόρο της αυτόν η Κ.Ε.Ε. υποχρεούται να

επιχορηγεί τα αναγνωρισμένα Ελληνικά Επιμελητήρια της αλλοδαπής. Το ύψος της επιχορήγησης καθορίζεται με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης.'

γ) Στο τέλος του άρθρου 1 του ν. 2081/1992 ‘Ρύθμιση ιου θεσμού των Επιμελητηρίων κ.λπΛ προστίθεται πα­ ράγραφος 7, η οποία έχει ως εξής. Ί, Αν στην περιφέρεια του νομού στην οποία εκτεί­ νεται η τοπική αρμοδιότητα Επιμελητηρίου λειτουργούν περισσότερα Πρωτοδικεία, ιδρύεται και λειτουργεί πα­ ράρτημα του Επιμελητηρίου στην έδρα καθενός από τα Πρωτοδικεία που λειτουργούν εκτός της έδρας του νομού. Η τοπική αρμοδιότητα των παραρτημάτων αυτών ταυ­ τίζεται με την τοπική αρμοδιότητα των αντίστοιχων Πρωτοδικείων". 7. Η παρ. 10 του άρθρου 3 του ν. 2081/1992 καταργείται και αντικαθίσταται ως εξής. Ή Κεντρική Ενωση Επιμελητηρίων μπορεί να ιδρύει γραφεία στο εξωτερικό που στελεχώνονται με ειδικό επιστημονικό και βοηθητικό προσωπικό, η μισθοδοσία των οποίων βαρύνει τον προϋπολογισμό της. Ειδικά το βοηθητικό προσωπικό θα προσλαμβάνεται επί τόπου, θα έχουν δε ελληνική ή αλλοδαπή ιθαγένεια ελληνικής όμως καταγωγής." 8 Η παρ. 1 του άρθρου 4 του π.δ. 01/1997 (ΦΕΚ 69 \ ) αντικαθίσταται ως εξής: "1 Στο άρθρο 4 του Π.δ. 102/1990 (ΦΕΚ 47 Α ) συνιστώνται δύο (2) επιπλέον θέσεις ειδικών επιστη­ μόνων σε θέματα Διεθνών Σχέσεων ή Διεθνούς Ευρω­ παϊκού Δικοίού ή Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και γενικώς σε θέματα, που έχουν σχέση με την Ευρωπαϊκή Ενωση." 9. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 1712/1987. όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 9 του ν. 2081/1992, κσταργείται. 10. α) Η παρ. 3 του άρθρου 36 του κ.ν. 2190/1920 αντικαθίσταται ως εξής: '3. Οι ελεγκτές αμείβονται πάντοτε από την εταιρία. Το ποσό της αμοιβής τους ορίζεται με την απόφαση της γενικής συνέλευσης που τους διορίζει. Ποσοστό της αμοιβής των ελεγκτών παρακρατείτοι και αποδίδεται στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.). Το ελάχιστο όριο της αμοιβής των ελεγκτών, καθώς και το ποσοστό της παρακράτησης και η διαδικασία •από­ δοσής του στον Ο.Ε.Ε. καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Ανάπτυξης ύστερα από γνώμη της Κεντρικής Διοίκησης του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Η αμοιβή των ορκωτών ελεγκτών καθορίζεται με τη διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις των παρα­ γράφων 5 και 6 του άρθρου 18 του ν. 2231/1994 (ΦΕΚ 139 Α )." β) Η παρ. 5 του άρθρου 4 του κ.ν. 2190/ 1920 "Περί ανωνύμων εταιρειών, όπως ισχύει, που προστέθηκε με το άρθρο 26 του ν. 2339/1995 (ΦΕΚ 204 λ ) κσταρνείτα. γ) Στο άρθρο 13 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 9 ως εξής: '9. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβόνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 μπορεί να θεσπιστεί πρόγραμμα διαθέσεως μετοχών στον Πρόεδρο, τα μέλη του Δ.Σ.. το Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλο το προσωπικό της ετορ^ας με τη μορφή δικαιώματος προαιρέσεως αγο­ ράς μετοχών κατά τους όρους της αποφάσεως αυτής, περίληψη της οποίας υπόκειται στις διατυπώσεις δη­ μοσιότητας του άρθρου 7β. Η απόφαση αυτή της Γ ενικής Συνελεύσεως πρέπει ιδίως να ορίζει τον ανώτατο αριθμό μετοχών που μπορεί να εκδοθούν, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/10 των υφιστάμενων μετοχών, αν οι εργαζόμενοι ασκήσουν το δικαίωμα (option) αγοράς μετοχών, την τιμή διαθέσεως αυτών, καθώς και τους όρους διαθέσεως των μετοχών στους εργαζομένους. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με απόφασή του εκδίδει τα πιστοποιητικά δικαιώματος αγοράς μετοχών και κατά το μήνα Δεκέμβριο κάθε χρόνου εκδίδει μετοχές στους εργαζόμενους που άσκησαν το δικαίωμά τους, αυξάνοντας το κεφάλαιο της εταιρείας αντισταίχως και πιστοποιεί την αύξηση του κεφαλαίου κατά το άρθρο 11. Οι αυξήσεις αυτές του κεφαλαίου δεν αποτελοόν τροποποιήσεις του Καταστατικού κ» δεν εφαρμόζεται επ' αυτών η παράγραφος 5 του άρθρου αυτού." δ) Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 28 του κ.ν. 2190/1920 προστίθεται εδάφιο ως εξής: 'Νομικά πρόσωπα, τηρουμένου του προηγούμενου εδαφίου, μετέχουν στη Γ ενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως τρία φυσικά πρόσωπα " ε) Όπου στον κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, γίνεται αναφορά σε Ποδοσφαιρικές Ανώνυμες Εταιρείες νοού­ νται οι Αθλητικές Ανώνυμες Εταιρείες. στ) Η παρ. 3 του άρθρου 29 του κ.ν. 2190/ 1920 αντικαθίσταται ως εξής: '3. Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις που αφο­ ρούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, σε μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, σε επαΰξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μη τφοβλεπάμενη από τα Καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 13 (παρ. 1 και 2) ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση απόθεματικών, σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, σε έκδοση δανείου δΓ ομολογιών, σε μετα­ βολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρ­ κειας ή διάλυση της εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικά Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1, η συνέλευση εμρίσκετσι σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπρο­ σωπεύονται κατ’ αυτήν μέτοχοι εκ πρόσω πούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφα­ λαίου". ζ) Τα δύο τελευταία εδάφια της περίπτωσης γ της παρ. 2 του άρθρου 26 του κ.ν. 2190/1920 'Περί ανω­ νύμων εταιρειών', όπως τροποπαήθηκαν με την παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2339/1995 (ΦΕΚ 204 Α), αντι­ καθίστανται ως εξής και αριθμούνται ως περίπτωση ε': ε) σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφη­ μερίδα, από εκείνες που εκδ(δονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδετοί εφημερίδα στην πε­ ριοχή αυτή σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρεία. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του ν.δ. 1263/1972 και του άρθρου 2 του ν. 4206/1963, αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαίες για τρία (3)

τουλάχιστον χρόνια."

η) Τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 5 του άρθρου 43β του κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν με την παρ. 7 του άρθρου 13 του ν. 2339/1995 (ΦΕΚ 204 Α'), αντικαθίστανται ως εξής και αριθμούνται ως περίπτωση Ϋ: 'γ) σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφη­ μερίδα, από εκείνες που εχδίδονται στην έδρα της και οε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην πε­ ριοχή αυτή σε μία ημερήσιο ή εβδομαδιαίο τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, τα έγγραφα της παραγράφου 4 πρέπει να δημοσιεύονται οε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκ δίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφη­ μερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρεία. Ως προς τις ανωτέρω εφημερίδες ισχύουν ο* προϋ­ ποθέσεις της περίπτωσης ε' της παρ. 2 του άρθρου 26.· 11. Με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης καθο­ ρίζονται ο» όροι και ot προϋποθέσεις λειτουργίας των εκθέσεων στο εσωτερικό της χώρας. 12. Συμπληρώνεται ο πίνακας της παρ. 2 του άρθρου 2 του π.δ. 64/1984 (ΦΕΚ 33 A) με την προσθήκη των δραστηριοτήτων; Α) Τροφοδοσία με τρόφιμα (κέτερινγκ) Κ.Α. ΕΣΥΕ 555.2 και Β) Αποθήκες - Ψυγεία Κ.Α. ΕΣΥΕ 631.2, ως ακο­ λούθως: A/A Κ/Α ΕΣΥΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 91 555.2 Τροφοδοσία με τρόφιμα 92 631,2 Αποθήκες με ψυγεία Οι παραπάνω δραστηριότητες επιτρέπεται να ιδρύο­ νται: α) σε περιοχές Γενικής Κατοικίας (Κ.Γ.) με την προϋ­ πόθεση όη η συνολική επιφάνεια των χώρων αποθή­ κευσης δεν υπερβαίνει τα 1500 τ.μ., β) σε περιοχές επαγγελματικής εγκατάστασης (ΕΜ) και (Ε.Ο) σε ΒΙΠΑ - ΒΙΟΠΑ - ΒΕΠΕ, καθώς και σε εκτός σχεδίου περιοχές του π.δ. 707/1979 χωρίς πε­ ριορισμό στην κινητήρια ισχύ και τη συνολική επιφάνεια των χώρων αποθήκευσης. 13. Τα ιδιωτικό οχολεία γενικής, τεχνικής και επαγ­ γελματικής εκπαίδευσης, τα κάθε είδους φροντιστήρια και οι ιδιωτικοί βρεφονηπιακοί παιδικοί σταθμοί, τα Ι­ διωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης και τα Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών μπορούν να αυξήσουν τα δίδακτρά τους για το σχολικό έτος 1999 - 2000 μέχρι ποσοστό 2.5% στα εισπραχθέντα δίδακτρα του προηγούμενου σχολικού έτους 1998 - 1999. Στην έννοια του παραπάνω όρου ‘δίδακτρα* περιλαμ­ βάνονται και τα πόσης φύσεως ποσά που εισπράττονται για παροχή πρόσθετων υπηρεσιών που συνδέονται με την εκπαιδευτική υπηρεσία, όπως τροφεία, έξοδα με­ ταφοράς, δαπάνες για εκμάθηση ξένων γλωσσών, μου­ σικής, χορού ή για φροντιστηριακά μαθήματα κ.λπ.. Πληρωμές που τυχόν έχουν γίνει για το σχολικό έτος 1999-2000 με την προοπτική αύξησης θεωρούνται ότι έχουν δοθεί έναντι των ετήσιων διδάκτρων που προ­ κύπτουν από τις ρυθμίσεις των προηγούμενων παρα­ γράφων του παρόντος άρθρου. Τα επιπλέον εισπραχθέντα ποσά επιστρέφοντοι. Οι παραβάτες των διατάξεων του παρόντος άρθρου τιμωρούνται με πρόστιμο από πενήντα χιλιάδες (50.000) δραχμές έως πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) δραχμές ανά μαθητή για τον οποίο εισπράττονται τα δίδακτρα αυτά. Το πρόστιμο αυτό επιβάλλεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί είσπραξης δημοσίων εσόδων. Η διαδι­ κασία και οι ειδικότεροι όροι είσπραξης του προστίμου ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας. Οικονομικών και Ανάπτυξης. 14. Οι διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2648/1988 έχουν ανάλογη εφαρμογή και στις υπηρεσίες του Υ­ πουργείου Ανάπτυξης και των γενικών γραμματειών που ανήκουν σε αυτό, καθώς και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που εποπτεύονται από αυτό. Οι όροι και οι προϋποθέσεις εφαρμογής του μέτρου καθορίζο­ νται με απόφασή του Υπουργού Ανάπτυξης. 15. Η παράγραφος 8 του άρθρου 7 του ν. 2323/1995 αντικαθίσταται ως εξής: ’8. Οι αποκλειστικές προθεσμίες που προβλέπονται οτο άρθρο 25 του ν. 1929/1991 και ινφατάθηκαν μέχρι 31.12.1995 παρατείνονται εκ νέου μέχρι 31.12.1999." 16. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 7 του ν. 2708/1999 προτάσσεται η εξής φράση: "στην παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 669/1977 προστίθεται εδάφιο ως εξής:*. Ι7, Η περίπτωση δ της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 2601/1998 αντικαθίσταται ως εξής: *δ) Στη Γενική Γρφίματεία Βιομηχανίας του Υπουρ­ γείου Ανάπτυξης υποβάλλονται οι αιτήσεις υπαγωγής των επιχειρηματιών σχεδίων της υποπερίπτωσης (χν) της περίπτωσης (α), της υποπερίπτωσης (ν) της περί­ πτωσης (ε και της υποπερίπτωσης (χϋ) της περίπτωσης (ζ), της παρ. ι του άρθρου 3, ύψους μέχρι 1 δισ. δρχ. ή ύψους από 1 δισ. δρχ. μέχρι 3 δισ. δρχ., εφόσον η ίδια συμμετοχή δεν προέρχεται από κεφάλαια εξωτε­ ρικού ή προέρχονται και από κεφάλαια εξωτερικού σε ποσοστό μικρότερο του 50%. Οι αιτήσεις αυτές υπο­ βάλλονται μετά από σχετική πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος, ή οποία γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Ανό πτύξης, που εκ­ δίδετε τουλάχιστον τρεις (3) μήνες Τφίν από τον καθοριζόμενο στην ίδια απόφαση χρόνο υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής και λαμβάνει ευρεία δημοσιότητα στον οικονομικό και πολιτικό τύπο εθνικής, περιφερεια­ κής και νομαρχιακής κυκλοφορίας. Επίσης, στη Γ ενική Γ ραμματείσ Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης υποβάλλονται κατά τους όρους του προηγούμενου εδαφίου οι αιτήσεις υπαγωγής των επενδύσεων των υποπεριπτώσεων (χνϋ). (χν»). (χχ) και (χχί) της περίπτωσης (α), καθώς και των επενδύσεων της περίπτωσης (στ) της παρ. 1 τόυ άρθρου 3, ύψους μέχρι 1 δισ δρχ. ή ύψους από 1 δια. δρχ μέχρι 3 δισ. δρχ., εφόσον η (δια συμμετοχή δεν προέρχεται από κεφάλαια εξωτερικού ή προέρχεται και από κεφάλαια εξωτερικού, αλλά αε ποσοστό μικρότερο του 50%.* 18. Η περίπτωση β της παρ. 8 του άρθρου 8 του ν. 2601/1998 αντικαθίσταται ως εξής: *β) Οι διαδικασίες εξέτασης και υπαγωγής των επεν­ δύσεων των υποπεριπτώσεων (xvS), (xvin). (χχ) και (χχί) της περίπτωσης (α), καθώς και των επενδύσεων της περίπτωσης (στ) της παρ 1 του άρθρου 3 από την αρμόδια υπηρεσία και γνωμοδοτκή επιτροπή ολοκλη­ ρώνονται το αργότερο εντός πέντε (5) μηνών από την υποβολή της σχετικής αίτησης, α δε αποφάσεις υπα­ γωγής εκδίδονται το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την ως άνω ημερομηνία εντός των οποίων

δημοσιεύεται και η περίληψή της ο την Εφημερίδα της

Κυβερνήσεων' 19. Η παράγραφος 9 περίπτωση ο' του άρθρου 8 του ν. 2601/1998 αντικαθίσταται ως εξής: 9. α) Οι διαδικασίες εξέτασης και υπαγωγής των επιχειρηματικών σχεδίων της υποπερίπτωσης χν) της περίπτωσης (σ), της υποπερίπτωσης (ν) της περίπτωσης (ε) και της υποπερίπτωσης ίχϋ) της περίπτωσης (ζ). της παρ. 1 του άρθρου 3, από την αρμόδια υπηρεσία και γνωμοδοτική επιτροπή ολοκληρώνονται το αργότερο εντός πέντε (5) μηνών από την υποβολή της σχετικής αίτησης, οι δε αποφάσεις υπαγωγής εκδίδονται το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την ως άνω ημερομηνία, εντός των οποίων δημοσιεύονται και σι περιλήψεις τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.' 20 Στην παρ. 3 του άρθρου 37 του π.δ. 406/1998 (ΦΕΚ 286 Α) απαλείφεται η φράση 'κατά το μέτρο που οι θέσεις αυτές κρίνονται αναγκαίες για την κάλυι^η των πραγμαπκών αναγκών της εταιρείας'. 21. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. ί του άρθρου 1C του ν. 2323/1995 αντικαθίσταται ως εξής: 'Στους Νο­ μούς Αττικής και Θεσσαλονίκης δεν ισχύουν οι παρα­ πάνω περιορισμοί.' 22. Το Νομαρχιακό Συμβούλιο της οικείας Νομαρχια­ κή; Αυτοδιοίκησης με απόφασή του μπορεί να χορηγεί δειο σε πλωτά μέσα που κινούνται σπς φυσικές καί τεχνητές λίμνες, καθώς και στους πλωτούς ποταμούς γ·α την άσκηση μόνο τουριστικής ξενάγησης. Μ ανωτέρω απόφαση θα λαμβάνετοι μετά από σύμ­ φωνη γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης που θα συγκροτείτο» με απόφαση του νομάρχη, τα μέλη της οποίας θα έχουν ως κατωτέρω: σ) το νομάρχη, ως πρόεδρο, β) εκπροσώπους των Υπουργείων Γεωργίας, Περι­ βάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων ΕΓργων, Εμπορι­ κής Ναυτιλίας. Ανάπτυξης και τον εκπρόσωπο του Ε.Ο.Τ., ως μέλη, γ? χρέη γραμμοτέα θα εκτελεί υπάλληλος της Διεύ­ θυνσης Εμπορίου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. 23 Στο τέλος της δεύτερης παραγράφου του δεύ­ τερου άρθρου του ν. 2380/1996 'Κύρωση της σπό 6.12.199S συμβάσεως πωλήσεως μεταξύ της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ', της εταιρείας ΈΙΟΜΑΓΝί. ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑ! ΤΕ­ΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ* και του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ως εκ τρίτου συμβαλλομένου και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 50 Α) προστίθεται το εξής εδάφιο: "Με την Ιδια διαδικασία η διάρκεια των ως άνω αδειών μπορεί να πσραταθεί για δύο ακόμη έτη’. 24. α. Στην πορ. 5 του άρθρου 2 του ν 2251/1994 γιο την ‘Προστασία των καταναλωτών (ΦΕΚ 191 Α) προστίθεται εδάφιο που έχει ως ακολούθως: ‘Ειδικά, όταν ελέγχεται το περιεχόμενο του γενικού όρου συ­ ναλλαγών στο πλαίσιο των διαδικασιών της παρ. 9 του άρθρου 10 (συλλογική δικοστική προστασία) και της παρ. 3 του άρθρου 14 του παρόντος νόμου προτιμάται η δυσμενέστερη για τον καταναλωτή ερμηνευτική εκ­ δοχή. εφόσαν αυτή οδηγεί σε απαγόρευση διατύπωσης και χρήσης του σχετικού όρου." β. Η παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 2251/1994 αντικα­ θίσταται ως ακολούθως: '6. Γ ενικοί όροι συναλλαγών ττου έχουν ως αποτέ­ λεσμα τη διατάραξη της ισορροπίας των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλόμενων σε βάρος του καταναλωτή απαγορεύονται και είναι άκυροι. Ο κατα­ χρηστικός χαρακτήρας γενικού όρου ενσωματωμένου σε σύμβαση κρίνεται αφού ληφθούν υπόψη η φύση των πγαθών ή υπηρεσιών που αφορά η σύμβαση, ο σκοπός ιης, το σύνολο των ειδικών συνθηκών κατά τη σύναψή Γης και όλες οι υπόλοιπες ρήτρες της σύμβασης ή άλλης σύμβασης από την οποία αυτή εξαρτάται.' γ. Η φράση 'Καταχρηστικοί είναι ιδίως οι όροι που ' στην αρχή της παρ. 7 του όρ6ρου 2 του ν. 2251/1994 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 'Σε κάθε περίπτωση καταχρηστικοί είναι ;5ίως οι όρο; που:'. δ. Η παρ. 9 του άρθρου 2 του ν. 225':/'23^1 αντικα­ θίστατο: ως ακολούθως: '9 Οι διατάξεις του άρθρου our ο.: ε^αρι:6;ον-αι σε κάθε περίπτωση όταν η σύμβαση μεταξύ προμηθευτή και καταναλωτή συνδέεται στενά με την Ελλάδο ή άλλη χώρα του Ε.Ο.Χ., ανεξάρτητα από τη συμβατική επιλογή δικαίου χώρας εκτός Ε.Ο.Χ.'. ε. Στο άρθρο 2 του ν 2251/1994 “ροοπθεται παρά­ γραφος 10, που έχει ως ακολούθως: ΊΟ. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμώζοντα; και για κάθε όρο σύμβασης που δεν αποτέλεσε αντι­ κείμενο ατομικής διαπραγμάτευσης. Θεωρείται ότι ο όρος δεν αποτέλεσε αντικείμενο ατομικής διαπραγμά­ τευσης. όταν ο κατσνολωτής δεν μπόρεσε να επηρεάσει το περιεχόμενό του. Το γεγονός ότι γ;α ορισμένα στοιχεία κάποιου όρου ή ν,σ έναν μεμονωμένο όρο υπήρξε ατομική διαπραγμάτευση 5εν αποκλείει την ε­ φαρμογή του παρόντος άρθρου cto υπόλοιπο της σύμβασης, εάν από το σύνολα των περιστάσεων προ­ κύπτει ότι πρόκειτα. για σύμ3α:τη προσχώρησης. Το βάρος απόδειξης ότ. υπήρξε ατομική διαπραγμάτευση φέρει ο προμηθει/τής.' στ, Μετά το πρώτα εδάφιο του c~ο'χείου s της παρ. 9 του άρθρου 10 του ν. 2251/19S4 προστίθεται εδάφιο, που έχει ως σκολούδως: “Οταν η ως âvs παράνομη συμπε^ίΦοοό εχόηλώνετο μετά από σύσταση ή υπόδειξη ενώσεων των προμη­ θευτών ή εφόσον οι ενώσεις των προμηθευτών προ­ βαίνουν στην ως άνω συμπεριφορά, τότε μπορεί να ζητηίΐΐ» και από αυτές η παύση της." Άρθρο 1' Εμπορία ιτετρελαιοε^ν -ρσϊάνπ-ων Το άρθρο 11 του ν. 1571/1935. ¿πως συμπληρώθηκε και τροπσποή3ηκε με τους νό·.·3νς 17£“· ί968 κα: 2008/ 1992 και αντικαταστάθηκε στη συνέχεια α ε την παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 2269/1995. αντΛαθίσταται ως εξής: Ί. Οι πμές των πετρελαιοειδών ιόντων που δια­ τίθενται στην εσωτερική αγορά 5 r κορδώνονται σε όλη την επικράτεια της χώρος ελευθε” απο τους οσκούντες την εμπορία των προϊόντων α-πων Για λόγους προστασίας του ανταγωνισμού τα διυλιστήρια υποχρεούνται να γνωστοποιούν στο Υπουργείο Ανάπτυξης τον τρόπο με τον οποίο διαμορφωνοντα οι ex factory τιμές των πετρελαιοειδών προιό .των Γ κ. τους ίδιους λόγους οι εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών υποχρεούνται να γνωστοποιούν στο Υπουργείο Ανάπτυξης τις πραγμοτικές (συμπεριλαμβανομένων τυχόν εκπτώσεων ή άλλων διακανονισμών) πμές σ:;ς οποίες διαθέτουν τα πετρελαιοειδή προϊόντα στους ποατηριούχους ανά περιοχή. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης κα­ θορίζονται οι λεπτομέρειες που είναι αναγκαίες για την εφαρμογή των δυο προηγούμενων εδαφίων και ρυθμί­ ζεται κάθε ειδικότερο ζήτημα τεχνικού, λεπτομερειακού ή τοπικού χαρακτήρα. 2. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης είναι δυνατάν για την αντιμετώπιση δυσμενών επιπτώσεων που

μπορεί να πρσκληθούν στην οικονομά της χώρας λόγω ταιν υψηλών διεθνών τιμών του αργού πετρελαίου και των πετρελαιοειδών προϊόντων ή εξαιτίας της αδικαιο­ λόγητης κατά τους κανόνες του ι/γιούς ανταγωνισμού και κατά τις ειδικές συνθήκες της διεθνούς και εσω­ τερικής αγοράς πετρελαιοειδών διαμόρφωσης των τιμών των πετρελαιοειδών προϊόντων, νο επιβληθούν γενικά ή τοπικά ανώτατες τιμές πώλησης στον καταναλωτή

(Α.Τ.Κ) για όλα ή ορισμένα από τα πετρελαιοειδή προϊόντα. Η ισχύς της απόφασης του προηγούμενου εδαφίου διαρκεί όσο αυτό επιβάλλεται από τις συνθήκες της αγοράς και πάντως για διάστημα έως δύο {2) μηνών κάθε φορά. Μετά την πάροδο του διμήνου ο Υπουργός Ανάπτυξης επανεξετάζει τις συνθήκες και αποφασίζει για το εάν είναι αναγκαία η διατήρηση σε ισχύ της οπόφασης με την οποία ειιιβλήθηκαν os ανώτατες τιμές πώλησης. 3. Για τον καθορισμό των ανώτατων τιμών πώλησης της προηγούμενης παραγράφου λαμβάνοντοι υπόψη οι συνθήκες της διεθνούς και εσωτερικής αγοράς καί ιδίως: ι) η μεσοσταθμική λιανική τιμή πώλησης των προϊό­ ντων αυτών στα πρατήρια του λεκανοπεδίου Αττικής ή και σε άλλες περιοχές της χώρας όπου αναπτύσσεται ικανοποιητικά ο ανταγωνισμός, ιι τα περιθώρια κέρδους των διυλιστηρίων, των ε­ ταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών kg; των πρατηριούχων, ϋι) το διαφορικό κόοτος μεταφοράς στις διάφορες περιοχές της χώρας κα: το τυχόν πρόσθετο κόστος τροφοδοσίας ορισμένων περιοχών στις οποίες επικρα­ τούν για γεωγραφικούς ή συγκοινωνιακούς λόγους ει­ δικές συνθήκες, ίν) η φορολογική επιβάρυνση των πετρελαιοειδών προϊόντων. ν) τυχόν άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν τις τιμές στη διεθνή ή την εσωτερική αγορά. 4. Με την Οποφαση yiG τον κοθορισμό ανώτατης τι­ μής καταναλωτή καθορίζονται ειδικότερα: ί) η ex factory τιμή των πετρελαιοειδών προϊόντων και τα στοιχεία επί τη βάσει των οποίων αυτή διαμορφώ­ νεται από τα εγχώρια δ:υλιστήρ:α. Σε περίπτωση εισα­ γωγής πετρελαιοειδών προϊόντων οε τιμή μικρότερη από την ex factory, τότε ως τιμή βάσης λαμβόνεται η τιμή εισαγωγής. ιί) τα ανώτατα περιθώρια κέρδους των εταιρειών ε­ μπορίας πετρελαιοειδών και των πρατηριούχων, κι) διαφορικό κόστος μεταφοράς στις διάφορες πε­ ριοχές της χώρας και το τυχόν πρόσφατο κόστος τρο­ φοδοσίας περιοχών στις οποίες ισχύουν ειδικές γεω­ γραφικές ή συγκοινωνιακές συνθήκες. Με ειδικότερες αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης, που εκδίδονται όταν μεταβάλλεται η θχ factory τιμή ή άλλοι συντελεστές όπως η φορολογική επικύρωση, υπο­ λογίζονται αριθμητικά οι παραπάνω παράγοντες ανά περιοχή ή ομάδα περιοχών και καθορίζεται η ανώτατη λιανική τιμή για κάθε προϊόν (ανώτατη τιμή καταναλωτή). 5. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης είναι δυ­ νατός ο καθορισμός ελάχιστης τιμής καταναλωτή προκειμένου να οντιμετωπισθουν ενέργειες ή συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού. 6. Στους παραβάτες του άρθρου αυτού και των υ­ πουργικών αποφάσεων, που εκδίδονται σύμφωνα με τις πϋρεχόμενες από αυτό εξουσιοδοτήσεις, επιβάλλονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης οι ακόλουθες διοικητικές κυρώσεις: α) Στα διυλιστήρια και τις εταιρείες εμπορίας πετρε­ λαιοειδών πρόστιμο από δέκα έως εκατό εκατομμύρια δραχμές ανάλογα με το μέγεθος της παράβασης, τον κύκλο εργασιών της παραβάτριος επιχείρησης, τις συν­ θήκες υπό τις οποίες τελέστηκε η παράβαση, το προσδοκώμενο από την παράβαση όφελος, τη γενικότερη συμπεριφορά της παραβάτριας επιχείρησης στην αγορά πετρελαιοειδών προϊόντων και στο σεβασμό των κα­ νόνων του υγιούς ανταγωνισμού. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ή υποτροπής το πρόστιμο μπορεί να τριπλασιαστεί. Τα πρόστιμα που επιβάλλονται κατά την παρούσο διάταξη εισπράττονται κατά τον Κ.Ε.Λ.Ε. με τίτλο τη σχετική απόφαση το^ Υπουργού Ανάπτυξης Με απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Οικονομικών ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με τη βεβαίωση και είσπραξη των προστόιων. β) Στους πρατηριούχους πετρελαιοειδών προϊόντων, με βάση τα κριτήρια και τις όιοδικασιες του προηγού­ μενου εδαφίου, επιβάλλονται πρόστιμα από ένα έως δέκα εκατομμύρια δραχμές, τα οποία σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ή υποτροπής μπορούν να διπλασιασθούν. γ) Στις εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών και τους πρατηριούχους μπορεί να επιβληθεί προσωρινή και σε περίπτωση υποτροπής οριστική ανάκληση της άδειας με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, λαμβάνοντος υπόψη τα κριτήρια του εδαφίου α και εφόσον κριθεί με ειδική αιτιολογία ότι η επιβολή προστίμου δεν αρκεί. 7 Πέραν των διοικητικών κυρώσεων και ανεξάρτητο από αυτές, οι παραβάτες των διατάξεων της παραγρά­ φου αυτής κοι των αποφάσεων που εκδίδονται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από αυτήν εξουσιοδοτήσεις τι­ μωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών και με χρηματική ποινή." ==ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΟΥ “ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΙΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. (Ο.Α.Ε.Γ)

Άρθρο 12: Λύση και εκκαθάριση του Ο-Α.Ε.[Επεξεργασία]

1. Η ανώνυμη εταιρεία ιιε την επωνυμία ‘ΟΡΓΑΝΙ­ΣΜΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗ­ΣΕΩΝ Α.Ε.' (Ο.Α.Ε.Κ η οποία συσιάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 1386/1933 {ΦΕΚ 107 Α ). λύνεται και τίθεται υπό εκκαθάριση από τη δημοσίευση της αποφάσεως της επόμενης παραγράφου. 2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών κσι Ανάπτυξης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. διορίζεται εκκαθαρίστρια, τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή θυγατρική επιχείρηση τέτοιας τράπεζας. Με όμοια απόφαση καθορίζεται και η αμοιβή της εκκαθαρίατριας και ανατίθεται σε ορκωτούς ελεγκτές η διενέργεια τακτικού ελέγχου, κατά τις δια­ τάξεις του κ.ν. 2190/1920. για τον ισολογισμό ενάρξεως και πέρατας της εκκαθάρισης. Η αμοιβή της εκκαθαρίστριας και των ελεγκτών βαρύνει τον Ο.Α.Ε..

Άρθρο 13: Αναγγελία απαιτήσεων πιστωτών[Επεξεργασία]

1. Η εκκσθαρίστρια υποχρεούτσι. εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της κατά το άρθρο 1 παρ. 2 απόφασης διορισμού της, να δημοσιεύσει σε δύο ημερήσιες εφημερίδες κα μία οικονομική εφη­ μερίδα των Αθηνών που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 26 παρ. 2 περιπτώσεις β και γ' του κ.ν. 2190/ 1920 πρόσκληση αναγγελίας απαιτήσεων των δανειστών

του Ο.Α.Ε., πλην του Δημοσίου, των οποίων οι απαιιήσεις δεν είνοι καιαχωρημένες στα βιβλία της εταιρείας και στον ισολογισμό της ως βέβαιες, εκκαθαρισμένες και ληξιπρόθεσμες.

2. Οι παραπάνω δανειστές υποχρεούντσι εντός προ­ θεσμίας ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση της πρό­ σκλησης της προηγούμενης παραγράφου να αναγγεί­ λουν τις απαιτήσεις τους. Η αναγγελία πρέπει να είναι πλήρης και ακριβής και να περιέχει τουλάχιστον τσ ποσό της απσιτήσεως, το χρόνο που κατέστη ή θα καταστεί ληζιπρόθεσμη, το χρόνο γενέσεως, τη γενε­ σιουργό αιτία της απαιτήσεως και το τυχόν προνόμιο. Εφόσον δεν έγινε εμπρόθεσμη αναγγελία, η σχετική απαίτηση αποσβέννυται. 3. Απαιτήσεις οι οποίες αναγγέλθηκαν κατά τα ορι­ ζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο παραγράφονται σε ένα (1) έτος από την αναγγελία τους, εφόσον δεν έχει συμπληρωθεί νωρίτερα η παραγραφή τους. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο αναγγελία δεν διακόπτει ούτε αναστέλλει την παραγραφή που έχει αρχίσει να τρέχει. Το άρθρο 443 Α.Κ δεν εφαρμόζεται για τις απαιτήσεις που παραγρόφηκαν κατά την παρούσα διά­ ταξη.

Άρθρο 14: Διαδκοσία εκκαθάρισης-Διάρκεια εκκαθάρισης[Επεξεργασία]

1. Η εκκαθαρίστρια υπσχρεούτσι με την ανάληψη των καθηκόντων της και το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση της απόφασης διορισμού της, να ενεργήσει απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να συντάξει ισολογισμό τον οποίο δημοσιεύει ελεγμένο σε δύο ημερήσιες εφημερίδες και σε μία οικονομική κατά τα οριζόμενα στην περ. β' της παρ. 5 του άρθρου 43β του κ.ν. 2190/1920. Αντίγραφο του δημοσιευμένου ι­ σολογισμού υποβάλλεται στην κατά το άρθρο 16 παρ 1 αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης και στο Υπουργείο Οικονομικών. Την ίδια υποχρέωση έχει η εκκαθαρίστρια και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης. Η σύνταξη ενδιάμεσων ισολογισμών δεν απαιτείται. 2. Η εκκαθαρίστρια υποχρεούται να περατώσει τις εκκρεμείς εταιρικές ι/ποθέσεις, να εκποιήσει τις μετοχές και τα κινητά, να εισπράξο τις απαιτήσεις και να εξοφλήσει τα χρέη της εταιρείας μέχρι του ύ|ιους που επιτρέπει το ενεργητικό του Ο.Α.Ε.. 3. Το άρθρο 49 του κ.ν. 2190/1920 εφαρμόζεται και για την εκκαθάριση του O.A. E.. εφόσον ο τις διατάξεις του παρόντος δεν προβλέπεται διαφορετικά 4. Ο χρόνος της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί τους δεκαοκτώ (18) μήνες από τη δημοσίευση της απόφασης διορισμού του εκκαθαριστή. Η παραπάνω προθεσμία μπορεί να παραταθεί, μία φορά μόνο και μέχρι έξι (6) μήνες, με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Οικονομικών. 5 Εφόσον η εκκαθάριση δεν ολοκληρωθεί εντός του παροπάνω χρονικού διαστήματος, θεωρείται ότι έχει περατωθεί. παύει αυτοδικαίως η εξουσία της εκκαθαρίστριας και εφαρμόζεται το όρθρο 15 του παρόντος όσον αφοράτην τύχητηςεταιρικής περιουσίας. 6 Παρά τη λήξη της θητείας της η εκκαθαρίστρια υποχρεούται. μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από τη λήξη της κατά την παράγραφο 4 του παρόντος προθεσμίας, να συν τάξει και να δημοσιεύσει ελεγμένο τον ισολογισμό πέρατος της εκκαθάρισης, κατά την παράγραφο 1 του παρόντος, και να διεκπεραιώσει τις διαδικασίες καταγραφής και παράδοσης της μεταβιβα­ ζόμενης κατά το άρθρο 15 περιουσίας. 7. Η εκκαθαρίστρια μπορεί να προβαίνει σε πληρωμές από το διαθέσιμα του Ο.Α.Ε. για τη σύνταξη και δημο­ σίευση του ισολογισμού, την εξόφληση των αμοιβών των ελεγκτών και γενικά την ικανοποίηση υποχρεώσεων πάσης φύσεως του Ο.Α.Ε..

Άρθρο 15: Τύχη περιουσίας του Ο.Α.Ε. μετά το πέρας της εκκαθάρισης[Επεξεργασία]

1. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης κατά την παρ. 2 του προηγούμενου άρθρου, όλα τα στοιχεία του ενερ­ γητικού του O.A.E., περιλαμβανομένων των κάθε φύσης δικαιωμάτων και αξιώσεων, ανεξάρτητα αν περιλαμβά­ νονται στον ισολογισμό ή στα βιβλία του, μεταβιβάζονται, από την παραπάνω ημερομηνία αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διαδικασία στο Δημόσιο Εγγυήσεις και ασφάλειες υπέρ των μεταβιβαζόμενων απαιτήσεων, καθώς και τυ­ χόν βάρη επί των μεταβιβαζόμενων περιουσιακών στοι­ χείων, διατηρούνται. 2. Εκκρεμείς δίκες με διάδικο τον Ο.Α Ε. συνεχίζονται στο όνομα του Ελληνικού Δημοσίου, ως ειδικού διαδόχου του Ο.Α.Ε.. χωρίς άλλη διατύπωση, χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους και χωρίς να απαιτείται δήλωση περί επαναλήψεώς τους. 3 Η μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων του Ο.Α.Ε. προς το Δημόσιο και κάθε άλλη πράξη που συνδέεται με αυτή απαλλάσσονται από κάθε φόρο, εισφορά ή τέλος, περΑαμβανομένσυ του τέλους χαρτοσίβαου, υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων. 4. Το Δημόσιο ευθύνεται για τις υποχρεώσεις του Ο.Α.Ε.. μέχρι του ύψους του προϊόντος της εκκαθάρισης το οποίο εισέπραξε ως μέτοχος του Ο.Α.Ε. και μέχρι της αξίας των μεταβιβαζόμενων στοιχείων κατά την παρ. 1 του παρόντος, ως ειδικός διάδοχος του Ο.Α.Ε.. Το άρθρο 479 Α.Κ. δεν εφαρμόζεται. Δεν θίγονται οπό την παρούσα διάταξη υποχρεώσεις του Δημοσίου, οι οποίες έχουν αναληφθεί από παροχή εγγυήσεων για οφειλές του Ο.Α.Ε. ή των θυγατρικών του εταρειών προς τους δανειστές τους. 5. Οι δανειστές του Ο.Α.Ε., οι οποίοι δεν ικανοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισής του, μπορούν να ικανοποιηθούν με εκτέλεση κατά του Δημοσίου ως ειδικού διαδόχου του Ο.Α Ε„ η οποία μπορεί να έχει ως αντικείμενο την ετπβολή κατάσχεσης αποκλειστικώς επί των περιουσιακών στοιχείων του Ο Α.Ε που μετα­ βιβάσθηκαν στο Δημόσιο. Σε περίπτωση κατά την οποία τα περιουσιακό στοιχεία που μεταβιβάσθηκαν έχουν στο μεταξύ εκποιηθεί, το Δημόσιο ευθύνεται μέχρι του καθαρού ποσού που εισέπραξε από την εκποίησή τους. 6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης ρυθμίζεται ο τρόπος και η διαδικασία παραδόσεως από την εκκαθαρίστρια προς την αρμόδια υπηρεσία της παρ. 2 του άρθρου 16 των κάθε φύσης στοιχείων και παραστατικών, το περιεχόμενο των σχε­ τικών πρωτοκόλλων και περαιτέρω ο τρόπος διαχείρισης και η διαδικασία εκποίησης των μεταβιβαζόμενων πε­ ριουσιακών στοιχείων, η τήρηση ειδικού βφλίου κατα­ γραφής του προϊόντος ρευστοποίησης, η τήρηση κα­ τάστασης δανειστών του Ο.Α.Ε. που αναγγέλθηκαν, με πληροφορίες για την ολική ή μερική ικανοποίησή τους, και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων του Ο.Α.Ε. στο Δημόσιο και τη διαχείρισή τους. την αναγγελία των δανειστών του Ο.Α.Ε. και την ικανοποίησή τους.

Άρθρο 16: Φορέας παρακολούθησης υποθέσεων Ο.Α.Ε.[Επεξεργασία]

1. Αρμόδια υπηρεσία για την παρακολούθηση της εκκαθάρισης του Ο.Α.Ε. κατά τα άρθρα 12 έως 14 είναι υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. 2. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης και τη μεταβίβαση της τυχόν περιουσίας του Ο.Α.Ε. στο Δημόσιο κατά το άρθρο 15, αρμόδια υπηρεσία για τη διαχείριση της περιουσίας που μεταβιβάζεται στο Δημόσιο, την παρα­ κολούθηση των εκκρεμοτήτων και ειδικότερα τη ρευ­ στοποίηση των περιουσιακών στοιχείων, την ικανοποίη­ ση υποχρεώσεων, την παρακολούθηση των εκκρεμών δικών και γενικά την παρακολούθηση και χειρισμό όλων των εκκρεμών υποθέσεων του Δημοσίου ως ειδικού διαδόχου του Ο.Α.Ε , είναι η Διεύθυνση Δημόσιας Πε­ ριουσίας του Υπουργείου Οικονομικών. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών είναι δυνατόν να ανατίθενται τα καθήκοντα αυτά στο σύνολό τους ή εν μέρει σε άλλη υπηρεσία του ίδιου Υπουργείου. Άρθρο 17 Επίσπεύοη διαδικασίας ρευστοποίησης ενεργητικού εταιρειών στις οποίες ο ΟΑ.Ε. είναι εκκαθαριστής 1. Ο Ο.Α.Ε., ως εκκαθαριστής των υπό εκκαθάριση ανωνύμων εταιρειών, των οποίων το καθεστώς διέπεται από τα άρθρα 9 και 10 του ν. 1386/1983. υποχρεούται να ολοκληρώσει τη διαδικασία εκκαθάρισης και να δη­ μοσιεύσει ισολογισμό κλεισίματος της εκκαθάρισης ε­ ντός προθεσμίας τριών {3) μηνών, από την οριστικο­ ποίηση του πίνακα κατάταξης πιστωτών ή, σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχουν στοιχεία ενεργητικού, εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση της απόφασης περί διορισμού εκχαθαριστή του Ο.Α.Ε., κατά το άρθρο 12 παρ. 2 του παρόντος νόμου, Η ηοραπάνω προθεσμία μπορεί να παραΐείνεται με απόφαση της προβλεπόμενης από το άρθρο 16 του παρόντος υπηρεσίας, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της ε*καθαρίστριας εταιρείας. 2. Για την καταχώριση, οτο μητρώο ανωνύμων εται­ ρειών. του πέρατος της εκκαθάρισης και τη διαγραφή της εταιρείας δεν απαιτείται πιστοποιητικό της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας.

Άρθρο 18: Κυρώσεις[Επεξεργασία]

Η εκκαθαρίστρια που παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος νόμου αντικαθίσταται αμέσως με απόφαση του αρμόδιου οργάνου για το διορισμό της και υποχρεούται να επιστρέφει οποιαδήποτε αμοιβή ή αποζη­ μίωση έχει εισπράξει μέχρι την ημερομηνία ανπκαταστάσεως. Με επιμέλεια της κατά το άρθρο 16 παρ.1 υπηρεσίας, οι αμοιβές ή αποζημιώσεις που έχουν ληφθεί βεβαιώνονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και εισπράττονται κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε..

Άρθρο 19: Φορολογικά θέματα[Επεξεργασία]

1. Οι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου κάθε φύσης βεβαιωμένες απαιτήσεις του Δημοσίου και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου κατά του Ο.Α.Ε.. περιλαμβανόμενων των προσαυξήσεων και των προστίμων, διαγράφονται. Η διαγραφή τους πραγματο­ ποιείται αυτεπάγγελτα ή μετά από αίτηση του Ο Α.Ε.. 2. Εντός ενός (1) μηνός από την καταχώριση στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών του πέρατος της εκκαθά­ ρισης όλων των εταιρειών του άρθρου 17 παρ. 1 του παρόντος, διαγράφονται οριστικά βεβαιωμένα χρέη τους προς το Δημόσιο και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου από φόρους, δασμούς, τέλη και εισφορές πάσης (ρύσεως, καθώς και προσαυξήσεις και πρόστιμα, τα οποία δεν ικανοποιήθηκαν κατά τη διαδικασία της εκ­ καθάρισης, ελλείψει ενεργητικού. 3. Δεν απαιτείται η διενέργεια τακτικού φορολογικού ελέγχου του Ο.Α.Ε., όπως και όλων των εταιρειών του άρθρου 17 παρ. 1 του παρόντος για την περάτωση της εκκαθαρίσεώς τους. Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. υποχρεούται να θεωρήσει τα βιβλία τους για το κλείσιμο και να πρσβει στην ακύρωσή τους. 4. Το δικαίωμα του Δημοσίου και των νομικών προ­ σώπων δημοσίου δικαίου για την επιβολή και είσπραξη μη βεβαιωμένων φόρων, δασμών, τελών, εισφορών και δικαιωμάτων πάσης φύσεως, περιλαμβαναμένων προ­ σαυξήσεων και προστίμων κατά του Ο Α.Ε. και των εταιρειών του άρθρου 17 παρ.1 του παρόντος νόμου, παραγράφεται. 5. Εφόσον δεν έχει εκδοθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος αμετάκλητη δικαστική απόφαση, παρα­ γράφονται και η ποινική δίωξη παύει οριστικά ποινικά αδικήματα των οποίων η αντικειμενική υπόσταση συνίσταται στη μη πληρωμή χρεών προς το Δημόσιο και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου από φάρους, δασμούς, τέλη και εισφορές κάθε φύσης, καθώς και προσαυξήσεων και προστίμων, που διαγράφονται ή πα­ ραγράφονται κατά το παρόν άρθρο, ή στη μη υποβολή δηλώσεων, περιλαμβανομένων και των αδικημάτων που προβλέπονται και τιμωρούνται από το ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Α) άρθρο 25 παράγραφοι 1, 2. 3 και 6, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 23 τιαρ. 1 του ν. 2523/ 1997 (ΦΕΚ 179 Α ). Οι διατάξεις του άρθρου 115 του ν. 2238/1994. όπως ισχύουν, όπως επίσης και οποιεσδήποτε άλλες διατάξεις νόμων, που προβλέπουν ατομική και αλληλέγγυο ευθύνη φυσικών προσώπων με νομικά πρόσωπα ή προσωπική κράτηση ή άλλα μέτρα διοικητικού καταναγκασμού ή ποινική ευθύνη για τη μη καταβολή φόρων, τελών, εισφορών, δασμών προς το Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. συ­ μπεριλαμβανομένων των οργανισμών κύριας και επι­ κουρικής ασφάλισης, δεν έχουν εφαρμογή επί προσώ­ πων που διορίσθηκαν ή εκλέχθηκαν στη διοίκηση υπό εκκαθάριση εταιρειών των νόμων 1386/1983. 1892/1990 και 2000/1991 ή ανωνύμων εταιρειών, θυγατρικών του Ο.Α.Ε., ως εκπρόσωποί του και με πρόταση αυτού. 6. Η ανάληψη από το Δημόσιο των κάθε φύσης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς το Ι.Κ.Α. και τους λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς των επιχειρήσεων που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης του άρθρου 46Α του ν. 1892/1990, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, παρατείνεται από τότε που έληξε μέχρι 31.12.2000, έχουν δε ανάλογη εφαρμογή και οι υπό­ λοιπες διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 2127/1993 (ΦΕΚ 48 Α ) και της παρ. 18 του άρθρου 14 του ν. 2000/1991 (ΦΕΚ 206 Α), όπως αυτή προστέθηκε με την παρ 5 του άρθρου 53 του ν. 2224/1994 (ΦΕΚ 112 Α).

Άρθρο 20: θέματα προσωπικού[Επεξεργασία]

1. Ένα (1) μήνα μετά τη δημοσίευση της αποφάσεως διορισμού της εκκαθαρίστριας. οι συμβάσεις εργασίας του κάθε φύσης προσωπικού του ΟΛ.Ε. και των υπό καθεστώς εκκαθάρισης του ν. 1386/1983 εταιρειών, τη

διεκπεραίωση της εκκαθάρισης των οποίων έχει αναλάβει ο Ο.Α.Ε. με βάση το ν 2516/1998 και οι συμβάσεις έμμισθης εντολής θεοιρούνται ότι λύθηκαν αιιτοδικαιίος χωρίς να απαιτείται καταγγελία ή η τήρηση οποίου δή­ ποτε όρου ή προυποθέσεως. Οι απολυόμενοι δικαιούνται καταβολή της αποζημιώσεως λόγω καταγγελίας της συμβάσεως. Η αποζημίωση now πρέπει να καταβληθεί συμψηφίζεται με ανεξόφλητα και μη εξασφαλισμένα με εμπράγματη ασφάλεια δάνεια not) έχουν χορηγηθεί από τον Ο.Α.Ε., τα οποία θεωρούνται ότι καθίστανται ληξι­ πρόθεσμα κπτά το χρόνο κσταΡολή ς της αποζημιώσεως.

2. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε ί ΐ5) ημερών από τη δημοσίευση της πράξεως διορισμού της εκκαθαρίστριας, οι απασχολούμενοι με σχέση εξαρτη­ μένης εργασίας αορίστου χρόνου εργαζόμενοι του Ο.Α.Ε., και σπς υπσ εκκαθάριση εταιρείες του ν, 1385/ 19Β3 σύμφωνα με την παρ. 1 έχουν δικαίωμα με αίτησή τους, που υποβάλλεται στην εκκαθαρίστρια, να επιλέξουν αντί της οποζημκίχιεως λόγω καταγγελίας της συμβάσεως, τη μεταφορά και ένταξή τους στο Υπουρ­ γείο Ανάπτυξης ή σε εποπτευόμενους από αυτό φορείς. Η μεταφορά και ένταξη διενεργείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Ανάπτυξης σε κλάδο ή ειδικότητα της εκπαιδευτικής βαθμίδας που ανήκει ο μεταφερόιΐενος, με την Ιδια σχέση εργασίας. Οι μεταφορές και εντάξεις μπορεί να γίνονται κσι σε κλάδο συναφών τυπικών προσόντων της ίδιας εκπαι­ δευτικής βαθμίδας, σε κενές θέσεις ή και σε προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις σε υφιστάμενο συναφή ή και σε προσωρινό κλάδο, που αυνιστώνται με την απόφαση της μεταφοράς και ένταξης και κοταργούντσι αυτοδίκαια με την κατά οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του υ­ παλλήλου. Οι μεταφερόμενοι συνεχίζουν να υπάγονται ως προς την κύρια και επικουρική ασφάλιση στους φορείς που υπάγονταν πριν τη μεταφορά τους. 3. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, μετά από αίτηση της εκκαθαρίστριας. μπορεί οι παραπάνω να αποσπώνται και χωρίς αίτησή τους στον Ο.Α.Ε. για την υποβοήθηση του έργου της εκκαθάρισης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης μπορεί επίσης να αποοπώνται για χρονικό διάστημα δυο (2) ετών. που μπορεί να παραταθεί, στην υπηρεοια που προβλέπεται από το άρθρο 16 του παρόντος για την υποβοήθηση του έργου ιης 4. Οι μεταφερόμενοι κατατάσσονται σε μιαθολογικά κλιμάκια ανάλογα με τα προσόντα τους και το χρόνο προϋπηρεσίας τους στον Ο.Α.Ε. ή τον αναγνωρισμένο από τον Ο.Α.Ε.. 5. Οι έμμισθοι δικηγόροι του Ο.Α.Ε. καλούνται από την εκκαθαρίστρια. πριν την καταβολή της προβλεπόμενης από τις κείμενες διατάξεις αποζημιώσεως λόγω καταγγελίας της συμβάσεως έμμισθης εντολής και εντός προθεσμίας ενός (1) μηνάς σπσ την κατά την παρ. 1 του παρόντος άρθρου λύση της συμβάσεως να υπο­ βάλλουν. α) Αναλυτική κατάσταση των εκκρεμών και των τελειωμένων δικαστικών υποθέσεων του Ο.Α.Ε. που χει­ ρίστηκαν κατά το χρονικό διάστημα απασχόλησής τους σε αυτόν, η οποία προσυπογράφεται για την ακρίβεια της από τον Προϊστάμενο της Νομικής Υπηρεσίας του Ο.Α.Ε. Στην παραπάνω κατάσταση για τις εκκρεμείς υποθέσεις γίνεται λεπτομερής μνεία του διαδικαστικού σταδίου στο οποίο βρίσκεται η υπόθεση και η ημεροιιηνια της επόμενης διαδικαστικής πράξης β) Πλήρεις φακέλους των παραπάνω εκκρεμών και τελειωμένων υποθέσεων με ακριβή αντίγραφα των διαμεκρθέντων δικογράφων, εισηγητικών εκθέσεων, δικα­ στικών αποφάσεων κσι των εγγράφων αποδείξεως. γ) Ο Προϊστάμενος και οι Αναπληρωτές Προϊστάμενοι, της Νομικής Υπηρεσίας του Ο.Α.Ε. υποχρεούνται νπ υποβάλλουν τα παραπάνω στοιχεία και για τις υποθέσεις των οποίων ο χειρισμός σνοτέθηκε σε δικηγόρους που δεν αμοίβοντσν με πάγια αντιμισθία από τον Ο.Α.Ε., Τα παραπάνω στοιχεία ελέγχονται για την πληρότητα ισυς από τριμελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών κς; Ανά­ πτυξης στην οποία μετέχουν εκπρόσωπος του Ο Λ Ε εκπρόσωποί της κατά το άρθοο 15 πορ. 7. αομόδιας υπηρεσίας κσι εκπρόσωπος του Νομ,κσύ ΣυμβοίΑΟου του Κράτους, η οποίο εκδίδει σχετική πράξη γχ κάθε έμμισθο δικηγόρο 6 Σε περίπτωση που τα παραπάνω '“τοιχεία δεν παραδοθούν εντός της προθεαμίσς που έχε· τςχθε: π τσ στοιχεία που παραδόθηκαν δεν είνο "Αήρ-, σύμφωνα με τα οριζόμενα στπν προηνσ^μεντ! παράγραφο, θεω­ ρείται ότι η σΰμί και ση λύθηκε νια σπουδαίο λόγο με υπαιτιότητα του δίκηνόρο^ και δεν οφείλετσι αποζη­ μίωση λόγω καταγγελίας. 7. Σε περίπτωση που' μετά την καταβολή της απο­ ζημιώσεις 5:σΗ;στω9ε! από την εκκαδαρίατριο ή την αρμόδια υϊννρεσίη της παρ. 2 του άρθρου 16. ότι υφίσταται εκκρεμής δικαστική υπόθεση του Ο.Α.Ξ.. η οποία δεν είχε συμπερ;ληρ9ε ατα κατά την "ρ 5 του παρόντος στοιχεία, οι δικηγόροι το;; Ο.Α.Ξ. που είχαν χειρισθεί την υπόθεση, υποχρεούνται να επιτρέψουν στον Ο.Α.Ε. ή στο Δημόσιο κατά περίπτωση την απο­ ζημίωση που έχει καταβληθεί. ί-ί σχετική αξίωση βε­ βαιώνεται. με επιμέλεια της εκκα6αρίστο;ας η της αρ­ μόδιας υπηρεσίας του άρθρου 16 παρ. 2, στην αρμόδια Δ,Ο.Υ. και εισπρσττετα; κατά τ;ς διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε Τυχόν επιπλέον αποζημίωση του Δημοσίου ως ει και κου διαδόχου του Ο.Α.Ε.. γ;α τυχόν δετική ή αποθετική ζημία που έχει προξενηθεί δεν σποκλείεται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΛΟΙΠΕΣ ΚΑί ΤΕΛίΚΕΣ Δ!Α7ΑΞΕ!Σ[Επεξεργασία]

Άρθρο 21: Συμπλήρωση κσι τροποποίηση διατάξεων της τουριστικής νομοθεσίας[Επεξεργασία]

1. α) Η παρ. 1 Β του άρθρου 2 τσ;.· ν 2160/1993 (ΦΕΚ 118 Α) αντικαθίσταται ως ακολούθως: "Β, 'Μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα' α Τουρισπκές επιπλωμένες επουλεις ή κατοικίεο β. Ενοικιαζόμενα δωμάτια σε συγκρότημα μέχρι % δωματίων γ Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα διαμερίσματα", β) Μετά την παρ. 16 ταυ άρθρου 2 του ν. 2 60/1993 προστίθεται παρ. 1Γ, που έχει ως ακολούθως: Τ ‘Χώρο: οργσνίιΜίέ'/ης κατασκήνωση·" με η χωρίς οικιακούς'. γ) Στο τέλος της πσρ. 12 του άρθρου 4 του ν. 2160/ 1993 προστίθενται τα ακόλουθα: Εκτός της ως άνω ποινής, οι παραβάτες καταβάλλοιιν διοικητικό προ άτιμο ύψους πενήντα χιλιάδων ; 50.000) δραχμών κατ άτομο, το οποίο, κστ εξαίρεση, επιβάλ­ λεται και εισπράττεται από τον οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης, στα διοικητικό όρια του οποίου πραγ­ ματοποιείται η παράβαση των διατάξεων της παραγρά­ φου αυτής.' 2. α} Καθιερώνεται Ειδικό Σήμα Ποιότητας για την Ελληνική Κουζίνα, που χορηγείται σε κάθε μορφής κέντρα εστίασης και αναψυχής. Με το ειδικό αυτό σήμα πιστοποιείται ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση προσφέρει

ένα ικανοποιητικό επίπεδο εδεσμάτων ελληνικής κου­ ζίνας σε συνδυασμό με αντίστοιχα ικανοποιητικό επί­ πεδο συνολικής παροχής υπηρεσιών, που ελέγχεται από το ειδικό συλλογικό όργανο της περ v της πα­ ρούσας παραγράφου.

β) Το Ειδικό Σήμα χορηγείτο*, με απόφαση του Ε.Ο.Τ., ύστερα από σχετική αίτηση της ενδιαφερόμενης επι­ χείρησης, ν) Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, η οποία εκδίδεται μετά γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Ϊ. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται ο» όροι κα: οι προϋποθέσεις χορή­ γησης του Ειδικού Σήματος, π διάρκεια ισχύος του, τα ειδικά συλλογικά όργανα ελέγχου της ποιότητας των εδεσμάτων και της συνολικής προσφοράς των υπηρε­ σιών, οι διαδικασίες ελέγχου, ο* λόγοι και η διαδικασία ανάκλησης της απόφασης χορήγησης του Ειδικού Σή­ ματος και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Στα ειδικά συλλογικό όργανα της παραγράφου αυτής είναι δυνατόν να μετέχουν εκπρόσωποι φορέων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. δ) Με την απόφαση χορήγησης του Ειδικού Σήματος της παρούσας παραγράφου είναι δυνστόν να εξειδι­ κεύονται οι προϋποθέσεις που ορίζονται με την υπουρ­ γική απόφαση της περ. γ', τις οποίες καλείται να τηρήσει η Επιχείρηση, προκειμένου να διατηρήσε: το Ειδικό Σήμα σε όλη τη διάρκεια ισχύος το:;, να τίθενται προθεσμίες πλήρωσης των προϋποθέσεων αυτών και να ορίζονται προσθετοί έλεγχοι. ε) Αποκλείεται οποισδήποτε ευ και Λη του Ε.Ο.Τ. γ;ο αποζημίωση τρίτων από τη χορήγηση του Ειδικού Σή­ ματος. 3. α) Κάθε επάγγελμσ, η άσκηση του οποίου πραγ­ ματοποιείται από φυσικό πρόσωπο και δεν προϋποθέτει επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά συν:οτά εκμίσθωση εξαρτημένης εργασίας, υπηρεσιών ή έργου προς του­ ριστική εγχείρηση ή απευθείας προς τουρίστες ημε­ δαπούς ή αλλοδαπούς, είναι δυνατόν vc χαρακτηρίζεται 'τουριστικό επάγγελμα" και να υπάγεται στην εποπτεία του Ε.Ο.Τ.. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα ταυ E O T. η οποία εκδίδεται μετά σύμφωνη γνώμη του Διοι­ κητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Τ, και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, είναι δυνατόν να υπά­ γονται στα τουριστικά επαγγέλματα και να προσδιορί­ ζονται ενναολογικά και άλλα είδη τουριστικών επαγγελμάτων, εκτός εκείνων τα οποία ρυθμίζονται ήδη από τις ισχύουσες διατάξεις. β) Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, που εκδίδετσι μετά από γνώ|ΐη του Γενικού Γραμματέα του EOT., ορίζονται οι προϋποθέσεις, τα προοόντα, τα δικαιολογητικά, οι σχετικές αρμοδιότητες των οργάνων του E O T. και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη χορήγηση άδειας άσκησης των τουριστικών επαγγελ­ μάτων της προηγούμενης παραγράφου κσι την άσκηση της εποπτείας του Ε.Ο.Τ. σε αυτά. 4. Η διάταξη του εδαφίου β της παρ. 4 του άρθρου 4 ταυ ν. 2160/5993 αντικαθίσταται ως ακολούθως. "β. Τουριστικές επιχειρήσεις οποιοσδήποτε κατηγο­ ρίας και λειτουργικής μορφής, που λειτουργούν χωρίς το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του παρόντος Ειδικό Σήμα λειτουργίας, λόγω λήξης της ισχύος, α­ νάκλησης ή οφαιρεοης του χορηγηθέντος σήματος ή λόγω του γεγονότος ότι ουδέποτε έλαβαν Ειδικό Σήμα, είναι δυνατόν να σφραγίζονται, ύστερα από απόφαση του Ε.Ο.Τ., από όργανα αυτού με τη συνδρομή της αστυνομικής αρχής. Όποιος παραβιάζει τις σφραγίδες τιμωρείται σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 178 του Ποινικού Κώδικα." 5. Τα τουριστικά καταλύματα που τυχόν λειτουργούν χωρίς Ειδικό Σήμα Ε.Ο.Τ., όλων των λειτουργικών μορφών των παραγράφων 1 και 2 του ν. 2160/1993, με εξαίρεση τα λειτουργούντα σε κορεσμένες περιοχές, της απόφασης του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας αριθ. 538866/ειδ. 135/ Ε ,Ο.Τ ./Β6 (ΦΕΚ 797 Β ) δύνανται να λάβουν κατ' εξαίρεση Ειδικό Σήμα Ε.Ο.Τ., εφόσον υποβάλλουν σχετική αίτηση εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος. Όσον αφορά στα δικαιολογητικά που υποβάλλονται και' τις προϋποθέσεις και διαδικασίες νομιμοποίησης των κα­ ταλυμάτων αυτών εφαρμόζονται οι διατάξεις των πα­ ραγράφων 4. 5 και 7 του άρθρου 3 κα 3 του άρθρου 6 του ν. 2160/1993 και οι σχετικές εκτελεστικές αυτού πράξεις. 6. Οι επιχειρήσεις ενοικιαζόμενων δωματίων με δυ­ ναμικότητα άνω των 15 δωματίων και ενοικιαζόμενων επιπλωμένων διαμερισμάτων με δυναμικότητα άνω των 20 δωματίων, που λειτουργούν με αντίστοιχο Ειδικά Σήμα Ε.Ο.Τ. κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, κατατάσσονται υποχρεωτικά σε αντίστοιχη, με τις τε­ χνικές προδιαγραφές τις οποίες.πληρούν, λειτουργική μορφή και τάξη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων της παρ. ΙΑ του άρθρου 2 του ν. 2160/1993. Η πα­ ραπάνω κατάταξη πραγματοποιείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ε.Ο.Τ., οι οποίες καλούν τους επιχει­ ρηματίες να προσκομίσουν, εντός της προθεσμίας που τάσσεται για το σκοπό αυτόν, αρχιτεκτονικά σχέδια των παραπάνω καταλυμάτων, καθώς και τα λοιπά νόμιμα δικοιολογητικά για τη χορήγηση σήματος κύριου ξενο­ δοχειακού καταλύματος. Τυχάν μη τήρηση της προθε­ σμίας αυτής σιιό τον επιχειρηματία επισύρει ως διοι­ κητική ποινή την οριστική αφαίρεση του Ειδικού Σήματος ενοικιαζόμενων δωματίων ή διαμερισμάτων, η οποία επιβάλλεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Ε.Ο.Τ.. Νέο Ειδικό Σήμα είναι δυνατόν. στην περίπτωση αυτήν, να χορηγηθεί μόνο για λειτουργική μορφή κύριου ξενοδοχειακού καταλύματος και εφόσον υποβληθούν τα νόμιμα δικαιολογητικά. 7. Τα δεύτερο και τρίτο εδάφια της παρ. 6 του άρθρου 3 του ν. 2160/1993 (ΦΕΚ 118 Α), για την εξασφάλιση ορίου μέσης κατώτερης πληρότητας των ενοικιαζόμε­ νων δωματίων, καταργούνται. 8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Γεωργίας προσδιορίζονται οι λειτουργικές μορφές και τάζεις των τουριστικών καταλυμάτων και λοιπών του­ ριστικών εγκαταστάσεων που υπάγονται σε χρηματο­ δοτικά προγράμματα για την ανάπτυξη του αγροτουρισμού ανεξάρτητα από το φορέα κατάρτισης και εφαρ­ μογής τους. 9. α. Χρέη προς τον Ε.Ο.Τ. από οποισδήποτε αιτία, βεβαιωμένα στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) ή μη. τα οποία κατέστησαν ληξιπρόθεσμα μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου ή που καθί­ στανται και μετά αυτήν ληξιπρόθεσμα και απαιτητά, δύνανται να ρυθμίζονται ύστερα από αίτηση του οφει­ λέτη, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Τ. με την οποία μπορεί να ορίζεται η εξόφληση των χρεών αυτών με καταβολή είτε εφάπαξ είτε τμη­ ματικό σε δόσεις. Μετά την υποβόλή της ως άνω αίτησης του οφειλέτη και μέχρι την εξόφληση του χρέους του κατά τις διατάξεις του παρόντος, απο­ κλείεται η εφαρμογή, ως προς τη ρύθμιση της ίδιας οφειλής, των διατάξεων του άρθρου 36 του ν. 2648/1998 (ΦΕΚ 238 Α ). η τυχόν δε αρξάμενη διαδικασία ρύθμισης βάσει των άρθρων αυτών αναστέλλεται μέχρι την α­

ποπληρωμή του χρέους καιά τις διατάξεις του παρό­ ντος. Ο αριθμός των δόσεων, οι οποίες δεν μπορούν να υπερβούν τις 24 μηνιαίες, το ελάχιστο ύψος κάθε δόσεως και οι απαιτούμενες εγγυήσεις για την πληρωμή αυτών, οι εκπτώσεις επί των προσαυξήσεων (τόκων υπερημερίας, ποινικών ρητρών, άλλων επιβαρύνσεων και λοιπών εξόδων), οι εν γένει προϋποθέσεις της ρύθμισης αυτής, οι συνέπειες της για τον οφειλέτη, η σχεπκή διαδικασία και τα παράβολα που απαιτείται να υποβάλλει ο ενδιαφερόμενος στον Ε.Ο.Τ, για την ως άνω ρύθμιση, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Οικονο­ μικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. β Η παραγραφή των χρεών της παραγράφου I, για τα οποία υποβάλλεται αίτηση της υπαγωγής τους στη ρύθμιση της διάταξης αυτής και εκδίδεται σχετική α­ πόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Τ., ανα­ στέλλεται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και για ολόκληρο το χρονικό διάστημα που αφορά η ρύθμιση. γ, Για το διακανονισμό τμηματικής καταβολής οφειλών ποος τον Ε.Ο.Τ. του πάσης φύσεως προσωπικού που ιπηρετεί ή υπηρέτησε στον Ε.Ο.Τ,. βεβαιωμένων στις

Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ ) ή μη, και οφείλοντσι από οποισδήποτε αιτία από τη σχέση της υπηρεσίας του στον Ε.Ο.Τ.. με εξαίρεση τις περιπτώσεις υπεξαίρεσης ή απιστίας σε βάρος του Ε.Ο.Τ., δεν οφείλονται προσαυξήσεις και παράβολα. δ. Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 91 του ν.δ. 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε), όπως ανπκαταστάθηκε με τις δια­ τάξεις της παρ. 3 του άρθρου 17 του ν. 2579/1998 (ΦΕΚ 31 Α), δεν έχουν εφαρμογή στον Ε.Ο.Τ..

Άρθρο 22: Ρύθμιση θεμάτων έρευνας και τεχνολογίας[Επεξεργασία]

1. Η διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 1514/1985, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 44 του ν. 2000/1991. αντικαθίσταται ως εξής: Ής μέλη των Επιτροπών του Ε.Γ.Σ.Ε διορίζονται, με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Καθηγητές Α.Ε.Ι., Διευθυντές Εθνικών Ερευνηπκών Κέντρων και των Ινσπτούτων τους. Διευθυντές Ανεξάρτητων Ερευ­ νητικών Ινστιτούτων. Γενικοί Διευθυντές των Κέντρων Τεχνολογικής Ερευνας, Ερευνητές Α βαθμίδας και στελέχη του ευρύτερου παραγωγικού τομέα, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος με μακροχρόνια εμπειρία οε ερευνητικές δραστηριότητες.' 2. Η διάταξη της περίπτωσης η' της παρ. 3 του άρθρου 17 του ν. 2530/1997 (ΦΕΚ 218 Α ) αντικαθίσταται ως εξής: η. Οι αποδοχές των Διευθυντών των Εθνικών Ερευ­ νητικών Κέντρων και των Ινστιτούτων τους, καθώς και των Ανεξάρτητων Ερευνηπκών ίνσπτούτων είναι οι αποδοχές των Ερευνητών Α βαθμίδας με όλα τα επι­ δόματα, τις παροχές και τις αποζημιώσεις, όπως αυτές ορίζονται στις παραγράφους 1 και 3 του παρόντος άρθρου. Πέραν των αποδοχών αυτών στους Διευθυντές καταβάλλεται και επίδομα θέσε ως ευθύνης, ύψους εκατό χιλιάδων (100.000) δραχμών το μήνα." 3. Η παρ. 7 του άρθρου 9 του ν. 1514/1985 αντικα­ θίσταται ως εξής: '7.0 Διευθυντής του Κέντρου ορίζεται με πενταετή θητεία. Παρατείνετοι μέχρι συμττληρώσεως πενταετίας Π θητεία των Διευθυντών των Κέντρων που διανύουν ήδη κατόπιν επιλογής την πρώτη τριετή θητεία.' 4. Στην περίπτωση β της παραγράφου 10 του άρθρου 31 του ν 1514/1985 προστίθεται εδάφιο ως εξής: Οι αρμοδιότητες της Τεχνικής Υπηρεσίας της Γ.Γ Ε.Τ. προκε^ιένου για τεχνικά έργα των εποπτευό­ μενων από αυτήν ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων που εκτελουνται εκτός Αττικής είναι δυνατόν να ανα­ τίθενται εν μέρει ή στο σύνολό τους είτε σε υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δη­ μόσιων Έργων, με κοινή απόφαση των Υπουργών Α­ νάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων είτε σε υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκη­ σης ή σε ανώνυμη εταιρεία που ανήκει στο δημόσιο τομέα και δυναται να εκτελεί έργα του τομέα αυτού σύμψωνα με το νόμο. με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουρ­γού; 5. Η παράγραφος 5 του άρθρου 2 του ν. 2231/1994 αντικαθίσταται ως εξής: '5. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τέσσερα (4) από τα μέλη του. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφίο των παρόντων μελών του και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η Ίήφος του προέδρου.' Άρθρο 23 1, α. Το Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο (Ε.Τ.Π.) είναι μία περιοχή ή δίκτυο περιοχών διαμορφωμένων έτσι ώστε να φιλοξενούν: ί) επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες ή συνεργασίες ή δίκτυα επιχειρήσεων οποιοσδήποτε νομικής μορφής ή οργα­ νισμούς με ερευνητικές ή και με αναπτυξιακές δραστη­ ριότητες, ϋ) επιχειρήσεις σύγχρονης τεχνολογίας που ασχο­ λούνται και με τις εμπορικές εφαρμογές της, ϋί) επιχειρήσεις πώλησης και συντήρησης (τεχνικής εξυπηρέτησης), προϊόντων, οι οποίες βρίσκουν ευνοϊκές συνθήκες εργασίας είτε λόγω γειτνίασης με Α Ε.Ι ή Ερευνητικό Ιδρυμα ή Ινστιτούτο και γενικότερα με οργανισμούς παραγωγής κσι μεταφοράς τεχνογνωσίας. ίν) επιχειρήσεις, μεμονωμένες ή συνεργαζόμενες υπό διάφορες μορφές που παρέχουν ή και αναπτύσουν υπηρεσίες και προϊόντα σύγχρονης τεχνολογίας ή και­ νό το μι κού χαρακτήρα, ν) επιχειρήσεις παροχής χρηματοοικονομικών υπη­ ρεσιών. νί) χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς β. Κύριοι στόχοι του Ε.Τ.Π είναι ί) η διασύνδεση του παραγωγικού κοι κοινωνικού χώρου με τον ερευνητικό και τεχνολογικό ιστό. ϋ) η ολοκλήρωση καινοτομικών ιδεών, προϊόντων, υπηρεσιών, διαδικασιών, καθώς και η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της επιστημονικής κσι τεχνολογικής έρευνας, ίίί) η προώθηση κα η οικονομική ολοκλήρωση καινοτόμων επενδυτικών και επιχειρηματικών σχεδίων εκμε­ τάλλευσης, ίν) η ανάπτυξη, ανανέωση και διεύρυνση του φάσματος των προϊόντων και των υπηρεσιών, καθώς και των μεθόδων παραγωγής, εφοδιασμού κοι διανομής με προ­ τεραιότητα στο πεδίο της έρευνας και τεχνολογίας. ν) η εισαγωγή νέων μεθόδων οργάνωσης και διαχεί­ ρισης των επιχειρήσεων. νί) η απόκτηση νέων γνώσεων κάι η διάδοσή τους είτε αμέσως είτε δια της ποροχής πάσης φύσεως

επιστημονικών, τεχνολογικών, συμβουλευτικών υπηρε­ σιών, καθώς και η κατάρτιση προσωπικού επιχειρήσεων ή κάθε ενδιοφερόμενου φυσικού ή νομικού προσώπου, νιί) η προσέλκυση και εγκατάσταση επχαρήσεων με οποισδήποτε νομκή μορφή, που ασχολούνται με τε­ χνολογίες που όπτονται των ενδιαφερόντων του πάρ­

κου. γ ί) Το Ε.Τ.Π. έχει τη μορφή ανωνύμου εταιρείας που διέπεται από τις περί ανωνύμων εταιρειών διατάξεις, εψόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από τις διατάξεις του παρόντος ή κανονισπκών πράξεων που εκ δίδονται με νομοθετική εξουσιοδότηση, η οποία παρέχεται από τις διατάξεις του άρθρου αυτού. Το Ε.Τ.Π. ιδρύεται με προεδρικό διάταγμα μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και με το οποίο θεσπίζεται το καταστασπκό της ανώνυμης εταιρείας, εδρεύει οτον τόπο όπου ευρίσκονται οι εγκαταστάσεις του και επο­ πτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τε­ χνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης. Τις μετοχές α οποίες αντιστοιχούν στο ποσοστό συμμετοχής του Δη­ μοσίου στο Ε.Τ.Π. κατέχει και διαχειρίζεται το Υπουργείο Οικονομιών. Το Ε.Τ.Π. μπορεί να αυνιστά θυγατρικές εταιρείες ή να μετέχει σε εταρείες που έχουν σκοπό που συνδέεται με τους σκοπούς του Ε.Τ.Π.. Προϋπόθεση για τη σύ­ σταση των εν λόγω εταιρειών ή για τη συμμετοχή του Ε.Τ.Π. σε αυτές είναι ότι αυτές υποχρεωτικό θα εγκα­ θίστανται μονίμως εντός του χώρου του οικείου Ε.Τ.Π.. ϊ) Στη διοίκηση των Α.Ε. μπορούν να μετέχουν: Το Δημόσιο, δημόσιες επιχειρήσεις, Ερευνητικά Ιδρύματα, Σύνδεσμοι Βιομηχανιών, Επμελητήρκι, Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., οι Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, ιδιωτικές επι­ χειρήσεις, χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί και μη κερδο­ σκοπικά νομικά πρόσωπα. «) Το μετοχικό κεφάλαιο των Ε.Τ.Π. δεν δύνοτα να είναι μικρότερο των εκατό εκατομμυρίων {100.000.000} δραχμών. δ.ί) Τα Ε.Τ.Π. για την εφαρμογή του άρθρου ΐΒ ταυ ν. 2545/1997 λογίζονται 'Βιομηχανικές και Επιχειρημα­ τικές Περιοχές (Β.Ε.ΠΕ.)' ) Μισθώσεις ή υπομηθώσας χώρων που ανήκουν ή έχουν παραχωρηθεί σε Ε.Τ.Π. δεν υπάγονται στις δια­ τάξεις του ν. 813/1978, όπως έχει τροποποιηθεί και κωδικοπΜίθώ ε. Ακίνητα που έχουν αποκτηθεί και αναπτυχθεί από επιχορηγήσεις της Γ.Γ.Ε.Τ. για τη δημιουργία των Τε­ χνολογιών Πάρκων Ηρακλείου, Θεσσαλονίκης και Ατ­ τικής ανήκουν κατά το σύνολά τους σιην πλήρη και αποκλειστική κυριότητα του Ελληνικού Δημοοίου και παροχωρούντα κατά χρήση στις ουνιστώμενες Ανώνυ­ μες Εταιρείες των Ε.Τ.Π. με την εξαίρεση των κτιρίων που στεγάζουν τα Ερευνητικά Ινστιτούτα του Ιδρύματος Τεχνολογίας - Έρευνας (Ι.Τ.Ε.). Οι όρο» παραχώρησης καθορίζονται με σύμβαση που υπογράφετα μεταξύ του Ε.Τ.Π. και του Ελληνικού Δημοσίου, εκπροσωπούμενου από τους Υπουργούς Ανάπτυξης και Οικονομιών. 2. Το Δημόσιο δύναται με απόφαση των Υπουργών Οικονομιών και Ανάπτυξης να μεταβιβάζει προς οποιοδήποτε πρόσωπο τις μετοχές του Ε.Τ.Π., οι οποίες περιέρχονται σε αυτό με οποιονδήποτε τρόπο και από οποκιδήποτε αιτία. Η διάθεση γίνεται πάντοτε στο ακέραιο της πραγματικής τους αξίας. 3. ο) Γιο τη βιομηχανική και εμπορική εκμετάλλευση ερευνητικών αποτελεσμάτων, επιτρέπεται η ίδρυση ε­ ταιρειών τεχνολογικής βάσης (spin off) από Ερευνητικά Κέντρα. Ερευνητικά Ινστιτούτα, Τεχνολογικά Κέντρα που εποπτεύονται απά τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης ή και από ομάδες επιστημόνων οε συνεργασία με τέτοια κέντρο ή ινστιτούτα. Οι εταρείες αυτές θα έχουν τη μορφή Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.) ή Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.). β) Με προεδρκό διάταγμα, που εκ δίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών κα Ανάπτυξης, καθορίζο­ νται τα παρεχόμενα οικονομικά και χρηματοπιστωτικά κίνητρα, καθώς και το πλαίσιο λειτουργίας των εταιρειών αϊτών, όπως συμφωνίες συνεργασίας, το ιδιοκτησιακό καθεστώς, οι κανόνες δεοντολογίας και ανταγωνισμού, τα θέματα σύγκρουσης συμφερόντων και κάθε άλλο ζήτημα.

Άρθρο 24[Επεξεργασία]

I. Η παράγραφος 16 του άρθρου 2 του ν.2598/1998 'Οργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004' (ΦΕΚ 66 Α ), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο και παρ. 1 του ν.2730/1999 Σχεδιασμός, ολοκληρωμένη ανάπτυξη και εκτέλεση Ολυμπιακών Έργων και άλλες διατάξεις' (ΦΕΚ 130 Α') αντικαθίσταται ως εξής: 'α) Επιτρέπεται η αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινή­ των ή η σύσταση επ' αυτών εμπραγμάτων δκαωμάτων γιο την εκτέλεση έργων και εγκαταστάσεων που εξυ­ πηρετούν την τέλεση των Ολυμπκκών Αγώνων του 2004 αμέσως, όπως κέντρο κωπηλασίας - καγιάκ, α­ θλητικά κέντρο και εγκαταστάσεις, κέντρα ραδιοτηλεό­ ρασης κ,λπ. ή εμμέσως, όπως είναι ιδίως η διάνοιξη, διαπλάτυνση, βελτίωση οδών και κυκλοφοριακών κόμβων εντός ή εκτός ρυμοτομικού σχεδίου, η απόκτηση χώρων υποστήριξης αθλητικών κέντρων ή εγκαταστάσεων και συμπληρωματικών αυτών. Οι απαλλοτριώσεις αυτές κη­ ρύσσονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονο­ μικών. Πολιτισμού κα Περιβάλλοντος, Χωροταξίος και Δημόσιων Έργων υπέρ της ανώνυμης εταιρίας ‘Οργα­ νωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 Α.Ε.' ή του Ελληνικού Δημοσίου ή νομκών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή φυσικών προσώπων και με δαπάνη του υπέρ ου η απαλλοτρίωση ή άλλου προσώπου που ορίζεται με την πράξη κήρυξής της. β) Για την καταοιευή του Όλυμπκχού Χωριού* επι­ τρέπεται η αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων στη θέση Λεκάνες της κτηματικής περιοχής του Δήμου Αχαρνών Ν.Αττικής, υπέρ κα με δαπάνη του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.). Η ονσγκοσπκή αυτή α­ παλλοτρίωση μπορεί να κηρυχθεί κα υπέρ νομκού προσώπου που θα συσταθεί απά τον Ο.Ε Κ. ή στο οποίο θα μετέχει ο Ο.Ε.Κ. μετά από σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. της Οργανωτικής Επιτροπής Ολυμπκκών Αγώνων- Α­ θήνα 2004 Α.Ε.. Η απαλλοτρίωση αιπή κηρύσσεται με κοινή απόφαση των παραπάνω Υπουργών κα του Υ­ πουργού Εργασίας κα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ύστερα απά πρόταση του Δ.Σ. της Οργανωτικής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 Α.Ε.. Τα κτίσματα που θα κατασκευασθούν θα χρησιμοποιηθούν, μετα­ σκευαζόμενα κατά το πρόγραμμα του Ο.ΕΚ., για κα­ τοικίες κα τις συμπληρωματικές τους χρήσεις (σχολεία, εκκλησίες κ.λπ.) στη μεταολυμπιακή περίοδο, εκτός από τη Διεθνή Ζώνη, που μπορεί να μετοσκευασθεί κα να διατεθεί σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 2730/1999. Οποιαδήποτε μετασκευή των κτημάτων του Ολυμπιακού Χωριού από τον Ο.Ε.Κ. ή από τρίτους γίνεται σιψφωνα με τις χρήσεις γης,κα τους λοιπούς γενικούς κα ειδικούς όρους και περιορισμούς που κα­ θορίζονται με την πολεοδομική μελέτη που προβλέπεται στο άρθρο 4. Η Οργανωτική Επιτροπή των Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004-Α.Ε. παρακολουθεί κα έχει την εποπτεία τήρησης των προδιαγραφών και του χρονο­

διαγράμματος του έργου 'Ολυμπιακό Χωριό', που σχε­ τίζεται με τη διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων, σύμφωνα με τις ανειλημμένες υποχρεώσεις της έναντι της Δ.Ο.Ε. και κατό τους όρους της σύμβασης που θα υπόγραψε! μεταξύ "Αθήνας 2004' και Ο.Ε.Κ..

γ) Για την κατασκευή του Ιπποδρόμου, του Ολυμπιακού Ιπτικού Κέντρου και των βοηθητικών τους εγκαταστά­ σεων επιτρέπεται η αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινή­ των στην τοποθεσία Πούσι - Μπάρτζη - Μερέντα στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας υπέρ τσυ Οργανισμού Διεξα­ γωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος (Ο.Δ.Ι.Ε.) Α.Ε.. Η εκτέλεση του έργου και η χρήοη των εγκαταστάσεων κατά την προολυμπιακή, ολυμπιακή και μεταολυμτηακή περίοδο, κατά το άρθρο 2 παρ. 1 του ν. 2730/1999, θα γίνει κατά τους ειδικότερους όρους της σύμβασης που 9α υπόγραφα μεταξύ του Οργανισμού αυτού και της Ορ­ γανωτικής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 Α.Ε.. Ο υπόχρεος για την καταβολή της δαπάνης της απαλλοτρίωσης θα οριστεί με την πράξη κήρυξης της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης. Τυχάν υπάρχουσες εντός του χώρου του Ιπποδρόμου και του Ιππικού Κέντρου ιδιωτικές δασικές εκτάσεις απαλλοτρώνονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, με την ίδια πράξη, χωρίς μεταβολή της χρήσης τους. Στην περίπτωση ύπαρξης δασικών εκτάσεων η απαλλοτρίωση κηρύσσεται με κοινή απόφαση των παραπάνω Υπουργών και του Υπουργού Γεωργίας, ύστερο από πρόταση του Δ.Σ. της Ο.Ε.Ο.Α., χωρίς να απαιτείται προηγουμένως η τήρηση της δια­ δικασίας χαρακτηρισμού εκτάσεων του άρθρου 14 του ν. 99®/1979 ή η τήρηση οποιοσδήποτε άλλης διαδικα­ σίας. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η μεταβολή χρήσης μικρού τμήματος ιδιωτκής δασικής έκτασης, μετά από απόφαση του Υπουργού Γεωργίας. για την αντιμετώπιση μείζονος σημασίας δημοσίου συμφέροντος (π.χ. για διαπλάτυνση ή βελτίωση ή διάνοιξη μικρού τμήματος οδού). Το Υπουργείο Γεωργίας υποχρεούται να απα­ ντήσει αε ένα (1) μήνα από την υποβολή αίτησης σχετικής με τη μεταβολή της χρήσεως. Η παρέλευση της προθεσμίας του μήνα άπρακτης θεωρείται ως έ­ γκριση. Κ Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 Α.Ε. παρακολουθεί και έχει την εποπτεία τήρησης των προδιαγραφών και του χρονοδιαγράμματος του Ολυμπιακού Έργου Ιππόδρομος - Ιππικό Κέντρο, που σχετίζεται με τη διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώ­ νων. σύμφωνα με τις ανειλημμένες υποχρεώσεις της έναντι της Δ.Ο.Ε. και κατά τους όρους της σύμβασης που θα υπογράφει μεταξύ Αθήνας 2004 και Ο.Δ.Ι.Ε.. Τσ άρθρο 2 παρ. 2 εδάφιο α του α.ν. 598/1968 και το άρθρο 2 παρ. 1 εδάφιο α’ αριθμός 1 του προεδρικού διατάγματος 56/1999 αντικαθίστανται ως εξής: ’Να κατασκευάσει και να εκμεταλλεύεται νέο σύγ­ χρονο Ιππόδρομο και Ολυμπιακό Ιππκό Κέντρο στο Μαρκόπουλο Αττικής, τις βοηθητικές και λοιπές εγκα­ ταστάσεις τους και έργα αναγκαίο για τη λειτουργία δραστηριοτήτων αθλητικών, πολιτιστικών, τουρισπκών κα συνεδριακών. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2 παρ. 1Υ του ν. 2730/1999". δ) Οι απαλλοτριώσεις Ολυμπιακών Έργων που κη­ ρύσσονται κατά τις προηγούμενες περιπτώσεις α', β και γ εξυπηρετούν σκοπούς δημόσιας ωφέλειας, θεω­ ρούνται κατεπείγουσες και μείζονος σημασίας και μπορεί να εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 του ν.δ 797/1975.* 2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 2730/1999 αντικαθίσταται ως εξής: Ή κήρυξη και η διαδικασία συντέλεσης αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, εντός ή εκτός ρυμστομκού σχεδίου, που αμέσως ή εμμέσως διευκολύνουν την τέλεση της Ολυμπιάδας 2004, για τη δημιουργία κοινόχρηστων χώ­ ρων κα ειδικώς για διανοίξεις, διευρύνσεις, βελτιώσεις οδών ενεργείται κατά την παρ. 16 του άρθρου 2 του ν. 2598/1998, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις των άρθρων 6, 7, 8, 9, 10 και 13 του ν, 2730/1999, αναλόγως εφαρμοζομένων, μη εφαρμοζομένης της ισχύουσας πολεοδομκής νομοθεσίας και ειδικώς των άρθρων 3 παρ. 2 και 70 παρ. Τ του ν.δ. 1923, όπως ισχύουν. Για την κήρυξη των ρυμοτομικών απαλλοτριώσεων της παρούσας παραγράφου ζητείται η γνώμη των οικείων Δήμων ή Κοινοτήτων. Αν παρέλθει άπρακτη προθεσμία ενός (1) μηνός από την περιέλευση του σχετικού ερωτήματος στον οικείο Δήμο ή Κοινότητα, η πράξη κήρυξης της απαλλοτρίωσης εκ δίδεται και χωρίς τη γνώμη τους. Τα παραπάνω έργα ορίζονται κατά τη διαδικασία της παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 2730/1998. Οι διατάξεις της περιβαλλοντικής νομοθε­ σίας, όπου απαιτείται, εφαρμόζονται. Η επίσπευση της διαδικασίας συντέλεσης των παραπάνω απαλλοτριώ­ σεων γίνεται από τα πρόσωπα του άρθρου 6 παρ. 1 του ν. 2730/1999 και κάθε άλλον που έχει έννομο συμφέρον. Οι ουσιαστικές κα διαδκαστκές διατάξεις, για τις υποχρεώσεις των παρόδιων, του διατάγματος της 17.7.-16.8.1923, του άρθρου 6 παρ. 1, 2 του ν. 5269/1931, του β.δ. 7-13.5.1936 και του άρθρου 5 του ν. 653/1977, όπως τροποπαήθηκαν και ισχύουν, εφαρ­ μόζονται αναλόγως, εφόσον δεν αντίκεινται στις δια­ τάξεις του παρόντος, κ αλουμένων στη δίκη της απο­ ζημίωσης των υποχρέων κα δικαιούχων * 3. α) Το πρώτο εδάφιο της παρ, 14 του άρθρου 2 του ν. 2590/1998 αντικαθίσταται ως εξής: ‘Με κανονισμούς που καταρτίζονται από το Δ.Σ. της εταιρείας με πρόταση του Διευθόναντος Συμβούλου εγκρίνονται από το Υπουργικό Συμβούλιο, δημοσιεύο­ νται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και γνωστο­ ποιούνται στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, ρυθμί­ ζονται οι προϋποθέσεις κα η διαδικασία για: α) την ανάθεση εκπόνησης μελετών και παροχής υπηρεσιών, β) τη διενέργεια προμηθειών και γ) την ανάθεση της εκτέλεσης των έργων, καθώς κα για τη σύναψη, εκτέ­ λεση και λύση των σχετικών με τις παραπάνω περι­ πτώσεις ο', β κα γ' συμβάσεων. Με τους κανονισμούς αυτούς επιτρέπεται να ρυθμίζονται τα παραπάνω θέματα κατά παρέκκλιση από κάθε διάταξη νόμου ή κανονιστικής πράξης, εκτός από τους σχετικούς κανόνες της Ευ­ ρωπαϊκής Ένωσης." β) Στο τελευταίο εδάφιο της ίδιας παραγράφου 14 το άρθρο 2 του ν 2598/1998. οι εντός παρενθέσεως λέξεις "(μελετών, έργων ή προμηθειών)* αντικαθίστανται ως εξής: '(υπηρεσιών, μελετών, έργων ή προμηθειών)1.

Άρθρο 25: Έναρξη ισχύος[Επεξεργασία]

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται δια­ φορετικά στις επί μέρους διατάξεις. Κάθε διάταξη Νόμου αντίθετη προς τις διατάξεις του παρόντος καταργεπαι. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως Νόμου του Κράτους.