Νόμος 2125/1993

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Νόμος 2125/1993
Ρύθμιση θεμάτων εκτελέσεως ποινών, επιταχύνσεως και εκ­ συγχρονισμού των διαδικασιών απονομής της δικαιοσύνης και άλλων θεμάτων.
ΦΕΚ A 88/1993


ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΠΟΙΝΩΝ[Επεξεργασία]

Άρθρο 1[Επεξεργασία]

1. Το άρθρο 57 του Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται ως ακολούθως: 'Αν δεν ορίζεται διαφορετικά σε ειδικές διατάξεις, η χρηματική ποινή δεν μπορεί να είναι κατώτερη από πενήντα χιλιάδες (50.000) δραχμές ούτε ανώτερη από πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές και το πρόστιμο δεν μπορεί να είναι κατώτερο από δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμές ούτε ανώτερο από διακόσιες χιλιάδες (200.000) δραχμές·. 2. Στην παρ. 2 του άρθρου 82 του Ποινικού Κώδικα προστίθεντοι τα ακόλουθα εδάφια: 'Σε ποινές ψυλακίσεως άνω των δύο ετών, αν έχει εκτιθεί με οποιονδήττοτε τρόπο το ήμισυ της ποινής και το προς έκτιση υπόλοιπο δεν υπερβαίνει τα δύο έτη, το συμβούλιο πλημμελειοδικών του τόπου κρατή­ σεως με αίτηση του κατάδικου είναι αποκλειστικά αρ­ μόδιο να μετατρέψει τούτο σε χρηματική ποινή, εκτός αν με ειδική αιτιολογία κρίνει από την εν γένει συμπε­ ριφορά του κατάδικου κατά το χρόνο εκτίσεως της ποινής ότι η μετατροπή δεν αρκεί για να αποτραπεί ο κατάδικος από την τέλεση άλλων αξιόποινων πράξεων. Κατά του εκδιδόμενου βουλεύματος ο κατάδικος μπορεί να ασκήσει έφεση ενώπιον του συμβουλίου εφετών. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του παρόντος. Η παραπάνω διάταξη δεν εφαρμόζεται, όπου σύμφωνα με διάταξη νόμου απαγο­ ρεύεται η μετατροπή της ποινής'. 3. Η παρ. 5 του άρθρου 82 του Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται ως ακολούθως: '5. Σε περίπτωση μετατροπής της στερητικής της ελευθερίας ποινής σε χρηματική ποινή ή πρόστιμο, η αρχική ποινή εκτελείται, μέχρι να καταβληθεί στο δη­ μόσιο ταμείο ολόκληρο το ποοό της μετατροπής. Δι­ καιούται όμως ο κατάδικος μετά την πραγματική έκτιση του 1/4 της αρχικής ποινής να ζητήσει την καταβολή του υπολοίπου της μετατροπής εντός δύο ετών από την απόλυσή του, Η ρύθμιση γίνεται με διάταξη του εισαγγελέα πλημμελειοδικών του τόπου κρατήσεως, η οποία αναστέλλει την εκτέλεση της ποινής. Αν το ποσό της μετατροπής δεν καταβληθεί εντός της παραπάνω προθεσμίας, η χορηγηθεΐσα αναστολή ανακαλείται με όμοια διάταξη και διατάσσεται η εκτέλεση της ποινής. Οι παραπάνω διατάξεις ανακοινώνονται και στον ει­ σαγγελέα εκτελέσεως της ποινής. Δεύτερη αίτηση για ρύθμιση καταβολής του υπολοίπου της μετατροπής της ίδιας ποινής είναι απαράδεκτη'. 4. Οι απολύσεις, που γίνονται κατ' εφαρμογή του άρθρου 02 του Π.Κ., όπως παραπάνω τροποποιήθηκε, ανακοινώνονται από τους διευθυντές των καταστημάτων κρατήσεως στους αρμόδιους εισαγγελείς εκτελέσεως των ποινών και στις αρμόδιες υπηρεσίες ποινικού μη­ τρώου για την καταχώριση στα οικεία ατομικά δελτία. 5. Αλλοδαποί, που κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου εκτίουν ποινές φυλακίσεως και συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις των παραγράφων 2 ή 3 του παρόντος άρθρου, απελαύνονται αμέσως από τη χώρα με βούλευμα του συμβουλίου πλημμελειοδικών του τόπου κρατήσεως, εφόσον είχαν εισέλθει ή διέμεναν παρανόμως στη χώρα και δεν συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι για τη μη απέλασή τους. Η τυχόν υποβολή αιτήσεως, κατά τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος ή και η καταβολή του ποσού της μετατροπής, δεν εμποδίζει την απέλαση. 6. Προσωπική κράτηση βάοει κειμένων διατάξεων των κατά την παράγραφο 2 του παρόντος απολυομένων

για την είσπραξη των διχαστικών εξόδων και τελών, που έχουν επιβληθεί με τις αντίστοιχες καταδικαατικές αποφάσεις, δεν επιτρέπεται.

7. Στο άρθρο 100 Α του Ποινικού Κώδικα προστίθεται παράγραφος 8, που έχει ως εξής: "8. Μέχρις ότου λειτουργήσει ο Κλάδος Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής, που προβλέπεται από τα άρθρα 15-17 του ν.1941/1991, τα καθήκοντα επιβλέψεως των όρων ασκούνται από τον εισαγγελέα του δικαστηρίου, που εξέδωσε την απόφαση για την αναστολή υπό επιτήρηση·. 8. Η παράγραφος 2 του παρόντος άρθρου μπορεί να εφαρμοστεί και σε όσους κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού εκτίουν οποιουδήποτε είδους ποινή στερητική της ελευθερίας πρόσκαιρης διάρκειας, εκτός αν εκτίεται ποινή για εμπορία ναρκωτικών ή παράβαση του ν. 1916/1990 ή ληστεία. 9. Οι διατάξεις: α) του άρθρου 25 του ν. 2058/1952 'περί μέτρων ειρηνεύσεως" β) του άρθρου 24 του ν. 410/1976 'περί τροποποίήσεως και συμπληρώσεως δια­ τάξεων του Ποινικού Κώδικος, του Κώδικος Ποινιχής Δικονομίας και άλλων τινών διατάξεων' και γ) του π.δ. 178/1980 ‘περ( του μέτρου του ευεργετικού υπολογισμού του χρόνου εργασίας των καταδίκων', μπορούν να εφαρμόζονται αναλάγως και στις περιπτώσεις κρατου­ μένων αντιρρησιών συνείδησης, που εκτίουν ποινή στη στρατιωτική φυλακή της Σίνδου, ύστερα από κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Δικαιο­ σύνης.

Άρθρο 2[Επεξεργασία]

Το άρθρο 53 του ν.1851/1989 αντικαθίσταται ως εξής: Όι τακτικές άδειες χορηγούνται εφόσον: α) Ο κατάδικος έχει εκτίσει το ένα πέμπτο της πονής του χωρίς ευεργετικό υπολογισμό των ημερών εργασίας και η κράτηση έχει διαρκέσει τουλάχιστον τρεις μήνες. Σε περίπτωση καταδίκης σε ισόβια κάθειρξη, η κράτηση πρέπει να έχει διαρκέσει τουλάχιστον δέκα έτη και εφόσον πρόκειται για ισόβια κάθειρξη λόγω μετατροπής από μη εκτελεσθείσα θανατική ποινή, κατά το άρθρο 96 παρ.1 του παρόντος Κώδικα, τουλάχιστον δεκαπέντε έτη. Σε περίπτωση ποινικού σωφρονισμού, ο έφηβος ή μετεφηβικής ηλικίας κατάδικος πρέπει να έχει εκτίσει το ήμισυ τουλάχιστον του οριοθέντος κατώτατου ορίου. Αν στον κατάδικο έχουν επιβληθεί περισσότερες ποινές κατά της ελευθερίας και δεν έχει γίνει προσμέτρησή τους σε μια συνολική ποινή κατά το άρθρο 94 του Π.Κ., για τον υπολογισμό της εκτιθείσας ποινής κατά την έννοια της παρούσας διατάξεως λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα των επί μέρους ποινών. β) Δεν εχκρεμεί κατά του κατάδικου ποινική δίωξη για απόδραση κατά το άρθρο 173 του Π.Κ. ή για άλλη αξιόποινη πράξη, που επισύρει ποινή φυλακίσεως του­ λάχιστον τριών μηνών και η οποία τελέσθηκε είτε πριν είτε μετά τον εγκλεισμό του στο κατάστημα κράτησης. γ) Εκτιμάται ότι δεν υπάρχει κίνδυνος φυγής του κατάδικου ή τελέσεως, κατά τη διάρκεια της άδειας, νέων εγκλημάτων. Για τη διαπίστωση περί του ότι συντρέχει αυτή η προϋπόθεση εκτιμώνται ιδίως: α) η προσωπικότητα του κατάδικου και η εν γένει συμπερι­ φορά του μετά την τέλεση της πράξης, κατά τη διάρκεια της κράτησης και κατά τη διάρκεια των αδειών, που ενδεχομένως του έχουν ήδη χορηγηθεί' β) η ατομική» επαγγελματική και κοινωνική κατάσταση του ίδίου και της οικογένειάς του, καθώς και οι τυχόν οικογενειακές του υποχρεώσεις. Επίσης συνεκτιμάται η ωφέλεια, την οποία μπορεί να έχει για την προσωπικότητα του κρα­ τούμενου και τη μελλοντική του εξέλιξη η λήψη μέτρων για τη σταδιακή επάνοδό του σε καθεστώς πλήρους ελευθερίας*.

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΠΟΙΝΙΚΕΣ Δ1ΚΟΝΟΜ1ΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ[Επεξεργασία]

Άρθρο 3[Επεξεργασία]

1. Στο άρθρο 64 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας προστίθεται παρ, 2, που έχει ως ακολούθως: '2. Με την επιφύλαξη της διατάξεως του άρθρου 89 παρ. 1, όταν από διάταξη νόμου η υποχρέωση για την αποκατάσταση της ζημιάς ή την ικανοποίηση της ηθικής βλάβης ή της ψυχικής οδύνης, περιορίζεται αποκλειστικά σε τρίτο αστικώς υπεύθυνο, ο, κατά το άρθρο 63, νομιμοποιούμενος σε άσκηση πολιτικής αγωγής μπορεί να παραοτεϊ ως πολιτικώς ενάγων κατά του κατηγο­ ρούμενου προς υποστήριξη της κατηγορίας και μόνο. Η σχετική δήλωση μπορεί να γίνει τόσο κατά την προδικασία όσο και στο ακροατήριο, σύμφωνα με το άρθρο 84'. 2. Στο άρθρο 104 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας προστίθεται παρ. 2. που έχει ως εξής: ‘2. Όταν ενεργείται προανάκριση, σύμφωνα με το άρθρο 243 παράγραφος 1, ο κατηγορούμενος μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα, που προβλέπονται στα άρθρα 101 και 102 και να υποβάλει εγγράφως την απολογία του εκπροσωπούμενος από σι Γρήγορα, που διορίζεται κατά το άρθρο 96 παρ. 2, εκτός αν θεωρείται αναγκαία η αυτοπρόσωπη εμφάνισή του, κατά την κρίση εκείνου που ενεργεί την προανάκριση. Ο κατηγορούμενος εκ­ προσωπούμενος δια του συνηγόρου υποχρεούται να δηλώσει τη διεύθυνση της κατοικίας του, εφαρμοζό­ μενων αναλόγως των εδαφίων γ' και ε του άρθρου 273'. 3. Στην παρ. 2 του άρθρου 142 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας προστίθεται τελευταίο εδάφιο, που έχει ως εξής: Ή ημερομηνία υπογραφής των καθαρογραμμένων πρακτικών σημειώνεται αυθημερόν σε ειδικό βιβλίο, που τηρείται στην οικεία γραμματεία'. 4. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 145 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής: '3. Μέσα σε είκοσι ημέρες από την, κατά το άρθρο 142 παρ. 2 εδάφιο τελευταίο, καταχώριση στο ειδικό βιβλίο καθαρογραμμένων πρακτικών είναι δυνατό να ζητηθεί από τους διαδίκους και τον εισαγγελέα ή να προκληθεί αυτεπαγγέλτως απά το δικαστή η διόρθωοη λαθών, που υπάρχουν στα πρακτικά ή η συμπλήρωση των ελλείψεων, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ.1*. 5. Στην παρ. 2 του άρθρου 308 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας προστίθεται τελευταίο εδάφιο, που έχει ως εξής: ‘Πριν παρέλθει χρονικό διάστημα δέκα ημερών από την ειδοποίηση η οικεία δικογραφία δεν εισάγεται στο

συμβούλιο, αλλά παραμένει στη γραμματεία της εισαγ­ γελίας".

6. Στην παρ. 5 του άρθρου 327 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας προστίθεται εδάφιο τελευταίο, που έχει ως εξής: ’Σε κάθε, πάντως, περίπτωση ο κατηγορούμενος έχει το δικαίωμα να προτείνει και εξετάσει τρεις τουλάχιστον μάρτυρες υπεράσπισε ως". 7. Το άρθρο 374 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής: “Αρθρο 374 1. Σε κάθε δικάσιμο προσδιορίζονται για εκδίκαση μέχρι τριάντα υποθέσεις, αν πρόκειται για το τριμελές πλημμελειοδικείο, ή μέχρι εξήντα αν πρόκειται για το μονομελές. Ο αριθμός αυτός μπορεί να αυξηθεί αν ο εισαγγελέας, με τη σύμφωνη γνώμη και του διευθύνοντος το δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη και τα στατιστικά δεδομένα, κρίνει ότι όλες οι υποθέσεις μπορούν να περατωθούν εντός της ημέρας. 2. Ο εισαγγελέας, όταν προσδιορίζει τις υποθέσεις κάθε δικασίμου τις κατανέμει σε τρία μέρη, αφού πάντοτε λάβει υπόψη του το χρόνο τελέσεως της πράξεως. Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει τις υποθέσεις, που επίκειται η παραγραφή τους, καθώς και εκείνες στις οποίες ο κατηγορούμενος κρατείται προσωρινά για τη δικαζόμενη υπόθεση, το δεύτερο εκείνες που προέρχονται από αναβολή και το τρίτο πς λοιπές υποθέσεις, εκτός αν ο εισαγγελέας με διάταξή του κρίνει διαφορετικά. 3. Τρεις τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, ο γραμματέας της εισαγγελίας αναρτά, στον προς τούτο χώρο της εισαγγελίας, αντίγραφο της σειράς των υποθέσεων, σύμφωνα με το έκθεμα, ση­ μειώνοντας και το χρόνο που θα εκδικαστσύν. Η σειρά του εκθέματος δεν μπορεί να αλλάξει παρά μόνο με απόφαση του δικαστηρίου, που δημοσιεύεται κατά την έναρξη της συνεδριάσεως και αφορά υπόθεση στην οποία όλοι οι διάδιχα είναι παρόντες. Μπορεί όμως το δικαστήριο, με απόφασή του και κατά τη διάρκεια της συνεδριάσεως, να μεταθέσει τη συζήτηση να ορισμένη υπόθεση σε επόμενο αριθμό της σειράς, ύστερα από αίτηση κάποιου από τους διαδίκους ή και αυτεπαγγέλτως για εξαιρετικούς λόγους”. 8. Στο άρθρο 375 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας προστίθεται παράγραφος, που παίρνει τον αριθμό 1 και έχει ως κατωτέρω, οι δε παράγραφοι 1, 2 και 3 παίρνουν αντιστοίχως τους αριθμούς 2, 3 και 4. "1. Οι διατάξεις του προηγούμενου άρθρου έχουν εφαρμογή και στο εφετείο εκτός από την παρ. 1'. 9. Το εδάφιο β' της παρ. 2 του άρθρου 486 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας καταργείται. 10. Τα ποσά, τα'οποία προβλέπονται στα στοιχεία α\ β’ και γ1 της παραγράφου 1 του άρθρου 489 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, όπως αυτό τροποποιήθηκε από την παράγραφο 6 του άρθρου 22 του ν. 1868/1989 και το άρθρο 33 του ν. 1941/1991, ανακαθορίζονται ως εξής: α) Το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) δραχμών στο στοιχείο ά αυτού ανακαθορίζεται στο ποσό των ογδόντα χιλιάδων (80 000) δραχμών. β) Το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) δραχμών στο στοιχείο β αυτού ανακαθορίζεται στο πασά των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) δραχμών. γ) Το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) δραχμών στο στοιχείο V αυτού ανακαθορίζεται στο ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) δραχμών. 11. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 497 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής: 'Μπορεί όμως το δικαστήριο, όταν επιβάλει ποινή φυλακίσεως, να χορηγήσει ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεση, που θα ασκηθεί από τον κατηγορούμενο, εφαρμοζόμενης κατά τα λοιπά της παραγράφου 2 του παρόντος". 12. Η παρ. 2 του άρθρου 506 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως ακολούθως: "2. Η διάταξη της παραγράφου 1 δεν εφαρμόζεται, αν η αίτηση αναιρέσεως ασκείται εναντίον αποφάσεως, που έχει απορρίψει την έφεση ως ανυποστήρικτη ή απαράδεκτη ή αν δόθηκε είτε αρχικά είτε μεταγενέστερα ανασταλτικό αποτέλεσμα στην αίτηση αναιρέσεως σύμ­ φωνα με το άρθρο 471 παράγραφος 2\ 13. Στο άρθρο 262 παρ. 3 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής: 'Στις λοιπές πράξεις μπορεί να επιβάλλονται στους εφήβους κατηγορούμενους πρόσθετες υποχρεώσεις που να συνάδουν στην προσωπικότητα του ανηλίκου και να αφορούν τον τρόπο ζωής του ή της διαπαιδα­ γώγησής του. Οι πρόσθετες υποχρεώσεις επιβάλλονται από τον ανακριτή όταν διενεργείται κυρία ανάκριση ή από τον εισαγγελέα ανηλίκων στις λοιπές περιπτώσεις με διάταξή του. Σε περίπτωση μη συμμορφώσεως του ανηλίκου στις πρόσθετες αυτές υποχρεώσεις μπορούν οι παραπάνω να διατάσσουν την τοποθέτηση του ανη­ λίκου σε κατάλληλο κρατικό κοινοτικό ή ιδιωτικό κατά­ στημα αγωγής ή θεραπευτικό κατάστημα αν διαπιστωθεί ανάγκη προς τούτο". 14. Μετά το εδάφιο β' της παρ. 2 του άρθρου 122 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας προστίθενται τα ακό­ λουθα εδάφια: "Στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου ο κα­ τηγορούμενος έχει το δικαίωμα να ζητήσει με αίτησή, του από τον εισαγγελέα του δικαστηρίου του τόπου κατοικίας ή διαμονής του παθόντος να παραπεμφθεΐ η εκδίκαση της υποθέσεως στο δικαστήριο του τόπου εκδάσεως του εντύπου. Ο εισαγγελέας διατάσοει την παραπομπή, εφόσον κρίνει ότι συντρέχουν βάσιμοι λόγοι ευχερέστερης διεξαγωγής της δίκης. Αν η αίτηση απορριφθεί, ο κατηγορούμενος ή ο συνήγορός του μπορεί να υποβάλει παρόμοια αίτηση στο δικαστήριο που δικάζει την υπόθεση, το οποίο αποφασίζει για την παραπομπή ή όχι της υποθέσεως".

Άρθρο 4[Επεξεργασία]

1. Η παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 1916/1990 αντικα­ θίσταται ως εξής: ‘3. Η παράβαση της πρώτης παραγράφου του παρό­ ντος άρθρου τιμωρείται με χρηματική ποινή πέντε ε­ κατομμυρίων (5.000.000) δραχμών μέχρι εκατό εκατομ­ μυρίων (100.000.000) δραχμών. Η εξ αμελείας παράβαση τιμωρείται με χρηματική ποινή τουλάχιστον ενός εκα­ τομμυρίου (1.000.000) δραχμών". 2. Στο άρθρο 7 του ν. 1916/1990 προστίθενται οι παρακάτω παράγραφοι 1 και 2, οι δε υπάρχουσες αριθμούνται σε 3, 4 και 5. Ί. Η ποινική δίωξη για τα κατά τον παρόντα νόμο

κακουργήματα ία συναφή προς αυτά κακουργήματα και πλημμελήματα ασκείται από τον Εισαγγελέα Εφετών

Αθηνών, Θεσσαλονίκης ή Πατρών, η δε ανάκριση διε­ ξάγεται από Εφέτη Ανακριτή των ως άνω δικαστηρίων, ποιι ορίζεται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 26 του Κώδικα Οργανισμού των Δικαστηρίων και Κατάστα­ σης Δικαστικών Λειτουργών. Στην περίπτωση αυτήν ως συμβούλιο ή δικαστής που διευθύνει το δικαστήριο νοείται του οικείου εφετείου. Γ-ία την εφαρμογή της διατάξεως οι περιφέρειες του Εφετείου Πειραιά, Ναυ­ πλίου, Κρήτης, Δωδεκαννήσσυ και Αιγαίου υπάγονται στο Εφετείο Αθηνών, οι περιφέρειες των Εφετείων ΙωαννΙνων και Κέρκυρας στο Εφετείο Πατρών και οι Περιφέρειες των Εφετείων Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας και Λάρισας στο Εφετείο Θεσσαλονίκης. Όπου στον παρόντα νόμο αναφέρεται εισαγγελέας ή συμβούλιο πλημμελειοδικών νοείται ο εισαγγελέας και το συμβούλιο εφετών. 2. Προκειμένου να ασκηθεί η κατά την παράγραφο 1 ποινική δίωξη, ο εισαγγελέας πλημμελειοδικών, που έχει επιληφθεί αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν καταγγελίας των σχετικών εγκλημάτων, διαβιβάζω αμέσως τα εις χείρας του στοιχεία στον εισαγγελέα εφετών, αναφέροντας σχετικά'. 3. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 7 του V.1S16/1990 διαγράφονται οι λέξεις "εξαιρέσει του εδαφίου ί της παρ.1 του άρθρου Γ. 4. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων 2 και 3 δεν εφαρμόζονται στις εκκρεμείς υποθέσεις για ■πς οποίες έχει ασκηθεί ποινική δίωξη κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, οι οποίες ως προς τα παραπάνω θέματα εξακολουθούν να διέποντα από το ν. 1916/1990, όπως ίσχυε πριν από την τροποποίησή του. 5. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν.1916/1990 αντικαθίσταται ως εξής: Ί. Αρμόδιος εισαγγελέας, που εποπτεύει το όλο έργο της ανακρίσεως, προανακρίσεως και προκαταρ­ κτικής εξετάσεως για τα εγκλήματα του παρόντος νόμου και τα συναφή προς αυτά, είναι αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο οποίος ορίζεται μαζί με έναν αναπλη­ ρωτή του, αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου ή εισαγ­ γελέα εφετών, με απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου για μια διετία, που μπορεί να ανανεωθεί'. 6. Η παρ. 2 του άρθρου 15 του ν.1916/1990 αντικα­ θίσταται ως ακολούθως: , '2. Αντικατάσταση της προσωρινής κρατήσεως, που διατάχθηκε για κακούργημα, το οποίο αναφέρεται στον παρόντα νόμο, με περιοριστικούς όρους ή άρση της προσωρινής κρατήσεως διατάσσεται με διάταξη του ανακριτή ύστερα από σύμφωνη γνώμη tou εισαγγελέα και σε περίπτωση διαφωνίας τους με βούλευμα του αρμόδιου δικαστικού συμβουλίου".

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ[Επεξεργασία]

Άρθρο 5[Επεξεργασία]

Μετά το άρθρο 394 του Π.Κ. προστίθεται άρθρο 394 Α, που έχει ως εξής: "Αρθρο 394 Α Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα 1. Με κάθειρξη μέχρι δέκα (10) ετών τιμωρείται όποιος από κερδοσκοπία ή με το σκοπό να συγκαλύψει την αληθή προέλευση ή να παράσχει συνδρομή σε πρόσωπο που ενέχεται στα κατωτέρω εγκλήματα, προκειμένου αυτό να αποφύγει τη δίωξη, την εκτέλεση επιβληθείσας ποινής ή μέτρου ασφαλείας ή δημεύσεως, αγοράζει, αποκρύπτει, λαμβάνει ως εμπράγματη ασφάλεια, δέχεται στην κατοχή του, καθίσταται οπωσδήποτε δικαιούχος, μετατρέπει ή μεταβιβάζει οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο, που προέρχεται από έγκλημα αρπαγής [άρθρο 322) ληστείας (άρθρο 380) εκβίασης σε βαθμό κακουρ­ γήματος (άρθρο 385, παρ. 1α), κλοπής κατά το άρθρο 374, περιπτώσεις ά-στ', παραγωγής, εμπορίας ή δια­ κίνησης ναρκωτικών, κατασκευής, εμπορίας ή διακίνησης όπλων, εκρηκτικών ή εμπρηστικών υλών ή μέσων χημικού ή βιολογικού πολέμου, ή από έγκλημα που αφορά αφαίρεση και μεταμόσχευση ανθρώπινων ιστών και ορ­ γάνων ή από συμμετοχή σε τέτοια εγκλήματα, ή με­ σολαβεί στη διενέργεια τέτοιων πράξεων. Αν ο δράστης ενεργεί τέτοιες πράξεις κατ' επάγγελμα ή κατά συνήθεια ή αν το περιουσιακό στοιχείο είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, επιβάλλεται κάθειρξη. Επίσης επιβάλλεται υπο­ χρεωτικά δήμευση των παραπάνω περιουσιακών στοι­ χείων, ως και των πάσης φύσεως αντικειμένων, χρη­ μάτων ή αξιών, που χρησιμέυσαν ή προορίζονταν να χρησιμεύσουν για την τέλεση του εγκλήματος πλην εκείνων των οποίων διατάσσεται η επιστροφή στον ιδιοκτήμονα. 2. Οι ποινές της προηγούμενης παραγράφου επιβάλ­ λονται ανεξάρτητα από το αν είναι τιμωρητέος ή όχι ο υπαίτιος του εγκλήματος, από το οποίο προέρχεται το περιουσιακό στοιχείο, ή αν το έγκλημα αυτό τελέστηκε στην αλλοδαπή. 3. Ως περιουσιακά στοιχεία κατά την έννοια της πρώτης παραγράφου νοούνται κινητά και ακίνητα πράγ­ ματα, δικαιώματα και έγγραφα που αποτελούν τίτλο ιδιοκτησίας ή ενσωματώνουν ή αποδεικνύουν περιου­ σιακά δικαιώματα, το τίμημά τους και τα αντικείμενα που αποκτήθηκαν μέσω αυτών".

Άρθρο 6[Επεξεργασία]

1. Αν κατά τη διενέργεια προκαταρκτικής εξετάσεως, προανακρίσεως, ή ανακρίσεως για οποιοδήποτε έγκλημα προκύψουν υπόνοιες για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, το δικαστικό συμβούλιο μπορεί μετά από πρόταση του εισαγγελέα ή αίτηση του ανακριτή να διατάξει με ειδικώς αιτιολογημένο βούλευμα την, εκ μέρους οποιουδήποτε πιστωτικού ιδρύματος ή χρηματοδοτικού οργανισμού, παροχή κάθε πληροφορίας, έστω και απόρρητης, ή αποδεικτικού στοιχείου σχετικού με το άνοιγμα και την κίνηση λογαριασμού, κατάθεση χρημάτων ή παροχή οποιωνδήποτε υπηρεσιών, που κατά την κρίση του συμβουλίου ενδέχεται να σχετίζονται με νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριό­ τητα.

2. 'Οταν διεξάγεται κυρία ανάκριση για το έγκλημα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστη­ ριότητα, μπορεί ο ανακριτής να απαγορεύσει την κίνηση των λογαριασμών και το άνοιγμα των θυρίδων του κατηγορούμενου, έστω και κοινών με άλλο πρόσωπο, εφόσον υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ότι οι λογαριασμοί αυτοί ή οι θυρίδες περιέχουν χρήματα ή πράγματα, που προέρχονται από νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Μετά το πέρας της ανακρίσεως αρμόδιο να διατάξει τα παραπάνω είναι το δικασπκό συμβούλιο. Η διάταξη του αναχριτή ή το βούλευμα του δικαστικού συμβουλίου επέχει θέση εκθέσεως κατασχέοεως, εκ δί­ δεται χωρίς προηγούμενη κλήση του κατηγορούμενου ή του τρίτου, δεν είναι απαραίτητο να αναφέρει συ­ γκεκριμένο λογαριασμό ή θυρίδα, επιδίδεται δε στον κατηγορούμενο και στο διευθυντικό στέλεχος του πι­ στωτικού ιδρύματος ή χρηματοδοπκού οργανισμού ή στο διευθυντή του υποκαταστήματος όπου εδρεύει ο ανακριτής ή ο εισαγγελέας. Σε περίπτωση κοινού λο­ γαριασμού ή θυρίδας, επιδίδεται και στον τρίτο. 3. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο απαγόρευση, θα ισχύει από της ετπδόσεως της διατάξεως του ανακριτή ή του βουλεύματος του διχαστικού συμβουλίου στο διευθυντικό στέλεχος ή στο διευθυντή του υποκατα­ στήματος. Έκτοτε απαγορεύεται το άνοιγμα της θυρίδας και η κίνηση των λογαριασμών είναι δε άκυρη έναντι του Δημοσίου τυχόν εκταμίειχτη χρημάτων από το λο­ γαριασμό. Υπάλληλος του πιστωτικού ιδρύματος ή του χρηματοδοτικού οργανισμού, που παραβιάζει τις κατά την προηγούμενη παράγραφο απαγορεύσεις, τιμωρείται με ποινή φυλακίσεως μέχρι δύο (2) ετών. 4. Αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του παρόντος, μπορεί ο ανακριτής ή το δικαστικό συμβούλιο/να διατάξει την απαγόρευση εκποιήσεως ορισμένου ακινήτου του κατηγορούμενου. Η διάταξη του ανακριτή ή το βούλευμα του δικαστικού συμβουλίου επέχει θέση εκθέσεως κατασχέοεως, εκδίδεται χωρίς προηγούμενη κλήση του κατηγορούμενου και επιδίδεται στον κατηγορούμενο και στον αρμόδιο φύλακα μετα­ γραφών, ο οποίος υποχρεούται να προβε( αυθημερόν σε σχετική σημείωση στα οικεία βιβλία και να αρχειο­ θετήσει το έγγραφο που του κοινοποιήθηκε. Με από­ φαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, ρυθμίζονται τα της εγγραφής της ανωτέρω σημειώσεως στα οικεία βιβλία, τα της αρχειοθετήσεως του κοινοποιηθέντος εγγράφου, ως και κάθε σχετική λεπτομέρεια. 5. Κάθε δικαιοπραξία, υποθήκη, κατάσχεση ή άλλη πράξη, που εγγράφεται στα βιβλία του υποθηκοφυλα­ κείου μετά τη σημείωση της προηγούμενης παραγράφου, δεν λαμβάνετοι υπόψη για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 3 του παρόντος. 6. Ο κατηγορούμενος και ο τρίτος δικαιούνται να ζητήσουν την άρση της διατάξεως του ανακριτή ή την ανάκληση του βουλεύματος του δικαστικού συμβουλίου, με αίτησή τους που απευθύνεται προς το δικαστικό συμβούλιο και κατατίθεται στον ανακριτή ή τον εισαγ­ γελέα, εντός δέκα (10) ημερών από της επιδόσεως σ' αυτόν της διατάξεως ή του βουλεύματος. Το συμβούλιο, στο οποίο δεν μετέχει ο ανακριτής, αποφαίνεται αμετακλήτως εντός πέντε (5) ημερών. Η διάταξη ή το βούλευμα ανακαλείται αυτεπαγγέλτως αν προκύψουν νέα στοιχεία.

ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ[Επεξεργασία]

Άρθρο 7[Επεξεργασία]

1. Στην παρ. 1 εδ. α' του άρθρου 14 του Κ.ΠολΛ. το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) δραχμών αυξάνεται σε εξακόσιες χιλιάδες (600.000) δραχμές. 2. Στην τταρ. 2 του άρθρου 14 του Κ.Πολ.Δ. τα ποσά των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) και ενός εκατομμυ­ ρίου (1.000.000) δραχμών αυξάνονται αντίστοιχα σε εξακόσιες χιλιάδες (600.000) και δύο εκατομμύρια (2.000.000) δραχμές. 3. Στην παρ. 4 του άρθρου 173 του Κ.Πολ.Δ. το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) δραχμών αυξάνεται σε πενήντα χιλιάδες (50.000) δραχμές. 4. Στο άρθρο 205 του Κ.Πολ.Δ. το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) έως πενήντα χιλιάδων (50.000) δραχ­ μών αυξάνεται σε πενήντα χιλιάδες (50.000) έως τρια­ κόσιες χιλιάδες (300.000) δραχμές: 5. Στην παρ. 1 του άρθρου 207 του Κ.Πολ.Δ. το ποσό των χιλίων (1.000) έως πενήντα χιλιάδων (50.000) δραχ­ μών αυξάνεται σε δέκα χιλιάδες (10.000) έως εκατό χιλιάδες (100.000) δραχμές. 6. Στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 333 του Κ.Πολ.Δ. το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) δραχμών αυξάνεται σε πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) δραχμές. 7. Στα άρθρα 466 και 467 του Κ.Πολ,Δ. το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) δραχμών αυξάνεται αε εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) δραχμές. 8. Στο άρθρο 636 του Κ.Πολ,Δ. το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) δραχμών αυξάνεται σε εξα­ κόσιες χιλιάδες (600.000) δραχμές. 9. Στην παρ. 2 του άρθρου 1047 του Κ.Πολ.Δ. το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) δραχμών αυξάνεται σε εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) δραχμές. 10. Τα ποσά, που αναφέρονται στις διατάξεις των άρθρων 14, 173 παράγραφος 4, 205, 207 παράγραφος 1, 393, 466, 467, 636 και 1047 παράγραφος 2 του Κ.Πολ,Δ., μπορούν του λοιπού να αυξομειώνονται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήοεως. 'Αρθρο S 1.Στο άρθρο 15 του Κ.Πολ.Δ. καταργεί Tat η περίπτωση με τον αριθμό 14. 2. Το άρθρο 17 του Κ.Πολ.Δ. αντικαθίσταται ως εξής: "Αρθρο 17 Στην αρμοδιότητα των μονομελών πρωτοδικείων υ­ πάγονται πάντοτε: 1) οι διαφορές που αναφέρονται στο άρθρο 681 Β, καθώς και εκείνες που αφορούν τη ρύθμιση της οικογενειακής στέγης και την κατανομή των κινητών μεταξύ των συζύγων σε περίπτωση δια­ κοπής της συμβίωσης. 2) οι διαφορές ανάμεσα στους ιδιοκτήτες ορόφων ή διαμερισμάτων από τη σχέση της οροφοκ τη σίας, καθώς και οι διαφορές ανάμεσα στους

διαχειριστές ιδιοκτησίας κατ' ορόφους και στους ιδιο­ κτήτες ορόφων και διαμερισμάτων και 3) οι διαφορές που αφορούν την οχύρωση αποφάσεων της γενικής συνέλευσης σωματείων ή συνεταιρισμών·.

3. Μετά το άρθρο 93 του Κ.Πολ,Δ. προστίθεται άρθρο 93 Α, που έχει ως εξής: "Αρθρο 93 Α 1. Η πρόσθετη παρέμβαση;' η προσεπίκληση και η ανακοίνωση δίκης προσδιορίζονται να συζητηθούν υ­ ποχρεωτικά την ίδια δικάσιμο με την κύρια υπόθεση. 2. Με ποινή απαραδέκτου η πρόσθετη παρέμβαση .επιδίδεται σε όλους τους διαδίκους δέκα (10) ημέρες πριν από τη συζήτηση, ενώ η προσεπίκληση και η ανακοίνωση δίκης επιδίδονται στον τρίτο είκοσι (20) ημέρες πριν από τη συζήτηση. 3. Αν ο τρίτος διαμένει στο εξωτερικό ή είναι άγνω­ στης διαμονής η προθεσμία επίδοσης της προσεπίκλη­ σης είναι εξήντα (60) ημέρες, ενώ της ανακοίνωσης είναι σαράντα (40) ημέρες. Στην τελευταία περίπτωση η συζήτηση της κύριας υπόθεσης γίνεται υποχρεωτικά στην ίδια δικάσιμο της προσεπίκλησης'. 4. Το άρθρο 149 του Κ.Πολ,Δ. αντικαθίσταται ως εξής: ‘Η προβλεπόμενη στο άρθρο 341 παράγραφος 3 τελευταίο εδάφιο παράταση της προθεσμίας των απο­ δείξεων χορηγείται από τον εισηγητή ή από το δικα­ στήριο, ύστερα από αίτηση διαδίκου'. 5. Στο άρθρο 260 του Κ.Πολ,Δ. προστίθεται δεύτερη παράγραφος, που έχει ως εξής: *2. Η για οποίον δήποτε λόγο ματαίωση της συζήτησης της υπόθεσης δεν αποτελεί διαδικαστική πράξη του δικαστηρίου ή των διαδίκων*. 6. Μετά το άρθρο 270 του Κ.Πολ,Δ. προστίθεται άρθρο 270 Α, που έχει ως εξής: "Αρθρο 270 Α Ενώπιον των πολυμελών πρωτοδικείων, που δικάζουν σε πρώτο βαθμό μετά την περάτωαη των αποδείξεων, ο εισηγητής ορίζει αυτεπαγγέλτως με πράξη του, που ανακοινώνεται προφορικά και επέχει θέση κλήτευσης όλων των διαδίκων και αυτών που δεν παρίστανται και καταχωρίζεται στα πρακτικά, δικάσιμο για τη μετ' από­ δειξη συζήτηση της υπόθεσης ενώπιον του πολυμελούς πρωτοδικείου. Η δικάσιμος αυτή δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τρεις μήνες από την ημερομηνία της περάτωσης των αποδείξεων. Σε περίπτωση ματαίωσης της ορισθείσας από τον εισηγητή δικασίμου για τη μετ απόδειξη συζήτηση της υπόθεσης νέα δικάσιμος ορίζεται ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε των διαδίκων’. 7. Η παρ. 2 του άρθρου 270 του Κ.Πολ.Δ. έχει εφαρμογή και στις δίκες που διεξάγονται κατά την ειδική διαδικασία των αναγχασπκών απαλλοτριώσεων. θ. Η παρ. 2 του άρθρου 283 του Κ.Πολ.Δ. αντικαθί­ σταται ως εξής: "2. Οι παρεμπίπτουσες αγωγές μπορούν να ασκηθούν σε κάθε στάση της δίκης και κατ' έφεση, πρέπει όμως να επιδίδονται στον εναγόμενο, με ποινή απαραδέκτου, δέκα (10) ημέρες πριν από την επόμενη διαδικαστική πράξη του δικαστηρίου, εκτός αν περιέχουν αυτοτελή αίτηση, οπότε πρέπει να ασκηθούν ενώπιον του πρω­ τοβάθμιου δικαστηρίου και να επιδοθούν στον εναγό­ μενο, με ποινή απαραδέκτου, δέκα (10) ημέρες πριν από την πρώτη συζήτηση της κύριας υπόθεσης. 9. Στο άρθρο 341 του Κ.Πολ.Δ. επέρχονται οι ακό­ λουθες τροποποιήσεις: α. Τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 1 α­ ντικαθίστανται ως εξής: ‘Στις λοιπές περιπτώσεις το δικαστήριο εκδίδει από­ φαση, με την οποία τάσσει αποδείξεις*. β. Οι παράγραφοι 2 και 3 αντικαθίστανται ως εξής: '2. Η απόφαση που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο αναφέρει το δικαστήριο που την εκδίδει, τη σύνθεσή του, τα ονοματεπώνυμα των διαδίκων και των τυχόν εκπροσώπων τους, καθώς και τα ονοματε­ πώνυμα των δικαστικών πληρεξουσίων τους και, αφού κρίνει επί του παραδεκτού και νόμω βάσιμου των υπο­ βαλλόμενων από τους διαδίκους αιτήσεων, ορίζει: α) το θέμα της απόδειξης, που περιέχει τους ουσιώδεις πραγματικούς ισχυρισμούς, οι οποίοι αμφισβητούνται και δεν έχουν αποδειχθεί, β) το διάδικο, ο οποίος φέρει το βάρος της απόδειξης και τα αποδεικτικά μέσα, με τα οποία θα γίνει αυτή, γ) τον τόπο και την αρχή ενώπιον της οποίος θα γίνει η διεξαγωγή, δ) τη δικάσιμο, κατά την οποία θα διεξαχθούν οι αποδείξεις και ε) την προθεσμία διεξαγωγής των αποδείξεων. 3. Η απόδειξη διεξάγεται ενώπιον του δικαστηρίου και επί πολυμελούς δικαστηρίου ενώπιον μέλους του, που ορίζεται ως εισηγητής, και γίνεται πάντοτε στο ακροατήριο κατά τη δικάσιμο, η οποία έχει ορισθεί με την απόφαση περί αποδείξεων. Η διεξαγωγή των απο­ δείξεων ολοκληρώνεται σε μια δικάσιμο, κατά την οποία προσάγονται από τους διαδίκους όλα τα αποδεικτικά τους μέσα. Αν ο χρόνος δεν επαρκεί, επιτρέπεται μια μόνο διακοπή για άλλη ημέρα και ώρα, με προφορική ανακοίνωση, που καταχωρίζεται στα πρακτικά και επέχει θέση κλήτευσης όλων των διαδίκων και εκείνων που δεν παρίστανται Η προθεσμία διεξαγωγής των απο­ δείξεων ορίζεται κατ' ανώτατο όριο σε εννέα μήνες. Αν η απόδειξη πρόκειται να διεξαχθεί στο εξωτερικό, έστω και κατά ένα μέρος, η προθεσμία αυτή ορίζεται κατά ανώτατο όριο σε δώδεκα μήνες. Και στις δύο περιπτώσεις η προθεσμία διεξαγωγής των αποδείξεων μπορεί να παραταθεΙ μια μόνο φορά για τρεις ακόμα μήνες". γ. Στην παράγραφο 6 τα δύο τελευταία εδάφια αντι­ καθίστανται ως εξής: Ή απόφαση αυτή γνωστοποιείται από τον εισηγητή κατά τη διάρκεια της αποδεικτικής διαδικασίας, οπότε γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά”. δ. Όπου σε άλλες διατάξεις του Κ.Πολ,Δ. γίνεται λόγος για 'πράξη δικαστηρίου", που αναφέρεται στη διεξαγωγή των αποδείξεων, αντικαθίσταται με τη λέξη "απόφαση·. 10. Τα εδάφια β' και γ του άρθρου 396 του Κ.Πολ.Δ. αντικαθίστανται ως ακολούθως: *0 αριθμός των μαρτύρων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δύο για κάθε πλευρά. Σε εντελώς εξαιρετικές περιπτώσεις, οι οποίες πρέπει να αιτιολογούνται ειδικώς στην απόφασή του, το δικαστήριο μπορεί να ορίσει τρεις μάρτυρες για κάθε πλευρά. Στις περιπτώσεις ομοδικίας μπορεί να ορίζεται ένας μάρτυρας για κάθε ομόδικο, εφόσον τούτο κρίνεται αναγκαίο'. 11. Η παράγραφος 1 του άρθρου 406 του Κ.Πολ.Δ. αντικαθίσταται ως εξής: Ί. Η εξέταση των μαρτύρων γίνεται ενώπιον του δικαστηρίου και επί πολυμελών δικαστηρίων ενώπιον

του εισηγητή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρο 341 παράγραφος 3. Η εξέταση των μαρτύρων γίνεται πάντοτε στο ακροατήριο επί μονομελών δικαστηρίων κατά τη συζήτηση της υπόθεσης και επί πολυμελών δικαστηρίων κατά τη δικάσιμο, η οποία έχε« ορισθεί με την απόφαση περί αποδείξεων".

Άρθρο 9[Επεξεργασία]

1. Το άρθρο 501 του Κ.Πολ,Δ. αντικαθίσταται ως εξής: "Ανακοπή κατά απόφασης που έχει εκδοθεί ερήμην επιτρέπεται, αν εκείνος που δικάσθηκε ερήμην δεν κλητεύθηκε καθόλου ή δεν κλητεύθηκε νόμιμα ή εμπρό­ θεσμα ή αν συντρέχει λόγος ανώτερης βίας". 2. Στο άρθρο 513 του Κ.Πολ.Δ. προστίθεται τρίτη παράγραφος, που έχει ως εξής: '3. Αν προσβληθεί με έφεση ερήμην απόφαση, επι­ τρέπεται η προβολή κάθε πραγματικού και νομικού ισχυρισμού, καθώς και η προσαγωγή και επίκληση α­ ποδεικτικών μέσων1. 3. Στο τέλος του άρθρου 575 του Κ.Πολ.Δ. προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: 'Σε κάθε περίπτωση αναβολής της συζήτησης το δικαστήριο μπορεί να διατηρήσει την κατά το άρθρο 565 παράγραφο 2 αναστολή·. 4. Το άρθρο 625 του Κ.Πολ.Δ. αντικαθίσταται ως εξής: "Αρμόδιος να εκδόσει διαταγή πληρωμής είναι ο ει­ ρηνοδίκης. Για την έκδοση διαταγής πληρωμής δεν γίνεται συζήτηση στο ακροατήριο'. 5. Η παράγραφος 1 του άρθρου 632 του Κ.Πολ,Δ. αντικαθίσταται ως εξής: *1.0 οφειλέτης κατά του οποίου στρέφεται η διαταγή πληρωμής έχει το δικαίωμα μέσα σε δεκαπέντε εργά­ σιμες ημέρες από την επίδοσή της να ασκήσει ανακοπή, η οποία απευθύνεται στο δικαστήριο, το οποίο είναι καθ’ ύλην αρμόδιο. Η επίδοση της ανακοπής και της αίτησης αναστολής της επόμενης παραγράφου μπορούν να γίνουν είτε στο δικηγόρο nou υπέγραφε την αίτηση για την έκδοση της διαταγής πληρωμής είτε στη διεύ­ θυνση εκείνου κατά του οποίου στρέφονται, η οποία αναφέρεται στη διαταγή πληρωμής, εκτός αν γνωστο­ ποιηθεί με δικόγραφο μεταβολή που τυχόν έχει επέλθει. Τα αντίγραφα των εγγράφων τα οποία αποδεικνύουν την απαίτηση παραμένουν στη γραμματεία του δικα­ στηρίου μέχρι την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση ανακοπής κατά την παρούσα παράγραφο*. 6. Στο άρθρο 633 παρ, 2 εδ. α' του Κ.Πολ,Δ. η φράση 'μέσα σε προθεσμία δέκα ημερών' αντικαθίσταται με τη φράση 'μέσα σε προθεσμία δέκα εργασίμων ημερών'. 7. Στο τέλος της παραγράφου 1 των άρθρων 653 και 673, της παραγράφου 3 των άρθρων 507 και 764, καθώς και της παρ. 1 του άρθρου 469 του Κ.Πολ.Δ. προστίθενται οι λέξεις 'ή αν συντρέχει λόγος ανώτερης βίας'. 0α, Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 674 του Κ.Πολ,Δ. προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής: 'Σε περίπτωση ερημοδικίας του εκκαλούντος εφαρ­ μόζονται ως προς την έφεση οι διατάξεις του άρθρου 531 παρ, 1*. β. Μετά το άρθρο 675 του Κ.Πολ.Δ. προστίθεται άρθρο 675 Α, που έχει ως εξής: "Το άρθρο 656 εφαρμόζεται και στις υποθέσεις που δικάζονται κατά τη διαδικασία των άρθρων 663 επ. του Κ.Πολ.Δ*. 9. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 681 Β του Κ.Πολ,Δ. προστίθεται περίπτωση γ, που έχει ως εξής: 'γ. τη ρύθμιση της χρήσης της οικογενειακής στέγης και της κατανομής των κινητών μεταξύ συζύγων*. 10. Μετά το άρθρο 681 Γ του Κ.Πολ.Δ. προστίθεται άρθρο 681 Δ, που έχει ως εξής: "Αρθρο 681 Δ". Διαφορές που αφορούν σε προσβολές από δημοσιεύματα ή ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές 1. Κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων 666 παρ.1, 667, 670, 671 παρ.1 έως 3 και 672-676 δικάζονται από το καθ' ύλην αρμόδιο δικαστήριο οι πάσης φύσεως διαφορές που αφορούν σε αποζημιώσεις οποιοσδήποτε μορφής περιουσιακής ζημίας ή ηθικής βλάβης που προκλήθηκε δια του τύπου ή με ραδιοφωνικές ή τηλεοπτικές εκπομπές, ως και οι συναφείς προς αυτές αξιώσεις προστασίας της προσωπικότητας των προσβληθέντων. 2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 681 Β εφαρμόζεται και εν προκειμένω.’ 11. Η παράγραφος 2 του άρθρου 690 του Κ.Πολ,Δ. αντικαθίσταται ως εξής: *2. Το μονομελές πρωτοδικείο ή το ειρηνοδικείο δικάζουν την αίτηση με τη σύμπραξη γραμματέα, ο οποίος τηρεί πρακτικά*. 12. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 804 του Κ.Πολ.Δ. προστίθενται εδάφια, που έχουν ως εξής: "Διενέργεια πραγματογνωμοσύνης δεν διατάσσεται αν εκείνος κατά του οποίου στρέφεται η αίτηση έχει κριθεί και πιστοποιείται ότι φέρει αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω, Χόγω νοητικής καθυστέρησης ή αυτισμού, με απόφαση της Πρωτοβάθμιας ή της Δευτεροβάθμιας Υπηρεσιακής Υγειονομικής Επιτροπής ή της Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής Στρατού ή οικείου ασφαλιστι­ κού φορέα, με την οποία απονέμεται σύνταξη ή καθί­ σταται προστατευόμενο μέλος συνταξιούχου γονέα Στην περίπτωση κατά την οποία δεν υφίσταται σχετική απόφαση, η πραγματογνωμοσύνη μπορεί να δοενεργείται σε δημόσιο νοσοκομείο από ιατρούς αντίστοιχων ειδι­ κοτήτων*. 13. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 871 του Κ.Πολ,Δ. μετά τις λέξεις ‘έχει ανατεθεΓ ανπκαθίσταται η φράση 'και πριν περάσουν τρία έτη* με τη φράση "και πριν περάσει ένα έτος'. 14. Στο άρθρο 882 παράγραφος 5 του Κ.Πολ,Δ. προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής. *Σε κάθε περίπτωση η διαιτητική απόφαση μπορεί να ορίζει ότι τα μέρη είναι υπόχρεα εις ολόκληρο για την καταβολή της αμοιβής και των εξόδων, οπότε εφαρ­ μόζονται οι διατάξεις των άρθρων 480 επ. του Αστικού Κώδικα*. 15. Στο άρθρο 899 του Κ.Πολ.Δ. προστίθεται παρά­ γραφος 3, που έχει ως εξής: *3. Η άσκηση της αγωγής δεν αναστέλλει την εκτέλεση της διαιτητικής απόφασης. Εφόσον η αγωγή ασκήθηκε παραδεκτά, το αρμόδιο δικαστήριο μπορεί, κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επ., να χορηγήσει αναστολή, με ή και χωρίς εγγύηση, ώσπου να εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση επί της αγωγής, αν πιθανολογεί την ευδοκί­

μηση κάποιου λόγου οχύρωσης .

16. Στο άρθρο 901 του Κ.Πολ.Δ. προστίθεται παρά­ γραφος 3, που έχει ως εξής: "3. Η άσκηση της αγωγής δεν αναστέλλει την εκτέλεση της διαιτητικής απόφασης. Εφόσον η αγωγή ασκήθηκε παραδεκτά, το αρμόδιο δικαστήριο μπορεί κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επ., να χορηγήσει αναστολή με εγγύηση ή και χωρίς εγγύηση, ώσπου να εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση επί της-αγωγής, αν πιθανολογεί την Ευδοκίμηση κάποιου λόγου ανυπαρξίας". 17. Το εδάφιο τελευταίο της παραγράφου 2 του άρθρου 882 του Κ.Πολ,Δ. αντικαθίσταται ως εξής: ‘Σχ κάθε περίπτωση διαιτησίας που δεν είναι διεθνής, το ποσό της αμοιβής κατά διαιτητή ή επιδιαιτητή δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δέκα εκατομμύρια". 18. Η παράγρ. 7 του άρθρου 882 του Κ.Πολ.Δ. αντικαθίσταται ως εξής: “7. Στους διαιτητές και επιδιαιτητές καταβάλλεται ποσοστό της αμοιβής ίσο με το ογδόντα τοις εκατό (80%). Το υπόλοιπο ποσό της αμοιβής καταβάλλεται σε ειδικό λογαριασμό του Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.). Ο περιορισμός της αμοιβής των διαιτητών ή επιδιαιτητών, δεν ισχύει σε διεθνείς διαιτησίες’.

Άρθρο 10[Επεξεργασία]

1. Στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 924 του Κ.Πολ.Δ. μετά τη φράση "Η επιταγή γράφεται κάτω από το αντίγραφο" προστίθενται οι λέξεις "του απογράφου". 2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 926 του Κ.Πολ.Δ. αντικαθίσταται ως εξής: "Μετά την επίδοση της επιταγής δεν μπορεί με ποινή ακυρότητας να γίνει άλλη πράξη εκτέλεσης πριν περάσουν τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την επίδοση'. 3. Στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 933 του Κ.Πολ.Δ. προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: "Επί διαταγών πληρωμής η ανακοπή εισάγεται στο καθ' ύλην αρμόδιο δικαστήριο". 4. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 933 του Κ.Πολ.Δ. προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: "Στην περίπτωση αυτή δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 270 παρ. 2 και 3*. 5. Η περίπτωση με το στοιχείο γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 934 του Κ.Πολ.Δ. αντικαθίσταται ως εξής: ■γ) αν αφορά την εγκυρότητα της τελευταίας πράξης εκτέλεσης μέσα σε ένα μήνα αφότου η πράξη αυτή ενεργηθεί, ή εφόσον πρόκειται για εκτέλεση για την ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων, μέσα σε δεκαπέ­ ντε (15) ημέρες από την ημέρα του πλειστηριασμού ή του αναπλειστηριασμού, αν πρόκειται για κινητά, και σε δύο μήνες από τη μεταγραφή της περίληψης κατακυρωτικής έκθεσης, αν πρόκειται για ακίνητα, πλοία ή αεροσκάφη". 6. Στο άρθρο 937 του Κ.Πολ.Δ. προστίθεται δεύτερη παράγραφος, που έχει ως εξής: "2. Στις δίκες αυτές η προθεσμία της παραγράφου 2 του άρθρου 564 είναι εξήντα (60) ημέρες. Η δικάσιμος για τη συζήτηση της αναίρεσης δεν μπορεί να οριοθεί σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 568, σε χρόνο που υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες. Οι προθεσμίες της παραγράφου 4 του άρθρου 568 είναι τουλάχιστον εξήντα (60) τ^ιέρες σε κάθε περίπτωση. Αναβολή της συζήτησης, σύμφωνα με το άρθρο 575, δεν μπορεί να είναι κάθε φορά μεγαλύτερη από σαράντα πέντε (45) ημέρες. Αν γίνει δεκτή η αναίρεση, το τμήμα του Αρείου Πάγου που αναιρεί την απόφαση κρατεί την υπόθεση σε κάθε περίπτωση'. 7. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 938 του Κ.Πολ.Δ. προστίθενται ot λέξεις 'και πιθανολογεί την ευδοκίμηση της ανακοπής". Στο ίδιο άρθρο προστίθεται πέμπτη παράγραφος, που έχει ως εξής: '5. Η άσκηση ανακοπής σπς περιπτώσεις του άρθρου 943 επιφέρει αυτοδικαίως αναστολή της περαιτέρω εκτέλεσης μέχρι την ημερομηνία της συζήτησής της. Η συζήτηση της ανακοπής ορίζεται υποχρεωτικά εντός δέκα (10) ημερών από την κατάθεσή της, η δε σχετική απόφαση εκδίδεται εντός μηνός από τη συζήτηση. Κατά τη συζήτηση της ανακοπής το αρμόδιο δικαστήριο μπορεί, ύστερα από αίτηση διαδίκου, που υποβάλλεται και προφορικώς και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέ­ σεις της παραγράφου 1, να παρατείνει την αναστολή μέχρι να εκδοθεί η απόφαση επί της ανακοπής. Η αναστολή αίρεται αυτοδίκαια, αν η ανακοπή δεν συζη­ τηθεί την αρχικά ορισμένη δικάσιμο". 8. Στο άρθρο 912 στο τέλος της παραγράφου 1 προστίθεται η φράση "εφόσον πιθανολογείται η ευδο­ κίμηση της ανακοπής ή της έφεσης". 9. Μετά το άρθρο 940 του Κ.Πολ.Δ. προστίθεται άρθρο 940 Α, που έχει ως εξής: "Αρθρο 940 Α Στο χρονικό διάστημα από 1 μέχρι 31 Αυγούστου δεν επιτρέπεται η διενέργεια οποιοσδήποτε πράξης εκτέ­ λεσης, συμπεριλαμβανομένης και της επιταγής προς εκτέλεση. Το προηγούμενο εδάφιο δεν εφαρμόζεται, όταν πρόκειται για πλοία και αεροσκάφη". 10. Η περίπτωση β' του τέταρτου εδαφίου της πα­ ραγράφου 2 του άρθρου 960 tou Κ.Πολ.Δ. αντικαθίσταται ως εξής: "β) με κήρυξη από κήρυκα στο ίδιο δημοτικό ή κοινοτικό κατάστημα την προηγούμενη του πλειστηριασμού Τε­ τάρτη, από τις 12 το μεσημέρι έως τις 2 το απόγευμα". 11. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 971 του Κ.Πολ.Δ. οι λέξεις "τη δεκάτη ημέρα’ αντικαθίστανται με τις λέξεις ‘την εικοστή ημέρα'. 12. Στο άρθρο 973 παράγραφος 1 του Κ.Πολ.Δ. η λέξη "Κυριακή" αντικαθίσταται με τη λέξη 'Τετάρτη*. 13. Η περίπτωση β' του τέταρτοϋ εδαφίου της πα­ ραγράφου 3 του άρθρου 999 του Κ.Πολ.Δ. αντικαθίσταται ως εξής: ’β) με κήρυξη από κήρυκα στο ίδιο δημοτικό ή κοινοτικό κατάστημα την προηγούμενη του πλειστηριασμού Τε­ τάρτη, από τις 12 το μεσημέρι έως τις 2 το απόγευμα". 14. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1019 του Κ.Πολ.Δ. αντικαθίσταται ως εξής; "2. Σπς προθεσμίες που ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο δεν υπολογίζεται το διάστημα από την έκδοση απόφασης σύμφωνα με τα άρθρα 961 και 966 παράγραφοι 3 και 4 μέχρι την ημέρα του πλειστηριασμού που ορίσθηκε σύμφωνα με αυτήν, το διάστημα αναστολής της εκτέλεσης, η οποία χορηγήθηκε με δικαστική από­ φαση ή με κοινή συναίνεση εκείνου που επισπεύδει και

του Οφειλέτη, η οποία βεβαιώνεται με συμβολαιογραφική πράξη, καθώς και ο χρόνος από 1 έως 31 Αύγουστου'.

Στο ίδιο άρθρο προστίθεται τρίτη παράγραφος, που έχει ως εξής: "3. Με την αναγγελία σύμφωνα με το άρθρο 972 παράγραφος 2 εδ. β', εφόσον έχει επιδοθεί επιταγή προς εκτέλεση και επί ακινήτων έχουν τηρηθεί τα οριζόμενα στο άρθρο 1006 παράγραφος 4 εδ. ά, αρχίζει νέα ετήσια προθεσμία, αν ανετράπη η κατάσχεση κατά την παράγραφο 1".

ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ[Επεξεργασία]

Άρθρο 11[Επεξεργασία]

1. Μετά την παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 1755/1988 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: "6. Στο Εφετείο και στο Πρωτοδικείο Αθηνών καθο­ ρίζεται από το τριμελές συμβούλιο διοικήσεως υπο­ χρεωτικά ιδιαίτερο ποινικό τμήμα με ειδικό κανονισμό, που εκδίδεται μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου κάθε έτους και εγκρίνεται μέσα στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του ίδιου μήνα από την ολομέλεια του οικείου δικαστηρίου και τον Υπουργό Δικαιοσύνης κατά τα προβλεπόμενα στον παρόντα νόμο. Με τον ίδιο κανονισμό ορίζονται οι πρόεδροι και οι δικαστές του ποινικού τμήματος, που δεν μπορούν να είναι λιγότεροι του 1/3 των υπηρετούντων δικαστών και οι οποίοι θα ασχολούνται αποκλειστικά σε αυτό για όλο το αντίστοιχο δικαστικό έτος. Στις ποινικές συνεδριάσεις του δικα­ στηρίου και του δικαστικού συμβουλίου μετέχουν με ποινή ακυρότητας της διαδικασίας αυτοί που ανήκουν στο ποινικό τμήμα. Κατ’ εξαίρεση στις συνθέσεις του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου μπορούν να συμμετέχουν πάρεδροι που δεν ανήκουν στο ποινικό τμήμα. Κατά τα λοιπά ισχύουν α σχετικές διατάξεις του παρόντος νόμου". 2. Η περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν.1756/1988 αντικαθίσταται ως εξής: "γ. Των εφετείων, των εφετείων ανηλίκων και των μικτών ορκωτών εφετείων Δωδεκαννήσου, Κέρκυρας, Ιωαννίνων, Ναυπλίου, Πατρών, Κρήτης, Αιγαίου, Λάρι­ σας, Θράκης και Δυτικής Μακεδονίας ο δικαστής που διευθύνει το εφετείο: αα. Της Αθήνας για τα πέντε πρώτα, ββ. του Πειραιά για τα δύο αμέσως επόμενα και γγ. της Θεσσαλονίκης για τα τρία τελευταία παραγγέλλει να μεταβούν από το εφετείο για τη σύνθεση δικασίμων, όσοι εφέτες χρειάζονται". 3α. Στο άρθρο 15 παρ. 3α περίπτ. 3 του ν. 1756/1988 προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής: "Ειδικά στο Πολιτικό Πρωτοδικείο Αθηνών μπορεί να ορίζεται ως Πρόεδρος του Συμβουλίου και Αρεοπαγίτης'. β. Το άρθρο 16 παρ. 2 περ. β του ν.1756/1988 αντικαθίσταται ως εξής: *β'. πρωτοδικών Αθηνών, Πειραιώς και Θεοσαλονίκης, εισαγγελείς ή αντεισαγγελείς εφετών από την οικεία εισαγγελία εφετών". 4. Στο άρθρο 51 του ν.1756/1988 προστίθεται πα­ ράγραφος 7, η οποία έχει ως εξής: "7. Δικαστικοί λειτουργοί είναι δυνατό να αναλαμβά­ νουν καθήκοντα στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες στις Βρυξέλλες με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Δικαιοσύνης, που εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του οικείου Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου. Η ανάληψη καθηκό­ ντων γίνεται για εκτέλεση ειδικής υπηρεσίας και δεν είναι δυνατό να υπερβεί την τριετία'. 5. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 81 του ν.1756/1988 μετά τη λέξη ‘Θεσσαλονίκης* προστίθενται οι λέξεις "Δυτικής Μακεδονίας". 6. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 97 του ν.1756/1988 μετά τις λέξεις *για τα εφετεία Θράκης* προστίθενται οι λέξεις 'Δυτικής Μακεδονίας". 7. Στο άρθρο 108 του ν.1756/1988 η παρ. 3 αντι­ καθίσταται ως εξής: ‘3. Η προηγούμενη παρ. 2 εφαρμόζεται και για πάρεδρο του Συμβουλίου Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, πρόεδρο πρωτοδικών και εφέτη των πολι­ τικών και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, καθώς και εισαγγελέα πρωτοδικών και αντεισαγγελέα εφετών". 6. Σε περίπτωση προαγωγής ή μετάθεσης δικαστικού λειτουργού nou συμμετέχει στη σύνθεση δικαστηρίου, στο οποίο εκκρεμούν πολιτικές υποθέσεις για έκδοση απόφασης, δεν ματαιώνεται η συζήτηση των υποθέσεων αυτών με την κοινοποίηση του οικείου διατάγματος ούτε με την ανάληψη των καθηκόντων του στη νέα θέση. Για τη συμμετοχή του στις σχετικές διασκέψεις μπορεί να μεταβαίνει στην έδρα του δικαστηρίου που εκκρεμούν οι υποθέσεις ύστερα από έγκριση του προέδρου εφετών της οικείας περιφέρειας για τους δικαστές των πρω­ τοβάθμιων δικαστηρίων και του Προέδρου του Αρείου Πάγου για τους λοιπούς δικαστές. Η έγκριση μπορεί να δοθεί με κάθε μέσο. Ματαίωση και επανασυζήτηση υπόθεσης γίνεται μόνο, αν είναι εξαιρετικά δυσχερής η μετάβαση του δικαστή στην παλαιό θέση του ή λόγω συνδρομής άλλου σοβαρού λόγου. 9. Όσα προβλέπονται στην προηγούμενη παράγραφο εφαρμόζονται και στους δικαστικούς λειτουργούς των διοικητικών δικαστηρίων. Στην περίπτωση αυτήν την άδεια παρέχει ο Γ ενικός Επίτροπος της Επικρατείας. 10. Πάρεδροι πρωτοδικείου και εισαγγελίας, που έχουν επιτύχει στο διαγωνισμό της 25ης ΜαΓου 1990, κρίνονται και διορίζονται σε θέσεις πρωτοδικών και αντεισαγγε­ λέων πρωτοδικών μετά τη συμπλήρωση δεκαοκτώ μηνών υπηρεσίας παρέδρου. Το ίδιο ισχύει και για τους παρέδρους διοικητικών δικαστηρίων που έχουν επιτύχει στο διαγωνισμό της 11ης Ιουνίου 1990. 11. Δεν διορίζονται δικαστικοί λειτουργοί, όσοι πά­ σχουν από γενική αναπηρία ή έχουν απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις για λόγους ψυχικής ασθένειας. 12. Οι οργανικές θέσεις των αρεοπαγιτών αυξάνονται κατά δύο (2) και των αντεισαγγελέων του Αρείου Πάγου κατά μία (1) με αντίστοιχη περικοπή δύο θέσεων προέ­ δρων εφετών και μιας εισαγγελέα εφετών. 13. Οι κατά τη δημοσίευση του παρόντος υφιστάμενες κενές θέσεις παρέδρων στα πρωτοδικεία και τις εισαγ­ γελίες πρωτοδικών πληρούνται με διορισμό από εκείνους nou πέτυχαν κατά το διαγωνισμό της 1ης Οκτωβρίου 1992 μέχρις εξαντλήσεως του αριθμού τους. 14. Σε αρεοπαγίτες, συμβούλους της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου οι οποίοι αποχωρούν λόγω συμπληρώσεως του ορίου ηλικίας στις 30.6.1993 μπορεί να απονεμηθεί τιμητικά με απόφαση του Υπουργικού

Συμβουλίου και ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης ο τίτλος του Αντιπροέδρου των οικείων Δικαστηρίων, αν είχαν άνω των 5 ετών ευδόκιμη υπη­ ρεσία Αρεοπαγίτη ή Συμβούλου της Επικρατείας -ή Ε­ λεγκτικού Συνεδρίου και διακρίθηκαν ιδιαίτερα κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Η απονομή του τίτλου μνημονεύεται στο προεδρικό διάταγμα της αποχωρήοεως λόγω ορίου ηλικίας.

ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ[Επεξεργασία]

Άρθρο 12[Επεξεργασία]

1. Στα υπό της παρ. 2 του άρθρου 7 του κωδ. πρ. δ. 18/89 οριζόμενα Τμήματα του Συμβουλίου Επικρατείας προστίθεται έκτο (ΣΤ) Τμήμα. 2. Ο αριθμός των θέσεων των αντιπροέδρων στο Συμβούλιο Επικρατείας αυξάνεται κατά μία (1) και ο συνολικός αριθμός τους ορίζεται σε έξι (6), ο αριθμός των συμβούλων αυξάνεται κατά πέντε (5) και ο συνολικός αριθμός τους ορίζεται σε σαράντα δύο (42), ο αριθμός των παρέδρων αυξάνεται κατά τρεις (3) και ο αριθμός τους ορίζεται σε σαράντα οκτώ (48) και ο αριθμός των εισηγητών αυξάνεται κατά δέκα (10) και ο συνολικός αριθμός τους ορίζεται σε πενήντα (50). 3. Στο Α' Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας υπάγονται τα ένδικα μέσα που αφορούν διαφορές, οι οποίες προκύπτουν από την εφαρμογή της νομοθεσίας για: α. Την κοινωνική ασφάλιση γενικά, συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας περί Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων και β. την εργατική κατοικία και στέγη γενικά. Στο Α' Τμήμα υπάγονται επίσης : α. η επεξεργασία όλων των κανονιστικών διαταγμάτων, β. η άσκηση πει­ θαρχικής εξουσίας κατά νόμο και γ. η έγκριση κάθε διαχειριστικής δαπάνης. 4. Στο Β’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας υπάγονται τα ένδικα μέσα που αφορούν διαφορές, οι οποίες προκύπτουν από την εφαρμογή της νομοθεσίας για: α. την κρατική φορολογία (φόροι, τέλη και συναφή δικαιώματα), με εξαίρεση όσες προβλέπονται στο εδάφιο ε' της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου, β. τα λογιστικά βιβλία (Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων, Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων). 5. Στο Γ' Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας υπάγονται τα ένδικα μέσα που αφορούν διαφορές, οι οποίες προκύπτουν από την εφαρμογή της νομοθεσίας για: α. Την οργάνωση και λειτουργία της Διοικήσεως και των νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου γενικά, πλην των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των νομικών προσώπων που εποπτεύονται από αυτούς. Στις υπο­ θέσεις αυτές περιλαμβάνονται και εκείνες που αφορούν το διορισμό, εκλογή και μεταβολές των οργάνων της Διοικήσεως και των νομικών προσώπων δημόσιου δι­ καίου, με την αυτήν ως άνω εξαίρεση. β. Το διορισμό και την υπηρεσιακή κατάσταση γενικά των διοικητικών, στρατιωτικών και δικαστικών λειτουρ­ γών και υπαλλήλων, των υπαλλήλων της Βουλής, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των λοιπών νο­ μικών προσώπων δημόσιου δικαίου, καθώς και την πρόσ­ ληψη και την κατάσταση μη μόνιμου προσωπικού του Δημοσίου, της Βουλής και των πιο πάνω οργανισμών και νομικών προσώπων, ανεξάρτητα από τη φύση της σχέσης, με την οποία συνδέεται. Στις υποθέσεις αυτές περιλαμβάνονται και εκείνες που αφορούν την κατά­ σταση των κληρικών γενικά, καθώς και οι προβλεπόμενες από το άρθρο 103 παρ. 4 και 6 του Συντάγματος και την κείμενη νομοθεσία προσφυγές υπαλλήλων. γ. Την εισαγωγή και κατάσταση γενικά μαθητών των παραγωγικών σχολών και υπαλλήλων του προηγούμενου εδαφίου και τις μεταβολές της καταστάσεως των εφέ­ δρων αξιωματικών. Β. Στο Δ' Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας υπάγονται τα ένδικα μέσα που αφορούν διαφορές, οι οποίες προκύπτουν από την εφαρμογή της νομοθεσίας για: α. τη χωροταξία και την πολεοδομία γενικά. Στις υποθέσεις αυτές περιλαμβάνονται ιδίως εκείνες που αφορούν έγκριση και εφαρμογή ρυθμιστικών και πολεο­ δομιών σχεδίων και μελετών, καθορισμό όρων και περιορισμών δόμησης, καθορισμό χρήσεων γης και ζω­ νών οικιστικού ελέγχου, ενεργού πολεοδομίας, αστικού αναδασμού, ειδικής ενίσχυσης και ειδικών κινήτρων, οικοδομικές άδειες και χαρακτηρισμό αυθαιρέτων και β. την εκπαίδευση. Στις υποθέσεις αυτές περιλαμβά­ νονται εκείνες που αφορούν την εφαρμογή της εκπαι­ δευτικής νομοθεσίας και δεν υπάγονται στην αρμοδιό­ τητα του Γ' Τμήματος και ιδίως οι υποθέσεις που αφορούν την ιδιωτική εκπαίδευση γενικά (ιδιωτικά εκ­ παιδευτήρια και φροντιστήρια) και το προσωπικό αυτής, καθώς και εκείνες που αφορούν τους μαθητές, φοιτητές, σπουδαστές, υποτρόφους και μετεκπαιδευομένους γε­ νικά. Στο Δ' Τμήμα υπάγεται και κάθε ένδικο μέσο που αφορά διαφορές, οι οποίες δεν ανήκουν στην αρμο­ διότητα των λοιπών Τμημάτων. 7. Στο Ε' Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας υπάγονται τα ένδικα μέσα που αφορούν διαφορές, οι οποίες προκύπτουν από την εφαρμογή της νομοθεσίας για: α. την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, των δασών και των δασικών εκτάσεων, των υδάτων, της αυτοφυούς χλωρίδας και της άγριας πανίδας, β. την ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών, βιοτεχνικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων γενικά, γ. την ίδρυση και λειτουργία ξενοδοχειακών μονάδων, δ. τους φόρους, τα τέλη και τα δικαιώματα που επιβάλλονται από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοί­ κησης, ε. τους δασμούς. Στις υποθέσεις αυτές περιλαμβά­ νονται και εκείνες που αφορούν φάρους, τέλη και δικαιώματα που επιβάλλονται κατά την εισαγωγή ή εξαγωγή η βεβαιώνονται και εισπράττονται από τα τελωνεία της Χώρας, στ. την είσπραξη των δημοσίων εσόδων (άρθρο 1 παράγραφος 2 εδ. ιά του ν. 1406/1983), ανεξάρτητα από τη νομοθεοία που διέπει το σχετικό τίτλο, ζ. τα μεταλλεία και λατομεία, η. τον αιγιαλό και παραλία, θ. τη ναυτιλία γενικά και τα πλοία και ι. τα σήματα. 8. Στο ΣΤ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατεί ας υπάγονται τα ένδικα μέσα που αφορούν διαφορές, οι οποίες προκύπτουν από την εφαρμογή της νομοθεσίας για: α. τις διοικητικές συμβάσεις. Σπς υποθέσεις αυτές περιλαμβάνονται και εκείνες που αφορούν το διοικητικό στάδιο που προηγείται της υπογραφής της σύμβασης, ανεξάρτητα αν αυτή υπεγράφη, β. τις αποζημιώσεις. Στις υποθέσεις αυτές περιλαμ­ βάνονται και εκείνες που αφορούν τις κάθε είδους αποδοχές του προσωπικού γενικά του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των λοιπών νο­ μικών προσώπων δημόσιου δικαίου, γ. την προστασία του πολιτιστικού περιβάλλοντος. Στις υποθέσεις αυτές περιλαμβάνονται ιδίως εκείνες που αφορούν αρχαιότητες και αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία, διατηρητέα κτίρια και παραδοσιακούς οικισμούς, δ. την προστασία γενικά αστών προσφύγων, παραπηγματούχων, σεισμοπαθών και πληγέντων από θεο­ μηνίες, ε. την προστασία γενικά αναπήρων και θυμάτων πο­ λέμου, πολεμοπαθών, αγωνιστών εθνικής αντίστασης, εφέδρων παλαιών και νέων πολεμιστών, εφόσον δεν πρόκειται για τοποθέτηση ή απόλυση και γενικά μετα­ βολή της υπηρεσιακής κατάστασης όλων αυτών ως υπαλλήλων του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλου νομικού προσώπου δημόσιου δικαίου. στ. την αποκατάσταση γενικά γεωργών και κτηνοτρόφων, συμπεριλαμβανομένων και των υποθέσεων που αφορούν τον αγροτικό αναδασμό. 9. Η ισχύς των παραγράφων 3-8 του άρθρου αυτού αρχίζει από την 1η Ιουλίου 1993. Ot διατάξεις των παραγράφων αυτών εφαρμόζονται και στα ένδικα μέσα τα οποία έχουν εισαχθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας και δεν έχουν συζητηθεί κατά το χρόνο έναρξης της ισχύος του, καθώς και στα ένδικα μέσα, για τα οποία κατά το χρόνο αυτόν έχει δημοσιευτεί προδικαστική απόφαση. 10 α. Από την έναρξη ισχύος των διατάξεων των παραγράφων 3-8 καταργείτε το π,δ. 309/1986 {ΦΕΚ 136 Α ) και η παράγραφος 5 του άρθρου 1 του ν. 1968/1991 (ΦΕΚ 150 Α), καθώς και η παράγραφος 1 του άρθρου 14 του π.δ. 18/1989 (ΦΕΚ 8 Α ), όπως τροποποιήθηκε από την παράγραφο 4 tou άρθρου 1 του ν. 1968/1991. β. Όπου στις παραγράφους 7 και 8 tou άρθρου 1 του ν. 1968/1991 αναφέρεται το Ε Τμήμα από την έναρξη της ισχύος των διατάξεων των παραπάνω πα­ ραγράφων του άρθρου αυτού νοείται το Α' Τμήμα. 11. Οι οργανικές θέσεις του Κλάδου ΔΕ Δακτυλογράφων του Συμβουλίου της Επικρατείας, όπως ορίζο­ νται στο άρθρο 17 παρ. 1 εδαφ. α' του ν. 1738/1987, αυξάνονται κατά πέντε (5) και ο συνολικός αριθμός αυτών ορίζεται σε δεκαπέντε (15), με αντίστοιχη μείωση των οργανικών θέσεων των υπαλλήλων της Γραμματείας του Συμβουλίου της Επικρατείας που προβλέπονται στο άρθρο 1 εδαφ. σ' του π. δ./τος 208/1988 (ΦΕΚ 90 Α ) οριζομένων αυτών αε πενήντα τρεις (53).

ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ[Επεξεργασία]

Άρθρο 13[Επεξεργασία]

1. Ο προληπτικός έλεγχος των δαπανών του Κράτους και των υπαγόμενων ϋ αυτό Ν.Π.Δ.Δ. ασκείται από Μονομελή Κλιμάκια, στα οποία τοποθετείται πάρεδρος ή εισηγητής. 2. Ο κατασταλτικός έλεγχος των λογαριασμών των δημόσιων υπολόγων, των απολογισμών των Ο.ΤΑ και των άλλων Ν.Π.Δ.Δ., ως και των ειδικών λογαριασμών, που προβλέπει η παράγραφος 2 του άρθρου 15 του π.δ. 774/1980, ασκείται από τα Κλιμάκια του άρθρου 7 του π.δ. 774/1980 {ΦΕΚ 189 Α ), καθώς και από Μο­ νομελή Κλιμάκια της προηγούμενης παραγράφου, σύμ­ φωνα με τις διακρίσεις της παραγράφου 9 του άρθρου 9 του ν.1160/1981. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης και γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συ­ νεδρίου, δύναται να ανατίθενται και πρόσθετες αρμο­ διότητες στα Μονομελή Κλιμάκια. 3. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται ως όργανο ελέγχου ο Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου νοείται, στο εξής, το Μονομελές Κλιμάκιο αυτού. Τα Μονομελή Κλιμάκια ιδρύονται με απόφαση της Ολομέ­ λειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ο αριθμός δε αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο τρίτα (2/3) του συνολικού αριθμού των οργανικών θέσεων των παρέδρων και των εισηγητών. Με όμοιες αποφάσεις καθορίζεται και η αρμοδιότητα κάθε Μονομελούς Κλιμακίου, καθώς και οι αναπληρωτές των παρέδρων και εισηγητών. Στα Μο­ νομελή Κλιμάκιο, που είναι αρμόδια για τον έλεγχο των δαπανών των υπουργείων, τοποθετείται πάρεδρος αναττληρούμενος από εισηγητή, και στα Κλιμάκια που εδρεύουν στις πρωτεύουσες των νομών τοποθετείται εισηγητής. Πάρεδρος μπορεί να τοποθετηθεί και στα Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύουν στο Νομό Αττικής, στους Νομούς Αθηνών και Πειραιώς, καθώς και σπς έδρες των Νομών ΑχαΓας, Λάρισας, Θεσσαλονίκης και Ηρακλείου, ύστερα από απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνε­ δρίου, αναπληρούμενος από εισηγητή. 4. Για την αντιμετώπιση από το Ελεγκτικό Συνέδριο των ανωτέρω υποχρεώσεών του, στις οργανικές θέσεις των δικαστικών λειτουργών αυτού προστίθενται: Μία (1) θέση συμβούλου, μία ΐ 1) θέση αντεπιτρόπου, πέντε (5) θέσεις παρέδρων, εξήντα τέσσερις (64) θέσεις εισηγητών και ορίζεται ο συνολικός αριθμός των θέσεων των πρώτων σε είκοσι (20), των δεύτερων σε δύο (2), των τρίτων σε σαράντα (40) και των τέταρτων σε ογδόντα πέντε (85). 5. Η πλήρωση των θέσεων των εισηγητών γίνεται σύμφωνα με πς ισχύουσες διατάξεις. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος η πλήρωση των θέσεων ει­ σηγητών γίνεται κατά τη διαδικασία πληρώσεως των θέσεων των Παρέδρων και γίνονται δεκτοί και οι προϊ­ στάμενοι Διευθύνσεων και Τμημάτων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και των Υπουργείων Οικονομικών και Δικαιοσύνης που έχουν 15ετή τουλάχιστον υπηρεσία και πτυχίο νομικής σχολής ή νομικού τμήματος.

Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος μπορούν επίσης να πληρούνται κατά την ως άνω διαδικασία οι ανωτέρω 64 θέσεις Εισηγητών και μέχρι του ημίοεως αυτών από Προϊσταμένους Δ/νσεων ή Τμημάτων του Ελεγκτικού Συνεδρίου που έχουν 15ετή τουλάχιστον υπηρεσία και είναι κάτοχοι πτυχίου Ανώτατης Σχολής Οικονομικών, Πολιτικών ή Βιομηχανικών σπουδών. Οι διοριζόμενοι εξομοιούνται βαθμολογικά με Ειρηνοδίκη Β' τάξεως και ασκούν απσκλεισπκά-ελεγκτικά καθήκοντα, χωρίς να εξελίσσονται στους επόμενους βαθμούς. Μετά την αποχώρησή τους οι κενούμενες θέσεις εξομοιούνται με των λοιπών εισηγητών. Σε περίπτωση επιλογής υπαλλήλων του Ελεγκτικού Συίεδρίου σε θέσεις εισηγητών καταργείται το ήμισυ των κενούμενων οργανικών θέσεων. 6. Κάθε διάταξη που είναι αντίθετη προς τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων καταργείται.

Άρθρο 14[Επεξεργασία]

Οι υπηρεσίες των Επιτρόπων του Ελεγκτικού Συνε­ δρίου λειτουργούν εψεξής ως Γραμματείες των Μονο­ μελών Κλιμακίων αυτού και σε καθεμία από αυτές προΤσταται ο μέχρι σήμερα επίτροπος του Ελεγκπκού Συνεδρίου ή ο εκάστοτε επιλεγόμενος από το Δικαστικό Συμβούλιο, αναπληρώνει δε τον εισηγητή στα καθήκοντα του σε περίπτωση ελλείψεως, απουσίας ή κωλύματος αυτού. Το προσωπικό της Γραμματείας των Μονομελών Κλιμακίων επικουρεί τον πάρεδρο, τον εισηγητή ή τον επίτροπο στην άσκηση των τακπκών και λοιπών καθη­ κόντων τους.

Άρθρο 15[Επεξεργασία]

Στο άρθρο 19 του π.δ/τος 774/1980 'Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον των περί Ελεγκτικού Συνεδρίου ισχυουσών διατάξεων κ.λπ." (ΦΕΚ 189 Α) προστίθεται παράγραφος 7, η οποία έχει ως ακολούθως: '7. Προκειμένου περί εκτελέσεως έργων ή προμη­ θειών, από το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και πς δημόσιες επιχειρήσεις ή οργανισμούς, η δαπάνη των οποίων υπερβαίνει το ποσό του ενός δισεκατομμυρίου δραχμών, δύναται να διενεργείται, κατά τη διαδικασία των άρθρων 85 του ν. 1892/1990 και 77 του ν. 1943/1971 και μετά από πρόταση του αρμόδιου υπουργού, έλεγχος νομι­ μότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο και προ της υπο­ γραφής της οικείας συμβάσεως. Για το σκοπό αυτόν υποβάλλεται σ' αυτό ο φάκελος με όλα τα σχετικά έγγραφα και στοιχεία, καθώς και το σχέδιο της σχετικής συμβάσεως. Στην περίπτωση που ο έλεγχος του Ελε­ γκτικού Συνεδρίου δεν ολοκληρωθεί μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών από της υποβολής σε αυτό του σχετικού φακέλου, η σύμβαση δύναται να υπογράφει. Αν ο έλεγχος αποβεί αρνητικός, η σύμβαση δεν υπο­ γράφεται. Επιτρέπεται η έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προ­ πληρωμής για την πληρωμή μιχροδαπανών, το ύφος των οποίων δεν υπερβαίνει, κατά περίπτωση, το ποσό των πέντε εκατομμυρίων (5 000 000) δοαχμών. Τα ως άνω ποσά δύνανται να αυξομειώνονται με απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Οικονομικών, δημοσιευόμενη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως".

Άρθρο 16[Επεξεργασία]

1. Για κάθε έργο, προμήθεια, επιχορήγηση, ενίσχυση, κ.λπ. και γενικά για κάθε πρόγραμμα, που χρηματοδο­ τείται, είτε ολικά είτε μερικά, από πς Ευρωπαϊκές Κοινότητες, το Ελεγκτικό Συνέδριο μπορεί να διενεργεί έλεγχο με τη διαδικασία του άρθρου 05 του ν. 1892/ 1990, οποιοσδήποτε και αν είναι ο δικαιούχος ή ο διαχειριστής των κονδυλίων. Για τα ειδικά τεχνικά ζη­ τήματα, που τυχόν ανακύπτουν κατά τη διενέργεια του ελέγχου, μπορεί να χρησιμοποιούνται αντίστοιχης ειδι­ κότητας ή εμπειρίας υπάλληλοι δημόσιων υπηρεσιών ή φορέων του δημόσιου τομέα, που προτείνονται από τα αρμόδια όργανα κατόπιν αιτήσεως του Ελεγκτικού Συ­ νεδρίου. 2. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, που εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνε­ δρίου.

Άρθρο 17[Επεξεργασία]

Τα πολιτικά και διοικητικά δικαστήρια, όταν δικάζουν αγωγές, που στρέφονται κατά Ν.Π.Δ.Δ. και έχουν, από οποιονδήποτε γενεσιουργό λόγο, αξιώσεις, που συν­ δέονται με δαπάνες τους, οι οποίες υπόκεινται στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου (άρθρο 19 επομ. του π.δ/τος 774/1980), δεν εκδίδουν οριστική απόφαση, αν δεν προσάγεται για μεν την περίπτωση που έχει αποφανθεί το Ελεγκτικό Συνέδριο η οικεία πράξη του αρμόδιου τμήματός του, για δε την περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί ή εκκρεμεί στο τμήμα τέτοια υπόθεση, σχετική βεβαίωση του γραμματέα αυτού, διατάσσουν δε αυτεπαγγέλτως την προσαγωγή από το παριστάμενο Ν.Π.Δ.Δ. ή τον ενδιαφερόμενο ή εφόσον απολείπονται, την αποστολή από το Ελεγκτικό Συνέδριο της πράξεως του τμήματος ή της βεβαιώσεως του γραμματέα του.

Άρθρο 16[Επεξεργασία]

Α. Συνιστώνται ατο Ελεγκτικό Συνέδριο οι εξής Κλάδοι και θέσεις προσωπικού: 1. Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής Περιλαμβάνει δύο (2) θέσεις που αντιστοιχούν στην ειδικότητα της επιστήμης των υπολογιστών. 2. Κλάδος ΠΕ Οικονομολόγων Περιλαμβάνει δύο (2) θέσεις οικονομολόγων με εξειδίκευση στην κριτική ανάλυση και εκτίμηση οικο­ νομικών καταστάσεων ή οικονομετρίας ή στατιστικής (ΞυΡ^ΤΑΤ). 3. Κλάδος ΤΕ Πληροφορικής Περιλαμβάνει δύο (2) θέσεις που αντιστοιχούν σπς ειδικότητες: α) Πληροφορικής β) Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων. 4. Κλάδος ΔΕ Προσωπικού Η/Υ Περιλαμβάνει δεκατέσσερις (14) θέσεις που κατανέμονται κατά ειδικότητα ως εξής: ο) Προγραμματιστών Η/Υ....................................... 2 β) Αυτοματισμού Η/Υ.............................................. 2

γ) Χειριστών διατρητικών μηχανών........................10 5. Για το διορισμό στον εισαγωγικά βαθμό των ανω­ τέρω Κλάδων και ειδικοτήτων απαιτούνται τα προσόντα που ορίζονται κάθε φορά για το διορισμό σε αντίστοιχες θέσεις των δημόσιων υπηρεσιών και των νομικών προ­ σώπων δημόσιου δικαίου.

Άρθρο 19: Πάρεδροι Ελεγκτικού Συνεδρίου[Επεξεργασία]

1. Η ισχύς της διατάξεως της παραγράφου 6 του άρθρου 70 του ν. 1756/1988, όπως τροπσποιήθηκε με τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν.1968/1991 και αντικαταστάθηκε με τη διάταξη του άρθρου 12 του ν. 1999/1991, παρατείνεται για μια τριετία από τη δη­ μοσίευση του παρόντος νόμου. 2. Στην παράγραφο 7 του άρθρου 68 του ν. 1756/1988 προστίθεται εδάφιο που έχει ως ακολούθως: ’Κατ' εξαίρεση προσφυγή στην Ολομέλεια του Ελε­ γκτικού Συνεδρίου κατά της αποφάσεως του Ανώτατου Διχαστικού Συμβουλίου που αφορά αρχικό διορισμό παρέδρου έχει δικαίωμα να ασκήσει αυτός που κρίθηκε και παραλείφθηκε εφόσον έλαβε δύο τουλάχιστον ψή­ φους. Η προσφυγή κατατίθεται στη Γραμματεία του Ελεγκτικού Συνεδρίου μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε ημερών από τότε που γνωστοποιήθηκε εγγράφως το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας από το Γραμματέα του Συμβουλίου και διαβιβάζεται αμέσως στην Ολομέλεια δια του Υπουργού Δικαιοσύνης'. 3. Κάθε διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα των προηγούμενων παραγράφων καταργείται.

ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΑ - ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΣ[Επεξεργασία]

Άρθρο 20[Επεξεργασία]

1. Με αποφάσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τα έμμισθα υποθηκοφυλακεία της χώρας, πλην των Υπο­ θηκοφυλακείων Αθήνας. Πειραιά και Θεσσαλονίκης και των Κτηματολογικών Γραφείων Ρόδου και Κω-Λέρου, μπορούν να μετατρέπονται σε άμισθα. Με την απόφαση αυτήν ορίζεται και ο χρόνος κατά τον οποίο παύει να λειτουργεί ως έμμισθο το υποθηκοφυλακείο. 2. Με απόφαοη του Υπουργού Δικαιοσύνης οι υπο­ θηκοφύλακες, οι οποίοι υπηρετούν στα μετατρεπόμενα υποθηκοφυλακεία, μπορούν με αίτησή τους, που υπο­ βάλλεται μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση της αποφάσεως της πρρηγούμενης παραγράφου, να παραμείνουν στο ίδιο υποθηκοφυλακείο ως άμισθοι ή να επαναδιορισθούν δικηγόροι στο πρωτοδικείο, στο οποίο ήταν δικηγόροι πριν από το διορισμό τους ως υποθη­ κοφύλακες ή να διοριστούν συμβολαιογράφοι ανεξαρ­ τήτως ηλικίας, εφόσον έχουν τα προσόντα που προβλέπονται από τα άρθρα 18 και 19 του ν. 670/1977, σε κενή θέση στην έδρα ειρηνοδικείου της περιφέρειας του εφετείου, όπου υπηρετούσαν. Επίσης μπορούν να μεταταγούν σε δικαστικές υπηρεσίες ή άλλες υπηρεσίες αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης, του ίδίου ή άλ­ λου νομού, σε προσωρινά σι/νιστώμενες θέσεις, της ίδιας κατηγορίας, βαθμού ή μισθολογικού κλιμακίου. 3. Το μόνιμο προσωπικό, καθώς και το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου των μετατρεπόμενων υποθηκοφυλακείων της παρ.1, μετατάσσεται ή μεταφέρεται σε ομοιόβαθμες αντίστοιχες με τα τυπικά τους προσόντα κενές οργανικές ή προσωρινά συνιστώμενες θέσεις δικαστικών υπηρεσιών ή άλλης δημό­ σιας υπηρεσίας της έδρας του υποθηκοφυλακείου με αίτησή του, μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση της απόφασης. Η μετάταξη ή μεταφορά θέσης γίνεται χωρίς προηγούμενη γνωμοδότηση υπηρεσιακών συμβουλίων, με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης ή κοινή από­ φαση των συναρμόδιων υπουργών στην περίπτωση που η αιτούμενη θέση υπάγεται σε άλλη δημόσια υπηρεσία. 4. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης ο υπο­ θηκοφύλακας και οι υπάλληλοι δύνανται να παραμείνουν στη θέση τους και όταν προσληφθεί το προσωπικό που θα τους αντικαταστήσει, όχι όμως πέραν του τριμήνου. Η πληρωμή τους βαρύνει τις υπηρεσίες, στις οποίες έχουν μεταταγεί Ο χρόνος υπηρεσίας των υποθηκο­ φυλάκων και των υπαλλήλων των υποθηκοφυλακείων, ο οποίος μεσολαβεί από τη δημοσίευση της απόφασης μέχρι το νέο διορισμό τους, θεωρείται πραγματική δη­ μόσια υπηρεσία στην υπηρεσία όπου μετατάσσονται. Μέχρι να διορισθεί ο άμισθος υποθηκοφύλακας, το Δημόσιο εξακολουθεί να καταβάλλει τα έξοδα στενάσεως και τις λοιπές λειτουργικές δαπάνες του υποθη­ κοφυλακείου. 5. Τα εισπραττόμενα αναλογικά δικαιώματα για ποσό άνω των είκοσι χιλιάδων (20.000) δρχ. των άρθρων 3, 5 και 12 του ν. 325/1976 αυξάνονται κατά ένα τοις χιλίοις. Από το ποσοστό αυτό του ενός τοις χιλίοις, ο άμισθος υποθηκοφύλακας, πέραν των ήδη υπ' αυτού παρακρατουμένων, παρακρατεί επιπλέον το ένα τέταρτο (1/4) για τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό των συν­ θηκών λειτουργίας του υποθηκοφυλακείου, καθώς και για την εισαγωγή συστήματος πληροφορικής, η οποία θα γίνει με δαπάνη του. Ο χρόνος ενάρξεως του ως άνω συστήματος πληροφορικής κατά υποθηκοφυλακείο, η εφαρμογή ενιαίου συστήματος και τα στάδια μηχανοργανώσεως καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης. Με απόφαση επίσης του Υπουργού Δι­ καιοσύνης, σε περίπτωση υπαίτιας καθυστερήσεως ε­ νάρξεως ή περατώσεως των σταδίων της μηχανογραφήσεως, διακόπτεται εφεξής η παρακράτηση του εν λόγω ποσού υπέρ του υποθηκοφύλακα και αποδίδεται στο Δημόσιο, αφαιρουμένων των ποσών που απαιτούνται για τη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας του υπο­ θηκοφυλακείου του. 6. Τα εισπραττόμενα αναλογικά δικαιώματα του άρθρου 5 του ν. 325/1976, όπως τροποποιούνται με τον παρόντα νόμο, εισπράττονται εφεξής και από τα έμμισθα υπο­ θηκοφυλακεία. 7. Το ποσοστό του ενός τοις χιλίοις των άρθρων 5 και 12 του ν. 325/1976, που εισπράττεται επιπλέον από τα έμαισθα υποθηκοφυλακεία για ποσά άνω των είκοσι χΛιάδων (20.000) δρχ., αποδίδεται στο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.. 8. Η περιφέρεια: α) του Δήμου Καισαριανής αποαπάται από το ειδικό έμμισθο Υποθηκοφυλακείο Αθηνών και υπάγεται στο ειδικό άμιοθο Υποθηκοφυλακείο Ζωγρά­ φου, β) του Δήμου Μεταμόρφωσης Αττικής αποσπάται από το ειδικό άμισθο Υποθηκοφυλακείο Νέας Ιωνίας και υπάγεται στο ειδικό άμισθο Υποθηκοφυλακείο Νέας

Φιλαδέλφειας και γ) του Δήμου Νέου Ψυχικού αποσπάται από το ειδικό έμμισθο Υποθηκοφυλακείο Χαλανδρίου και υπάγεται στο ειδικό άμισθο Υποθηκοφυλακείο Παπάγου. Οι αποσπάσεις των περιφερειών αυτών κοι η υπαγωγή τους στα αντίστοιχα υποθηκοφυλακεία γίνονται χωρίς την τήρηση των προϋποθέσεων του άρθρου 7 του κ,δ/τος της 19/23 Ιουλίου 1941 ‘περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον των διατάξεων του α.ν. 434/1937, 1933/1939, 2182/1940'και 2532/1940 'περί Οργανισμού των Υποθηκοφυλακείων του Κράτους". 9. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 22 του ν. 3680/1957 προστίθεται εδάφιο μετά το πρώτο εδάφιο ως εξής: ‘την ίδια διαδικασία γίνεται και η απόσπαση περιφέ­ ρειας από υποθηκοφυλακείο και η υπαγωγή της σε άλλο*. ==ΕΝΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Άρθρο 21 1. Στην παρ.1 του άρθρου 2 του α.ν. 1712/1939, όπως συμπληρώθηκε από το άρθρο 2 του ν.δ./τος της 11/11 Μαΐου 1946, που κυρώθηκε με το ν, 188/1946, προστίθεται περίπτωση (ε), η οποία έχει ως εξής: "ε. Η παροχή νομικών πληροφοριών για το κοινοτικό δίκαιο". 2. Στις παρ.1 και 4 του άρθρου 3 του α.ν. 1712/1939 "Περί Ελληνικού Ινστιτούτου Διεθνούς και Αλλοδαπού Δικαίου", όπως ανηκαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν, 924 /1979, διαγράφεται η φράση ‘και μη συμπληρώσας το εβδομηκοστό (70ό) έτος της ηλικίας του". 3. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 3 του α.ν. 1712/1939, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν. 924/1979, αντικαθίσταται ως εξής: "Στο διευθυντή και υποδιευθυντή του Ινστιτούτου καταβάλλεται μηνιαία αποζημίωση, καθοριζόμενη με κοι­ νή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Οικονο­ μικών . 4. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 4 του α.ν. 1712/1939, που προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 924/1979, αντικαθίσταται ως εξής: Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ελλείποντα, απόντα ή κωλυόμενα αναπληρώνονται από τους κατά νόμον, βάσει της κύριας ιδιότητάς τους, αναπληρωτές. Το διευθυντή του Ινστιτούτου, ως εισηγητή του διοι­ κητικού συμβουλίου, αναπληρώνει ο προϊστάμενος του τμήματος αλλοδαπών δικαίων", 5. Στο άρθρο 4 του ν. 924/1979 προστίθενται παρ. 2 και 3, που έχουν ως εξής: "2. Για την πρόσληψη έμμισθων επιστημονικών συ­ νεργατών και έμμισθων επιστημονικών βοηθών, προς πλήρωση κενών οργανικών θέσεων του Ελληνικού Ιν­ στιτούτου Διεθνούς και Αλλοδαπού Δικαίου, δεν υφίσταται περιορισμός από τις ισχύουσες διατάξεις ως προς το ανώτατο όριο ηλικίας, το οποίο πάντως δεν μπορεί να υπερβαίνει αυτό που προβλέπεται από το νόμο για την απόλυσή τους από την Υπηρεσία 3. Οι αποδοχές των προϊσταμένων επιστημονικών συνεργατών, των έμμισθων επιστημονικών συνεργατών και των έμμισθων επιστημονικών βοηθών καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Οι­ κονομικών κατά παρέκκλιση των ισχυόντων περιορι­ σμών.’ 6. Η παρ. 6 του άρθρου 5 του ν. 924/1979 καταργεάαι. 7. Η παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 924/1979 αντικαθί­ σταται ως εξής: "3. Για την πρόσληψη των έμμισθων επιστημονικών βοηθών, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των παρ. 4 και 5 του προηγούμενου άρθρου 8. Το άρθρο 13 του ν. 924/1979 αντικαθίσταται ως εξής: "Αρθρο 13 Για την πραγμάτωση των σκοπών του Ινστιτούτου το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει σε Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. ή φυσικά πρόσωπα με σύμβαση μίσθωσης έργου τη διενέργεια ερευνών ή την εκπόνηση μελετών, ως και την εκτέλεση πάσης φύσεως επιστημονικού ή διοι­ κητικού έργου. Στην περίπτωση αυτήν η αμοιβή καθο­ ρίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ανάλογα με τη σπουδαιότητα, τη δυσκολία και το χρόνο που απαιτείται για την εκτέλεση του έργου’. 9. Στις θέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 3 του π.δ. 117/1989 'Οργανισμός του Ελληνικού Ινστιτούτου Διεθνούς και Αλλοδαπού Δικαίου' (ΦΕΚ 53 Α ), προστί­ θενται οι εξής θέσεις: α. Κλάδος ΠΕ Διοικητικός-Λογιστικός μία (1) θέση. β. Κλάδος ΤΕ Διοικητικός-Λογιστικός μία (1) θέση. γ. Κλάδος ΔΕ Δαχτιιλογράφων - Στενογράφων μία (1) θέση. 10. Συνιστάται κλάδος ΔΕ χειριστών Η/Υ με μία (1) θέση και προστίθεται υπό στοιχείο (ζ) στο άρθρο 3 του π.δ./τος 117/1989. 11. Οι προβλεπόμενες στο άρθρο 5 παρ. 3 και 4 του π.δ/τος 117/1989 "Οργανισμός του Ελληνικού Ινστι­ τούτου Διεθνούς και Αλλοδαπού Δικαίου" θέσεις επι­ στημονικών συνεργατών και επιστημονικών βοηθών αυ­ ξάνονται κατά δύο (2) και τέσσερις (4) αντιστοίχως. Επιπλέον προσόν διορισμού για τις θέσεις αυτές, πέραν των αναφερόμενων στις σχετικές διατάξεις ορίζεται και η εξειδίκευση στο Κοινοπκό Δίκαιο. 12.Στο τέλος του άρθρου 3 του παραπάνω προεδρικού διατάγματος προστίθενται δύο παράγραφοι με τους αριθμούς 3 και 4 ως εξής: "3. Η πλήρωση της θέσεως του Κλάδου ΔΕ χειριστών Η/Υ μπορεί να γίνει και με μετάταξη υπαλλήλου του Κλάδου ΔΕ δακτυλογράφων-στενογράφων, κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου. 4. Το διοικητικό προσωπικό του Ινστιτούτου προσ­ λαμβάνεται κατ' επιλογή, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 4 και 5 του ν. 924/1979, οι οποίες εφαρμόζονται αναλόγως". 13. Η πρόσληψη του επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού του Ινστιτούτου, καθώς και η σύναψη συμ­ βάσεων έργου κατά το άρθρο 13 του ν 924/1979, όπως ισχύει, γίνεται κατά παρέκκλιση όλων των διατάξεων

που αφορούν τον περιορισμό ή την απαγόρευση πλή­ ρωσης θέσεων για τα ΝΠΔΔ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Άρθρο 22[Επεξεργασία]

1. Το στοιχείο α' της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν.δ. 4561/1966 "Περί ιδρύσεως εν Θεσσαλονίκη Ινστιτούτου Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων', όπως τροποποιήβηκε από το άρθρο 3 του ν.δ. 32/1968, αντικαθίσταται ως εξής: "α. Από τον Πρόεδρο Εφετών Θεσσαλονίκης, ως Πρόεδρο". 2. Η παρ. 2 του άρθρου 3 του ν.δ. 4561/1966 ‘Περί ιδρύσεως εν Θεσσαλονίκη Ινστιτούτου Δημοσίου Διε­ θνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων ", όπως ανπκαταστάθηκε με το άρθρο 17 του ν. 924/1979, αντικαθίσταται ως εξής: *2. ΔιευθίΛττής του Ινστιτούτου προσλαμβάνεται με απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Εξωτερικών, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου διάρκειας τριών ετών, διατελών ή διατελέσας καθηγητής νομικής σχολής ημεδαπού ή αλλοδαπού πανεπισττρου, ο οποίος γνωρίζει πλήρως δύο τουλάχιστον ξένες ευρωπαϊκές γλώσσες από τις οποίες η μια αγγλική, γαλλική ή γερμανική. Στο διευθυντή καταβάλλεται μηνιαία αποζη­ μίωση, η οποία καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Οικονομικών. Στην περί­ πτωση που ο διοριζόμενος κατέχει και άλλη έμμισθη θέση στο Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. ή λαμβάνει σύνταξη από τις ανωτέρω πηγές, για τον καθορισμό του ύψους της αποζημίωσης εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις για την κατοχή δεύτερης θέσης ή σύγχρονης λήψης σύ­ νταξης και αποδοχών*. 3. Για τις θέσεις των επιστημονικών συνεργατών και βοηθών του Ινστιτούτου Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων Θεσσαλονίκης απαιτείται πλήρης γνώση δύο ξένων γλωσσών, α) αγγλικής και β) γαλλικής ή γερμανικής. Γ ία τη μια από τις θέσεις επιστημονικών βοηθών απαιτείται επιπροσθέτως η πλήρης γνώση δύο από τις βαλκανικές γλώσσες. Στην περίπτωση αυτήν δεν απαιτείται το προβλεπόμενο για τις άλλες θέσεις βοηθών μεταπτυχιακό δίπλωμα. Για τη θέση του βιβλιο­ θηκάριου απαιτείται: α) πλήρης γνώση της αγγλικής γλώσσας και καλή γνώση της γαλλικής ή γερμανικής, β) αντί των ειδικών διατάξεων του π.δ. 522/1988 ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 6 του π.δ. 194/1988. 4. Η παρ. 5 του άρθρου 3 tou ν.δ. 4561/1966, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του ν.δ. 32/1968, καταργείται.

ΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ[Επεξεργασία]

Άρθρο 23[Επεξεργασία]

1. Στην παρ.1 του άρθρου 2 του ν.δ. 1017/1971, όπως ισχύει, προστίθενται οι εξής περιπτώσεις: ζ) για τις κτιριακές μεταρρυθμίσεις, καθώς και την επισκευή και συντήρηση μισθωμένων κτιρίων, στα οποία στεγάζονται υτηρεσίες αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, η) για την κατάρτιση, επεξεργασία και ανάλυση προ­ γραμμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, θ) για την πρόσληψη ειδικών επιστημόνων, φυσικών ή νομικών προσώπων σε θέματα οργανώσεως και πλη­ ροφορικής ή τεχνικών μελετών και εκτελέσεως έργων για τις ανάγκες του Υ πουργείου Δικαιοσύνης και του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου, ι) για αμοιβές μελών νομοπαρασκευαστικών και ειδικών επιτροπών, καθώς και ομάδων εργασίας, το συνολικό ύψος των οποίων καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης και δεν μπορεί να υπερβαίνει κατ' έτος το ποσό των τριάντα εκατομμυρίων (30.000.000) δραχμών. Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμόζεται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης. ια) για τα έξοδα κινήσεως των άμισθων επικουρικών Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής*. 2. Το εδάφιο α' του άρθρου 18 του ν. 1017/1971 αντικαθίσταται ως εξής: "Τα ακίνητα, που έχουν περιέλθει με οποιονδήποτε τρόπο στο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. ή ανήκουν στο Δημόσιο και χρη­ σιμοποιούνται για καταστήματα κρατήσεως ή στεγάσεως δικαστικών υπηρεσιών, εφόσαν δεν καλύπτουν εν όλω ή εν μέρει το σκοπό τους, μπορούν να εκποιούνται ή να ανταλλάσσονται με άλλα κατόπιν κοινής αποψάσεως των Υπουργών Δικαιοσύνης και Οικονομικών και το προϊόν της εκποιήσεως αποτελεί πόρο του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.'. 3. Η παρ. 2 του άρθρου 2 του ν.δ. 1017/1971 αντι­ καθίσταται ως ακολούθως: "2. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης μπορούν να υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος και οι μι­ σθώσεις κατάλληλων κτιρίων για την εγκατάσταση σε αυτά ειδικά οριζόμενων υπηρεσιών, που ανήκουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Δικαιοσύνης". 4. Η εκπόνηση μελετών καθώς και η εκτέλεση επι­ σκευών, ανακαινίσεων ή διαρρυθμίσεων (περιλαμβανομένης και της κατασκευής ή επισκευής μηχανολογικών, ηλεκτρολογικών και κλιματιστικών εγκαταστάσεων) κτι­ ρίων, που ανήκουν κατά κυριότητα ή χρήση ή είναι μισθωμένα από το ΤΑ.Χ.Δ1.Κ. για τη στέγαση υπηρεσιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, και έχουν κηρυχθεί διατηρητέα ή παρουσιάζουν πολιτιστικό εν­ διαφέρον, μπορεί να πραγματοποιείται και από τις Τε­ χνικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, ύστερα από σχετικό αίτημα των Τεχνικών Υπηρεσιών του Υ­ πουργείου Δικαιοσύνης, κατ' εξαίρεση της διατάξεως του εδ. α' της παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 425/1976". 5. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν, 1816/1989 προστίθεται περίπτωση δ' με το ακόλουθο περιεχόμενο: "δ) για την προμήθεια νομικών βιβλίων στα δικαστήρια της Χώρας'.

Άρθρο 24[Επεξεργασία]

Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 4 του ν. 663/1977, όπως ισχύουν, αντικαθίστανται ως εξής και προστίθενται πα­ ράγραφοι με αριθμούς 3, 4 και 5 και οι παράγραφοι 3 και 4 παίρνουν αντίστοιχα τους αριθμούς 6 και 7: "1. Τα ποσά των επιβαλλόμενων σε χρήμα ποινών, καθώς και τα ποσά που προκύπτουν από τη μετατροπή των στερητικών της ελευθερίας ποινών, προσαυξάνονται

κατά την είσπραξη κατά ποσοστό 92%.

2. Από τα ασπραττόμενα κατά την προηγούμενη παράγραφο ποσό rrou προέρχονται από χρηματικές ποινές ή από μετατροπή σε χρήμα των στερητικών της ελευθερίας ποινών με τις επ' αυτών προσαυξήσεις, καθώς και από τα εισπραττόμενα ποσά εξόδων της ποινικής διαδικασίας, το Δημόσιο αποδίδει στους κα­ τωτέρω τρίτους τα ακόλουθα ποσά; α) Στο Ταμείο Χρηματοδοτήσεώς Δικαστικών Κτιρίων ποσοστό 25% β) Στο Ταμείο Νομικών 4,50% γ) Στον Ο.Γ.Α. 0,25% δ) Στο Τ.Ε.Β.Ε. · 0,21% ε) Στο Ταμείο Ασφαλίσεως Εμπό­ρων " 0,04% στ) Στο, Ταμείο Προνοίας Δικηγό­ ρων Αθηνών ' 0,85% ζ) Στο Ταμείο Προνοίας Δικηγό­ ρων Πειραιώς ‘ 0,13% η) Στο Ταμείο Προνοίας Δικηγό­ ρων Θεσσαλονίκης ' 0,13% θ) Στο Ταμείο Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών 0,36% ι) Στο Ταμείο Προνοίας Δικαστικών Επιμελητών ποσοστό 0,25% για τη νοσοκομειακή και ιατρο­ φαρμακευτική περίθαλψη των δικαστικών επιμε­ λητών του Κράτους, ια) Στο Ελληνικό Ινστιτούτο Διεθνούς και Αλλοδαπού Δικαίου ποσοστό 0,35% 3. Τα αναφερόμενα στην παρ. 2 ποσοστά μπορούν να αυξσμειώνονται με αποφάσεις των Υπουργών Δι­ καιοσύνης και Οικονομικών. 4. Από τα εισπραττόμενα σύμφωνα με την παρ. 2 από το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. ποσά, ποσοστό 20% διατίθεται για τις ανάγκες της εύρυθμης λειτουργίας των γραμματειών των πολιτικών- ποινικών δικαστηρίων και εισαγγελειών και των διοικητικών δικαστηρίων της χώρας, καθώς και των υπηρεσιών του ΤΑ.Χ.Δί.Κ.. Με απόφαση tou Υ­ πουργού Δικαιοσύνης, η οποία εκδίδεται εφάπαξ μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καθορίζονται το είδος των αναγκών, ο τρόπος κατα­ νομής και χορηγήσεως των ποσών και αποδόσεως λογαριασμού, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια. Στις διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων υπάγονται και οι υπηρεσίες επιμελητών δικαστηρίων ανηλίκων. 5. Για τη δημιουργία υποδομής και την εξασφάλιση των προϋποθέσεων εφαρμογής των διατάξεων της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την επίτευξη των στόχων των σχετικών με τη συνεργασία στους τομείς της Δικαιοσύνης και των Εσωτερικών Υποθέσεων {τίτλος VI Άρθρο Κ) καθώς και για την καλύτερη εφαρμογή της συμβάσεως Shengen, από τα εισπραττόμενα σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου από το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. ποσά, ποαοστό 0.8% διατί­ θεται για την αντιμετώπιση των προσθέτων αυτών αναγκών. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, που εκδίδεται εφάπαξ μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, καθορίζονται το είδος των ανα­ γκών, ο τρόπος κατανομής και χορηγήσεις των ποσών και αποδόσεως λογαριασμού, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια.'. ’Αρθρα 25 Η παρ. Ί2α του άρθρου 3 του ν. 1653/1986 (ΦΕΚ 173 Α ) Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα των Συμ­ βολαιογράφων και άλλες διατάξεις', εκτός από το πρώτο* εδάφιο αυτής, αντικαθίσταται ως ακολούθως: Ό διορισμός των φυλάκων ενεργείται από πίνακα επιτυχόντων που ισχύει για ένα έτος, ύστερα από διαγωνισμό, που γίνεται συγχρόνως για όλα τα κατα­ στήματα (φυλακές) της χώρας, από τριμελή επιτροπή που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης και αποτελειται από το Γ ενικό Διευθυντή Σωφρονιστικής Πολιτικής ως πρόεδρο, ένα διευθυντή του Υπουργείου Δικαιοσύνης και ένα διευθυντή φυλακών. Καθήκοντα γραμματέα εκτελεί υπάλληλος της Διεύθυνσης Προσω­ πικού. Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει την προφορική ε­ ξέταση των υποψηφίων, σε θέματα που αναφέρονται στον "Κώδικα βασικών κανόνων για τη μεταχείριση των κρατουμένων" (Σωφρονιστικός Κώδικας ν. 1851/1989). Η σειρά επιτυχίας των υποψηφίων καθορίζεται από τη βαθμολογία, που έλαβε ο υποψήφιος στην εξέταση. Η βαθμολογία κυμαίνεται από μηδέν μέχρι εκατό μονάδες. Ο τρόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού, τα ειδικότερα θέματα της εξεταστέας ύλης και οποιαδήποτε άλλη λεπτομέρεια ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των Υπομργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δικαιοσύνης. Γ ια το διορισμό στον εισαγωγικό βαθμό απαιτείται απολυ­ τήριο λυκείου ή εξατάξιου γυμνασίου. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν αρτιμέλεια και ανάστημα, χωρίς υπο­ δήματα, οι άνδρες 1,75 του μέτρου και οι γυναίκες 1,65 τουλάχιστον. Αυτά διαπιστώνονται με ιατρική εξέταση ιατρών των φυλακών. Οι διοριζόμενοι, σύμφωνα με την πιο πάνω διαδικασία, μονιμοποιούνται κατά τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν αποφοιτήσει με επιτυχία από τη Σχολή Σωφρο­ νιστικών Υπαλλήλων. Κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στην παρούσα, καθώς επίσης και η ισχύς του πίνακα επιτυχόντων του τελευταίου διαγωνισμού, καταργούνται".

Άρθρο 26[Επεξεργασία]

1. Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 10 του ν. 294/1976 αντικαθίστανται ως εξής και η παρ. 3, όπως προστέθηκε με το άρθρο 8 παρ. 8 του ν. 1653/1988, λαμβάνει τον αριθμό 2: Ί. Ο διαγωνισμός που προβλέπεται στο άρθρο 7 παρ. 3 ενεργείται χωριστά κατά κατηγορίες υπαλλήλων ως ακολούθως: α) στο Συμβούλιο Επικράτειας για τον κλάδο των υπαλλήλων του, β) στο Πολιτικό Εφετείο Αθηνών για τον κλάδο των υπαλλήλων των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων του Κράτους και των εισαγ­ γελιών και γ) στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών για τον κλάδο των υπαλλήλων των τακτικών διοικητικών δικα­ στηρίων του Κράτους. Οι διαγωνιζόμενσι έχουν δικαίωμα να θέσουν υποψηφιότητα μόνο για μια θέση σε συγκε­ κριμένο πρωτοδικείο'. 2. Το άρθρο 11 του ν. 294/1976 αντικαθίσταται ως εξής. "Αρθρο 11 1. Προκειμένου περί υπαλλήλων πτυχιούχων Α.Ε.Ι., στην εξεταστέα ύλη περιλαμβάνονται: α) έκθεση ιδεών,

3) στοιχεία Αστικού Δικαίου, γ) Οργανισμός Δικαστηρίων, δ) Κώδικας Κατάστασης Δικαστικών Υπαλλήλων και ε) στοιχεία Συνταγματικού και Διοικητικού Δικαίου καθώς και Διοικητικής Δικονομίας για τους υποψηφίους του κλάδου των υπαλλήλων του Συμβουλίου Επικρατείας και των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων ή στ) στοιχεία Ποινικού Δικαίου, Πολιτικής και Ποινικής Δικονομίας για τους υποψηφίους του κλάδου των υπαλλήλων των Πολιτικών και Ποινικών Δικαστηρίων και Εισαγγελιών. 2. Προκειμένου περί αποφοίτων λυκείου ή ισότιμων σχολών στην εξεταστέα ύλη περιλαμβάνονται: α) Έκ­ θεση ιδεών, β) Οργανισμός δικαστηρίων και γ) Κώδικας Κατάστασης Δικασπκών Υπαλλήλων. 3. Για τους υποψήφιους των ανωτέρω κλάδων η γνώση γραφομηχανής και στενογραφίας ή ταχυγραφία αποτελεί πρόσθετο προσόν*. 3. Το άρθρο 24 του ν.δ. 1025/1971 αντικαθίσταται ως εξής: "Αρθρο 24 Με κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δικαιοσύνης καθορίζονται όλα τα θέματα που αφορούν την προκήρυξη του διαγωνισμού, τη δη­ μοσίευση της προκηρύξεως, το έντυπο της αιτήσεως, την αρχή στην οποία θα υποβληθούν οι αιτήσεις και την προθεσμία για την υποβολή τους, τον έλεγχο των προσόντων των υποψηφίων, τη σύνθεση της εξεταστικής επιτροπής του διαγωνισμού, τον τρόπο εξετάσεως, τη βαθμολογία, την κατάρτιση των πινάκων επιτυχίας, τη δημοσιότητα αυτών, τον έλεγχο νομιμότητας από τον Υπουργό Δικαιοσύνης και την κύρωση των πινάκων, την εν γένει διεξαγωγή του διαγωνισμού, καθώς καί κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια’.

Άρθρο 27[Επεξεργασία]

1. Συνιστώνται ειδικές επιτροπές για τη σύνταξη των ακόλουθων Κωδίκων: α. Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. β. Κώδικα Δικαίου Ανηλίκων. 2. Συνιστώνται ειδικές επιτροπές: α) για την ανα­ θεώρηση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και β) για την ολοκλήρωση του εκσυγχρονισμού του οικογενειακού δικαίου. 3. Τα μέλη των ανωτέρω επιτροπών ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης από καθηγητές πανεπιστημίου, δικαστικούς λειτουργούς εν ενεργεία ή όχι, δικηγόρους και υπαλλήλους του Υπουργείου Δι­ καιοσύνης. Καθήκοντα γραμματέα σε καθεμία από τις επιτροπές ανατίθενται με την ίδια απόφαση σε υπάλληλο του Υπουργείου Δικαιοσύνης. 4. Οι επιτροπές πρέπει να περατώσουν το έργο τους μέσα στην προθεσμία που καθορίζει η υπουργική από­ φαση για τη συγκρότησή τους, Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί. 5. Οι Κώδικες της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου κυρώνονται κατά τη διαδικασία του άρθρου 76 παρ. 6 του Συντάγματος. 6. Στους προέδρους, τα μέλη και τους γραμματείς των επιτροπών καταβάλλεται αποζημίωση που ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Οι­ κονομικών. 'Αρθρο 28 1. Απαγορεύεται η ολική ή μερική μετάδοση από την τηλεόραση ή το ραδιόφωνο, καθώς και η κινηματογρά­ φηση και βιντεοσκόπηση δίκης ενώπιον ποινικού, πο­ λιτικού, διοικητικού ή ειδικού δικαστηρίου, εκτός αν επιτραπεί με απόφαση του δικαστηρίου και εφόσον συμφωνούν ο εισαγγελέας και οι διά δικοί. 2. Απαγορεύεται η μετάδοση από την τηλεόραση ή η κινηματογράφηση ή βιντεοσκόπηση των προσώπων, που προσάγονται ενώπιον των δικαστικών ή εισαγγελικών ή αστυνομικών και λοιπών αρχών. 3. Όποιος παραβαίνει τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών και χρηματική ποινή ενός εκατομμυρίου (1.000.000) μέχρι πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) δραχμών.

Άρθρο 29[Επεξεργασία]

1. Οι πάσης φύσε ως ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί, καθώς και οι επιχειρήσεις ραδιοφώνου ή τηλεόρασης, εθνικής ή τοπικής εμβέλειας, υποχρεούνται να τηρούν επί υλικών φορέων ήχου ή ήχου και εικόνας πλήρη αντίγραφα του εκπεμπόμενου προγράμματος για χρονικά διάστημα έξι (6) μηνών από την ημέρα της εκπομπής. Κάθε πρόσωπο, που έχει έννομο συμφέρον, δικαιούται με απλή αίτηση και με δαπάνες του να λαμβάνει αντί­ γραφο της εκπομπής, η οποία τον θίγει στα έννομα συμφέροντά του. Σε περίπτωση άρνησης χορήγησης του αιτούμενου αντιγράφου εφαρμόζεται ανάλογα η διάταξη του άρθρου 25 παρ. 4 εδ. β' του ν. 1756/1988, όπως ισχύει. Η μη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις των προηγούμενων εδαφίων του παρόντος άρθρου τιμωρείται με χρηματική ποινή. 2, Απαγορεύεται στις εκπομπές ραδιοφωνικών και τηλεοππκών σταθμών η ανάγνωση και τηλεοπτική προ­ βολή αποσπασμάτων οποιοσδήποτε έκτασης και εικόνων από τα περιεχόμενα εφημερίδων πριν από την ώρα της νόμιμης κυκλοφορίας τους. Στους παραβάτες των προη­ γούμενων εδαφίων επιβάλλεται πρόστιμο πεντακοαίων χιλιάδων (500.000) έως δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) δραχμών. Η παράβαση βεβαιώνεται και το πρόσημο επιβάλλεται από τον Πρόεδρο του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεοράσεως και εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.. Η οικεία επαγγελματική οργά­ νωση, στην οποία υπάγεται η εφημερίδα, που αφορά η παράβαση, υποχρεούται ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεοράσεως να υποβάλει σε αυτόν τα στοιχεία, τα οποία αποδεικνύουν την παράβαση. Σε περίπτωση ανυπαρξίας στοι­ χείων δεν ενεργείται οποιαδήποτε διαδικαοία και η υπόθεση τίθεται στο αρχείο με πράξη του Προέδρου του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεοράσεως. Δημόσιος υπάλληλος ή λειτουργός ο οποίος αποφεύγει ή καθυ­ στερεί αναιτιολόγητα τη βεβαίωση ή είσπραξη του προ­ στίμου της προηγούμενης παραγράφου ευθύνεται για παράβαση καθήκοντος. Τα έσοδα από την είσπραξη των προστίμων του εδαφίου 2 του παρόντος άρθρου εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Εθνικού Συμβου­ λίου Ραδιοτηλεοράσεως και διατίθενται για τις ανάγκες

της λειτουργίας του, ιδίως δε για την ανάπτυξη ερευ­ νητικού έργου στο χώρο των μέσων μαζικής επικοινω­

νίας.

Άρθρο 30[Επεξεργασία]

1. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 62 του ν.δ. 3026/ 1954, όπως ισχύει 'περί του Κώδικα των Δικηγόρων' προστίθενται εδάφια, που έχουν ως εξής: 'Δικηγόροι που έχουν εκλεγεί βουλευτές ή ευρωβου­ λευτές τελούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους σε μερική αναστολή του λειτουρ γήματός τους, η οποία συνίσταται στην απαγόρευση παραστάσεώς τους κατά την προδικασία και ενώπιον των δικαστηρίων για υπο­ θέσεις ναρκωτικών (ν. 1729/1987) και οργανωμένου εγκλήματος (ν. 1916/1990). Καθώς και στην απαγόρευση παραστάσεώς ενώπιον των κάθε φύσεως δικαστηρίων μονομελούς συνθέσεως. Η ανωτέρω αναστολή δεν ισχύει, αν πρόκειται για υποθέσεις των ιδίων, των συζύγων τους ή συγγενών τους εξ αίματος ή αγχιστείας μέχρι και το δεύτερο βαθμό. Δικηγόροι που απασχο­ λούνται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στα όργανα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, καθώς και σε όλους τους διεθνείς οργανισμούς, των οποίων είναι μέλος η Ελλάδα, τελούν σε αναστολή ασκήσεως του δικηγορικού λει­ τουργήματος ή τους δίνεται υποχρεωτικά άδεια για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η απασχόλησή τους*. 2. Η όλη ποινική διαδικασία κατά βουλευτών, των οποίων αίρεται η ασυλία με απόφαση της Βουλής, πρέπει να περατώνεται εντός ενός έτους από τη διαβίβαση της δικογραφίας από τη Βουλή στην οικεία εισαγγελία πλημμελειοδικών. Για το σκοπό αυτόν όλες οι αντί­ στοιχες διαδικαστικές πράξεις ενεργούνται από τα αρ­ μόδια όργανα κατά προτίμηση.

Άρθρο 31[Επεξεργασία]

1. Στο άρθρο 1 παρ. 2 του β.δ. 6/1961 "Περί Οργα­ νισμού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους', όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του ν.δ. 736/1970 και επανήλθε σε ισχύ με το άρθρο 39 του ν. 1884/1990, διαγράφεται η πριν από το. στοιχείο ε' λέξη : 'και' και προστίθενται περιπτώσεις στ", ζ' και η', οι οποίες έχουν ως εξής: ’στ) Η διενέργεια όλων των δικαστικών πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 6 της κυρωθείσας δια του ν.δ. 4421/1961 Πολυμερούς Συμβάσεως "περί διεκδικήσεως διατροφής εις την αλλοδαπήν' και ανάγονται στα κα­ θήκοντα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ζ) Η διεξαγωγή όλων των δικαστικών πράξεων που προβλέπονται στις διεθνείς συμβάσεις δικαστικής αρω­ γής επί ποινικών, αστικών και εμπορικών υποθέσεων, στις οποίες η Ελλάδα είναι συμβαλλόμενο μέρος και συνιστούν καθήκοντα του Υπουργείου Δικαιοσύνης ως κεντρικής αρχής και η) Η εν γένει νομική υποστήριξη της Μόνιμης Ελ­ ληνικής Αντιπροσωπείας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες". 2. Το άρθρο 29 του ν. 1478/1984 "Τροποποίηση δια­ τάξεων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και άλλες διατάξεις ' καταργείιαι. 3. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Οικονομικών, μπορούν να αυ­ ξάνονται μέχρι δύο (2) οι οργανικές θέσεις των Νομικών Συμβούλων, μέχρι δύο (2) οι οργανικές θέσεις των παρέδρων και μέχρι δύο (2) οι θέσεις των δικαστικών ανππροσώπων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) για την κάλυψη των πρόσθετων αναγκών, που προκύπτουν από την ανάθεση αρμοδιοτήτων αυτού του άρθρου.

Άρθρο 32[Επεξεργασία]

1. Για το παραδεκτό της ασκήσεως ένδικων μέσων ενώπιον των δικαστηρίων μπορεί να ορίζεται με κοινές κάθε φορά αποφάσεις των Υπουργών Δικαιοσύνης και Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ότι πρέπει να καταβάλλεται παράβολο. Το ύψος του παραβόλου αυτού καθορίζεται με κοινές επίσης αποφασεις των ανωτέρω Υπουργείων και τα αντίστοιχα ποσά κατατίθενται υπέρ του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.. 2. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Δικαιοσύνης και Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορούν να αναπροσαρμόζονται κάθε φορά: α) τα δικαστικά έξοδα πάσης φύσεως των δικα­ στικών εγγράφων και όλων των εγγράφων που υπο­ βάλλονται σε υπηρεσίες αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης ή εκδίδονται από αυτές και β) τα ποσά που προβλέπονται από την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του ν. ΤΠΟΗ/1912 "περί δικαστικού ενσήμου".

Άρθρο 33[Επεξεργασία]

Το προσωπικό πόσης φύσεως των συμβολαιογραφικών συλλόγων της χώρας προσλαμβάνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του οικείου συμβολαιογραφικού συλλόγου, που εγκρίνεται από τον Υπουργό Δικαιοσύ­νης.

Άρθρο 34[Επεξεργασία]

Οι αρμοδιότητες οι σχετικές με το Ελληνικό Εθνικό Τμήμα της Διεθνούς Επιτροπής Προσωπικής Κατάστα­ σης, που ιδρύθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4475/1965, μεταφέρονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης στο Υ­ πουργείο Εξωτερικών. Όπου στο νόμο γίνεται λόγος περί Υπουργού ή Υπουργείου Δικαιοσύνης, η αναφορά θεωρείται ότι γί­ νεται ατον Υπουργό ή το Υπουργείο Εξωτερικών. Μέλη του Εθνικού Τμήματος μπορούν να γίνονται και ανώτατοι ή ανώτεροι υπάλληλοι του Υπουργείου Εσω­ τερικών.

Άρθρο 35[Επεξεργασία]

1. Η περίπτωση β1 της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 1816/19 και Θ ανπκαθίσταται ως εξής: "β) Για την ίδρυση και λειτουργία εντευκτηρίων, κα­ τασκηνώσεων και παιδικών σταθμών των δικαστικών υπαλλήλων’. 2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθορί­ ζεται η διαδικασία και οι ειδικότερες προϋποθέσεις για τη χορήγηση των παροχών της παρ. 1 του άρθρου 6 του· ν. 1816/1988 και ασκείται εν γένει η διαχείριση του αντίστοιχου ειδικού λογαριασμού.

Άρθρο 36[Επεξεργασία]

1. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονομικών, Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, μπορεί να ιδρυθεί υπηρεσία Δικαστικής Αστυνομίας στις εισαγ­ γελίες πρωτοδικών της χώρας με τον τίτλο 'Δικαστική Αστυνομία', που τελεί υπό την άμεση διεύθυνση του οικείου εισαγγελέα πρωτοδικών. 2. Σκοπός της Δικαστικής Αστυνομίας είναι η υπο­ βοήθηση του εισαγγελέα πρωτοδικών στα καθήκοντά του με τη διενέργεια : α. Προαναχριτικών πράξεων. β. Προκαταρκτικών εξετάσεων. γ. Συλλογής αναγκαίων αποδεικτικών στοιχείων για να βεβαιωθεί η τέλεση εγκλήματος και να ανακαλυφθεί Ο δράστης. δ. Εκτελέσεως ποινικών δικαστικών αποφάσεων, ε­ νταλμάτων συλλήψεως, προσωρινής κρατήσεως και βίαιης προσαγωγής, καθώς και κάθε άλλης διαδικαστικής πράξεως της ποινικής διαδικασίας κατά την κρίση τουι αρμόδιου εισαγγελέα. 3. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν θίγουν τις ισχύουσες διατάξεις που ορίζουν την αρμο­ διότητα της Ελληνικής Αστυνομίας και τη σχέση της με τις εισαγγελικές αρχές. 4. Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα καθορίζονται ο αριθμός των οργανικών θέσεων του προσωπικού της Δικαστικής Αστυνομίας, η προέλευση, τα προσόντα, η διαδικασία πλήρωσης των θέσεων, ο τρόπος και η διάρκεια εκπαίδευσης, η βαθμολογική κλίμακα, οι προϋ­ ποθέσεις και η διαδικασία αξιολογήσεως και προαγωγών, το πειθαρχικό δίκαιο, ο τρόπος εξόδου από την υπηρεσία και κάθε άλλο συναφές με την κατάσταση του προσω­ πικού αυτού θέμα, το ωράριο εργασίας, ο τρόπος εκτελέσεως των καθηκόντων, ο τύπος ειδικού δελτίου ταυτότητας και η δυνατότητα οπλοφορίας του προσω­ πικού αυτού, τα αναγκαία υλικοτεχνικά μέσα για την εκπλήρωση της αποστολής της Δικαστικής Αστυνομίας, ως και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. 5. Μέχρις ότου ιδρυθεί υπηρεσία Δικαστικής Αστυ­ νομίας με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, δύνανται να σποσπώνται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, για την υποβοήθηση του Εισαγγελέα στα καθήκοντά του, αξιωματικοί, μέχρι και του Αστυνόμου Β', Ανθυπαστυνόμοι, Υπαξιωματικοί και Αστυφύλακες για χρονικό διάστημα δύο ετών. Ο συνολικός αριθμός αυτών δεν μπορεί να υπερβεί τους δεκαπέντε. Επίσης, με κοινή απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού δύνανται να αποσπώνται και πολιτικοί υπάλληλοι είτε ως ειδικοί προανακριτικοί υπάλληλοι, εφόσον έχουν την ιδιότητα αυτήν, είτε ως πραγματογνώμονες ή τεχνικοί σύμβουλοι. Οι αποσπώμενοι στην Εισαγγελία τελούν υπό την άμεση διεύθυνση του αρμόδιου εισαγγελέα και δεν επιτρέπεται να ανατίθενται σε αυτούς καθήκοντα ξένα προς την αποστολή τους. Η απόσπαση μπορεί να ανανεώνεται για δύο ακόμη χρόνια με τον ίδιο τρόπο, ύστερα από αίτηαη του ενδιαφερόμενου και σύμφωνη πρόταση του αρμόδιου ε:οαγγελέα. Ανάκληση της απόσπασης επιτρεηεται μόνο υστέρα οπό σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου εισαγγελέα. Ο προϊστάμενος της εισαγγελίας συντάσσει εντός του πρώτου διμήνου κάθε έτους ιδιαίτερη έκθεση για τους αποσπασμένους υπαλλήλους στην εισαγγελία σχε­ τικά με την ικανότητα και απόδοσή τους κατά το προηγούμενο έτος. Οι εκθέσεις αυτές συντάσσονται με βάση τα κριτήρια και κατά τον τύπο που ισχύουν στην υπιρεσία του αξιολογούμενου. Αντίγραφο κάθε εκ θέσε ως υποβάλλεται στον Υπουργό Δικαιοσύνης και στον κατά περίπτωση αρμόδιο υπουργό, επιδίδεται δε και στον αξιολογούμενο με επιμέλεια της αρμόδιας υπηρεσίας του υπουργείου, στο οποίο ανήκει οργανικώς. Ο αξιολογούμενος, εντός προθεσμίας τριά­ ντα (30) ημερών από της επιδόσεως σ' αυτόν της έκθεσης, έχει δικαίωμα να προσφύγει και να ζητήσει τη διόρθωσή της ενώπιον του συμβουλίου εφετών, εφαρμοζομένων αναλόγως κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 37 του 'Κώδικα οργανισμού των δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών". Για την αξιολόγηση του αστυνομικού προσωπικού, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις των άρθρων 9, 15, 28 και 39 του π.δ. 15/1986 (ΦΕΚ 8 Α1), όπως ισχύουν κάθε φορά. Σε περίπτωση κατά την οποία αυτοί που είχαν απσσπασθεί στην εισαγγελία παραβαίνουν τις υποχρεώσεις τους, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 9 του ν.1756/1988 'Κώδικας οργανισμού δικαστηρίων και δικαστικών λειτουργών*.

Άρθρο 37[Επεξεργασία]

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 1868/1389 αντικαθίσταται ως εξής: Το Δημόσιο, τα ν.π.δ.δ., τα ν.π.ι.δ., καθώς και τα φυσικά πρόσωπα που απασχολούν δικηγόρους με έμ­ μισθη εντολή ορισμένου ή αορίστου χρόνου, όπως προβλέπεται στις σχετικές διατάξεις του ν. 3026/1954 "περί του Κώδικα Δικηγόρων" έχουν την υποχρέωση να καταβάλλουν στο Ταμείο Νομικών, το Ταμείο Πρόνοιας Δικηγόρων και τον Κ.Ε Α.Δ. ποσοστό 2/3 της εκαστοτε ετήσιας ασφαλιστικής εισφοράς των απασχολούμενων σε αυτά δικηγόρων. Η υποχρέωση καταβολής του ποσοστού αυτού ασφα­ λίστρων αρχίζει από 1.1.93 και ισχύει για τους μέχρι 31.12.92 ασφαλισμένους στους ανωτέρω φορείς δικη­ γόρους1. 2. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 24 του ν. 1860/1989 προστίθεται παράγραφος 4α, που έχει ως εξής: ‘4α. Ο εκτός υπηρεσίας χρόνος των δικηγόρων και νομικών συμβούλων, οι οποίοι επανήλθαν στην υπηρεσία τους με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 24 του ν. 1868/1989, αναγνωρίζεται από τα οικεία ασφαλιστικά ταμεία, κατόπιν αιτήσεως του ασφαλισμένου υποβαλλομένης εντός 6μήνου από της ισχύος του παρόντος. Η εξαγορά του αναγνωριζόμενου χρόνου γίνεται με την καταβολή του συνόλου των εισφορών ασφαλισμένου και εργοδότη των κλάδων κύριας και επικουρικής α­ σφάλισης και χορηγήσεως εφάπαξ παροχής (πρόνοιας), που ισχύουν κατά το χρόνο της επανόδου στην υπη­ ρεσία. Οι εισφορές υπολογίζονται στις αποδοχές τοϋ χρόνου της επανόδου που υπόκεινται σε κράτηση και βαρύνουν τον εργοδότη.

Η εξόφληση του ποσού της εξαγοράς γίνεται εφάπαξ, μέσα σε 3 μήνες από την κοινοποίηση της πράξης αναγνώρισης. Συντάξεις και εφάπαξ βοηθήματα που είχαν ληφθεί από εν ενεργεία δικηγόρους συνταξιούχους κλαδικών ταμείων, οι οποίοι επανήλθαν στην υπηρεσία τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 1868/1989, δεν αναζητούνται. Για τον υπολογισμό του εφάπαξ βοηθήματος κατά την ορισπκή έξοδό τους από το ταμείο, λαμβάνεται υπόψη όλος ο χρόνος υπηρεσίας τους, συνυπολογισ­ μένου και του εκτός υπηρεσίας χρόνου. Γ ία _ όσους εκ των ανωτέρω είχαν λάβει εφάπαξ βοήθημα κατά την απόλυσή τους, από το ποσό του νέου βοηθήματος σφαιρείται το ποσό που αντιστοιχεί στο χρόνο που ελήφθη υπόψη κατά τον υπολογισμό του ληφθέντσς εφάπαξ βοηθήματος, υπολογιζομένου όμως με τις αποδοχές της οριστικής εξόδου τους από το ταμείο, βάσει των οποίων θα υπολογισθεί το νέο βοήθημα. Η αναγνώριση του χρόνου για τον οποίο επιστράφηκαν ασφαλιστικές εισφορές στους δικηγόρους και νομικούς συμβούλους μετά την απόλυσή τους με τους νόμους 1232/1982 και 1400/1983 γίνεται με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 1405/1983." 3. Η παρ. 8 του άρθρου 10 του ν.δ. 4114/1960, που προστέθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 1512/1985, όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 1759/1988 αντικαθίσταται ως εξής: '8. Από τη συνολική αμοιβή του δικηγόρου, που οψείλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 161 ίου ν.δ. 302Β/1954 (ΦΕΚ 235), όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) περιέρχεται στο Ταμείο Νομικών, από το οποίο το επτά τοις εκατό (7%) δίδεται στον Κ.Ε.Α.Δ.. Το ποσό αυτό αποδίδεται στο Ταμείο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 1759/1988’.

Άρθρο 38[Επεξεργασία]

1. Οι κατά το άρθρο 11 του Συμβάσεως της Βιέννης του 1988 {ν. 1990/1991) των Ηνωμένων Εθνών αιτήσεις αλλοδαπών κρατών υποβάλλονται εγγράφως έστω και τηλεγραφικώς απευθείας ή και μέσω της 1ΝΤΕΡΠΟΛ προς τη Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, η οποία αφού ελέγξει τη νόμιμη προέλευση και το νομότυπο της αιτήσεως αναφέρει αμέσως στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών με εμπιστευτικό έγγραφό της, στο οποίο επισυνάπτει και αντίγραφο του τηλεγραφήματος ή τυχόν άλλου εγγρά­ φου που περιέχει την αίτηση. 2. Ο Εισαγγελέας Εφετών Αθηνών, εφόσον οι πα­ ρεχόμενες από το αιτούν Κράτος εγγυήσεις διασφα­ λίζουν τον έλεγχο της μεταφοράς και τη σύλληψη των ενεχομένων στην υπόθεση προσώπων, ειδοποιεί αμέσως τους εισαγγελείς πλημμελειοδικών από τις περιφέρειες των οποίων προβλέπετοι ότι θα γίνει η μεταφορά. Οι εισαγγελείς πλημμελειοδικών οφείλουν μετά την πιο πάνω ειδοποίηση να απόσχουν από την άσκηση ποινικής δίωξης και να ενεργήσουν ό,τι είναι αναγκαίο για να μη διακοπεί η μεταφορά. 3. Η Δ.Δ.Α.Σ. του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης διαθέτει επαρκή δύναμη αστυνομικών οι οποίοι έχουν τον έλεγχο και την ευθύνη της πραγματοποιούμενης μεταφοράς καθ' όλη τη διάρκειά της από την είσοδο δηλαδή μέχρι την έξοδο των ναρκωτικών από τη χώρα. 4. Αμέσως μετά την έξοδο των ναρκωτικών από τη χώρα και το αργότερο εντός 48 ωρών, η ανωτέρω υπηρεσία συντάσσει έκθεση στην οποία αναγράφονται λεπτομερώς όλα τα σχετικά με τη διενεργηθείσα υπό τον έλεγχο μεταφορά, και ιδίως η ημερομηνία, η ώρα και ο τόπος εισόδου και εξόδου των ναρκωτικών από τη χώρα. Αντίγραφο της έκθεσης υποβάλλεται με εμπιστευτικό έγγραφο στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών.

Άρθρο 39[Επεξεργασία]

Μετά την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του α.ν, 92/1967 προστίθεται παράγραφος 2 ως εξης και οι παράγραφοι 2 και 3 λαμβάνουν τους αριθμούς 3 και 4: ‘3. Εμπορεύματα ή προϊόντα, τα οποία εισάγονται στο ελληνικό έδαφος ή εξάγονται από αυτά ή με οποιονδήποτε τρόπο μεταφέρονται μέσω αυτού κατά παράβαση των ανωτέρω διαταγμάτων, καθώς και τα αντίστοιχα μεταφορικά μέσα, εφόσον οι ιδιοκτήτες τους τελούσαν εν γνώσει της απαγορευόμενης μεταφοράς, κατάσχονται. Το αρμόδιο συμβούλιο των πλημμελαο­ δικών ύστερα από πρόταση του Εισαγγελέα μπορεί να διατάξει αμέσως τη δήμευση των κατασχεθέντων ανε­ ξάρτητα από την άσκηση ή μη ποινικής δίωξης αφού καλέσει πριν από τρεις εργάσιμες ημέρες τον κάτοχο των κατασχεθέντων ή τον παραβάτη. Εντός του χρόνου αυτού μπορεί να παρουσιαστεί και να αναπτύξει τις αντιρρήσεις του στο συμβούλιο ο κύριος των κατασχε­ θέντων αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο. Τα δημευθέντα αντικείμενα παραδίδονται αμέσως στον Ο.Δ.Δ.Υ. ο οποίος τα εκποιεί ή τα διαθέτει σε άλλες υπηρεσίες χωρίς καθυστέρηση, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των σχετικών με τις διαδικασίες εκπσιήσεως ή διαθέσεως κατασχεθέντων από τον Ο.Δ.Δ.Υ. διατάξεων. Αν μετά την εκποίηση διαταχθεί η διάθεση των κα­ τασχεθέντων και η απόδοσή τους στον ιδιοκτήτη, κα­ ταβάλλεται σ αυτόν ως αποζημίωση ποσό α) ίσο με το τίμημα που επιτεύχθηκε στη δημοπρασία, αν έχουν εκποιηθεί ή β) ποσό ίσο με την αξία των κατασχεθέντων κατά το χρόνο της δήμευσης, όπως αυτή προσδιορί­ ζεται σε έκθεση κοστολόγησης της αρμόδιας επιτροπής Ο.Δ.Δ.Υ.. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.'

Άρθρο 40[Επεξεργασία]

Η παράγραφος 3 του άρθρου 8 του ν. 1647/1986 αντικαθίσταται ως εξής: “3. Οι φύλακες μεταγραφών και υποθηκών οφείλουν να αρνηθούν τη μεταγραφή κάθε συμβολαίου, δικαστικής αποψάσεως, διοικητικής πράξεως με την οποία συνίσταται, μετατίθεται, καταργείται ή αλλοιούται εμπράγ­ ματο δικαίωμα επί ακινήτων, εφόσον δεν φέρει βεβαίωση ενημέρωσης της Υπηρεσίας Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεως. Η εφαρμογή της παραγράφου αυτής αρχίζει από το χρόνο που θα ορίσει η κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Περιβάλλοντος. Χωροταξίας και Δημό­ σιων Έργων, η οποία προσδιορίζει και κάθε σχετική λεπτομέρεια. Η έναρξη εφαρμογής μπορεί να γίνεται

και κατά περιοχές της Χώρας-.

Άρθρο 41[Επεξεργασία]

1. Στο άρθρο 1 του ν. 2075/1992 (ΦΕΚ 129 Α), ως ισχύει, προστίθενται οι εξής ορισμοί: '28. Σταθμός: Ένας ή περισσότεροι πομποί ή δέκτες ή συνδυασμός πομπών και δεκτών μετά των πρόσθετων συσκευών και κεραιών, που είναι αναγκαίοι σε ορισμένη θέση για τη διεξαγωγή (διενέργεια) συγκεκριμένης υ­ πηρεσίας ραδιοεπικοινωνίας ή για την υπηρεσία ρα­ διοαστρονομίας. Κάβε σταθμός χαρακτηρίζεται από το είδος της υπηρεσίας στην οποία συμμετέχει και από το αν είναι μόνιμος ή προσωρινός. 29. Πάρκο κεραιών: Καθορισμένος χώρος, όπου επι­ τρέπεται η εγκατάσταση πυλώνων, στους οποίους είναι τοποθετημένα συμπλέγματα κεραιών εκπομπής και λή­ ψης ραδιοηλεκτρικών σωμάτων μετά των αναγκαίων οικοδομικών κατασκευών.' 2. Μετά το άρθρο 24 του ν. 2075/1992 (ΦΕΚ 129 Α ) προστίθεται άρθρο 24 α, που έχει ως εξής: "Αρθρο 24α Εγκαταστάσεις κεραιών σταθμών στην ξηρά 1. Εκτός από τις εγκαταστάσεις του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, για την εγκατάσταση κεραίας σταθμού στην ξηρά, εξαιρουμένης της λήψης ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών προγραμμάτων που προορίζονται για α­ πευθείας λήψη από το ευρύ κοινό, απαιτείται άδεια η οποία χορηγείται από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών. 2. Επιτρέπεται η εγκατάσταση δομικών κατασκευών επί των οποίων τοποθετούνται κεραίες εκπομπής ή λήψης, εντός Βααικών ή αναδασωτέων εκτάσεων, εφόσον δεν προκαλείται κίνδυνος πυρκαγιάς ή ζημιάς στο δάσος, κατόπιν αδείας του οικείου νομάρχη. Η εν λόγω άδεια χορηγείται σε ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς που έχουν άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας και τηλεπικοινωνιακές επιχειρήσεις που έ­ χουν ως αντικείμενο την ίδρυση, εγκατάσταση και λει­ τουργία δικτύων ραδιοεπικοινωνιών και φυσικά ή νομικά πρόσωπα που εγκαθιστούν ανεξάρτητα δίκτυα με άδεια του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών ή της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών. 3. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Περιβάλλο­ ντος, Χωροταξίας κα; Δημόσιων Εργων, Γεωργίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών εγκρίνονται οι θέσεις, ο τρόπος οργάνωσης και οι ειδικοί όροι δημιουργίας πάρκων κεραιών οίκοθεν ή ύστερα από προτάσεις δη­ μόσιων ή ιδιωτικών φορέων που αφορούν τη δημιουργία, χρήση και λειτουργία πάρκων κεραιών. Με αποφάσεις του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών είναι δυ­ νατό νσ ανατίθεται σε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα η υλοποίηση του έργου της δημιουργίας πάρκου κεραιών. 4. Στις κοινές αποφάσεις για τα πάρκα κεραιών σταθμών ραδιοφωνίας και τηλεόρασης ορίζονται οι με­ ταβατικές διατάξεις για την υποχρεωτική ένταξη των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών στα πάρκα κεραιών. 5. α. Επιτρέπεται ύστερα από σύμφωνη ννώμη του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών η κατασκευή οικίσκου στέγασης μηχανημάτων σταθμών ραδιοεπικοι­ νωνίας πάνω από το μέγιστο ύψος της περιοχής και μέσα στο ιδεατά στερεό της παρ. 6 του άρθρου 9 του ν. 1577/1985 και δομικών κατασκευών (μεταλλικών πυ­ λώνων, ιστών, δικτυωμάτων κ.λπ.) για την τοποθέτηση κεραιών εκπομπής ή και λήψης ραδιοηλεκτρικών σημά­ των πάνω από το μέγιστο ύψος και το ιδεατό στερεό, ως εξής: (1) Για τις εντός σχεδίου περιοχές: Σε άρτια οικόπεδα, σε δώμα κτιρίου, στο πέραν του υποχρεωτικώς αφιεμένου τμήματος του ακάλυπτου χώρου του οικοπέδου και εντός του κτιρίου. (2) Για τις εκτός σχεδίου περιοχές: Όπως στην περίπτωση (1) και σε γήπεδα ελάχιστου εμβαδού 500 τ.μ. και σε αποστάσεις από τα όρια των γηπέδων τουλάχιστον 5 μ. β. Το εμβαδόν του οικίσκου, όταν αυτός τοποθετείται σε δώμα, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 25 τ.μ. και το ύψος του τα 2,40 μέτρα. Όταν αυτός τοποθετείται στο έδαφος, το εμβαδόν του δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 35 τ.μ. και το ύψος του τα 3,5 μέτρα. γ. Όταν ο οικίσκος «α η δομική κατασκευή τοποθε­ τούνται στο δώμα δεν περιλαμβάνονται στο συντελεστή δόμησης και συντελεστή όγκου του οικοπέδου ή γη­ πέδου. δ. Για την έγκριση τοποθέτησης των παραπάνω ε­ γκαταστάσεων σε εντός ή εκτός σχεδίου περιοχές ειδικής προστασίας (π.χ. περιοχές της παρ. 9 του άρθρου 9 και της παρ. 4 του άρθρου 28 του ν. 1577/1985) απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των κατά περίπτωση αρ­ μόδιων υπηρεσιών ή και της Ε.Π.Α.Ε.. ε. Γ ια την κατά τα ανωτέρω τοποθέτηση των εν λόγω εγκαταστάσεων δεν απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας, αλλά έγκριση που χορηγείται από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία ύστερα από έλεγχο των παρα­ κάτω δικαιολογητικών: 1. Αίτηση ενδιαφερομένου. 2. Δηλώσεις αναθέσεων και αναλήψεων των μελετών και επιβλέψεων του έργου. 3. Τοπογραφικό διάγραμμα συνοδευόμενο από σαφές οδοιπορικό, όπου απαιτείται και διάγραμμα κάλυψης. 4. Σχηματική τομή του - κτιρίου με υψόμετρα, σε κλίμακα 1200 και κάτοψη δώματος ή χώρου του κτιρίου σε κλίμακα 1:50, όπου απαιτείται. 5. Σχέδια του οικίσκου σε κλίμακα 1:50 και σε πρόσφορη κατά περίπτωση κλίμακα της δομικής κατα­ σκευής επί της οποίας τοποθετείται η κεραία, εγκεκρι­ μένα από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Με­ ταφορών Km Επικοινωνιών. 6. Στατική μελέτη του οικίσκου και της δομικής κατασκευής επί της οποίας θα τοποθετηθούν οι κεραίες με δήλωση αντοχής δύο πολιτικών μηχανικών, σπς περιπτώσεις κατασκευής τους σε υφιστάμενο κτίριο ή μελέτη ενίσχυσής του, όταν απαιτείται. 7. Φωτογραφία της κύριας όψης του υφιστάμενου κτιρίου. 8. Οι κατά το εδάφιο (δ) εγκρίσεις, ónou απαιτείται. 9. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, ότι το κτίριο πάνω ή εντός του οποίου τοποθετούνται οι εγκατα­ στάσεις υφίσταται νομίμως. 10. Προϋπολογισμό του έργου και σημειώματα πλη­ ρωμής φόρων, εισφορών και αμοιβών μηχανικών.

στ. Η σύνδεση των εγκαταστάσεων του εδαφίου (α) με τα δίκτυα των κοινωφελών οργανισμών επιτρέπεται ύστερα από βεβαίωση της πολεσδομικής υπηρεσίας ότι αυτές κατασκευάστηκαν σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη. ζ. Στις δημιουργούμενες ως άνω εγκαταστάσεις λαμβάνονται μέτρα προφύλαξης του κοινού που καθορίζο­ νται με κοινές αποφάσεις των -Υπουργών Περιβάλλο­ ντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Υγείας, Πρό­ νοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Μεταφορών και Επικοινωνιών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κϋβερνήσεως. ; 6. Στον προϋπολογισμό Δημόσιων Επενδύσεων (έργα - μελέτες Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών) ενγράφονται κάθε χρόνο πιστώσεις για την υλοποίηση των πάρκων κεραιών και των Κέντρων Ελέγχου Ρα­ διοεπικοινωνιών. 7. Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλο­ ντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και του Υπουρ­ γού Μεταφορών και Επικονωνιών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κϋβερνήσεως, μπορούν να τρο­ ποποιούνται οι διατάξεις της παραγράφου 5 του πα­ ρόντος άρθρου και να καθορίζονται σι εφαρμοζόμενοι τεχνικοί κανονισμοί και οι λεπτομέρειες της διαδικασίας έκδοσης των εγκρίσεων. 8. Το άρθρο 13 του ν, 1866/1989 (ΦΕΚ 222 Α') καταργείται. 9. Στο άρθρο 25 του ν. 2075/1992 (ΦΕΚ 129 Α') προστίθεται παράγραφος 4, που έχει ως εξής: Ά. Με φυλάκιση μέχρι δύο ετών τιμωρείται όποιος: α) Εμποδίζει ή παρενοχλεί τα αρμόδια όργανα να πραγματοποιήσουν έλεγχο των σταθμών και εγκατα­ στάσεων του πεδίου εφαρμογής αυτού του νόμου ή δεν παρέχει πληροφορίες που απαιτούνται ή παρέχει εσφαλμένες πληροφορίες εκ προθέσεως για την άσκηση του ελέγχου. β) Εγκαθιστά χωρίς άδεια της αρμόδιας αρχής κεραία." 10. Στο άρθρο 26 του ν. 2075/1992 (ΦΕΚ 129 Α ) προστίθενται εδάφια τέταρτο, πέμπτο και έκτο που έχουν ως εξής: ’Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοι­ νωνιών, ύστερα από έκθεση των αρμόδιων οργάνων του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, επιβάλ­ λεται στους παραβάτες διοικητική ποινή προστίμου από πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) μέχρι πέντε εκατομ­ μυρίων (5.000.000) δραχμών για την εγκατάσταση χωρίς άδεια κεραίας στην ξηρά. Μετά από κοινοποίηση της ως άνω έκθεσης στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεοία ή με πρωτοβουλία αυτής, διατάσσεται η κατεδάφιση της αυθαίρετης κατασκευής, σύμφωνα με τις διατάξεις περί αυθαιρέτων. Η επιβολή της ως άνω ποινής χρηματικού προστίμου δεν υποκαθιστά τυχόν άλλες ποινές που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία και η είσπραξή της πραγ­ ματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.. Τυχόν άσκηση προβλεπόμενων διοικητικών ή ενδίκων μέσων δεν αναστέλλει την είσπραξη του προστίμου'. ‘Αρθρα 42 1. Επιτρέπεται η μεταφορά συντελεστή δόμησης α) για την ανέγερση ειδικών κτιρίων σε εντός σχεδίου οικόπεδα (ωφελούμενα ακίνητα) κατά κανόνα άρτια και οικοδομήσιμα, τα οποία κείνται σε περιοχές όπου επι­ τρέπεται η ανέγερση ειδικών κτιρίων, πλην των περιοχών αμιγούς κατοικίας. Τα οικόπεδα αυτά πρέπει να έχουν πρόσωπο επί οδών που εντάσσονται στο βασικό οδικό δίκτυο, όπως αυτό προσδιορίζεται από το εγκεκριμένο Γ ενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, με παράπλευρη οδό τοπικής εξυπηρέτησης, β) για την ανέγερση κτιρίων περίθαλψης, όπου επιτρέπεται η ανέγερση τέτοιων κτιρίων, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των οικείων διατάξεων, που αναφέρονται στους όρους, προϋποθέσεις κ.λπ., για την ίδρυση και λειτουργία τους. 2. Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου απαιτείται: α. Εάν το οικόπεδο βρίσκεται σε περιοχή ταυ πρώην πανταχόθεν ελεύθερου συστήματος δόμησης, το κτίριο που θα ανεγερθεί, με μεταφορά συντελεστή δόμησης, να απέχει από τα κοινά όρια των γειτονικών οικοπέδων την απόσταση Δ της παρ. 1 tou άρθρου 9 του ν. 1577/1985 (ΦΕΚ 210 Α'), όπως ισχύει κάθε φορά, σύμφωνα με το μέγιστο ύψος του. Εάν τα γειτονικά οικόπεδα είναι αδόμητα, το κτίριο επιτρέπεται να εφά­ πτεται των κοινών ορίων. β. Το ποσοστό κάλυψης του οικοπέδου να μην υ­ περβαίνει το αντίστοιχο ποσοστό που έχει καθοριστεί από τους όρους δόμησης της περιοχής ή του άρθρου 8 του ν. 1577/1985, εάν είναι μικρότερο. γ. Το μέγιστο ύψος του κτιρίου να μην υπερβαίνει τα τρία μέτρα από το ύψος, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 9 του ν. 1577/1985 σε συνάρτηση με τον πραγματο­ ποιούμενο ολικό συντελεστή δόμησης του οικοπέδου. δ. Ο αϊτών τη μεταφορά συντελεστή δόμησης να καταβάλει στο δήμο ή την κοινότητα που βρίσκεται το οικόπεδο της παρ. 1 ή να καταθέσει στο Ταμείο Πα­ ρακαταθηκών και Δανείων, για λογαριασμό τους, ποσό δραχμών ίσο προς το δέκα τοις εκατό (10%) της αντικειμενικής αξίας του μεταφερόμενου συντελεστή δόμησης. Το ποσό αυτό εγγράφεται υπό ίδιο κωδικό αριθμό στον προϋπολογισμό του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης καί διατίθεται αποκλειστικώς για την κάλυψη των πολεοδομικών αναγκών και για την εκτέλεση έργων αναβάθμισης του περιβάλλοντος. Η καταβολή του ποσού αυτού αποτελεί προϋπόθεση για τη χορήγηση της άδειας οικοδομής. 3. Το ανώτατο όριο συντελεστή δόμησης των οικο­ πέδων της παρ. 1, πέραν εκείνου που ισχύει κάθε φορά στην περιοχή, που μπορεί να δομηθεί μόνο με μεταφορά συντελεστή δόμησης, καθορίζεται ως εξής: α. Εάν το οικόπεδο βρίσκεται σε περιοχή με ισχύοντα συντελεστή δόμησης έως καί 0,6, ο ολικός συντελεστής δόμησης (άθροισμα ισχύοντος και μεταφερόμενου) δεν δύναται να υπερβαίνει το 1.00 μ. β. Εάν βρίσκεται σε περιοχή με ισχύοντα συντελεστή δόμησης μεγαλύτερο του 0,6, ο ολικός συντελεστής δεν δύναται να υπερβαίνει το διπλάσιο του ισχύοντος και όχι μεγαλύτερο του 2,4. 4. Απαγορεύεται, για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος, η μεταφορά συντελεστή δόμησης στο Λεκανοπέδιο Αττικής και στο πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης από άλλες περιοχές. 5. Η κατά το παρόν άρθρο μεταφορά συντελεστή δόμησης συντελείται με την έκδοση της οικοδομικής άδειας από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία. Για την έκδοση της άδειας αυτής υποβάλλονται, εκτός απο τα

δικαιολογητικά που προβλέπουν ot διατάξεις, που ι­ σχύουν κάθε φορά για την έκδοση των οικοδομικών αδειών και το δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 13 του π.δ. 510/1979 (ΦΕΚ 154 Α'). Όπου όμως στο άρθρο αυτό αναψέρεται 'απόφαση προϊσταμένου της αρμόδιας περιφερειακής υπηρεσίας", νοείται, για την εφαρμογή του παρόντος, η άδεια οικοδομής.

6. Οι διατάξεις του ν. 880/1979 (ΦΕΚ 58 Α') και των εκτελεστικών αυτού διαταγμάτων εξακολουθούν να ι­ σχύουν. Εάν ζητηθεί η μεταφορά συντελεστή δόμησης κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, τότε οι δια­ τάξεις του ν. 880/1979 και των εκτελεστικών αυτού διαταγμάτων εφαρμόζονται κατά το μέρος που δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος ή δεν ρυθμίζουν διαφορετικά τα θέματα. Στις περιπτώσεις δε αιτήσεων μεταφοράς συντελεστή δόμησης που έχουν υποβληθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, είτε έχουν εκδοθεί είτε δεν έχουν εκδοθεί τα σχετικά προεδρικά διατάγματα, είναι δυνατών ύστερα από δήλωση των αιτούντων στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία ότι επιθυμούν την υπα­ γωγή στις ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου και εφόσον συντρέχουν σύμφωνα με την αρχική αίτηση ή κατά τροποποίησή της οι προϋποθέσεις των διατάξεων του παρόντος, η άδεια οικοδομής να εκδίδεται σύμφωνα με το παρόν άρθρο. 7. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν εφαρμόζονται, εάν τα οικόπεδα βρίσκονται σε περιοχές με συντελεστή δόμησης έως 0,3 και σπς περιπτώσεις εφαρμογής της παρ. 9 του άρθρου 9 και της παρ. 4 του άρθρου 28 του ν. 1577/1985.

Άρθρο 43[Επεξεργασία]

1. Η παράγραφος 4 του άρθρου 8 του ν. 1337/1983 (ΦΕΚ 33 Α") "Επέκταση των πολεοδομιχών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις* αντικαθίστα­ ται ως εξής: "4. Η εισφορά σε γη κατά την προηγούμενη παράγραφο αποτελείται από ποσοστό επιφανείας κάθε ιδιοκτησίας πριν από την πολεοδόμησή της, το οποίο υπολογίζεται κατά τον ακόλουθο τρόπο: α. Για τμήμα ιδιοκτησίας μέχρι 250 τ.μ. ποσοστό 10%. β. Για τμήμα ιδιοκτησίας πάνω από 250 και μέχρι 500 τ.μ. ποσοστό 20%. γ. Για τμήμα ιδιοκτησίας πάνω από 500 και μέχρι 1.000 τ.μ. ποσοστό 30%. δ. Γ ια τμήμα ιδιοκτησίας πάνω από 1.000 και μέχρι 2.000 τ.μ. ποσοστό 35%. ε. Γ ια τμήμα ιδιοκτησίας πάνω από 2 .000 τ.μ. ποσοστό 40%. Εάν η ιδιοκτησία ρυμοτομείται κατά ποσοστό μεγα­ λύτερο του ποσοστού της προηγούμενης παραγράφου, επιτρέπεται η μεταφορά συντελεστή δόμησης, που α­ ντιστοιχεί στο επιπλέον αυτό ποσοστό, στην εναπομένουσα ιδιοκτησία, εφόσον είναι άρτια και οικοδομήσιμη, προσαυξανομένου αναλόγως του συντελεστή δόμησης αυτής. Επιτρέπεται επίσης ο συντελεστής αυτός να μεταφερθεί σε οποιαδήποτε άλλη ιδιοκτησία της ίδιας περιοχής, με την προϋπόθεση ότι το ανώτατο όριο συντελεστή δόμησης του ωφελούμενου οικοπέδου, πέ­ ραν εκείνου που ισχύει κάθε φορά, που μπορεί να δομηθεί με την ως άνω μεταφορά αυντελεατη δόμησης, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% του ισχύοντος συ­ ντελεστή δόμησης της περιοχής. Η περιοχή για την εφαρμογή της διάταξης αυτής θεωρείται ως Ζώνη Α­ γοράς Συντελεστή, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του ν. 880/1979 και των εκτελεστικών αυτού διαταγμάτων. Ως εμβαδά ιδιοκτησιών για τον υπολογισμό της συμ­ μετοχής σε γη και χρήμα κατά την πολεοδόμηση με τις διατάξεις της παραγράφου 3 λαμβάνονται τα εμβαδά που είχαν οι ιδιοκτησίες κατά την έναρξη ισχύος της Ζ.Ο.Ε.. Στην περίπτωση τήρησης της διαδικασίας άμεσης πολεοδομικής οργάνωσης, ως ιδιοκτησία νοείται το άθροισμα των ιδιοκτησιών γης ενός και του αυτού ιδιοκτήτη, μέσα σε κάθε ακοδομικό τετράγωνο που περιλαμβάνεται στα όρια της προς ένταξη περιοχής. Εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι διατάξεις που ίσχυαν πριν από την παράγραφο αυτή, για πράξεις εφαρμογής που η σύνταξή τους έχει ανατεθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου. Οι αυτές επίσης διατάξεις εξακολουθούν να εφαρ­ μόζονται και όταν ανασυντάσσονται πράξεις εφαρμογής που είχαν συνταχθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου, εφόσον οι πράξεις αυτές ακυρώνο­ νται ή αποδυναμώνονται συνεπεία ακυρώαεως των πό­ λε οδομικών μελετών τις οποίες εφαρμόζουν. Επίσης εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι διατάξεις που ίσχυαν πριν από την παράγραφο αυτή για την περιοχή του 'Ελαιώνα', η οποία εντάχθηκε στο σχέδιο με το από 14-2-1991 π.δ. (Δ' 74)'. 2. Οι κύριοι αυτοτελών γηπέδων εμβαδού μεγαλύτερου των 50.000 τ.μ. που βρίσκονται εντός περιοχών που πρόκειται να ενταχθούν σε σχέδιο πόλε ως, μπορεί, ευθύς ως κινηθεί η διαδικασία σύνταξης του Γενικού Πολεοδομιχού Σχεδίου, ή της πολεοδομικής μελέτης, εάν δεν συντάσσεται Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, να δηλώσουν, με ανέκκλητη δήλωση, στην αρχή που επι­ σπεύδει τη διαδικασία ένταξης, άτι δεν επιθυμούν την ένταξή του στο σχέδιο πόλεως. Τα γήπεδα αυτά πα­ ραμένουν εκτός σχεδίου, εκτός εάν η αρμόδια για την έγκριση του σχεδίου αρχή με αιτιολογημένη απόφασή της, ύστερα από γνώμη του οικείου Συμβουλίου Χωρο­ ταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, αποφασίσει ότι χάριν, κυρίως, της ενότητάς του πολεοδομικού σχεδιασμού θα πρέπει το γήπεδο αυτό, να ενταχθεί εν όλω ή εν μέρει στο σχέδιο. 3. Η παράγραφος 4 του άρθρου 42 του ν. 1337/1983, ως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: '4. Με προεδρικά διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημό­ σιων Έργων κανονίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και διαδικασίες, με τις οποίες μπορεί να εγκρίνεται η πο­ λεοδόμηση περιοχών δεύτερης κατοικίας μέσα σε Ζ.Ο.Ε. και στα τμήματα που έχει προσδιοριστεί η χρήση της δεύτερης κατοικίας και να θεσπίζονται επίσης οι όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία άμεσης πολεοδομικής ορ­ γάνωσης των περιοχών αυτών. Με το ως άνω προεδρικό διάταγμα κανονίζονται για τις περιπτώσεις της παρα­ γράφου αυτής ειδικότεροι όροι και περιορισμοί και πο­ σοστά εισφοράς σε γη και σε χρήμα που μπορεί να είναι διαφορετικά με τα αντίστοιχα των επεκτάσεων του κεφαλαίου Α' του νόμου αυτού και ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγρά­ φου αυτής'.

Προϋπόθεση για την πολεοδόμηση νέων αδόμητων περιοχών δεύτερης κατοικίας μέσα σε Ζ.Ο.Ε. αποτελεί η έγκριση Σχεδίου Ανάπτυξης Περιοχών Δεύτερης Κα­ τοικίας (ΣΧΑΠ) για τον καθορισμό των επιθυμητών προγραμματικών μεγεθών ανάπτυξης της κάθε περιοχής στα πλαίσια των δεδομένων χωροταξικών κατευθύνσεων της ευρύτερης περιοχής. Με το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου αυτής καθορίζεται η διαδικασία σύ­ νταξης και έγκρισης του ΣΧΑΠ. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωρο­ ταξίας και Δημόσιων Έργων καθορίζονται οι ειδικές προδιαγραφές εκπόνησης της πολεοδομικής μελέτης {¿μέσης ή μη) των περιοχών δεύτερης κατοικίας, καθώς και οι προδιαγραφές σύνταξης του ΣΧΑΠ. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος, Χωρο­ ταξίας και Δημόσιων Έργων, μπορεί να μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα έγκρισης των ως άνω πολεοδομικών μελετών δεύτερης κατοικίας στους γενικούς γραμματείς περιφέρειας, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των δια­ τάξεων που διέπουν κάθε φορά την έγκριση των μελετών αυτών. Η παράγραφος 3 του άρθρου 33 του αυτού νόμου 1337/1983 δύναται να εφαρμόζεται αναλόγως και στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου, ‘Αρθρο 44 1. Το τμήμα του υπ' αριθμ. ΒΚ 1500 ακινήτου του Δημοσίου που βρίσκεται στην Αθήνα και επί της οδού Ρηγίλης, το οποίον έχει παραχωρηθεί δωρεάν κατά κυριότητα, νομή και κατοχή στο Ίδρυμα 'Βασιλείου και Ελίζας Γουλανδρή' με την υπ' αριθμ, 125/23.9.1992 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου {Α 160): α. Χαρακτηρίζεται ως χώρος ανέγερσης κτιρίου για τη λειτουργία Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης και σχετικών παρεμφερών πολιτιστικών δραστηριοτήτων. β. Καθορίζονται σ' αυτό για την εκπλήρωση του σκοπού της παρ. 1 ειδικοί όροι και περιορισμοί δόμησης ως εξής: - Μέγιστο συνολικό εμβαδόν κτιρίων, συμπεριλαμβα­ νομένων και των υπόγειων χώρων οιασδήποτε χρήσης (βοηθητικής ή κύριας): είκοσι χιλιάδες (20.000} τ.μ. - Μέγιστο Σ.Δ. των υπέργειων τμημάτων των κτιρίων οκτώ δέκατα (0,8), - Μέγιστο ποσοστό κάλυψης 50% και για τους υπό­ γειους χώρους 80%. - Μέγιστο ύψος κτιρίων δεκαέξι (16) μ. με εξαίρεση τμήμα αυτών σε ποσοστό 5% της συνολικής καλυπτό­ μενης επιφάνειας για το οποίο ορίζεται μέγιστο ύψος είκοσι επτά (27) μ. - Τα κτίρια δύνανται να τοποθετηθούν εν επαφή κατά το πρόσωπο του οικοπέδου επί της οδού Ρηγίλης και κατά το όριο προς τη Στρατιωτική Λέσχη ('Σαρόγλειο’), ενώ η απόσταση από τα λοιπά όρια του οικοπέδου ορίζεται σε ένα (1) μέτρο το ελάχιστο. - Επιβάλλεται η δημιουργία υπόγειου χώρου στάθ­ μευσης δυναμικότητας είκοσι (20) θέσεων αυτοκινήτων επιβατικής χρήσης (I X.) για την εξυπηρέτηση του προ­ σωπικού των κτιρίων. Ουδεμία δε άλλη υποχρέωση απορρέουσα από τις διατάξεις του ν. 960/1979 υφίσταται - Χώροι κύριας χρήσης δύνανται να λειτουργούν σε οποιοδήποτε στάθμη των κτιρίων με τεχνητό φωτισμό και αερισμό. Επίσης εντός του πλάτους των πλάγιων ακάλυπτων χώρων δύνανται να τοποθετούνται υπόγεια παραρτήματα μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αγω­ γών. 2. Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη, αντικειμένη στα ανωτέρω, δεν εφαρμόζεται για το συγκεκριμένο ακίνητο.

Άρθρο 45[Επεξεργασία]

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 114 του ν. 1892/1990 αντικαθίσταται ως εξής: '3. Η απόφαση περί κατεδαφίσεως εκδίδεται μετά από κλήτευση προ δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμων ημερών, του φερόμενου ως κοριού ή νομέα ή κατόχου ή του εργολάβου της οικοδομής, του κτίσματος ή της εγκαταστάσεως. Η κλήτευση αυτή ενεργείται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Δικονομίας. Αν τα παραπάνω πρόσωπα είναι άγνωστα ή άγνωστης διαμο­ νής, η κλήση τοιχοκολλάται στην είσοδο του κτίσματος. Κατά της αποφάαεως του νομάρχη περί κατεδαφίσεως επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του προέδρου του διοι­ κητικού πρωτοδικείου της τοποθεσίας του ακινήτου, εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίησή της στον προσφεύγοντα ή από την τοιχοκόλλησή της στο κτίσμα. Η προθεσμία και η άσκηση της προσφυγής δεν ανα­ στέλλουν την εκτέλεση της αποιράσεως του νομάρχη. Δύναται όμως ο ενδιαφερόμενος να ζητήσει, εντός της ίδιας πενθήμερης προθεσμ'ας. από το μονομελές διοι­ κητικό πρωτοδικείο την αναστολή της εκτελέσεως της αποφάσεως, εφόσον έχει ασκήσει προσφυγή. Εντός της ίδιας πενθήμερης προθεσμίας, η προσφυγή και η αίτηση αναστολής επιδίδονται, μαζί με την πράξη ορισμού δικασίμου και με επιμέλεια του προσφεύγοντος, στον εκδόσαντα την απόφαση κατεδαφίσεως νομάρχη, άλλως τα ένδικα αυτά βοηθήματα απορρίπτονται ως απαράδεκτα. Εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση αυτή ο νομάρχης υποχρεούται να καταρτίσει και αποστείλει στο δικαστήριο τον κατά το άρθρο 82 του Κώδικα Φορολογικής Δικονομίας φάκελο. Στο φάκελο αυτόν περιλαμβάνεται υποχρεωτικά βεβαίωση της αρμόδιας δασικής αρχής περί του δασικού ή αναδασωτέου χα­ ρακτήρα της εκτάσεως, επί της οποίας έχει ανεγερθεί το κτίσμα και περί της καταστροφής της από πυρκαγιά. Η προσφυγή και η αίτηση αναστολής είναι απαράδε­ κτες εάν ο ενδιαφερόμενος δεν καταθέσει, μέχρι την προτεραία της συζητήσεως της υποθέσεως, όλα τα αποδεικτικά έγγραφα. Δασικοί υπάλληλοι που πρατείνονται από το Δημόσιο ως μάρτυρες εξετάζονται υπο­ χρεωτικά. Η αναστολή χορηγείται εφόσον πιθανολογείται το βάσιμο των λόγων της προσφυγής. Η προσφυγή συζητείται υποχρεωτικά εντός εξήντα (60) ημερών από την κατάθεσή της και η οριστική απόφαση εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη συζήτηση και σε κάθε περίπτωση εντός εβδομήντα πέντε (75) ημερών από την κατάθεση της προσφυγής. Η απόφαση κοινοποιείται με επιμέλεια της γραμματείας του δικαστηρίου εντός δέκα (10) ημερών από τη δη­ μοσίευσή της στους διαδίκους, στον οικείο δασάρχη και στον Υπουργό Οικονομικών, εφαρμοζομένου αναλόγως

και για την κοινοποίηση αυτήν του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου.

Οι επί της αιτήσεως αναστολής και επί της προσφυγής αποφάσεις δεν υπόκεινται σε ένδικα μέσα. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται ευθέως ή αναλόγως οι διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Δικονομίας.* 2. Η παράγραφος 5 του ίδιου άρθρου αντικαθίσταται ως εξής: "5. Από της κλητεύσεως και μέχρι την κατεδάφιση α κύριος, ο νομέας ή ο κάτοχος υποχρεούνται, εις ολό­ κληρον έκαστος, στην καταβολή ειδικής αποζημιώσεως που επιβάλλεται με πρωτόκολλα του οικείου δασάρχη, από τα οποία το πρώτο εκδίδεται και κοινοποιείται εφαρμοζομένης αναλόγως και της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση στο δασάρχη της δικαστικής αποφάσεως της παραγράφου 3. Της υποχρεώσεως αυτής απαλ­ λάσσονται οι παραπάνω, προκειμένου περί οικοδομών, κτισμάτων ή εγκαταστάσεων εντός των δημόσιων δασών ή εκτάσεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, εφόσον αυτά παραδοθούν οικειοθελώς στο Δημόσιο προς κατεδάφιση με τη σύνταξη από το δασάρχη πρωτοκόλλου παραδόσεως και παραλαβής. Κατά των πρωτοκόλλων επιβολής αποζημιώσεως, τα οποία εκδίδονται ανά τρίμηνο μέχρι την κατεδάφιση ή την ως άνω οικειοθελή παράδοση, χαίρει προσφυγή εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίησή τους, ενώπιον του μονομελούς διοικητικού πρωτοδικείου της τοποθεσίας του ακινήτου. Είναι απαράδεκτοι οι λόγοι προσφυγής κατά το μέρος που καλύπτονται από την απόφαση επί της προσφυγής κατά της πράξεως του νομάρχη περί κατεδαφίσεως, ως και εκείνα που δεν αποδεικνύονται αμέσως. Η απόφαση αυτή του δικαστη­ ρίου δεν υπόκειτσι σε ένδικα μέσα Τα ποσά των αποζημιώσεων που καθίστανται οριστικά, είτε γιατί δεν ασκήθηκε προσφυγή, είτε γιατί η ασκηθείσα απορρίφθηκε εν όλω ή εν μέρει, βεβαιώνονται σπς αρμόδιες Δ.Ο.Υ., εισπράιτονται κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974) και αποδίδονται ως έσοδο στο Κεντρικό Ταμείο Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών. Το ύψος της αποζημιώσεως ανά τετραγωνικό μέτρο κτίσματος και ανά ημέρα διατηρήσεως αυτού ορίζεται σε διακόσιες (200) δραχμές. Με αποφάσεις του Υπουρ­ γού Γεωργίας μπορεί να αναπροσαρμόζεται το ύψος της αποζημιώσεως και να ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια εφαρμογής της παραγραφου αυτής. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται ευθέως ή αναλόγως οι διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Δικονομίας. Η υποχρέωση προς καταβολή της παραπάνω ειδικής αποζημιώσεως επί πράξεων κατεδαφίσεως, που έχουν ήδη εκδοθεί, αρχίζει μετά ένα μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως’. 3. Στο ίδιο άρθρο προστίθεται παραγραφος με αριθμό 8 έως εξής: "8. Η απόφαση του νομάρχη περί κατεδαφίοεως και τα πρωτόκολλα του δασάρχη περί επιβολής ειδικής αποζημιώσεως και περί παραδόσεως και παραλαβής κοινοποιούνται εντός δύο (2) ημερών από την έκδοσή τους στον αρμόδιο εισαγγελέα. Η μη τηρηση των ως ανω υποχρεώσεων αποτελεί πειθαρχικό παράπτωυα και δεν επηρεάζει το κύρος της διαδικασίες'

Άρθρο 46[Επεξεργασία]

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 71 του ν. 998/1979 αντικαθίσταται ως εξής: Ί. Εργολάβοι, υπεργολάβοι, κατασχευαστές, οι εντολείς τους και κάθε τρίτος που επιχειρεί, άνευ δικαιώ­ ματος ή καθ' υπέρβαση των υπό του παρόντος νόμου προβλεπόμενων εξαιρέσεων, την ανέγερση οποιοσδή­ ποτε κτίσματος ή κατασκευάσματος, οριστικής ή προ­ σωρινής μορφής ή πραγματοποιεί οποιοσδήποτε φύσεως εγκατάσταση, εντός δάσους ή δασικής εκτάσεως, δη­ μόσιας ή ιδιωτικής, τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και με χρηματική ποινή από πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) μέχρι πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές. Με τις ίδιες ποινές τιμωρούνται οι συμπράττοντες στην ανοικοδόμηση ή κατασκευή υπάλληλοι και εργάτες των προσώπων του προηγούμενου εδαφίου, οι συνερ­ γάτες αυτών και κάβε τρίτος που παρέχει άμεση ή έμμεση συνδρομή πριν ή κατά την ανέγερση του κτί­ σματος ή της κατασκευής. Η έφεση δεν αναστέλλει την .εκτέλεση των αποφά­ σεων των προηγούμενων εδαφίων της παρούσας πα­ ραγράφου1. 2. Η παράγραφος 3 του ίδιου άρθρου αντικαθίσταται ως εξής: '3. Όποιος εκχερσώνει παράνομα δάσος ή δασική έκταση, όποιος καλλιεργεί έκταση που έχει εκχερσωθεί παράνομα ή παραβλάπτει καθ' οιονδήποτε τρόπο την κατά προορισμό χρήση δάσους ή δασικής εκτάσεως, καθώς και όποιος ενεργεί επί εκχερσωθείσης παράνομα εκτάσεως πράξεις διακατοχής τιμωρείται με τις ποινές της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Με πς ίδιες ποινές τιμωρούνται και εκείνοι κατ' εντολή η παρότρυνση ή οποιαδήποτε υποβοήθηση των οποίων τελέσθηκαν οι παραβάσεις αυτές. Η έφεση δεν αναστέλλει την εκτέλεση των αποφά­ σεων των προηγούμενων εδαφίων της παρούσας πα­ ραγράφου. Κατά των παραβατών επιβάλλεται υποχρεωτικά δή­ μευση των προϊόντων των αξιόποινων αυτών πράξεων, καθώς και των αντικειμένων τα οποία χρησιμέυσαν προς τέλεσή τους', 3. Η παράγραφος 4 του ίδίου άρθρου καταργείται, οι δε παράγραφοι 5, 6 και 7 αναριθμούνται ως 4, 5 και 6 ανπστοίχως. 4. Στο άρθρο 35 του ίδιου νόμου προστίθενται πα­ ράγραφοι με τους αριθμούς 3 και 4 ως εξής: '3. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και επί προσυμφώνων μεταβίβασης ιδιωτικών δασών και δασικών εκτάσεων. 4. Συμβολαιογράφος που συντάσσει πράξη μεταβίβα­ σης της κυριότητας επί δάσους ή δασικής έκτασης καθώς και προσύμφωνο με το αυτά αντικείμενο χωρίς να τηρηθούν οι διατυπώσεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, καθώς και οι δια του συμβολαίου ή προσυμφώνου συμβαλλόμενοι και οι ενεργούντες ως πληρεξούσιοί τους τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών και χρηματική ποινή τουλάχιστον πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) δραχμών, επιφυλασσομένων καί των διατάξεων περί πειθαρχικής ευθύνης του ουμβο λ αιογράδου".

Άρθρο 47[Επεξεργασία]

1. Οι διατάξεις των άρθρων 1 έως και 24 του α.ν. 1539/1938 "Περί προστασίας των δημοσίων κτημάτων", όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά και οι συναφείς με αυτές υπέρ του Δημοσίου διατάξεις, εφαρμόζονται α­ νάλογα και στο Πνευματιχό Κέντρο Χανιών για την προστασία των κτημάτων του. 2. Όπου στις παραπάνω διατάξεις σναφέρεται: α) Δημόσιο, β) Διεύθυνση Δημόσιων Κτημάτων, γ) Υπουρ­ γός ή Υπουργείο Οικονομικών, δ) Γνωμοδοτικό Συμ­ βούλιο Δημόσιων Κτημάτων και ε) Πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου, Οικονομικός Εφορος ή Οικονομικός Υπάλ­ ληλος, νοείται αντίστοιχα: αα) το Διοικητικό Συμβούλιο του Πνευματικού Κέντρου Χανιών, ¡30) η Οικονομική Υπηρεσία του Πνευματικού Κέντρου Χανιών, γγ) ο Υπουργός ή το Υπουργείο Πολιτισμού, δδ) το Διοικητικό Συμβούλιο του Πνευματικού Κέντρου Χανίων και εε) ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πνευματικού Κέντρου Χανίων.

Άρθρο 48[Επεξεργασία]

Στην παράγραφο 2 του άρθρου 10 του ν. 736/1977 (ΦΕΚ 316 Α’), που έχει προστεθεί με την παράγραφο 3 του άρθρου 12 του ν. 1948/1991 (ΦΕΚ 83 Α'), προστίθεται νέο εδάφιο, που έχει ως εξής: *στ) στην καταβολή της ειδικής αποζημίωσης στο φυλακτικό προσωπικό του Μ.ΕΛ.Τ. -μόνιμο, με σύμβαση ορισμένου ή αορίστου χρόνου ή έργου- της οπαίας τα ύψος καθορίζεται από τις ιοχύουσες διατάξεις για κάθε ημέρα απασχόλησης πλέον του πενθημέρου την εβδο­ μάδα'.

Άρθρο 49[Επεξεργασία]

Οι υπάλληλοι του Υπουργείου Πολιτισμού που υπη­ ρετούν στη νήσο Δήλο λαμβάνουν ως κίνητρο προσέ­ λευσης επίδομα 50% επί των αποδοχών τους, το οποίο καταβάλλεται από το ΤΑΠΑ. Μετά τη συμπλήρωση πέντε (5) ετών υπηρεσίας στη Δήλο δικαιούνται μετάθεσης εκεί όπου επιθυμούν και αποχωρούν από τη θέση τους όταν τοποθετηθεί ο αντικαταστάτης τους. Άρθρο 50 Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως 9 του με στοιχείο Β του άρθρου 69 του ν. 2065/1992 (ΦΕΚ 113 Α) εφαρμόζονται και στους υπηρετούντες, κατά τη δημο­ σίευση του παραπάνω νόμου και του κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθέντος προεδρικού διατάγματος αριθμ. 315/1992 (ΦΕΚ 160 Α ), μουσικούς, οι οποίοι κατέχουν δεύτερη θέση ή απασχόληση στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα.

Άρθρο 51[Επεξεργασία]

Στις διευθύνσεις και τα τμήματα της Γενικής Διεύ­ θυνσης Πολιτιστικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Πο­ λιτισμού δΰνανται να προΐστανται και μόνιμοι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Λαογράφοι.

Άρθρο 52[Επεξεργασία]

1. Στο εδάφιο 9 της παραγράφου 1 του άρθρου μόνου του π-δ- 26/1989 (ΦΕΚ 15 Α ) προστίθεται νέο εδάφιο, που έχει ως εξής: 'θ. Ειδικό Βραβείο Μετάφρασης'. 2. Μετά το δέκατο πέμπτο στοιχείο της παραγράφου 1 του άρθρου μόνοιι του π,δ. 26/1989 (ΦΕΚ 15 Α) προστίθεται νέο εδάφιο, που έχει ως εξής: 'Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Αγοράς και Βράβευσης Λογοτε­ χνικών Μεταφράσεων, δύναται να απονέμεται μία φορά το χρόνο ένα ειδικό βραβείο μετάφρασης για την κα­ λύτερη μετάφραση έργου της Ελληνικής Γραμματείας, από την Ελληνική σε ξένη γλώσσα*.

Άρθρο 53[Επεξεργασία]

1. Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου μπορεί να σχηματίζει ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό επενδύ­ σεων από τα αδιανέμητα κέρδη, εφόσον μέρος από την ετήσια επιχορήγηση, που παρέχει σ' αυτό το Υ­ πουργείο Πολιτισμού, δεν απορροφήθηκε στο χρονικά πλαίσιο της εταιρικής χρήσης για την οποία δόθηκε 2. Το ύψος του παραπάνω αποθεματικού, το οποίο θα διατεθεί για νέες παραγωγικές επενδύσεις στην επόμενη διαχειριστική περίοδο αντιστοιχεί στο μέρος της επιχορήγησης που παραμένει αδιάθετα. 3. Η ισχύς της παρούσας διάταξης αρχίζει από το οικονομικό έτος 1992 (1/1/1992-31/12/1992).

Άρθρο 54[Επεξεργασία]

Σε δίκες κατά υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού, που διώκονται γιατί ενήργησαν για το συμφέρον της Υπηρεσίας, μπορεί, μετά από προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Πολιτισμού, να παρίσταται για την υπεράσπισή τους ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων εκπρόσωπος του Γραφείου Νομικού Συμβούλου στο Υπουργείο Πο­ λιτισμού ή του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Άρθρο 55[Επεξεργασία]

1. Η διάταξη του άρθρου 3, παράγραφος 2 του ν. 1189/1981 ’Περί τακτοποιήσεως υπαλλήλων του Υ­ πουργείου Πολιτισμού και Επιστημών* (ΦΕΚ 203 Α')( σύμφωνα με την οποία *σπς ειδικότητες του άρθρου 82 του π,δ. 941/1977 προστίθενται οι προβλεπόμενες από τις συλλογικές συμβάσεις ειδικότητες α) αρχιτε­ χνιτών, β) ειδικευμένων τεχνιτών, γ) τεχνιτών, δ) βοηθών τεχνιτών και ε) ειδικευμένων εργατών, οι οποίες ε­ ντάσσονται σε ενιαία ειδικότητα εργατοτεχνικού προ­ σωπικού όπου το προσωπικό εξελίσσεται κατά τα ορι­ ζόμενα δια π.δ/τος", έχει ανάλογη εφαρμογή και στο εργατοτεχνικό προσωπικό του Μουσείου Ελληνικής Λαϊ­ κής Τέχνης (Μ,Ε.Λ.Τ.), που διορίστηκε σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 6, παράγραφος 3, εδάφιο β', πε­ ρίπτωση β του ίδίου νόμου. 2. Στο παραπάνω προσωπικά του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης (Μ.Ε.Λ.Τ.) εφαρμόζονται ανάλογα και οι

εκάστστε ισχύουσες διατάξεις για την εξέλιξη του εργατοτεχνικοΟ προσωπικού του Υπουργείου Πολιτισμού. ’Αρθρο 56

Το Σωματείο με την επωνυμία "ΣΥΛΛΟΓΟΣ Οί ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ', που ιδρύθηκε το 1953 και εδρεύει στην Αθήνα, αναγνωρίζεται από της ιδρύσεώς του το μόνο το οποίο δικαιούται να φέρει την επωνυμία αυτή. Ουδείς άλλος δικαιούται να χρησιμοποιεί την άνω ε­ πωνυμία με οποιονδήποτε τρόπο, εκτός εάν ο ΣΦΜ επιτρέψει τούτο με ειδική απόφαση των αρμόδιων ορ­ γάνων του, στην οποία περιέχονται οι προϋποθέσεις και όροι χρήσεως της επωνυμίας αυτής.

Άρθρο 57[Επεξεργασία]

Σωματεία, σύλλογοι, επαγγελματικές ενώσεις, ιδρύ­ ματα και αστικές εταιρείες, που σύμφωνα με το συστατικό τους έγγραφο επιδιώκουν και πολιτιστικούς σκοπούς, μπορούν να επιχορηγούνται ή να χρηματοδοτούνται από το Υπουργείο Πολιτισμού, εφόσον η συγκεκριμένη οικονομική ενίσχυση διατίθεται για την εξυπηρέτηση των σκοπών αυτών, καθώς και την υλοποίηση προ­ γραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρω­ παϊκή Κοινότητα. Η ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζει από 1 Δεκεμβρίου 1990.

Άρθρο 58[Επεξεργασία]

1. Σε περίπτωση μη λειτουργίας σχολείων λόγω καταλήψεως παρατείνεται η διδασκαλία των μαθημάτων στα εν λόγω σχολεία για όσες ημέρες διήρκεαε η κατάληψη. 2. Εφόσον ο χρόνος της κατά τα ανωτέρω παράτασης επεκτεΐνεται και πέραν της ημερομηνίας ενάρξεως των Γενικών Εξετάσεων, τα μαθήματα διακόπτονται στα συγκεκριμένα σχολεία, για μεν τις τάξεις ή τμήματα μαθητών που παρακολουθούν δέσμες μαθημάτων γενι­ κής αξιολόγησης πέντε (5) ημέρες προ της ενάρξεως αυτών, για δε τις υπόλοιπες τάξεις ή τμήματα των σχολείων κατά δύο (2) ημέρες πριν. Τα μαθήματα συνεχίζονται μετά το πέρας των Γενικών Εξετάσεων στα μαθήματα γενικής αξιολόγησης, μέχρι συμπληρώσεως του χρόνου παρατάσεως. 3. Οι μαθητές της τελευταίας τάξης του λυκείου της παραγράφου 2 αυτού του άρθρου μπορεί να λάβουν μέρος στις Γ ενικές Εξετάσεις, η συμμετοχή τους όμως θεωρείται ως μη γενομένη και η βαθμολογία τους ακυρώνεται εάν δεν καταθέσουν τον τίτλο απόλυσής τους το αργότερο μέχρι 10 Αύγουστού του ίδίου έτους. 4. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να ρυθμίζονται τυχόν λεπτομέ­ ρειες εφαρμογής του άρθρου αυτού. 5. Η ισχύς των διατάξεων του άρθρου αυτού αρχίζει από την 1η Φεβρουάριου 1993. Κατ' εξαίρεση για το σχολικό έτος 1992-93 μπορούν να αφαιρεθούν από το συνολικό αριθμό των ημερών παράτασης μέχρι έξι (6) το πολύ μέρες κατά σχολείο, εφόσον οι αντίστοιχες διδακτικές ώρες αναπληρωθούν αποδεδειγμένα στο πλαίσιο της λειτουργίας του σχολείου.

Άρθρο 59[Επεξεργασία]

Στα τέλος της παρ. 10 του άρθρου 12 του ν. 1481/1984 (ΦΕΚ 152 Α’) προστίθεται παρ. 11 ως εξής: Ί1.α. Για τις παραβάσεις των όρων ασφαλείας που αναφέρονται στην 3015/32/1 α/29-4-85 (Β-241) Από­ φαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης ή κάθε άλλης που θα τροποποιεί ή θα συμπληρώνει αυτήν ως προς τα ληπτέα μέτρα ασφαλείας των καταστημάτων που αναφέρονται στην παρ. 9 του παρόντος νόμου τιμωρούνται με πρόστιμο από δέκα έως ογδόντα εκατομμύρια δραχ­ μές (10-80.000.000 δρχ.) που επιβάλλεται σε βάρος της περιουσίας της τράπεζας που ανήκει το κατάστημα στο οποίο διαπιστώθηκε η παράβαση των μέτρων α­ σφαλείας και με προσωρινή μέχρις έξι (6) μηνών αφαί­ ρεση της άδειας λειτουργίας του παραπάνω καταστή­ ματος ή με οριστική αφαίρεση της Ιδιας άδειας σε περίπτωση υποτροπής. ¡3. Οι παραπάνω κυρώσεις επιβάλλονται με αιτιολο­ γημένη απόφαση του γενικού αστυνομικού διευθυντή, προκειμένου για τους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης, και του αστυνομικού διευθυντή του νομού, στην περι­ φέρεια των οποίων ευρίσκεται το κατάστημα. γ. Κατά της αποφάσεως αυτής επιτρέπεται προσφυγή από το διοικητή της τράπεζας στην οποία ανήκει το κατάστημα, του οποίου αφαιρέδηκε η άδεια λειτουργίας και από τον Υπαρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας που προΐσταται του Κλάδου Αστυνομίας Ασφάλειας και Τά­ ξης. Η παραπάνω προσφυγή κατατίθεται στη Διεύθυνση Γ ενικής Αστυνόμευσης του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, επί ποινή απαραδέκτου εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών, αρχομένης από της κοινοποιήσεως της προσβαλλομένης αποφάσεως. Επί της προσφυγής αποφαίνεται ο Υπουργός Δημό­ σιας Τάξης εντός μηνός από της επομένης της καταθέσεως. Η άσκηση της προσφυγής αναστέλλει την εκτέλεση της προσβαλλομένης αποφάσεως. δ. Οι διοικητές των τραπεζών και οι διευθυντές των τραπεζικών καταστημάτων, που δεν τηρούν τους όρους ασφαλείας που έχουν καθοριστεί με την παραπάνω απόφαση ή με κάθε τροποποιητική ή συμπληρωματική αυτής, τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα.

Άρθρο 60[Επεξεργασία]

Για την επίσπευση του αρχικού συμβατικού xpövou κατασκευής της σήραγγας Ευήνσυ - Μόρνου του έργου "Κατασκευή έργων για την ενίσχυση της ύδρευσης της Πρωτεύουσας από τον Εύηνο - Υδραγωγείο Ευήνου" κατά 8,5 μήνες, ώστε να πραγματοποιηθεί μέχρι την 28η Φεβρουάριου 1995, επιτρέπεται κατά παρέκκλιση από κάθε κείμενη διάταξη η δια συμφωνίας των μερών καταβολή στον ανάδοχο του έργου (α) πρόσθετου εργολαβικού ανταλλάγματος, επιπλέον του αρχικού συμ­ βατικού, nou αντιστοιχεί στην αρχική συμβατική αξία του έργου μετά των απροβλέπτων, ποσοστού εννέα και δεκαεννέα επί τοις εκατό (9,19%) και προκαταβολής επί του ποσού αυτού ποσοστού δέκα επί τοις εκατό (10%) και 0) πρόσθετης προκαταβολής ποσοστού πέντε επί τοις εκατό (5%) επί του αρχικού συμβατικού εργολα­ βικού ανταλλάγματος, σύμφωνα με το από 23.2.1993

πρακτικό της Επιτροπής που συ στήθηκε με την 1149/102-1993 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χω­ ροταξίας και Δημόσιων Έργων. Η καταβολή των ανω­ τέρω ποσών θα γίνει υπό τους όρους που αναφέρονται στο άνω πρακτικό. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου έχουν εφαρμογή από την 24η Φεβρουάριου 1993.

Άρθρο 61[Επεξεργασία]

1. Οι μέχρι 28.2.1993 καθυστεροΰμενες ασφαλιστικές εισφορές προς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης αρ­ μοδιότητας Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνι­ κών. Ασφαλίσεων μαζί με τα αυτοτελή πρόσθετα τέλη, τόκους και λοιπές επιβαρύνσεις της ίδιας ημερομηνίας κεφαλαιοποιούνται. 2 Αναστέλλεται η καταβολή των τρεχουσών ασφα­ λιστικών εισφορών προς τους οργανισμούς της προη­ γούμενης παραγράφου περιόδου από 1.3.1993 μέχρι 30.6.1993. Κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής δεν υπο­ λογίζονται πρόσθετα τέλη και άλλες προσαυξήσεις ως και πράξεις επιβολής πρόσθετων επιβαρύνσεων οικο­ δόμων (ΠΕΠΕΟ). 3. Οι εισφορές των προηγούμενων παραγράφων ε­ ξοφλούνται σε 48 ισόποσες μηνιαίες δόσεις αρχής γενομένης από το μήνα Φεβρουάριο του 1994. Το ποσό της κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 10.000 δρχ. Ειδικά για το Ταμείο Συντάξεως και Αυτασφαλείας Υγειονομικών και το Ταμείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημόσιων Έργων οι προαναφερόμενες οφειλές μπορεί να καταβληθούν σε οκτώ εξαμηνιαίες δόσεις. Η πρώτη δόση καταβάλλεται το μήνα Φεβρουάριο του 1994, ενώ οι επόμενες δόσεις θα καταβάλλονται στη συνέχεια μέσα στο πρώτο δίμηνο της κάθε εξα­ μηνίας. Η αίτηση για το διακανονισμό πρέπει να υποβληθεί μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την ημερομηνία ισχύος του παρόντος άρθρου. 4. Η μη εμπρόθεσμη καταβολή τριών δόσεων συνε­ πάγεται την αμετάκλητη απώλεια του παρεχόμενου με το άρθρο αυτό ευεργετήματος της τμηματικής εξόφλη­ σης των οφειλόμενων εισφορών και καθιστά άμεσα απαιτητό το σύνολο του οφειλόμενου ποσού από κυρία εισφορά με τα αναλογούντα σ' αυτήν κατά την ημέρα εξόφλησης πρόσθετα τέλη και λοιπές προσαυξήσεις. Γ ια την καταβολή της κάθε δόσης απαραίτητη προϋ­ πόθεση είναι η προγενέστερη εξόφληση των απαιτητών τρεχουσών εισφορών. 5. Στη ρύθμιση του άρθρου αυτού υπάγονται όλες οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση στις σεισμόπληκτες περιοχές του Ν. Ηλείας καθώς και οι λοιποί εργοδότες ή ασφαλισμένοι που ασκούν επαγ­ γελματική δραστηριότητα στις περιοχές αυτές. 6. Οι επιχειρήσεις που θα υπαχθούν στην παρούσα ρύθμιση, τόσο κατά το διάστημα της αναστολής όσο και κατά το διάστημα καταβολής των δόσεων και εφόσον τηρούν τους όρους του διακανονισμού, λαμβάνουν από το Ι.Κ.Α. βεβαιώσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 39 του ν. 2065/1992 και αναστέλλεται η διαδικασία λήψης ^ αναγκαστικών μέτρων. Κατ' εξαίρεση η συμμόρφωση με τους όρους του διακανονισμού δεν συνεπάγεται, την άρση των κατα­ σχέσεων και υποθηκών που έχουν επιβληθεί Το Ι.Κ.Α. και οι άλλοι ασφαλιστικοί οργανισμοί κύριας ασφάλισης μισθωτών χορηγούν βεβαίωση ενημερότητας για τη δανειοδότηση - χρηματοδότηση επιχειρήσεων από τράπεζες ή οποιοδήποτε άλλο πιστωτικό ίδρυμα, βάσει των διατάξεων του άρθρου 4 του ν. 1239/1982, εφόσον η επιχείρηση έχει υπαχθεί στο διακανονισμό και τηρεί τους όρους της ρύθμισης. Στις επιχειρήσεις που θα υποβάλουν εμπρόθεσμα αίτηση για ρύθμιση και θα ζητήσουν ασφαλιστική ενη­ μερότητα κατά το χρονικό διάστημα από 1.7.1993 μέχρι 31.1.1994, αυτή θα χορηγείται, εφόσον έχουν καταβάλει τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές της αντίστοιχης περιόδου. 7. Όπου από πς κείμενες διατάξεις απαιτεί τα ως προϋπόθεση για την απονομή σύνταξης από οργανι­ σμούς κοινωνικής ασφάλισης η προηγούμενη εξόφληση των καθυ στερούμενων οφειλών, λογίζεται ότι υπάρχει η προϋπόθεση αυτή στην περίπτωση υπαγωγής στο διακανονισμό του παρόντος άρθρου. Η μη εμπρόθεσμη καταβολή τριών δόσεων συνεπά­ γεται την αναστολή της καταβολής της σύνταξης μέχρι και το μήνα κατά τον οποίο θα εξοφληθεί ολόκληρο το ποσό των δόσεων που υπολείπεται, προσαυξημένο με τα αναλογούντα ό αυτές πρόσθετα τέλη. 8. Τα εκ της ασφαλίσεως δικαιώματα των εργαζομένων την περίοδο της αναστολής δεν επηρεάζονται από την μη καταβολή των εισφορών εκ μέρους των επιχειρήσεων, με την προϋπόθεση ότι οι επιχειρήσεις αυτές θα απο­ δεχθούν τις σχετικές καταλογιστικές πράξεις.

Άρθρο 62[Επεξεργασία]

Σε όλους τους συνταξιούχους οργανισμών κύριας ασφάλισης Υπουργείου Υγ$ίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων που διαμένουν μόνιμα σε περιοχές του Ν. Ηλείας, που επλήγησαν από τους σεισμούς κατά το μήνα Μάρτιο του 1993, χορηγείται έκτακτη οικονομική ενίσχυση για την αντιμετώπιση των άμεσα επειγουσών αναγκών τους. Η παραπάνω οικονομική ενίσχυση χορηγείται από τους οικείους ασφαλιστικούς οργανισμούς, ανέρχεται στο ποσό μιας μη «αίας σύνταξης και δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των 80.000 δρχ. Ειδικά για τους συνταξιούχους του Ο.Γ.Α. καταβάλ­ λεται το ποσό των 20.000 δρχ.

Άρθρο 63[Επεξεργασία]

Το αγγελιόσημσ που εισπράττετα: από τους κρατικούς και μη ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς για λογαριασμό των αναφερόμενων στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 1989/1991 (ΦΕΚ 192 Α'} και στην πορ. 2 του άρθρου 15 του ν. 1866/1989 (ΦΕΚ 222 Α') Ασφαλιστικών Ορ­ γανισμών χαι Ενώσεων, κατατΐθετα: στους οικείους τρα­ πεζικούς λογαριασμούς εντός τριών μηνών από το τέλος του μήνα που εκδόθηκε το σχετικό τιμολόγιο. Κάθε αντίθετη διάταξη σχετικά με το θέμα αυτό καταργείται. Η απόδοση του αγγελιοσήμου για τιμολόγια που εκδίδονται από 1-1-93 και μετά γίνεται σύμφωνα με τα παραπάνω.

Άρθρο 64[Επεξεργασία]

Στην παράγραφο 3 του άρθρου 64 του π.δ. 774/1980, προστίθεται και εδάφιο, το onoio έχει ως εξής: "Ως χρόνος υπηρεσίας Παρέδρου λογίζεται και ο διανυθείς στο βαθμό διευθυντή ή προϊσταμένου διευθύνσεως υπουργείων ή Ελεγκτικού Συνεδρίου, υπολο­ γιζόμενος για τη μισθολογική προαγωγή".

Άρθρο 65[Επεξεργασία]

Γ ια την αντιμετώπιση της λειψυδρίας του λεκανοπε­ δίου Αττικής, επιτρέπεται κατά παρέκκλιση των διατά­ ξεων του ν. 1739/1987 "Διαχείριση των υδατικών πόρων και άλλες διατάξεις" π κατόπιν συμφωνίας της Εταιρείας Υδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας (Ε.ΥΔ-Α.Π.) και ιδιωτών, μεταφορά και προμήθεια από την Ε.ΥΔ.Α.Π. νερού προς ενίσχυση των υδραγωγείων της: a. 600.000 Μ3/ημέρα από τη λίμνη Τριχωνίδα στον Ταμιευτήρα του Μόρνου, με αντλιοστάσια και σωληνώ­ σεις, για χρονικό διάστημα δύο έως πέντε ετών. β. 150.000 έως 200.000 Μ3/ημέρα από τον ποταμό Αχελώο, με σωληνώσεις και TANKERS στον υδαταγωγό του Μόρνου και για διάστημα μέχρι δύο (2) ετών. Η μέτρηση των λαμβανόμενων ποσοτήτων νερού θα γίνεται τόσο στις πηγές λήψεως όσο και στα υδραγωγεία της Ε.ΥΔ.Α.Π.. Η διάθεση των λαμβανόμενων ποσοτήτων νερού για άλλη χρήση απαγορεύεται. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δη­ μόσιων Έργων υποχρεούται στην άμεση σύνταξη Με­ λετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τα άνω έργα, τα δε μέτρα που θα προκ,ύψουν ότι επιβάλλονται για την προστασία της περιοχής των έργων και της ευρύ­ τερης περιοχής που επηρεάζονται από αυτά θα εφαρμοσθούν αμέσως από την Ε.ΥΔ.Α.Π..

Άρθρο 66[Επεξεργασία]

1. Οι αντιρρήσεις που προβλέπονται από τα άρθρα 12 και 13 του ν. 248/1976 μπορούν να συμπληρωθούν και διευκρινιστούν σε οποιοδήποτε στάδιο μέχρι να υπάρξει τελεσίδικη κρίση επ' αυτών. Τυχόν απορριφθείσες αντιρρήσεις εντός της τελευ­ ταίας διετίας πριν από τη δημοσίευση του παρόντος ως αόριστες, επανειαάγονται για νέα κρίση στο δικα­ στήριο που εξέδωσε την απορριπτική απόφαση με αίτηση του ενδιαφερομένου εντός 2 μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. 2. Το δικόγραφο της ανακοπής κατά Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής μπορεί να συμπληρωθεί μέχρι της συζητήσεως της υποθέσεως.

Άρθρο 67[Επεξεργασία]

1. Ελληνικές τεχνιχές εταιρείες και κοινοπραξίες αυ­ τών, που εκ τελούν στη Λιβύη τεχνικά έργα, ως ανάδοχοι του Λιβυκού Δημοσίου ή άλλων Λιβυκών Αρχών και έχουν τη δραστηριότητά τους αποκλειστικά στη χώρα αυτή, δεν κηρύσσονται σε κατάσταση πτωχεύσεως όσο διαρκεί το EMBARGO του Ο.Η.Ε., που επιβλήθηκε στη Λιβύη με αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας και έξι (6) μήνες μετά τη λήξη του. 2. Αιτήσεις πτωχεύσεως εκκρεμείς σε κάθε βαθμό, κατά των εταιρειών αυτών, που ασκήθηκαν πριν από τη δημοσίευση του παρόντος, απορρίπτονται επίσης ως απαράδεκτες. 3. Οι παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου δεν εφαρ­ μόζονται εάν ο αϊτών την κήρυξη της πτωχεύσεως έχει απαιτήσεις κατά των εταιρειών αυτών προερχόμενες από σύμβαση εργασίας.

Άρθρο 68[Επεξεργασία]

Σε περίπτωση μεταβίβασης ακινήτου μέχρι 31.7.1993 δεν απαιτείται η προσαγωγή στο συμβολαιογράφο της προβλεπόμενης από την παράγραφο 18 του άρθρου 24 του ν. 2130/1993 βεβαίωσης, ότι δεν οφείλεται τέλος ακίνητης περιουσίας. Μετά την ανωτέρω ημερομηνία και εφ όσον δεν έχουν ολοκληρωθεί οι σχετικές δια­ δικασίες βεβαίωσης tou τέλους, θα εκδίδεται βεβαίωση από τους Ο.Τ.Α. γιο την μετά την 31η Ιουλίου 1993 και εντεύθεν χρονική περίοδο. Τυχόν συνταγέντα συμβόλαια χωρίς την ως άνω βεβαίωση μέχρι της εκδόσεως του παρόντος νόμου είναι ισχυρά.

Άρθρο 69[Επεξεργασία]

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός από τις δια­ τάξεις α) του άρθρου 7 που ισχύει από 16 Σεπτεμβρίου 1993, β) της παρ. 5 του άρθρου 10 που ισχύει από 1 Ιου­ νίου 1993, γ) της παρ. 8 του άρθρου 20 που ισχύει από 1 Ιουλίου 1993 και δ) της παρ. 1 του άρθρου 30 από 1.1.1994 και όποιας άλλης διστάξεως ορίζει διαφορετικό χρόνο ενάρξεως ισχύος. Παρσγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφη­ μερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως Νόμου του Κράτους.