Νόμος 2392/1996

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Νόμος 2392/1996
Πρόσβαση σε στατιστικές πληροφορίες.
ΦΕΚ Α 60/1996


Άρθρο 1: Πρόσβαση της Γ.Γ. της Ε.Σ.Υ.Ε. σε διοικητικές πηγές και διοικητικά αρχεία[Επεξεργασία]

 1. Η Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος (Γ.Γ. Ε.Σ.Υ.Ε.) έχει πρόσβαση στα κρατικά μητρώα και αρχεία τα οποία τηρούνται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά, μαγνητικά ή άλλα ανάλογα μέσα από τις υπηρεσίες του Δημοσίου και των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και σε όλα τα φορολογικά και τελωνειακά αρχεία του Υπουργείου Οικονομικών.
 2. Τα στοιχεία τα οποία συγκεντρώνονται από τη Γ.Γ. Ε.Σ.Υ.Ε. από όλες τις αναφερόμενες στην προηγούμενη παράγραφο πηγές θεωρούνται εμπιστευτικά, χρησιμοποιούνται δε αποκλειστικά για την παραγωγή στατιστικών στοιχείων που αφορούν στον πληθυσμό, στις επιχειρήσεις, στις εκμεταλλεύσεις και στις κάθε είδους οικονομικές μονάδες.
 3. Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και των κατά περίπτωση αρμόδιων υπουργών ορίζονται η διαδικασία και ο τρόπος της προβλεπόμενςη στον παρόντα νόμο πρόσβασης της Γ.Γ. Ε.Σ.Υ.Ε. στο υλικό που θα χρησιμεύει για την παραγωγή στατιστικών στοιχείων, καθώς και για κάθε άλλη αναγκαία στατιστική λεπτομέρεια.
 4. Οι υπηρεσίες του δημόσιου τομέα μπορούν να αρνηθούν την ικανοποίηση του αιτήματος της Γ.Γ. Ε.Σ.Υ.Ε. να έχει πρόσβαση στα κρατικά μητρώα και αρχεία της παραγράφου 1 αυτού του άρθρου, στις περιπτώσεις που η ικανοποίησή του: α) παραβιάζει το απόρρητο των συζητήσεων του Υπουργικού Συμβουλίου και των άλλων κυερνητικών οργάνων και το απόρρητο της εθνικής άμυνας και εξωτερικής πολιτικής, β) θέτει σε κίνδυνο τη δημόσια πίστη και το ν νόμισμα, την ασφάλεια του κράτους και τη δημόσια τάξη ή γ) μπορεί να δυσχεράνει την έρευνα δικαστικών, αστυνομικών, στρατιωτικών ή άλλων διοικητικών αρχών σχετικά με την τέλεση εγκλήματος ή διοικητική παράβασης.
 5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημ΄σοιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονομίας και του αρμόδιου κατά περίπτωση υπουργού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να ορίζονται και άλλες περιπτώσεις, στις οποίες οι υπηρεσίες του δημόσιου τομέα μπορούν να αρνηθούν την ικανοποίηση του αιτήματος της να έχει πρόσβαση στα κρατικά μητρώα και αρχεία της παραγράφου 1 αυτού του άρθρου.

Άρθρο 2: Υποχρέωση παροχής υλικού για την παραγωγή στατιστικών στοιχείων[Επεξεργασία]

 1. Όλες οι υπηρεσίες της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος υποχρεούνται να ανταποκρίνονται στις αιτήσεις της Γ.Γ. Ε.Σ.Υ.Ε. για παροχή υλικού που χρησιμοποιείται για την παραγωγή στατιστικών στοιχείων, κατά τους όρους της κοινής υπουργικής απόφασης της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του παρόντος.
 2. Άρνηση ή αμέλεια για τη συλλογή και αποστολή των στατιστικών στοιχείων που ζητούνται ή η παροχή ανακριβών ή ελλιπών στοιχείων συνιστά πειθαρχικό αδίκημα..
 3. Η ποινή για το αδίκημα της προηγούμενης παραγράφου επιβάλλεται από τα αρμόδια όργανα, αφού υποβληθεί σε αυτά σχετική αναφορά από τον προϊστάμενο της υπηρεσίας της Γ.Γ. Ε.Σ.Υ.Ε.
 4. Ειδικά, προκειμένου για υπαλλήλους Ν.Π.Δ.Δ., η ποινή για το αδίκημα της παραγράφου 1 επιβάλλεται από το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας..
 5. Σε περίπτωση υποτροπής, ο υπαίτιος τιμωρείται με πρόστιμο ίσο με τις αποδοχές ενός (1) μέχρι (3) μηνών.

Άρθρο 3: Υποχρέωση παροχής στοιχείων[Επεξεργασία]

 1. Οι ιδιώτες, οι ενώσεις ιδιωτών και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου έχουν την υποχρέωση να επιτρέπουν στη Γ.Γ. Ε.Σ.Υ.Ε. την πρόσβαση στα στοιχεία της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος και να ανταποκρίνονται στις σχετικές αιτήσεις της Γ.Γ. Ε.Σ.Υ.Ε. οι λεπτομέρειες για τις υποχρεώσεις αυτές θα καθορισθούν με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού.
 2. Οι παραβάσιες της ανωτέρω διατάξεως της παρ. 1 τιμωρούνται με χρηματική ποινή από ένα εκατομμύριο (1.000.000) μέχρι τρία εκατομμύρια (3.000.000) δραχμές.
 3. Στη Γ.Γ. Ε.Σ.Υ.Ε τηρείται μητρώο, στο οποίο καταχωρούνται, με βάση το "στατιστικό αριθμό", όσοι παρέχουν στατιστικά στοιχεία και λαμβάνουν κάθε έτος "πιστοποιητικό στατιστικής ενημερότητας". Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας καθορίζονται οι λεπτομέρειες για την καθιέρωση του "πιστοποιητικού στατιστικής ενημερότητας".

Άρθρο 4: Επιβαλλόμενες ποινές[Επεξεργασία]

 1. Όποιος αποκαλύπτει πριν από την ανακοίνωσή τους ειδικές στατιστικές πληροφορίες, οι οποίες μπορεί να χρησιμοποιηθούν για προσωπικό κέρδος ή για απόκτηση πλεονεκτημάτων ανταγωνισμού, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ένα (1) έτος ή με χρηματική ποινή από ένα εκατομμύριο (1.000.000) μέχρι τρία εκατομμύρια (3.000.000) δραχμές ή και με τις δύο ποινές, ανάλογα με τη βαρύτητα της πράξεως. Αν έχει την ιδιότητα και του δημοσίου υπαλλήλου, υπόκειται και στις πειθαρχικές διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.
 2. Όποιος παραποιεί τις απαντήσεις σε ερωτηματολόγια της Γενικής Γραμματείας Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος (Γ.Γ. Ε.Σ.Υ.Ε.) τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ένα (1) έτος ή με χρηματική ποινή από ένα εκατομμύριο (1.000.000) μέχρι τρία εκατομμύρια (3.000.000) δραχμές ή και με τις δύο ποινές. Αν έχει την ιδιότητα και του δημοσίου υπαλλήλου, υπόκειται και στις πειθαρχικές διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.
 3. όποιος εσκεμμένα διαδίδει ψευδείς φήμες, οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν ή να παραβλάψουν την επιτυχία των διενεργούμενων απογραφών και στατιστικών ερευνών ή εργασιών ή εμποδίζει την εργασία των υπευθύνων για τη συλλογή πρωτογενούς υλικού για την παραγωγή στατιστικών στοιχείων, τιμωρείται με πρόστιμο μέχρι ένα εκατομμύριο (1.000.000) δραχμές. Αν έχει την ιδιότητα και του δημοσίου υπαλλήλου, υπόκειται και στις πειθαρχικές διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.
 4. Υπάλληλος της Γενικής Γραμματείας Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος (Γ.Γ. Ε.Σ.Υ.Ε.), υπεύθυνος για τη συλλογή και επεξεργασία πρωτογενούς υλικού για την παραγωγή στατιστικών στοιχείων, ο οποίος αποκαλύπτει ατομικές πληροφορίες που έχουν χαρακτηρισθεί ως "εμπιστευτικές" σε τρίτους ή σε άλλη κρατική υπηρεσία, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ένα (1) έτος ή με χρηματική ποινή από ένα εκατομμύριο (1.000.000) μέχρι τρία εκατομμύρια (3.000.000) δραχμές ή και με τις δύο ποινές, υπόκειται δε και στις πειθαρχικές διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.

Άρθρο 5: Απόρρητο στατιστικών στοιχείων[Επεξεργασία]

 1. Τα στοιχεία που συλλέγει η Γ.Γ. Ε.Σ.Υ.Ε. μέσω απογραφών, μεσοαπογραφών, ερευνών και κοιπών εργασιών της από κρατικά μητρώα και αρχεία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για στατιστικούς σκοπούς.
 2. Οι στατιστικές που δημοσιεύονται στο πλαίσιο του εθνικού στατιστικού προγράμματος αποτελούν δημόσιο αγαθό, προσιτό στο κοινό.

Άρθρο 6: Απόρρητο πρωτογενών στοιχείων[Επεξεργασία]

 1. Το περιεχόμενο των εγγράφων, των μαγνητικών, ηλεκτρονικών ή των με οποιονδήποτε άλλον τρόπο αποτυπώσεων που χρησιμοποιεί η Γ.Γ. Ε.Σ.Υ.Ε. για τη συλλογή των πρωτογενών στατιστικών στοιχείων είναι εμπιστευτικό και απαγορεύεται : α) η χρησιμοποίησή του για τον υπολογισμό ή την επιβολή φόρων, δασμών, τελών και συναφών επιβαρύνσεων, όπως σε οποιαδήποτε διαδικασία ενώπιον αστυνομικών, στρατιωτικών ή άλλων διοικητικών αρχών ή δικαστηρίων, β) η δημοσίευση και διάδοσή τους σε τρίτους.
 2. Επιτρέπεται η χορήγηση πιστοποιητικού με άση τις απαντήσεις στα ανωτέρω έντυπα για οποιαδήποτε χρήση, μόνο σε εκείνον που παρέσχε τα σχετικά στοιχεία.

Άρθρο 7: Δημοσίευση και διάδοση στατιστικών στοιχείων[Επεξεργασία]

 1. Οι στατιστικές που καταρτίζονται με βάση το πρωτογενές σατιστικό υλικό δημοσιεύονται και διαδίδονται σε τρίτους με τέτοιο τρόπο ώστε να αποκλείεται η άμεση αποκάλυψη της ταυτότητας εκείνων που παρέσχον ή εκείνων τους οποίους αφορά το πρωτογενές στατιστικό υλικό.
 2. Επιτρέπεται η δημοσίευση μητρώων οικονομικών μονάδων, μόνο με τα στοιχεία ταυτότητας των μονάδων (ονοματεπώνυμο/επωνυμία, ταχυδρομική διεύθυνση) και των δραστηριοτήτων που ασκούν κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας.

Άρθρο 8: Επιτροπή Στατιστικού Απορρήτου[Επεξεργασία]

1. Συνιστάται στη Γ.Γ. Ε.Σ.Υ.Ε. του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας "Επιτροπή Στατιστικού Απορρήτου". Η Επιτροπή αυτή είναι αρμόδια να εξετάζει τα ζητήματα που αναφέρονται στη διατήρηση του εμπιστευτικού ή απόρρητου χαρακτήρα των πληροφοριών που συλλέγει η Γ.Γ. Ε.Σ.Υ.Ε. και παραπέμπονται σε αυτή με αποφάσεις του Γενικού γραμματέα Ε.Σ.Υ.Ε.