Νόμος 2702/1999

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Νόμος 2702/1999
Διάφορες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις.
ΦΕΚ A 70/1999


Άρθρο 1: Τροποποιήσεις του ν. 2367/1995, Ταμείο Αντεγγύησης[Επεξεργασία]

Α)1. Στο άρθρο 1 του ν. 2367/1995 (ΦΕΚ 261 προστίθεται παρ. 10 που έχει ως εξής: ΊΟ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οι­ κονομίας και Ανάπτυξης μπορεί να καταβληθούν στην Ε.Τ.Β.Α. Α.Ε. και στον Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. Α.Ε., μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, οι σχετικές ε­ πιχορηγήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η αντίστοιχη εθνική συμμετοχή, προκειμένου οι φορείς αυτοί να συμμετάσχουν στην ίδρυση Ε.Α.Ε. με την κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου μέχρι ποσοστού 35%. Με όμοια απόφαση καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις καταβολής της επιχορήγησης. Οι μετοχές των Ε Α Ε £0ΛΛπΛκΙώνΛτ2ιαπότηνΕ Τ Β · Α · Α Ε · κ α ι τ ο ν ε.ο.μ.Μ.Ε.Χ. Α.Ε. με τις επιχορηγήσεις του προηγού­ μενου εδάφιου επιτρέπεται να μεταβιβάζονται χωρίς αντάλλαγμα στους λοιπούς μετόχους κάθε Ε.Α Ε κατά το λογο συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο, υπό τον ορο η Ε.Α.Ε. να είναι μέτοχος του Ταμείου Αντεγγυησης κατά το χρόνο της μεταβιβάσεως. Με απόφαση του Υπουργου Ανάπτυξης καθορίζεται το ελάχιστο πο­ σοστό συμμετοχής της Ε.Α.Ε. στο Ταμείο Αντεγγύησης οι λοιποί οροι και προϋποθέσεις μεταβίβασης των μέ­ τοχων και κάθε σχετική λεπτομέρεια εφαρμογής της διατάξεως αυτής,' 2. Το άρθρο 3 του ν. 2367/1995 αντικαθίσταται ως εξης: ^ "Αρθρο 3 1. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης, μπορεί να συσταθεί ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "Ταμείο Αντεγγύησης" και να καταρτισθεί το καταστατικό της. Το Ταμείο Αντεγγύησης έχει ως σκοπό την κάλυψη μέρους του εγγυητικού κίνδυνου που αναλαμβάνουν οι Ε.Α.Ε.. Λειτουργεί χάριν του δημόσιου συμφέροντος, κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, και διέπεται από τις διατάξεις του κ.ν 2190/1920, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο άρθρο αυτό. 2. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο αναλαμβάνεται εξ ολοκλήρου από το Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο για την άσκηση των μετοχικών του δικαιωμάτων εκπροσωπεί ο Υπουργός Ανάπτυξης. άλλ Με Τ° ΚαΤασΤα™0 του ^αμε^ου καθορίζονται μεταξύ α) Το μετοχικό κεφάλαιο και ο τρόπος καλύψεώς του. β) Οι όροι, οι προϋποθέσεις και τα πρόσωπα προς τα οποία επιτρέπεται η μεταβίβαση των μετοχών. γ) Η δυνατότητα συμμετοχής στο Διοικητικό Συμβού­ λιο του Ταμείου εκπροσώπων νομικών προσώπων, ορ­ γανισμών και φορέων που δεν είναι μέτοχοι. ' δ) Οι όροι και οι προϋποθέσεις υπό τους οποίους επιτρέπεται η απόσπαση ή η μετάταξη στο Ταμείο υπαλλήλων του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 14 του ν. 2190/1994. ε) Οι πόροι της εταιρείας. Μεταξύ αυτών περιλαμ­ βάνεται ειδική επιχορήγηση υπέρ του Ταμείου, που εγγραφεται ετησίως στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Ανάπτυξης. 4. Με το προεδρικό διάταγμα της παρ. 1 ορίζονται οι διατάξεις του καταστατικού, των οποίων η τροπο­ ποίηση απαιτείται να εγκριθεί με προεδρικό διάταγμα 5. Το Ταμείο Αντεγγύησης μπορεί να χρηματοδοτείται απο το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. 6. Η οργάνωση, λειτουργία και διάρθρωση των υπη­ ρεσιών του Ταμείου Αντεγγύησης, ο αριθμός των θέ­ σεων προσωπικού και η κατανομή τους σπς διοικητικές μονάδες της εταιρείας και κάθε σχετική με τα ανωτέρω λεπτομέρεια ρυθμίζονται από τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Ταμείου, που καταρτίζεται από το Διοι­ κητικό Συμβούλιο της εταιρείας, εγκρίνεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 7. Η εποπτεία του Ταμείου Αντεγγύησης ασκείται από την Τράπεζα της Ελλάδος. Με πράξεις του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος καθορίζονται οι σχετικοί κανόνες και ιδίως οι συντελεστές ρευστότητας, κεφα­ λαιακής επάρκειας και φερεγγυότητας του Ταμείου. Με όμοια πράξη καθορίζεται, στην περίπτωση που η συμ­ μετοχή Ε.Α.Ε. στο μετοχικό κεφάλαιο του Ταμείου υ­ περβαίνει συγκεκριμένο ποσοστό, η δυνατότητα της Τράπεζας της Ελλάδος να αφαιρεί το ποσό της συμ­ μετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο του Ταμείου Αντεγγύησης από το κεφάλαιο της Ε.Α.Ε. που λαμβόνεται υπόψη για τον προσδιορισμό της κεφαλαιακής της επάρκειας. 8. Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 εφαρμόζονται και στο Ταμείο Αντεγγύησης. 9. Το 70% των διαθεσίμων του Ταμείου Αντεγγύησης τοποθετούνται υποχρεωτικά και παραμένουν κατατε­ θειμένα εντόκως σε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, αφού ενημερωθεί προηγουμένως η Τρά­ πεζα της Ελλάδος. Το υπόλοιπο των διαθεσίμων του Ταμείου μρορεί να επενδύεται σε αξίες, όπως τίτλοι του Δημοσίου, ομόλογα τραπεζών και αμοιβαία κεφάλαια σταθερού εισοδήματος και διαχείρισης διαθεσίμων, κα­ θώς και σε αντίστοιχες κατηγορίες αξιών σε συνάλ­ λαγμα. 10. Τα κέρδη του Ταμείου Αντεγγύησης δεν διανέ­ μονται στους μετόχους του, αλλά φέρονται σε ειδικό αφορολόγητο αΛοθεματικό. 11. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Αντεγγύησης και γνώμη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, θεσπίζεται Κανονισμός Αντεγγυήσεων, ο ο­ ποίος δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με τον Κανονισμό Αντεγγυήσεων ρυθμίζονται τα εξής: α) Οι δικαιούχοι και οι προϋποθέσεις παροχής αντεγγύησης. Όσον αφορά τις Ε.Α.Ε. της παρ. 10 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου, επιτρέπεται η παροχή αντεγγύησης μόνον εφόσον αυτές είναι και μέτοχοι του Ταμείου Αντεγγύησης, κατά ποσοστό που ορίζεται στον ίδιο Κανονισμό. β) Οι βασικοί όροι των συμβάσεων αντεγγύησης και οι προϋποθέσεις κατάπτωσης της εγγύησης. γ) Το ανώτατο ποσοστά κάλυψης από το Ταμείο του εγγυητικού κινδύνου που αναλαμβάνουν οι Ε.Α.Ε.. δ) Κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη ρύθμιση των θεμάτων που αφορούν τις παρεχόμενες από το Ταμείο αντεγγυήσεις.'

Άρθρο 2: Τροποποιήσεις του άρθρου 46Α του ν. 1892/1990 και του άρθρου 2 του ν. 2302/1995[Επεξεργασία]

1. Η τελευταία περίοδος της παρ. 3 του άρθρου 46Α του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α ) αντικαθίσταται ως εξής: "Η πρόσκληση δημοσιεύεται τουλάχιστον δύο φορές στα κύρια φύλλα δύο τουλάχιστον ημερήσιων πολιτικών εφημερίδων και μιας ημερήσιας οικονομικής εφημερίδας, που εκδίδονται στήν Αθήνα και έχουν ευρεία κυκλοφορία σε όλη τη χώρα και, εάν οι πιστωτές της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου το κρίνουν απαραίτητο, σε μια διεθνούς κυκλοφορίας οικόνομική εφημερίδα που εκδίδεται στην αλλοδαπή.' 2. Η τελευταία περίοδος της παρ. 4 του άρθρου 46Α του ν. 1892/1990 αντικαθίσταται ως εξής: 'Αντίγραφο του υπομνήματος προσφοράς παραδίδεται σε καθέναν από τους ενδιαφερόμενους αγοραστές, οι οποίοι δικαιούνται επιπροσθέτως, αφού υποσχεθούν εγγράφως την τήρηση εχεμύθειας, να έχουν πρόσβαση σε οποιαδήποτε άλλη πληροφορία για την πωλούμενη επιχείρηση.' 3. Στην παρ. 10 του άρθρου 46Α του ν. 1892/1990 προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής: "Με τον πίνακα γίνεται η κατάταξη των πιστωτών και για το μέρος του πλειστηριάσματος που τυχόν έχει πιστωθεί. Αρμόδιο για την εκδίκαση ανακοπών κατά του πίνακα είναι το εφετείο, στην περιφέρεια του οποίου έχει την έδρα του ο εκκαθαριστής. Στη δίκη ενώπιον του εφετείου εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 1, 2, 4, 5 και 6 του άρθρου 270 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Οι διατάξεις του παρόντος εδαφίου εφαρ­ μόζονται και στους πίνακες κατατάξεως, που συντάσσονται από τους εκκαθαριστές των επιχειρήσεων των οποίων το καθεστώς εκκαθάρισης διεπεται από τα άρθρα 9 και 10 του ν. 1386/1983. Αποφάσεις επί ανακοπών κατά πινάκων κατάταξης, που έχουν εκδοθεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθίστανται αμετάκλητες εφόσον έχουν εκδοθεί αποφάσεις του εφετείου επ' αυτών και δεν έχει συζητηθεί η τυχόν ασκηθείσα αίτηση αναιρέσεως κατ' αυτών.' 4. Η τελευταία περίοδος της παρ. 11 του άρθρου 46Α του ν.1892/1990 αντικαθίσταται ως εξής: 'Εάν και ο νέος διαγωνισμός δεν τελεσφορήσει, ο εκκαθαριστής προχωρεί στην τμηματική πώληση με πλειστηριασμό των περιουσιακών στοιχείων της επιχεί­ ρησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 1386/1983. Όσα περιουσιακά στοιχεία της υπό εκκα­ θάριση επιχείρησης εκτέθηκαν σε πλειστηριασμό. κατά τα ανωτέρω, για τρεις τουλάχιστον φορές και δεν κατέστη δυνατό ν να πωληθούν, πωλούνται ως σύνολο ή τμηματικά, με ελεύθερη διαπραγμάτευση, ύστερα από δημόσια πρόσκληση, με ανάλογη εφαρμογή των διατά­ ξεων της παρ. 7 του παρόντος άρθρου. Επί των πωλήσεων της παρούσας παραγράφου έχουν εφαρμογή οι απαλλαγές της παραγράφου 13 του παρόντος άρ­ θρου, με εξαίρεση το φόρο προστιθέμενης αξίας.' 5. Η παρ. 8,του άρθρου 2 του ν.2302/1995 (ΦΕΚ 74 Α') αντικαθίσταται ως εξής: '8. Σε κάθε περίπτωση αποκρατικοποίησης επιχείρη­ σης ή στοιχείων ενεργητικού της ή μεταβίβασης στα πλαίσια των διατάξεων περί ειδικής εκκαθάρισης επι­ χείρησης ή στοιχείων του ενεργητικού της, ο νέος φορέας δικαιούται να ασκήσει το δικαίωμα ιδιόχρησης, εφόσον συντρέχουν οι προς τούτο νόμιμες προϋπο­ θέσεις, χωρίς να απαιτείται η προηγούμενη επί τριάντα (30) μήνες άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων κατ' επάγγελμα, που προβλέπεται στο άρθρο 9 παρ. 2 του ν. 813/1978, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του ν. 1229/1982.'

Άρθρο 3: Τροποποιήσεις του ν. 272/1976 - Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών[Επεξεργασία]

1. Η παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 272/1976 (ΦΕΚ 50 Α ) καταργείται. 2. Η παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 272/1976 τροπο­ ποιείται ως εξής: Ί. Το Ι.Γ.Μ.Ε. είναι ερευνητικό ινστιτούτο και έχει ως σκοπό τη γεωλογική μελέτη της χώρας και την έρευνα του υπόγειου πλούτου της, εκτός από τους υδρογονάνθρακες. Για την πραγματοποίηση του σκοπού του προβαίνει σε γεωλογικές, υδρογεωλογικές και με­ ταλλευτικές έρευνες. Τις έρευνες αυτές μπορεί να αναθέτει και σε τρίτους.' 3. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 3 του ν. 272/1976 προστίθενται εδάφια η', θ' και Γ ως εξής:

■η) Η έρευνα και μελέτη της ποσότητας, ποιότητας και διαχείρισης των υπόγειων υδάτων της χώρας και των παραμέτρων που επηρεάζουν τους υδάτινους πό­ ρους. Κατά την άσκηση αυτών των αρμοδιοτήτων συ­ νεργάζεται με τους άλλους φορείς που ασκούν παρό­ μοιες δραστηριότητες.

θ) Η έρευνα, μελέτη και αξιολόγηση γεωεπιστημονικών και τεχνολογικών δεδομένων που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος. 0 Η έρευνα, η μελέτη και οι τεχνολογικές εφαρμογές των γεωενεργειακών πρώτων υλών." 4. Η παράγραφος 6 του άρθρου 3 του ν. 272/1976 αντικαθίσταται ως εξής: ’6. Το Ι.Γ.Μ.Ε. συλλέγει, επεξεργάζεται, αρχειοθετεί και διαχειρίζεται, προς χάριν του δημόσιου συμφέροντος και κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, τα στοιχεία των ερευνών του, τις μελέτες και τις προσφερόμενες υπηρεσίες του, όπως εργαστηριακές υπη­ ρεσίες, πιστοποιήσεις, γνωμοδοτήσεις κ.λπ.. Τα επε­ ξεργασμένα από το Ι.Γ.Μ.Ε. στοιχεία, οι μελέτες και οι ανωτέρω υπηρεσίες του παρέχονται σε τρίτους με βάση τιμολόγιο που καθορίζει το Διοικητικό του Συμβούλιο. Η παροχή των ανωτέρω στο Δημόσιο γίνεται δωρεάν, με εξαίρεση τα οριζόμενα στην παρ. 10 του παρόντος άρθρου." 5. Η παράγραφος 8 του άρθρου 3 του ν. 272/1976 αντικαθίσταται ως εξής: ‘8. Το Δημόσιο, οι δημόσιες επιχειρήσεις, καθώς και τα οπωσδήποτε επιχορηγούμενα ή χρηματοδοτούμενα, αμέσως ή εμμέσως, από το Δημόσιο, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, χρησιμοποιούν ως Τεχνικό Σύμβουλο το Ι.Γ.Μ.Ε., εφόσον έχουν ανάγκες υπηρεσιών Συμβούλου, για θέματα που έχουν σχέση με γεωλογικά, γεωενεργειακά, γεωτεχνικά, μεταλλευτικά, υδρογεωλογικά, πε­ ριβαλλοντικά και άλλα συναφή αντικείμενα." 6. Στο άρθρο 3 του ν. 272/1976 προστίθεται παρ. 10 που έχει ως εξής: ΊΟ. Το Ι.Γ.Μ.Ε. μπορεί να μετέχει σε διαγωνισμούς εκπόνησης μελετών και επίβλεψης συναφών έργων που προκηρύσσονται από το Δημόσιο, νομικά πρόσωπα δη­ μοσίου δικαίου, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, δημόσιες επιχειρήσεις και λοιπούς οργανισμούς δημό­ σιου ενδιαφέροντος. Στις περιπτώσεις αυτές το Ι.Γ.Μ.Ε. θεωρείται ότι κατέχει Πτυχίο Γραφείου Μελετών της ανώτατης τάξης για την εκπόνηση των κατωτέρω κα­ τηγοριών μελετών και την επίβλεψη των σχετικών με αυτές έργων: α) μεταλλευτικές μελέτες και έρευνες, β) μελέτες ή έρευνες γεωλογικές, υδρογεωλογικές και γεωφυσικές και γ) γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες. Για την εφαρ­ μογή των ανωτέρω το Ι.Γ.Μ.Ε. εγγράφεται στο Μητρώο Γραφείων Μελετών. Το επιστημονικό προσωπικό του Ι.Γ.Μ.Ε., με ειδικότητες αντίστοιχες με τις ανωτέρω μελέτες και έργα, εγγράφεται, ύστερα από αίτηση του Ι.Γ.Μ.Ε. και για όσο χρόνο παρέχει την εργασία του σε αυτό, στο Μητρώο Μελετητών. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων ρυθ­ μίζεται ο τρόπος, η διαδικασία και κάθε αναγκαία λε­ πτομέρεια εφαρμογής της παραγράφου αυτής." 7 α) Η παράγραφος 1 του άρθρου 4 του ν. 272/1976 αντικαθίσταται ως εξής: Ί. Το Ι.Γ.Μ.Ε. διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο διορίζεται με απόφαση του Υπουρ­ γού Ανάπτυξης και αποτελείται από: α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος πρέπει να είναι επιστήμονας κύρους. β) Το Γενικό Διευθυντή του Ι.Γ.Μ.Ε.. γ) Έναν τεχνικό υπάλληλο του Υπουργείου Ανάπτυξης και έναν υπάλληλο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, με βαθμό τουλάχιστον Διευθυντή, δ) Τέσσερις επιστήμονες κύρους, πτυχιούχους ανώ­ τατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, έμπειρους σε τεχνικά, οικονομικά, νομικά, γεωλογικά, μεταλλευτικά ή βιομηχανικά θέματα. ε) Έναν εκπρόσωπο των εργαζομένων στο Ι.Γ.Μ.Ε., που εκλέγεται με άμεση και καθολική ψηφοφορία μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών αφότου ειδοποιηθεί το πλέον αντιπροσωπευτικό πρωτοβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο των εργαζομένων." β) Στην αρχή της παραγράφου 2 του άρθρου 4 προστίθεται η φράση "Εκτός από τον εκπρόσωπο των εργαζομένων,". γ) Οι υπουργικές αποφάσεις που προβλέπονται στις παρ. 4 και 6 του άρθρου 4 του ν. 272/1976 εκδίδονται από τον Υπουργό Ανάπτυξης. Η απόφαση που προβλέπεται από την παρ. 9 του ίδιου άρθρου εκδίδεται από τους Υπουργούς Ανάπτυξης και Οικονομικών. δ) Στο δεύτερο στίχο της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 272/1976 η λέξη "τεσσάρων" αντικαθίσταται με τη λέξη "πέντε". 8. Το Τμήμα Διαχείρισης Υδατικών Πόρων της Διεύ­ θυνσης Σχεδιασμού Ανάπτυξης κάθε Περιφέρειας δύναται να προβαίνει στην εκπόνηση μελετών και εκτέλεση έργων που αφορούν αντικείμενα της αρμοδιότητάς του μετά από γνώμη του Ι.Γ.Μ.Ε., το οποίο παρέχει και την απαραίτητη επιστημονική και τεχνική υποστήριξη. Οι ανάγκες των Περιφερειών σε προσωπικό για την εκτέ­ λεση των ανωτέρω καλύπτονται κατά προτεραιότητα από το προσωπικό του Ι.Γ.Μ.Ε., που μεταφέρεται και εντάσσεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του παρό­ ντος. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, που εκδίδεται ύστερα από αίτηση του Ι.Γ.Μ.Ε., επιτρέ­ πεται η Περιφέρεια να συνδράμει το Ι.Γ.Μ.Ε. με εξειδικευμένο προσωπικό και εξοπλισμό στην εκτέλεση ερευνητικών εργασιών και μελετών του Ι.Γ.Μ.Ε.. 9. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα από πρόταση του Ι.Γ.Μ.Ε., επιτρέπεται η χωρίς αντάλ­ λαγμα μεταβίβαση, κατά κυριότητα από το τελευταίο, κινητού εξοπλισμού ή ακίνητης περιουσίας, εφόσον δεν κρίνονται αναγκαία για την εκπλήρωση των σκοπών του, στο Δημόσιο, σε νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις, δή­ μους ή Ν.Π.Δ.Δ. που ορίζονται στην ανωτέρω απόφαση.

Άρθρο 4: Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, σχετικών με τις Μικρές-Μεσαίες Επιχειρήσεις, στις Περιφέρειες. Εκχώρηση απαιτήσεων Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. Α.Ε. στο Δημόσιο.[Επεξεργασία]

1. Οκτώ (8) μήνες από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού σε όλες τις Περιφέρειες της Χώρας, εκτός από την Περιφέρεια Αττικής, ανήκουν οι ακόλουθες αρμο­ διότητες: α. Η καταγραφή σε βάση δεδομένων των ΜικρώνΜεσαίων Επιχειρήσεων (MME) της Περιφέρειας, η πα­ ρακολούθηση της εξέλιξής τους και η αποτύπωση των στοιχείων και αποτελεσμάτων τους κατά κλάδο και τομέα της οικονομίας. Η διατύπωση προτάσεων πολι­ τικής και μέτρων για την ανάπτυξή των MME προς το Υπουργείο Ανάπτυξης, β. Η πληροφόρηση και η υποβοήθηση των MME σε

κλαδικό ή άλλο επίπεδο, με σκοπό την ανάπτυξη της επιχειρηματικής ικανότητας και ανταγωνιστικότητάς

τους. γ. Η διαχείριση και η υλοποίηση αυτοτελώς ή σε συνεργασία με άλλους φορείς ή με ανάθεση σε τρίτους, επενδυτικών ή άλλων προγραμμάτων για τις MME της Περιφέρειας, που χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους. 2. Οι αρμοδιότητες της προηγούμενης παραγράφου ασκούνται μέσω ειδικής υπηρεσιακής μονάδας επιπέδου διεύθυνσης ή τμήματος, που ιδρύεται κατά τη διάταξη του άρθρου 2 παράγραφος 1 εδάφιο γ' του ν. 2503/1997 σε κάθε περιφέρεια, πλην της Περιφέρειας της Αττικής, ανάλογα με τον αριθμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τις αναπτυξιακές ανάγκες της. 3. Οι ανάγκες των Περιφερειών σε προσωπικό για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου καλύπτονται κατά προτεραιότητα από το προσωπικό του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. Α.Ε. που μεταφέρεται και εντάσσεται κατά τα οριζόμενα στο επόμενο άρθρο. 4. Οι απαιτήσεις του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. Α.Ε. από βιοτεχνικά και χειροτεχνικά δάνεια προς Μικρές-Μεσαίες Επιχει­ ρήσεις, Χειροτεχνικές Επιχειρήσεις, Συνεταιρισμούς και Κοινοπραξίες εκχωρούνται αυτοδικαίως από τη δημο­ σίευση του παρόντος νόμου, από τον Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. Α.Ε. προς το Δημόσιο, χωρίς να απαιτείται αναγγελία από το τελευταίο. Απαιτήσεις του Δημοσίου προερχόμενες από κατα­ πτώσεις εγγυήσεών του υπέρ του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. Α.Ε. αποσβέννυνται στο μέτρο που καλύπτονται από τις ανωτέρω εκχωρούμενες απαιτήσεις. 5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορί­ ζεται η διαδικασία παράδοσης των αποδεικτικών και λοιπών εγγράφων τα οποία είναι απαραίτητα για την ενάσκηση από το Δημόσιο των απαιτήσεων, η διαδικασία βεβαίωσης των απαιτήσεων αυτών, η διαδικασία άρσης των κατασχέσεων επί των περιουσιακών στοιχείων του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. Α.Ε. και κάθε λεπτομέρεια εφαρμογής της προηγούμενης παραγράφου. Με όμοια απόφαση ρυθμίζεται ο τρόπος εξόφλησης των απαιτήσεων που εκχωρήθηκαν, η οποία μπορεί να γίνει σε ισόποσες δόσεις κατ' ανώτερο όριο μέχρι σαράντα οκτώ (48), ανάλογα με το ύψος της οφειλής. Οι οφειλέτες που εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους, σύμφωνα με τους όρους της ανωτέρω απόφασης, α­ παλλάσσονται από τους οφειλόμενους τόκους και κάθε φύσης προσαυξήσεων του βασικού χρέους.

Άρθρο 5: Μεταφορά και ένταξη προσωπικού Ι.Γ.Μ.Ε. και Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. Α.Ε.[Επεξεργασία]

1. Τα παραρτήματα του Ι.Γ.Μ.Ε, και οι περιφερειακές διευθύνσεις, τα νομαρχιακά παραρτήματα και τα κατά τόπους ιδρυμένα γραφεία του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. Α.Ε., με εξαίρεση το γραφείο στις Βρυξέλλες και τις ταπητουργικές σχολές, καταργούνται όταν το σύνολο του προ­ σωπικού μεταφερθεί και ενταχθεί στις υπηρεσίες που ορίζονται στην παράγραφο 3 και σε κάθε περίπτωση μέσα σε οκτώ (8) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Η κατάργηση διαπιστώνεται με πράξη των διοικητικών συμβουλίων του Ι.Γ.Μ.Ε. και του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. Α.Ε., η οποία εγκρίνεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης. Με αποφάσεις του Δ.Σ. του Ι.Γ.Μ.Ε. μπορεί να συστήνονται περιφερειακές μονάδες με το αναγκαίο προ­ σωπικό, με σκοπό τη συμβολή στην πραγματοποίηση ερευνητικών δραστηριοτήτων και την αξιοποίηση αντα­ ποδοτικών δραστηριοτήτων του Ι.Γ.Μ.Ε.,στην περιοχή ευθύνης τους. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται η περιοχή ευθύνης των μονάδων. Με όμοια απόφαση οι μονάδες καταργούνται όταν εκλείψουν οι λόγοι ίδρυσής τους. Οι αποφάσεις της παραγράφου αυτής εγκρίνονται από τον Υπουργό Ανάπτυξης. Περιφερειακές μονάδες του Ι.Γ.Μ.Ε. συστήνονται οπωσδήποτε στις Περιφέρειες, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου, Ηπείρου και Κρήτης, καθώς και σε όσες άλλες Περιφέρειες υπάρχει ιδιαίτερα ερευνητικό ενδιαφέρον του Ι.Γ.Μ.Ε.. 2. Σε τρεις (3) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου τα Διοικητικά Συμβούλια του Ι.Γ.Μ.Ε. και του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. Α.Ε. καταρτίζουν Κανονισμούς Οργανωτικής Διάρθρωσης των υπηρεσιών τους, με σκο­ πό την ορθολογική αναδιάταξη του προσωπικού τους, λαμβάνοντας υπόψη, ιδίως, την κατάργηση των παραρ­ τημάτων, των περιφερειακών διευθύνσεων και των κατά τόπους γραφείων. Με τους κανονισμούς αυτούς μπορεί να καθορίζονται και αυξημένα προσόντα του προσωπι­ κού σε σχέση με τα προβλεπόμενα στους υφιστάμενους κανονισμούς και μπορεί, ιδίως, να προβλέπεται ως προσόν η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, η γνώση ξένων γλωσσών και η εξειδίκευση σε συγκεκρι­ μένο τομέα δραστηριοτήτων του Ι.Γ.Μ.Ε. και του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. Α.Ε.. 3. Με τους Κανονισμούς Οργανωτικής Διάρθρωσης, που προβλέπονται στην προηγούμενη παράγραφο, οι θέσεις του προσωπικού στο Ι.Γ.Μ.Ε. και τον Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. Α.Ε. μειώνονται. Τα Διοικητικά Συμβούλια του Ι.Γ.Μ.Ε. και του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. Α.Ε., αντιστοίχως, καταρτίζουν πίνακες πλεονάζοντος μεταφερόμενου προσωπικού κατά κλάδο, ειδικότητα ή κατηγορία με κριτήριο τη δήλωση επιθυμίας για μεταφορά και ένταξη των υπαλλήλων ή, αν δεν υποβληθεί τέτοια δήλωση, τη σειρά διορισμού ή πρόσληψης στην υπηρεσία, προη­ γουμένων των νεοτέρων. Στους πίνακες αυτούς περι­ λαμβάνεται το.προσωπικό που υπηρετεί τόσο στην Αθήνα όσο και στην περιφέρεια, προηγουμένων των νεοτέρων ατην υπηρεσία. Για την κατάρτιση του πίνακα λαμβάνεται υπόψη, αν συμπίπτει ο ημερολογιακός μήνας διορισμού, η οικογενειακή κατάσταση του υπαλλήλου, έτσι ώστε να μεταφέρονται, κατά προτεραιότητα, οι άγαμοι έναντι των εγγάμων, οι έγγαμοι που δεν έχουν τέκνα έναντι αυτών που έχουν ή των εγκύων γυναικών ή των συζύγων τους, και μεταξύ εγγάμων που έχουν τέκνα, αυτοί που έχουν μικρότερο αριθμό τέκνων. Το πλεονάζον προσωπικό μεταφέρεται και εντάσσεται και χωρίς αίτησή του σε υπηρεσίες των φορέων του τε­ λευταίου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 2 του ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38 Α ), που λειτουργούν στην Περι­ φέρεια στην οποία υπηρετούν ή, εφόσον το επιθυμούν, και σε άλλη Περιφέρεια με εξαίρεση την Περιφέρεια Αττικής. 4. Το προσωπικό της προηγούμενης παραγράφου μεταφέρεται και εντάσσεται στους φορείς που ορίζονται ανωτέρω, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σε υφιστάμενη κενή οργανική θέση και αν δεν υπάρχει σε προσωποπαγή θέση που συνιστάται με την απόφαση για τη μεταφορά και ένταξη. Οι ανωτέρω μεταφορές και εντάξεις διενεργούνται μέσα σε προ­ θεσμία τεσσάρων (4) μηνών από την υποβολή των ονομαστικών καταστάσεων της παρ. 7 στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Οι μεταφορές και εντάξεις διενεργούνται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοί/ κηοης και Αποκέντρωσης, Ανάπτυξης και του οικείου Υπουργού, οε κατηγορία, κλάδο ή ειδικότητα που ανήκει ο μεταφερόμενος. Οι μεταφορές και εντάξεις μπορεί να γίνονται και σε κλάδο συναφών τυπικών προσόντων της ίδιας κατηγο­ ρίας, σε κενές θέσεις ή και σε προσωρινές προσωπο­ παγείς θέσεις σε υφιστάμενο συναφή ή και σε προσω­ ρινό κλάδο, που συνιστώνται με την περί μεταφοράς και εντάξεως πράξη και καταργούνται αυτοδίκαια με την κατά οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του μεταφερομένου. 5. Οι μεταφεράμενοι κατατάσσονται σε βαθμό ανάλογο με τα προσόντα τους και το χρόνο προϋπηρεσίας, σύμφωνα με τα τυπικά προσόντα του κλάδου στον οποίο μεταφέρονται και εντάσσονται και σε μισθό,λογικά κλιμάκια της οικείας κατηγορίας. Η βαθμολογική κατά­ ταξη γίνεται μόνο στους φορείς εκείνους, που από τον Οργανισμό τους προβλέπεται διαβάθμιση των θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Η μισθολογική κατάταξη γίνεται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154 Α')Εφόσον από την εφαρμογή της ανωτέρω διατάξεως προκύπτουν συνολικές μηνιαίες αποδοχές μικρότερες από αυτές που έπαιρναν οι μεταφεράμενοι τον προη­ γούμενο μήνα της μεταφοράς και ένταξής τους, εφαρ­ μόζεται αναλογικά το άρθρο 29 του ν. 2470/1997 (ΦΕΚ 40 Α ). 6. Οι μεταφεράμενοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου συνεχίζουν να υπάγονται ως προς την κύρια και επικουρική ασφάλιση στους φορείς που υπήγοντο πριν τη μεταφορά και ένταξή τους. Σε περίπτωση που επιτρέπεται αλλαγή φορέα επικουρικής ασφάλισης και ο ασφαλισμένος επιθυμεί την αλλαγή, τα θέματα μεταφοράς ασφαλιστικών εισφορών και προσμέτρησης του χρόνου ασφάλισης μπορεί να ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 7. Μετά την κατάρτιση του πίνακα της παραγράφου 3, το Ι.Γ.Μ.Ε. και ο Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. Α.Ε. υποβάλλουν στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Απο­ κέντρωσης ονομαστικές καταστάσεις με το συνολικό χρόνο υπηρεσίας των υπό μεταφορά και ένταξη υπαλ­ λήλων, την ειδικότητα και τα τυπικά προσόντα της ειδικότητάς τους ή άλλα τυπικά προσόντα που κατέχουν, την ηλικία τους και την οικογενειακή τους κατάσταση. 8. Το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρο^σης, εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, καταρτίζει πίνακα με τις κενές θέσεις κατά κλάδο και ειδικότητα, καθώς και τις ανάγκες, πέραν των κενών θέοεων, των φορέων στους οποίους επιτρέπεται να μεταφερθούν, λαμβανομένων υπόψη και των αναγκών σε προσωπικό που δημιουργούνται από την εφαρμογή των διατάξεων των δύο προηγούμενων άρθρων. Ο πίνακας κοινοποιεί­ ται στο Ι.Γ.Μ.Ε. και τον Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. Α.Ε. και τίθεται υπόψη του υπό μεταφορά και ένταξη προσωπικού, προκειμένου να υποβληθούν αιτήσεις προτιμήσεως των υπαλλήλων μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση του πίνακα στο Ι.Γ.Μ.Ε. και τον Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. Α.Ε.. Η αίτηση προτίμησης μπορεί να αφορά μέχρι τρεις φορείς από τους περιλαμβανόμενους στον πίνακα. Με την αίτηση προτίμησης ο μεταφερόμενος δικαιούται να δηλώσει ότι, εφόσον στο φορέα που 0α μεταφερθεί και ενταχθεί προβλέπεται σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, επιθυμεί να ενταχθει με τη σχέση αυτή. Οι υποβληθείσες αιτήσεις προτιμήσεως μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας διαβιβάζονται στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. 9. Ο καθορισμός της ειδικότητας και του φορέα στον οποίο μεταφέρονται και εντάσσονται οι ανωτέρω γίνεται από το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Αν υποβληθούν περισσότερες αιτήσεις προτίμησης για την ίδια θέση, λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά τα κατωτέρω κριτήρια: α) η σειρά προτίμησης, β) η κατά το χρόνο υποβολής της αιτήσεως απασχόληση του υπό μεταφορά και ένταξη υπαλλήλου τουλάχιστον για ένα (1) έτος, στο φορέα για τον οποίο εκδηλώνει προτίμηση, συνεπεία αποσπάσεώς του σε αυτόν, γ) η συνυπηρέτηση συζύγων, δ) ο βαθμός ή ο αξιολογικός χαρακτηρισμός, όπως προκύπτει από τις εκθέσεις αξιολόγησης για όλους τους συγκρινόμενους προς μεταφορά και ένταξη, προηγουμένων των εχόντων υψηλότερους βαθμολογικούς ή αξιολογι­ κούς χαρακτηρισμούς, ε) η οικογενειακή κατάσταση, προηγουμένων των εγγάμων με τα περισσότερα τέκνα και των εγγάμων έναντι των αγάμων, στ) ο ανώτερος τίτλος σπουδών ή βαθμός τίτλου σπουδών και ζ) εφόσον τα ανωτέρω κριτήρια συντρέχουν για περισσότερους υπαλλήλους, ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας, προηγου­ μένων αυτών με τα περισσότερα χρόνια υπηρεσίας. 10. Δεν επιτρέπεται μεταφορά και ένταξη χωρίς αίτηση προτίμησης, εκτός του νομού που υπηρετεί ο μεταφε­ ρόμενος. 11. Η κατάργηση των παραρτημάτων του Ι.Γ.Μ.Ε., κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου, δεν θίγει με οποιονδήποτε τρόπο τις υποχρεώσεις του, που έχουν σχέση με έργα τα οποία χρηματοδοτούνται από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους, σύμφωνα με εγκεκριμένες Συλλογικές Αποφάσεις Μελετών, Συλλο­ γικές Αποφάσεις Έργων και Συλλογικές Αποφάσεις Έργων Περιφέρειας και είναι ενταγμένα στο 2° Κοι­ νοτικό Πλαίσιο Στήριξης, στο Ταμείο Συνοχής, σε κοι­ νοτικές πρωτοβουλίες, στο Πρόγραμμα Δημοσίων Ε­ πενδύσεων και έργα υπέρ τρίτων, με φορέα πραγμα­ τοποίησης το Ι.Γ.Μ.Ε.. Τα έργα αυτά συνεχίζουν να εκτελούνται από το Ι.Γ.Μ.Ε. μέχρι την ολοκλήρωσή τους. 12. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Ανάπτυξης μπορεί να ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια εφαρ­ μογής του παρόντος άρθρου. 13. Με αποφάσεις των Υπουργών Ανάπτυξης και Οικονομικών οι αναγκαίες πιστώσεις για τις μεταφορές και εντάξεις του παρόντος άρθρου μεταφέρονται από τις σχετικές κρατικές επιχορηγήσεις για το Ι.Γ.Μ.Ε. και τον Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. Α.Ε., που έχουν εγγράφει στον τα­ κτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Ανάπτυξης, στους φορείς στους οποίους μεταφέρεται το πλεονάζον προ­ σωπικό.

Άρθρο 6: Παράταση προθεσμίας καθορισμού λατομικών περιοχών[Επεξεργασία]

1. Η προθεσμία για τον καθορισμό λατομικών περιο­ χών. που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 1428/1984 (ΦΕΚ 43 Α'), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του ν. 2115/1993 (ΦΕΚ 15 Α'), παρατείγεται για πέντε (5) ακόμη έτη, Με απόφαση του νομάρχη μπορεί να παρατείνονιαι μέχρι πέντε (5) το πολύ έτη: α. Ο χρόνος ισχύος, που προβλέπεται από την παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 2115/1993, του χαρακτηρισμού των λατομικών περιοχών που έχουν καθοριοθει με βάση

τις διατάξεις του ν. 386/1976 (ΦΕΚ 188 Α) και του ν.1428/1984 και δεν έχουν ενεργοποιηθεί.

β. Ο χρόνος ισχύος, που προβλέπεται από την παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 1428/1984, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του ν. 2115/1993, του χαρακτη­ ρισμού των λατομικών περιοχών που έχουν καθορισθεί με βάση τις διατάξεις του ν. 2115/1993 και δεν έχουν ενεργοποιηθεί. 2. Στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, όπως αυτή προσδιορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1515/1985 (ΦΕΚ 18 Α ) μπορεί, εντός προθεσμίας πέντε (5) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, να καθορίζονται θέσεις συγκέντρωσης λατομικών επιχει­ ρήσεων αδρανών υλικών με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Ανάπτυξης, προκειμένου δε περί δασικών εκτάοεων και του Υπουργού Γεωργίας, με ανάλογη εψαρμογή των παρ. 2 και 3 του άρθρου 3 και των άρθρων 4 και 10 του ν. 1428/1984, όποος τροποποιήθηκε με το ν. 2115/1993 και εισήγηση του αρμόδιου νομάρχη. Στην περίπτωση αυτή στην επιτροπή της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 1428/1984 συμμετέχει ως ένατο μέλος και εκπρόσωπος του Οργανισμού Αθήνας.

Άρθρο 7: Παράταση ισχύος αδειών εκμετάλλευσης λατομείων μαρμάρου και βιομηχανικών ορυκτών[Επεξεργασία]

1. Η ισχύς των αδειών εκμετάλλευσης των λατομείων μαρμάρου, που έχουν εκδοθεί κατ' εφαρμογή των δια­ τάξεων του ν.δ. 433/1970 (ΦΕΚ 32 Α'), καθώς και των λατομείων μαρμάρου και βιομηχανικών ορυκτών, που έχουν εκδοθεί κατ' εφαρμογή των διατάξεων του ν. 669/1977 (ΦΕΚ 241 Α'), μπορεί να παραταθεί μέχρι να συμπληρωθούν σαράντα (40) έτη από την έκδοση των αδειών εφόσον: α. κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης οι εκμεταλλευτές των λατομείων είναι ιδιοκτήτες ή έχουν το δικαίωμα εκμετάλλευσης του λατομείου με ισχύουσα σύμβαση μίσθωσης, β. δεν συντρέχουν οι απαγορευτικοί λόγοι που αναφέρονται στο άρθρο 10 του ν. 1428/1984, όπως τρο­ ποποιείται με το άρθρο 10 του ν. 2115/1993 και έχουν εκδοθεί οι αποφάσεις έγκρισης τεχνικής μελέτης, πε­ ριβαλλοντικών όρων και επέμβασης σε δασικές εκτάσεις, που προβλέπονται στο άρθρο 9 παρ. 3 του ν. 1428/1984, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 του ν. 2115/1993, γ. δεν έχει παυσει η ισχύς τους από άλλο λόγο εκτός από την εξάντληση της χρονικής διάρκειας τους, και δ. υποβληθεί σχετικό αίτημα των εκμεταλλευτών μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης. 2. Η παράταση της ισχύος των αδειών γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο, μετά από υποβολή αντίστοιχου αιτή­ ματος: α) Οι άδειες των οποίων η διάρκεια ήταν είκοσι πέντε (25) έτη παρατείνονται μια φορά κατά δεκαπέντε (15) έτη. β) Οι άδειες των οποίων η διάρκεια ήταν μικρότερη από είκοσι πέντε (25) έτη παρατείνονται δύο φορές. Την πρώτη φορά κατά δεκαπέντε (15) έτη και τη δεύτερη φορά κατά το χρονικό διάστημα που υπολεί­ πεται μέχρι να συμπληρωθούν σαράντα (40) έτη από την έκδοση της αρχικής άδειας. 3. Αν η ισχύς των αδειών εκμετάλλευσης δεν έχει λήξει, εφαρμόζεται η διάταξη του δεύτερου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 7 του ν. 669/1977. Για όσες περιπτώσεις κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του δεύ­ τερου εδάφιου της παρ. 6 του άρθρου 7 του ν. 669/1977 παρέχεται αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, προκειμένου να υποβληθεί αίτηση παράτασης στον αρμόδιο νομάρχη. 4. Οι αρμόδιες για την έρευνα της συνδρομής των απαγορευτικών λόγων υπηρεσίες, που αναφέρονται στην παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 1428/1984 γνωμοδοτούν σε όλες τις περιπτώσεις υποβολής αιτήματος για παράταση άδειας εκμετάλλευσης μέσα σε αποκλει­ στική προθεσμία τριών (3) μηνών από την υποβολή σε αυτές εγγράφου ερωτήματος του νομάρχη, διαφορετικά θεωρείται ότι γνωμοδότησαν θετικά, ο δε νομάρχης διαβιβάζει το σχετικό φάκελο στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης. Δεν απαιτείται έρευνα των απαγορευτικών λόγων, εάν αυτή έχει διενεργηθεί κατά το στάδιο της παρά­ τασης της σύμβασης μίσθωσης και δεν έχει παρέλθει από τότε διάστημα μεγαλύτερο των δύο (2) ετων. Μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την υποβολή της αίτησης εκδίδεται απόφαση παράτασης ή απορρί­ πτεται η αίτηση με αιτιολογημένη απόφαση. Μέχρι την έκδοση της απόφασης, η εκμετάλλευση των λατομείων συνεχίζεται. Τα άρθρα 11 και 15 του ν, 1428/1984 εφαρμόζονται αναλόγως. 5. Η παράγραφος 3 του άρθρου 18 του ν. 669/1977 τροποποιείται ως ακολούθως: "3. Στις περιπτώσεις μίσθωσης ή εισφοράς του δι­ καιώματος εκμετάλλευσης βιομηχανικών ορυκτών ή μαρ­ μάρων, η δεκαπενταετία που προβλέπεται στην παρά­ γραφο 1 του παρόντος άρθρου μπορεί να παραταθεί με μονομερή δήλωση, που γίνεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο, του μισθωτή ή εκείνου προς τον οποίο έχει γίνει η εισφορά του δικαιώματος εκμετάλλευσης, με τους ίδιους όρους και συμφωνίες της σύμβασης που παρατείνεται, μέχρι να συμπληρωθούν σαράντα (40) έτη από τη συνομολόγηση της αρχικής σύμβασης εφόσον: α) Υπάρχει σε, ισχύ απόφαση έγκρισης περιβαλλοντι­ κών όρων. β) Δεν συντρέχουν οι απαγορευτικοί λόγοι που αναφέρσνται στο άρθρο 10 του ν.1428 /1984, όπως τρο­ ποποιήθηκε με το άρθρο 10 του ν. 2115/1993 και έχουν εκδοθεί οι αποφάσεις έγκρισης τεχνικής μελέτης, πε­ ριβαλλοντικών όρων και επέμβασης σε δασικές εκτάσεις, που προβλέπονται στο άρθρο 9 παρ. 3 του ν. 1428/1984, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 του ν. 2115/1993. γ) Οι εκμεταλλευτές έκαναν επενδύσεις και πέτυχαν παραγωγή και πωλήσεις ανάλογες προς τη σπουδαιότητα του λατομείου. Για τη συνδρομή των ανωτέρω προϋποθέσεων εκδί— δεται διαπιστοπική πράξη του αρμόδιου οργάνου, η οποία επισυνάπτεται στη μονομερή δήλωση παρατάσεως. Κατά τη διαδικασία που προηγείται της έκδοσης της διαπιστωτικής πράξης καλείται να διατυπώσει τις απόψεις του και ο ιδιόκτητης του λατομείου. Η παράταση της σύμβασης γίνεται δύο φορές με τις ίδιες προϋποθέσεις και διαδικασία. Την πρώτη φορά κατά δεκαπέντε (15) έτη και τη δεύτερη φορά κατά το χρονικό διάστημα που υπολείπεται μέχρι να συμπλη­ ρωθούν σαράντα (40) έτη από τη συνομολόγηση της αρχικής σύμβασης. Συμβάσεις οι οποίες έχουν ήδη παραταθεί και ισχύουν, μπορούν να παραταθούν μια φορά ακόμη για το χρονικό διάστημα που υπολείπεται μέχρι να συμπληρωθούν σα­ ράντα (40) έτη από τη συνομολόγηση της αρχικής σύμβασης. Επί των ανωτέρω παρατάσεων το μίσθωμα καθορί­ ζεται, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου

20 του ν. 669/1977 και του άρθρου 29 του ν.δ. 4029/1959

(ΦΕΚ 250 Α ), με συμφωνία των ενδιαφερόμενων μερών και σε περίπτωση διαφωνίας από το αρμόδιο κατά τόπο Μονομελές Πρωτοδικείο με τη διαδικασία των άρθρων 647-662 του Κ.Πολ.Δ.'. 6. Η ιοχύς των ως άνω συμβάσεων παρατείνεται με τη διαδικασία της παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 669/1977 μέχρι συμπληρώσεως σαράντα (40) ετών από την αρχική σύμβαση μίσθωσης ή από την τελευταία πριν από την ισχύ του παρόντος νόμου ανανέωσή της.

Άρθρο 8: Τροποποίηση του ν. 1428/1984[Επεξεργασία]

Το άρθρο 16 του ν. 1428/1984, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 25 του ν. 2115/1993, αντικαθίσταται ως εξής: "Αρθρο 16 1. Όποιος εκμεταλλεύεται ή εξορύσσει ή αποκομίζει αδρανή υλικά, μάρμαρα ή βιομηχανικά ορυκτά χωρίς να έχει αποκτήσει σχετικό δικαίωμα, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών και με τις διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 5 του ν. 5895/1933 και με πρό­ στιμο από πέντε ςκατομμύρια (5.000.000) έως πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δρχ., που επιβάλλεται με α­ πόφαση του Επιθεωρητή Μεταλλείων. Σε περίπτωση υποτροπής, με απόφαση του νομάρχη, μετά από εισήγηση του Επιθεωρητή Μεταλλείων, διατάσσεται η σφράγιση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκα­ ταστάσεων του λατομείου. Η απόφαση του νομάρχη κοινοποιείται στην αρμόδια εισαγγελία πλημμελειοδικών και στην αρμόδια αστυνομική αρχή προκειμένου να παράσχουν τη συνδρομή τους, εφόσον αυτή καθίσταται αναγκαία. Η σφράγιση διενεργείται από τριμελή επιτροπή υ­ παλλήλων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, η οποία συγκροτείται με την απόφαση σφραγίσεως. Τα παρανόμως παραχθέντα λατομικά προϊόντα πε­ ριέρχονται στην οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, εκ­ ποιούνται με πλειοδοτική δημοπρασία και το προϊόν περιέρχεται σε αυτήν. 2. Με απόφαση του νομάρχη, που λαμβάνεται ύστερα από ενημέρωση αυτών που ασκούν το δικαίωμα εκμε­ τάλλευσης, ζητείται από τη Δ.Ε.Η. η διακοπή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της συγκεκριμένης εγκατάστασης. Η Δ.Ε.Η. υποχρεούται να συμμορφωθεί χωρίς καθυστέ­ ρηση."

Άρθρο 9: Μέτρα ασφσλείας κατά την εκτέλεση εργασιών της Δ.Ε.Η. υπό τάση[Επεξεργασία]

1. Για τον καθορισμό και μόνο των μέτρων ασφαλείας της εργασίας υπό τάση, οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις διακρίνονται ανάλογα με την ονομαστική τιμή της τάσεως μεταξύ φάσεων (πολικής τάσεως), στις εξής περιοχές: (1) Εγκαταστάσεις Α' Περιοχής: είναι οι εγκαταστάσεις εκείνες, των οποίων η ονομαστική τους τάση είναι με­ γαλύτερη των 50ν και μικρότερη ή ίση των 1.000ν, όταν πρόκειται για εναλλασσόμενο, ή μεγαλύτερη των 75ν και μικρότερη ή ίση των 1.500 V, όταν πρόκειται για συνεχές ρεύμα. (2) Εγκαταστάσεις Β' Περιοχής: είναι οι εγκαταστάσεις εκείνες των οποίων η ονομαστική τους τάση είναι μεγαλύτερη από τα ανωτέρω καθοριζόμενα όρια της Α' περιοχής, αλλά μικρότερη ή ίση των δΟ.ΟΟΟν. (3) Εγκαταστάσεις Γ' Περιοχής: είναι οι εγκαταστά­ σεις εκείνες, των οποίων η ονομαστική τους τάση είναι μεγαλύτερη των 50.000V. 2. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, μετά από πρόταση των Υπουργών Εργασίας και Κοι­ νωνικών Ασφαλίσεων και Ανάπτυξης, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας, καθορίζονται με λεπτομέρεια τα μέτρα ασφαλείας και προστασίας της υγείας των εργαζομένων κοντά ή πάνω στις προαναφερθείσες εγκαταστάσεις, τα οποία πρέπει να λαμβάνονται για την αποτροπή του αντίστοιχου επαγγελματικού κινδύνου. 3. Από την έναρξη ισχύος του ανωτέρω προεδρικού διατάγματος, ο ν. 158/1975 (ΦΕΚ 189 Α ) καταργείται.

Άρθρο 10: Ρυθμίσεις οφειλών δήμων, κοινοτήτων και επιχειρήσεων τους προς τη Δ.Ε.Η.[Επεξεργασία]

Οφειλές δήμων και κοινοτήτων, συνδέσμων αυτών και αμιγών δημοτικών και κοινοτικών επιχειρήσεων, προς τη Δ.Ε.Η., προερχόμενες από λογαριασμούς καταναλώσεως ρεύματος που έχουν εκδοθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, μπορούν να καταβληθούν σε άτοκες μηνιαίες δόσεις ως εξής: α) Οφειλές έως τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) δραχμές μέχρι 30 δόσεις. β) Οφειλές από τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) έως διακόσια εκατομμύρια (200.000.000) δραχμές μέχρι 36 δόσεις. γ) Οφειλές άνω των διακσσίων εκατομμυρίων (200.000.000) δραχμών μέχρι 78 δόσεις. Η κάθε δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) δραχμών. Η μη εμπρόθεσμη εξόφληση λογαριασμών που εκδίδονται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου ή μιας των ανωτέρω δόσεων καθιστά ληξιπρόθεσμο ολόκληρο το χρέος.

Άρθρο 11: Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας[Επεξεργασία]

Η παρ. 7 του άρθρου 5 του ν. 2244/1994 (ΦΕΚ 168 Α') τροποποιείται ως εξής: "7. Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.) ορίζεται ως εθνικό συντονιστικό κέντρο των δραστη­ ριοτήτων που αφορούν τις ανανεώσιμες πηγές ενέρ­ γειας, την εξοικονόμηση ενέργειας και την ορθολογική χρήση ενέργειας. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης, καθο­ ρίζεται κάθε λεπτομέρεια σχετική με τη λειτουργία του Κ.Α.Π.Ε., ορίζεται ότι τα περιφερειακά και τοπικά ενερ­ γειακά κέντρα και γραφεία εποπτεύονται από το Κ.Α.Π.Ε. και προσδιορίζεται το είδος και η έκταση της εποπτείας αυτής.'.

Άρθρο 12: Τροποποίηση του άρθρου πέμπτου του ν.1956/1991[Επεξεργασία]

Η πρώτη περίοδος της παρ. 3 του άρθρου πέμπτου του ν. 1956/1991 (ΦΕΚ 113 Α'), που προστέθηκε,με το άρθρο 8 του ν. 2364/1995 (ΦΕΚ 252 Α'), αντικαθίσταται ως εξής: '3. Τα ως άνω μηχανήματα, εξαρτήματα και ανταλ­ λακτικά, καθώς και όσα άλλα προσωρινώς εισαχθούν από την A/O STROYTRANSGAZ και VPO ZARUBEZHN EFTEGAZSTROI για το σκοπό της παρ. 2 του άρθρου

αυτού, απαλλάσσονται από την καταβολή του Φ.ΓΙ.Α. που επιβάλλεται κατά την εισαγωγή παρόμοιων μηχα­ νημάτων, καθώς και των φόρων, δασμών, τελών και όλων των αυναφών επιβαρύνσεων εισαγωγής, για όλο το χρόνο που θα απαιτηθεί να χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση των παραπάνω συμβάσεων οπότε και θα επανεξαχθούν και πάντως όχι βραδύτερα από την

3.6.2000.'

Άρθρο 13: Τροποποίηση του άρθρου 57 του ν. 2218/1994[Επεξεργασία]

Στην παράγραφο 20 του άρθρου 57 του ν. 2218/1994 (ΦΕΚ 90 Α) προστίθενται τα πιο κάτω εδάφια: Όι διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων εφαρμό­ ζονται και για δάνεια που έχουν χορηγηθεί από τον Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. Α.Ε. με την εγγύηση του Ελληνικού Δη­ μοσίου σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, Συνεταιρισμούς ή Κοινοπραξίες αυτών, με αντικείμενο δραστηριότητας κατά τη δανειοδότησή τους την έκδοση εφημερίδων ή περιοδικών, που με αυτόν τον τίτλο εξακολουθούν να εκδίδονται από τις Ιδιες ή και από πρώην μέλη αυτών. Οι οφειλές από τα ανωτέρω δάνεια που έχουν βε­ βαιωθεί στις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες μέχρι την ημέρα δημοσίευσης του παρόντος νόμου λόγω κατά­ πτωσης της εγγύησης του Δημοσίου διαγράφονται οίκοθεν. Οι οφειλές από τα ίδια δάνεια που δεν καλύπτονται με την εγγύηση του Δημοσίου και υφίστανται στον Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. Α.Ε. αναλαμβάνονται από το Δημόσιο. Η εξόφληση χωρεί με ισόποση μείωση των οφειλών του οργανισμού αυτού προς το Δημόσιο, η οποία γίνεται οίκοθεν με πράξη διαγραφής από τον προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. με βάση δικαιολογητικά του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ Α.Ε.. Ποσά που έχουν καταβληθεί για την εξυπηρέτηση των εν λόγω δανείων δεν αποδίδονται.'

Άρθρο 14: Λοιπές διατάξεις[Επεξεργασία]

1. Το άρθρο 34 του ν. 2115/1993 αντικαθίσταται ως εξής: Ί. Σε περίπτωση αμφισβητήσεως εκ μέρους του Δημοσίου της κυριότητας των εκτάσεων στις οποίες κατά την έναρξη ισχύος των νόμων 1428/1984 και 2115/1993 γινόταν εκμετάλλευση σχιστολιθικών πλακών η οποία και συνεχίζεται, οι φερόμενοι ως ιδιοκτήτες των εκτάσεων αυτών οφείλουν εντός εξαμήνου από της ισχύος του παρόντος να υποβάλουν αίτηση αναγνωρίσεως στο αρμόδιο συμβούλιο επιλύσεως ιδιοκτη­ σιακών διαφορών. 2. Οι εκμεταλλευόμενοι τα λατομεία σχιστολιθικών πλακών της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ο­ φείλουν εντός έτους από της ισχύος του- παρόντος να υποβάλουν προς έγκριση την κατά το άρθρο 9 παρ. 2 εδάφια β' και γ' του ν. 1428/1984 τεχνική μελέτη, καθώς και την κατά την ΚΥΑ 69269/5387/ 24.10.1990 (ΦΕΚ 678 Β) μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 3. Μέχρι την έκδοση οριστικής αποφάσεως του αρ­ μόδιου συμβουλίου επιλύσεως ιδιοκτησιακών διαφορών οι εκμεταλλευόμενοι τα λατομεία αυτά συνεχίζουν την εκμετάλλευση χωρίς να υπόκεινται στις κυρώσεις του άρθρου 16 του ν. 1428/1984. Η λειτουργία των λατομείων αυτών μπορεί να απαγορευθεί με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 11 και 15 του ν. 1428/1984 όπως ισχύουν.' 2. Στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 19 του π.δ. 774/1980 'Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον των περί ελεγκτικού συνεδρίου ισχυουσών διατάξεων κ.λπ.' (ΦΕΚ 189 Α ), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 15 του ν. 2145/1993 (ΦΕΚ 88 Α) και ισχύει, εμπίπτει κάθε είδους σύμβαση της οποίας ο έλεγχος προτείνεται από τον αρμόδιο υπουργό.

Άρθρο 15: Μισθολογική πολιτική έτους 1999[Επεξεργασία]

1. Ο μηνιαίος βασικός μισθός που αποτελεί τη βάση για τη διαμόρφωση, κατά περίπτωση, των βασικών μι­ σθών όλων των βαθμών της ιεραρχίας των δικαστικών λειτουργών, του κύριου προσωπικού του Νομικού Συμ­ βουλίου του Κράτους, των Ιατροδικαστών, των μόνιμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Α­ στυνομίας, του Πυροσβεστικού και του Λιμενικού Σώ­ ματος, των μελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. και Ε.Π. των Τ.Ε.Ι., των Ερευνητών, των Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων (Ε.Λ.Ε.), των Συμβούλων και Παρέδρων Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.), του ερευνητικού προσωπικού του ΚΕ.Π.Ε., των καθηγητών ανωτάτων στρατιωτικών σχο­ λών (Α.Σ.Σ.) και της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.), των διπλωματικών υπαλλήλων και λοιπών συναφών κατηγοριών του Υπουργείου Εξωτερικών, των γιατρών του Εθνικού Συστήματος Υγείας και των Αρ­ χιερέων της Εκκλησίας της Ελλάδος ορίζεται ως εξής: α) Πρωτόδικη (άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 2521/1997 ΦΕΚ 174 Α) σε διακόσιες εξήντα τρεις χιλιάδες (263.000) δραχμές. β) Δικαστικού Αντιπροσώπου Ν.Σ.Κ. (άρθρου 9 παρ. 2 του ν. 2521/1997) οε διακόσιες εξήντα τρεις χιλιάδες (263.000) δραχμές. γ) Ιατροδικαστή Δ' τάξεως (άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2521/1997) σε διακόσιες εφτά χιλιάδες (207.000) δραχ­ μές. δ) Ανθυπολοχαγού (άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 2448/1996 ΦΕΚ 279 Α ) σε εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιάδες πεντα­ κόσιες (188.500) δραχμές. ε) Λέκτορα Α.Ε.Ι. (άρθρου 13 παρ. 1 του ν. 2530/1997 ΦΕΚ 218 Α ) οε διακόσιες εξήντα μία χιλιάδες (261.000) δραχμές. στ) Καθηγητή Εφαρμογών Τ.Ε.Ι. (άρθρου 15 παρ. 1 του ν. 2530/1997) σε διακόσιες τριάντα οκτώ χιλιάδες (238.000) δραχμές. ζ) Ερευνητή Δ (άρθρου 17 παρ. 1 του ν. 2530τΊ997) σε διακόσιες πενήντα οκτώ χιλιάδες (258.000) δραχμές. η) Ε.Λ.Ε.Δ. (άρθρου 17 παρ. 2 του ν. 2530/1997) σε διακόσιες σαράντα έξι χιλιάδες πεντακόσιες (246.500) δραχμές. θ) Παρέδρου με θητεία Π.Ι. (άρθρου 18 παρ. 1 του ν. 2530/1997) σε διακόσιες ογδόντα τρεις χιλιάδες (283.000) δραχμές. ι) Συνεργάτη Β' ΚΕ.Π.Ε. (άρθρου 19 παρ. 1 του ν. 2530/1997) σε διακόσιες εφτά χιλιάδες πεντακόσιες (207.500) δραχμές. ια) Τακτικού καθηγητή Α.Σ.Σ. και Ε.Σ.Δ.Υ. (άρθρου 20 παρ. 1 του ν. 2530/1997 σε τριακόσιες ογδόντα οκτώ χιλιάδες (388.000) δραχμές. ιβ) Ακολούθου Πρεσβείας (άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 2606/1998 ΦΕΚ 89 Α ) σε εκατόν ογδόντα επτά χιλιάδες (187.000) δραχμές. ιγ) Επιμελητή Β' γιατρού Ε.Σ.Υ. (άρθρου 4 παρ. 2 του ν. 2606/1998) σε διακόσιες εξήντα χιλιάδες (260.000) δραχμές. ιδ) Τιτουλάριου Επισκόπου και Βοηθού Επισκόπου της Εκκλησίας της Ελλάδος (άρθρου 16 παρ. 1 του ν. 2606/ 1998) σε τριακόσιες έξι χιλιάδες (306.000) δραχμές. 2. Ο μηνιαίος βασικός μισθός του 36ου μισθολογικού κλιμακίου της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 2470/1997 (ΦΕΚ 40 Α ), όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 10 του ν. 2606/1998, ορίζεται σε εκατόν δεκαεπτά χιλιάδες (117.000) δραχμές. Το επίδομα εξομάλυνσης διαφορών μισθολογίου της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 2470/1997 ορίζεται για το εισαγωγικό μισθολογικό κλιμάκιο όλων των κατηγοριών που εμπίπτουν στις ρυθμίσεις του προαναφερθέντος νόμου σε τριάντα πέντε χιλιάδες (35.000) δραχμές, μειούμενο κατά δύο χιλιάδες διακόσιες (2.200) δραχμές σε κάθε μισθολογικό κλιμάκιο κατά την περαιτέρω ε­ ξέλιξή τους. 3. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού ισχύουν από 1.1.1999.

Άρθρο 16[Επεξεργασία]

1. Οι συντάξεις και τα κατώτατα όρια συντάξεων που καταβάλλει το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (Ν.Α.Τ.) για το έτος 1999 αυξάνονται ως εξής: α. Από 1.1.1999 ποσοστά 1,4% επί του ποσού των συντάξεων, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί την 31η Δε­ κεμβρίου 1998, ως διορθωτικό ποσό. β. Πέραν του διορθωτικού ποσού, από 1.1.1999, όσοι λαμβάνουν τα κατώτατα όρια συντάξεων, καθώς και όσοι λαμβάνουν συντάξεις μέχρι του ποσού των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) δραχμών το μήνα, ποσοστό αύξησης 2,5%. Για το τμήμα της σύνταξης από διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) δρχ. και άνω ποσοστό αύξησης 2%. 2. Με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας αναπροσαρμόζονται οι συντάξεις και τα κατώτατα όρια των συντάξεων που καταβάλλει το Ν.Α.Τ., σύμφωνα με την εισοδηματική πολιτική της Κυβέρνησης, όπως αυτή καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικο­ νομίας.

Άρθρο 17: Έναρξη ισχύος[Επεξεργασία]

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευ­ σή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορί­ ζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις του. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Ε­φημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως Νό­ μου του Κράτους. Αθήνα, 5 Απριλίου 1999